0

Nghiên cứu hiệu quả của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của rau cải ngọt tại trường đại học nông lâm thái nguyên

69 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU CẢI NGỌT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU CẢI NGỌT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT - N02 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng ThS Nguyễn Thị Mai Thảo Thái Nguyên, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đề tài cám ơn thơng tin trích dẫn đề tài rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày …tháng …năm 2020 Sinh viên Giàng Thị Pằng ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chương trình học tập thực hành sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt, em vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất Trực tiếp thực thao tác kỹ thuật trình sản xuất rau cải từ khâu chuẩn bị gieo hạt tới lúc thu hoạch Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà trường Ban Chủ Nhiệm khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Trong trình thực đề tài, em nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cô, anh chị bạn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng ThS Nguyễn Thị Mai Thảo - trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Cơ tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất giúp đỡ quý báu thầy cô anh chị tất bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng……năm 2020 Sinh viên Giàng Thị Pằng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng số loại rau Bảng 2.2 Tình hình sản xuất rau số nước giới năm 2018 18 Bảng 2.3 Kinh ngạch xuất nhập rau giai đoạn năm 2013 - 2018 20 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất thực phẩm từ năm 2015 - 2017 22 Bảng 4.1 Ảnh hưởng thời gian đến thời gian sinh trưởng giống rau cải 29 Bảng 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống rau cải 30 Bảng 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến tăng trưởng đường kính tán giống rau cải 32 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến tăng trưởng số giống rau cải 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến suất giống rau cải 36 Bảng 4.6 Sơ hạch toán hiệu kinh tế rau cải cho 38 Bảng 4.7 Tình hình sâu bệnh hại giống rau cải 41 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 4.1 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống rau cải 31 Biểu đồ 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng đường kính tán giống rau cải 33 Biểu đồ 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng số giống rau cải 35 Biểu đồ 4.4 Mối quan hệ hồi quy tuyến tính khối lượng trung bình đến suất rau cải 39 Biểu đồ 4.5 Mối quan hệ tuyến tính số đến suất giống rau cải 39 Biểu đồ 4.6 Mối quan hệ tuyến tính chiều dài đến suất giống rau cải 40 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT : Công thức CV : Coefficient of variance (hệ số biến động) ĐC : Đối chứng FAO : Tổ chức Nông - Lương giới Ha : Hecta LSD0.05 : Sai khắc nhỏ có ý nghĩa NN & PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NXB : Nhà xuất P : Probabllity (xác suất) PC : Phân chuồng VSV : Vi sinh vật vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Nguồn gốc giá trị rau cải 2.2.1 Nguồn gốc, xuất xứ rau cải 2.2.2 Giá trị kinh tế giá trị sử dụng 2.3 Tình hình nghiên cứu phân hữu vi sinh giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình nghiên cứu phân hữu vi sinh giới 2.3.2 Tình hình nghiên cứu phân hữu vi sinh Việt Nam 12 2.4 Tình hình sản xuất rau thới Việt Nam 17 2.4.1 Tình hình sản xuất rau giới 17 2.4.2 Tình hình sản xuất rau Việt Nam 19 2.6 Kết luận rút từ tổng quan tài liệu 23 vii Phần VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 25 3.4.2 Mật độ khoảng cách trồng 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 26 3.6 Sơ hạch toán kinh tế 27 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển rau cải 28 4.1.1 Thời gian sinh trưởng giống rau cải 28 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống rau cải 29 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến đường kính tán rau cải 32 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng số giống rau cải 34 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến suất giống rau cải 36 4.5 Sơ hạch toán kinh tế 37 4.6 Đánh giá hồi quy tuyến tính yếu tố sinh học đến suất giống rau cải 39 4.7 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại giống rau cải 40 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cải có tên khoa học Brassica integrifolia, thuộc Họ Cải (Brassicaceae), thường trồng để dùng làm rau ăn, trồng khắp miền Việt Nam sử dụng làm thực phẩm giàu dinh dưỡng Rau cải loại dễ trồng, không kén đất, nhanh thu hoạch, từ 25 - 30 ngày, trồng nhiều loại đất khác nhau, vùng sinh thái khác trồng tất vụ năm, nên nhiều hộ gia đình lựa chọn để trồng làm rau ăn nhà Đồng thời loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A,B,C,E… có tác dụng tốt cho sức khoẻ có khả chữa nhiều bệnh Phân bón hữu vi sinh sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu khác nhau, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng, cải tạo đất, chứa hay nhiều chủng vi sinh vật sống tuyển chọn với mật độ đạt tiêu chuẩn quy định, góp phần nâng cao suất, chất lượng nông sản Phân hữu vi sinh không gây ảnh hưởng xấu đến người, động vật, môi trường sinh thái chất lượng nông sản [18] Hiện thị trường có nhiều loại phân bón cho thành phần dinh dưỡng cách sử dụng khác việc lựa chọn phân bón thích hợp cho trồng nói chung rau cải nói riêng cần thiết Cùng loại trồng trồng điều kiện canh tác khác cho chất lượng khác Một trồng bị ảnh hưởng nhiều rau, loại ngắn ngày (trong có rau cải ngọt) Chính vậy, để sản xuất rau cải có chất lượng cao việc sử dụng phân hữu để canh tác cần quan tâm hàng đầu Các chất hữu làm đất tơi xốp hơn, nhờ tăng khả “cầm” chặt chất dạng ion phân tử dạng liên kết bền vững 46 fertilizers on seed yield and its components of dill (Anethum graveolens), Journal of Medicinal Plants Research Vol.73, pp 111 - 117, 17 january, 2013 23 Hemmat Ahmadi I, Vakid Akbarpour, Farshad Dashti and Abdolali Shojaeian (2010), Effect of different levels of nitrogen fertilizer on yield, nitrate accumulation and several quantitative attributes of five Iranian Spinach accessions, American - Eurasian J.Agric.& Environ.Sci., 84: pp 468 - 473 24 Juang, T.C, 1996 The manufacturing anh application of organic compound fertilizers Food and fertilizer technology center Extention Bulletin431 25 S.S.Roy & asociates (2011), Nitrogen and phosphorus efficiency on the Fruitsize and yield of Capsicum, Journal of experimental science vol 2, issue1 III TÀI LIỆU INTERNET 26 https://123doc.net//document/2273186-bao-cao-cay-rau-cai-ngot.htm 27.https://docs.google.com/document/d/1Ged5i2ZxmeCVLQmtRQGJsQ0yJD 3H8BkzaF10IVTvNA/edit 28 http://iasvn.ogr/ (viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miềm nam) http://iasvn.ogr/ 29 https://nongnghiep.vn/phan-huu-co -giai-phap-ngan-chan-tien-trinh-suythoai-dat-va-phuc-hoi-dat-d241606.html 30 https://soibien.vn/sp/32001/168/rau-tieu-chuan-g.a.p/cai-ngot-vietgap 31 http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trienxuat-khau-mat-hang-rau-qua-viet-nam-69215.htm 32.http://vibiz.vn/upload/17604/20180503/Bao_cao_nganh_trong_trot_tai_vi et_NAM_nam_2017 1_.pdf 33 http://www.google.com.vn PHỤ LỤC SỐ LIỆU CHẠY SAS 9.1 Chiều dài The SAS System 22:12 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 1234 Number of observations in data set = 12 The SAS System 22:12 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Dependent Variable: YIELD Source DF Sum of Squares Model 60.97254167 Error Corrected Total 20.62935000 11 Mean Square 12.19450833 F Value 3.55 Pr > F 0.0775 3.43822500 81.60189167 R-Square C.V 0.747195 6.167625 1.85424513 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP TRT 10.66971667 50.30282500 5.33485833 16.76760833 1.55 4.88 Source DF Type III SS Mean Square F Value REP TRT 10.66971667 50.30282500 5.33485833 16.76760833 1.55 4.88 The SAS System Root MSE YIELD Mean 30.06416667 Pr > F 0.2863 0.0476 Pr > F 0.2863 0.0476 22:12 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 3.438225 Critical Value of T= 2.45 Least Significant Difference= 3.7046 Means with the same letter are not significantly different T Grouping B B B A A A A A Mean N TRT 31.983 3 31.723 29.677 26.873 3 The SAS System 22:12 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 3.438225 Critical Value of T= 3.71 Least Significant Difference= 5.613 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A A A A A A A Mean 31.983 3 31.723 29.677 26.873 N TRT Khối lượng trung bình The SAS System 22:09 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 1234 Number of observations in data set = 12 The SAS System 22:09 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Dependent Variable: YIELD Source DF Sum of Squares Model 657.35166667 Error 199.71500000 Corrected Total 11 Mean Square 131.47033333 F Value 3.95 Pr > F 0.0623 33.28583333 857.06666667 R-Square C.V 0.766978 8.345305 5.76938760 Source DF Type I SS Mean Square REP TRT Source DF REP TRT 223.05166667 434.30000000 Type III SS 223.05166667 434.30000000 The SAS System Root MSE 111.52583333 144.76666667 Mean Square 111.52583333 144.76666667 YIELD Mean 69.13333333 F Value Pr > F 3.35 4.35 0.1054 0.0597 F Value Pr > F 3.35 4.35 0.1054 0.0597 22:09 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 33.28583 Critical Value of T= 2.45 Least Significant Difference= 11.527 Means with the same letter are not significantly different T Grouping B B B A A A A A Mean N TRT 75.267 71.533 3 70.567 59.167 3 The SAS System 22:09 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 33.28583 Critical Value of T= 3.71 Least Significant Difference= 17.465 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A A A A A A A Mean 75.267 71.533 3 70.567 59.167 N TRT Năng suất lý thuyết The SAS System 22:17 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 1234 Number of observations in data set = 12 The SAS System 22:17 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Dependent Variable: YIELD Source DF Sum of Squares Model 60.02377500 Error 19.79265000 Corrected Total 11 Mean Square 12.00475500 F Value 3.64 Pr > F 0.0736 3.29877500 79.81642500 R-Square C.V 0.752023 8.768874 1.81625301 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP TRT 18.93615000 41.08762500 9.46807500 13.69587500 2.87 4.15 Source DF Type III SS Mean Square F Value REP TRT 18.93615000 41.08762500 9.46807500 13.69587500 2.87 4.15 The SAS System Root MSE YIELD Mean 20.71250000 Pr > F 0.1335 0.0653 Pr > F 0.1335 0.0653 22:17 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 3.298775 Critical Value of T= 2.45 Least Significant Difference= 3.6287 Means with the same letter are not significantly different T Grouping B B B A A A A A Mean N TRT 22.580 21.460 3 21.170 17.640 3 The SAS System 22:17 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 3.298775 Critical Value of T= 3.71 Least Significant Difference= 5.498 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A A A A A A A Mean 22.580 21.460 3 21.170 17.640 N TRT Năng suất thực thu The SAS System 22:15 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 1234 Number of observations in data set = 12 The SAS System 22:15 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Dependent Variable: YIELD Source DF Sum of Squares Model 69.95083333 Error 10.13166667 Corrected Total 11 Mean Square 13.99016667 F Value 8.29 Pr > F 0.0114 1.68861111 80.08250000 R-Square C.V 0.873485 7.816335 1.29946570 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP TRT 0.63500000 69.31583333 0.31750000 23.10527778 0.19 0.8333 13.68 0.0043 Source DF Type III SS Mean Square F Value REP TRT 0.63500000 69.31583333 0.31750000 23.10527778 0.19 0.8333 13.68 0.0043 The SAS System Root MSE YIELD Mean 16.62500000 Pr > F Pr > F 22:15 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 1.688611 Critical Value of T= 2.45 Least Significant Difference= 2.5962 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean A A A A A 19.067 17.467 3 17.333 B 12.633 The SAS System N TRT 22:15 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 1.688611 Critical Value of T= 3.71 Least Significant Difference= 3.9336 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean A A A A A 19.067 17.467 3 17.333 B 12.633 N TRT Chiều rộng The SAS System 22:14 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 1234 Number of observations in data set = 12 The SAS System 22:14 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure Dependent Variable: YIELD Source DF Sum of Squares Model 5.12948333 Error 3.97401667 Corrected Total 11 Mean Square 1.02589667 F Value 1.55 Pr > F 0.3029 0.66233611 9.10350000 R-Square C.V 0.563463 6.571178 0.81384035 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP TRT 0.25652500 1.53881111 0.39 2.32 Source DF Mean Square F Value REP TRT 0.25652500 1.53881111 0.39 2.32 0.51305000 4.61643333 Type III SS 0.51305000 4.61643333 The SAS System Root MSE YIELD Mean 12.38500000 Pr > F 0.6947 0.1746 Pr > F 0.6947 0.1746 22:14 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 0.662336 Critical Value of T= 2.45 Least Significant Difference= 1.626 Means with the same letter are not significantly different T Grouping B B B B B A A A A A Mean 13.3933 N TRT 3 12.2667 12.1767 11.7033 The SAS System 22:14 Sunday, May 31, 2020 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 0.662336 Critical Value of T= 3.71 Least Significant Difference= 2.4636 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A A A A A A A Mean N TRT 13.3933 3 12.2667 12.1767 11.7033 MỘT SỐ HÌNH TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 1: Chuẩn bị phân để ủ Hình 2: Trộn phân vi sinh Hình 3: Sau trộn xong ủ Hình 4: Gieo hạt với chế phẩm Hình 5: Hạt nảy mầm Hình 6: Rau bị bọ nhảy hại Hình 8: Lên luống trồng rau Hình 9: Sau ngày trồng Hình 10: Rau sau 15 ngày trồng Hình 11: Tồn thí nghiệm Hình 12: Một số hình ảnh đo đếm rau ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU CẢI NGỌT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG... sinh đến sinh trưởng phát triển rau cải Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định công thức phân bón thích hợp đến sinh trưởng phát triển, suất cho rau cải 1.3... 50% phân hóa học + 50% phân hữu cơ; 100% phân hữu + 50% phân hóa học; Kết cho thấy, cơng thức bón 100% phân hữu + 50% phân hóa học cho suất hiệu tốt rau [8] Các kết nghiên cứu Vi? ??n Công nghệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của rau cải ngọt tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu hiệu quả của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của rau cải ngọt tại trường đại học nông lâm thái nguyên