0

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam.

215 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 21:04

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam.Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam.Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam.Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam.Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TỪ NHU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA VÀ CẠNH TRANH ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TỪ NHU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA VÀ CẠNH TRANH ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH : 93.40.201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG PGS.TS VÕ XUÂN VINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng thương mại: Nghiên cứu Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Tất tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định trích dẫn đầy đủ Nội dung luận án tự nghiên cứu cách trung thực, khoa học chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Nghiên cứu sinh Nguyễn Từ Nhu LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận án tơi nhận quan tâm Ban Giám hiệu hỗ trợ Viện Đào tạo Sau đại học Kết nghiên cứu khoa học dựa hướng dẫn, động viên hỗ trợ nhiều từ Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương, người hướng dẫn khoa học q trình nghiên cứu hồn thành luận án Những gợi ý, chỉnh sửa, góp ý động viên Cô tạo cho nhiều động lực tinh thần, giúp đỡ lúc tơi cảm thấy khó khăn nhất, mang đến cho tơi kiến thức khoa học rộng lớn sâu sắc chuyên môn Những kiến thức không bổ ích cho luận án mà cịn hỗ trợ tơi nhiều việc nghiên cứu sau Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Võ Xuân Vinh, người hướng dẫn khoa học thứ hai cho luận án Thầy người gợi ý cho ý tưởng làm sở để khám phá vấn đề nghiên cứu cho luận án Trong suốt q trình nghiên cứu, thầy ln hỗ trợ tơi tìm tịi, phân tích vấn đề nghiên cứu giúp đỡ thầy góp phần giúp tơi nhanh chóng hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng khoa Ngân hàng PGS.TS Trương Thị Hồng – Trưởng Bộ môn Quản trị ngân hàng, khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Hai ln tạo điều kiện tốt cơng việc để tơi vừa hồn thành luận án, vừa cơng tác tốt đơn vị Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Viện đào tạo Sau đại học hỗ trợ công tác đào tạo suốt thời gian công tác Tôi cảm ơn tập thể giảng viên khoa Ngân hàng chia sẻ, động viên để tơi hồn thành tốt luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình người thân sát cánh bên tôi, chia sẻ tinh thần thời gian để giúp tơi hồn thành luận án Nguyễn Từ Nhu MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii TÓM TẮT LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT ix ABSTRACT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 1.6 Kết cấu luận án CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 10 2.1 Lý thuyết kinh tế 10 2.1.1 Lý thuyết ổn định kinh tế 12 2.1.2 Lý thuyết ổn định tài 17 2.2 Lý thuyết ổn định ngân hàng 25 2.2.1 Ổn định NHTM 25 2.2.2 Vai trò ổn định ngân hàng 29 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định ngân hàng 30 2.2.4 Đo lường ổn định ngân hàng 32 2.3 Cạnh tranh hoạt động ngân hàng 43 2.3.1 Khái niệm .43 2.3.2 Các lý thuyết cạnh tranh .46 2.3.3 Đo lường khả cạnh tranh NHTM .48 2.4 Đa dạng hóa hoạt động ngân hàng 52 2.4.1 Khái niệm .53 2.4.2 Các lý thuyết đa dạng hóa hoạt động ngân hàng .53 2.4.3 Các hình thức đa dạng hóa NHTM 58 2.4.4 Đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 60 2.4.5 Đo lường mức độ đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 60 2.5 Cơ sở lý thuyết tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng .61 2.5.1 Cơ sở lý thuyết tác động đa dạng hóa đến ổn định ngân hàng .61 2.5.2 Cơ sở lý thuyết tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 62 2.6 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm 64 2.6.1 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa đến ổn định ngân hàng 64 2.6.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng .76 2.6.3 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 86 2.7 Khe hở nghiên cứu 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .91 3.1 Mơ hình nghiên cứu 91 3.2 Mô tả biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình nghiên cứu 94 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 101 3.4 Dữ liệu nghiên cứu .104 3.5 Các kiểm định sử dụng mơ hình 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 110 4.1 Thống kế mô tả biến nghiên cứu 110 4.2 Kết nghiên cứu .114 4.2.1 Kết nghiên cứu tác động đa dạng hóa đến ổn định ngân hàng 114 4.2.2 Kết nghiên cứu tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 118 4.2.3 Kết nghiên cứu tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng .123 4.2.4 Kết nghiên cứu tác động biến kiểm soát đến ổn định ngân hàng 128 4.3 Thảo luận kết 130 KẾT LUẬN CHƯƠNG 134 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 135 5.1 Kết luận 135 5.2 Gợi ý số sách đa dạng hóa, cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng 137 5.3 Đóng góp luận án 143 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu .144 KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC 1-41 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSTT : Chính sách tiền tệ ĐDH : Đa dạng hóa FEM : Fixed Effects model HQKD : Hiệu kinh doanh HTTC : Hệ thống tài NHTW : Ngân hàng trung ương NHTM : Ngân hàng thương mại PSTD : Phương sai thay đổi REM : Random Effects model ROA : Return on Assets ROE : Return on Equity TCTC : Tổ chức tài TMCP : Thương mại cổ phần TTS : Tổng tài sản VIF : Variance inflation factor VCSH : Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nội dung lý thuyết ổn định tài - “Minsky Moment” 20 Bảng 2.2: Các nghiên cứu sử dụng mơ hình Z-Score đánh giá ổn định ngân hàng 36 Bảng 2.3: Bảng tóm tắt lý thuyết phân tích động ĐDH: Chi phí lợi ích 55 Bảng 2.4: Bảng tóm tắt nghiên cứu tác động đa dạng hóa đến ổn định ngân hàng .70 Bảng 2.5: Bảng tóm tắt nghiên cứu tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 81 Bảng 3.1: Tóm tắt biến nghiên cứu sử dụng kỳ vọng mối tương quan 104 Bảng 3.2: Danh sách 28 ngân hàng TMCP Việt Nam nghiên cứu 105 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 110 Bảng 4.2: Kết ước lượng hệ số hồi quy hàm tổng chi phí theo FEM REM 112 Bảng 4.3: Bảng tổng hợp kết nhân tử phóng đại phương sai VIF 113 Bảng 4.4: Kết ước lượng tác động đa dạng hóa đến ổn định ngân hàng qua tiêu Z-Score, ROA, ROE, RARROA, RARROE 116 Bảng 4.5: Kết ước lượng tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng qua tiêu Z-Score, ROA, ROE 120 Bảng 4.6: Kết ước lượng tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng qua tiêu ROA, ROE .125 Bảng 4.7: Tổng hợp kết nghiên cứu 131 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Tóm tắt trình tự nghiên cứu .6 Hình 2.1: Mơ tả lập luận tác giả lý thuyết ổn định ngân hàng 26 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 10 Obs per group = avg = 10,71429 max = 11 Wald chi2 (9) = 355,02 Prob > chi2 = 0,0000 Log likelihood = -392,6825 rarroe Coef Std Err z P> ІzІ [95% Conf Interval] rarroe1 0,646243 0,0444597 15,10 0,000 0,3307081 0,5049871 lerner -3,425243 0,0064977 -1,18 0,000 -0,0779548 -0,0524843 lerner2 1,75434 7,65e-06 1,23 0,000 0,0000534 0,0000834 size 0,12005 0,0599745 2,10 0,000 -0,3470795 -0,1119838 growth 0,0247365 0,0693233 4,21 0,000 0,2017675 0,47351 loans -0,758346 0,3708929 1,98 0,000 -2,146016 -0,692143 deposits -0,031002 0,9506389 -0,03 0,004 -4,57601 -0,8495741 ggdp 21,21034 0,084862 2,32 0,043 -0,0044429 0,3282101 inf 0,0069312 0,0086552 0,80 0,424 -0,0100376 0,0238902 _cons -2,886431 1,678924 -3,14 0,000 6,216393 12,79765 PHỤ LỤC C: MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ CANH TRANH ĐẾN ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Phụ lục C1: Mơ hình đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam: Biến Z-Score Kiểm định đa cộng tuyến: Variable VIF 1/VIF zscoret1 1,31 0,760932 Lerner*rdiv 1,05 0,953904 size 1,47 0,413335 growth 1,03 0,614037 loans 1,18 0,846192 deposits 1,32 0,462955 ggdp 1,24 0,805860 inf 1,14 0,874062 Mean VIF 1,38 Phương pháp ước lượng FEM Fixed - effects (within) regression Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group: = between = 0,0026 avg = 10,7 overall = 0,2494 max = 11 F (9, 271) = 23,77 Prob > F = 0,0000 Group variable: donvi R-sq: within = 0,8619 corr(u_i, Xb) = -0,2468 zscore Coef Std Err t P> ІtІ zscore t1 0,2532689 0,0268566 4,74 0,000 0,0037523 0,1095803 rdiv 87,48273 0,8007111 1,74 0,402 -0,9057156 2,249474 lerner 17,12461 0,0376179 1,70 0,067 -0,0602715 0,0879613 lerner*rdiv -81,22328 0,00091 -1,48 0,405 -0,0025521 0,0010338 size -6,448275 0,4581495 -8,68 0,000 -0,5558187 1,249512 growth -3,03142 0,4103975 -4,64 0,001 -0,5006525 1,116512 loans 7,44682 3,048088 1,69 0,068 -1,282856 10,72808 deposits 3,193247 4,024579 0,52 0,687 32,05075 47,90954 ggdp -140,549 0,4549807 -1,91 0,081 -0,4660271 1,326817 inf 3,30421 0,0448383 0,45 0,268 -0,0385758 0,1381087 _cons 118,2186 10,51503 0,45 0,000 -67,29425 -25,85996 sigma_u 10,430995 sigma_e 6,4260799 rho [95% Conf Interval] 0,7248701 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0 F (27, 263) = 6,41 Prob > F = 0,0000 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (28) = 8392,02 Prob>chi2 = 0,0000 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 10 Obs per group = / avg = 10,67857 max = 11 Wald chi2 (9) = 1452,53 Prob > chi2 = 0,0000 Log likelihood = -910,5882 zscore Coef Std Err z P> ІzІ zscoret1 0,648231 0,0158949 22,71 0,000 0,0328392 0,0951459 rdiv 11,64283 0,5626198 0,39 0,001 0,6900301 2,895459 lerner 12,272678 0,0106283 2,35 0,042 -0,0400604 0,0016017 0,000662 -0,31 0,001 -0,0034282 -0,0008331 size 1,049237 0,1555371 3,15 0,001 -0,7994821 -0,189788 growth -3,62842 0,2210923 -8,85 0,000 -0,5724262 0,2942397 loans 4,05941 0,7825465 2,40 0,041 1,34732 4,414846 38,75192 -9,37 0,032 -62,92605 88,97867 40,6412 0,1937255 1,02 0,531 -0,0315514 0,7278387 lerner*rdiv deposits ggdp -10,06023 -73,17261 [95% Conf Interval] inf -9,89231 0,017035 -2,68 0,000 0,0376316 0,1044076 _cons 39,05043 38,93471 5,28 0,000 -82,39208 70,22918 Phương pháp ước lượng GMM Arellano – Bond dynamic panel-data estimation Group variable: donvi Time Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group = avg = 9,607143 max = 10 Wald chi2 (9) = 5025,33 Prob > chi2 = 0,0000 variable: year Number of instrument = 27 Two-step results zscore Coef Std Err z P> ІzІ [95% Conf Interval] L1 -0,215247 0,0103881 -7,52 0,000 -0,1203496 -0,0796289 rdiv 18,13240 1,093936 0,45 0,025 0,0340537 4,322204 lerner 12,66402 0,0190819 2,66 0,000 -0,0851608 -0,0103612 lerner*rdiv -14,1003 0,00133 -0,33 0,034 -0,0054194 -0,0002058 size -10,57430 0,7243697 -8,20 0,000 -2,377922 0,4615554 growth -0,345201 0,3127642 -0,54 0,000 0,4867159 1,712729 loans 17,332401 3,253864 3,40 0,000 2,971329 15,72624 deposits 16,89431 1,161706 2,99 0,000 38,06435 42,61815 ggdp -172,5034 0,1514531 -8,48 0,002 -0,7639802 -0,170295 inf 1,66231 0,0157332 2,33 0,043 0,0840428 0,145716 _cons 191,5431 13,36176 7,65 0,000 -41,85617 10,52099 zscoret1 Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/11) (zscore rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) Instruments for levels equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.( zscore rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4,35 Pr > z = 0,000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1,08 Pr > z = 0,778 -Sargan test of overid restrictions: chi2(277) = 265,13 Prob > chi2 = 0,744 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(240) = 155,01 Prob > chi2 = 0,788 Difference (null H = exogenous): chi2(44) = 110,12 Prob > chi2 = 0,002 Phụ lục C2: Mơ hình đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam: Biến ROA Kiểm định đa cộng tuyến: Variable VIF 1/VIF roa1 1,14 0,873861 Lerner*rdiv 1,05 0,955253 size 1,42 0,413650 growth 1,34 0,744990 loans 1,14 0,879762 deposits 1,67 0,467609 ggdp 1,23 0,815549 inf 1,20 0,836384 Mean VIF 1,33 Phương pháp ước lượng FEM Fixed - effects (within) regression Number of obs = 319 Number of groups = 28 Obs per group: = between = 0,5091 avg = 11,4 overall = 0,5909 max = 12 F (10, 281) = 13,27 Prob > F = 0,0000 Group variable: donvi R-sq: within = 0,6231 corr(u_i, Xb) = -0,1357 roa Coef Std Err t P> ІtІ [95% Conf Interval] roa1 0,228014 0,0413394 4,65 0,000 0,0650507 0,227948 rdiv 0,030842 0,0009107 0,74 0,263 -0,0007717 0,0028169 lerner -0,00903 0,000043 -1,02 0,000 -0,0002896 -0,0001202 lerner*rdiv -0,04694 1,03e-06 -1,03 0,099 -3,73e-06 3,26e-07 size -0,00154 0,0005214 -2,82 0,047 -0,0020679 -0,0000134 growth 0,00203 0,0003961 0,46 0,011 0,0002354 0,0017962 loans -0,00659 0,0034642 -1,69 0,559 -0,0088512 0,0047994 deposits -0,011523 0,0045742 -2,24 0,837 -0,0099519 0,0080727 ggdp 0,00510 0,0005043 0,08 0,077 -0,0000976 0,0018894 inf -0,017143 0,0000527 -2,58 0,045 2,35e-06 0,00021 _cons 0,04821 0,0119564 3,48 0,049 0,0000723 0,0471863 sigma_u 0,00290667 sigma_e 0,00581701 rho 0,19979862 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0 F (27, 264) = 1,73 Prob > F = 0,0000 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (28) = 5384,97 Prob>chi2 = 0,0000 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 11 Obs per group = avg = 11,39286 max = 12 Wald chi2 (9) = 487,62 Prob > chi2 = 0,0000 Log likelihood roa = 1313,446 Coef Std Err z P> ІzІ roa1 0,494348 0,026152 15,54 0,000 0,2803108 0,3828246 rdiv -0,04552 0,0006732 -2,73 0,000 -0,0013238 0,0013152 lerner -0,00585 0,0000287 -1,04 0,000 -0,0003605 -0,0002482 lerner*rdiv [95% Conf Interval] -0,063741 7,84e-07 -3,38 0,260 -2,42e-06 6,53e-07 size -0,00000851 0,000211 -0,04 0,968 -0,0004222 0,0004051 growth 0,000405 0,0002775 0,17 0,001 0,0003879 0,0014758 loans 0,002831 0,0014177 -2,11 0,118 -0,0049927 0,0005647 deposits -0,00032 0,0014275 -0,97 0,818 -0,003127 0,0024689 ggdp 0,001172 0,000325 0,38 0,000 0,0003822 0,0016561 inf -0,011942 0,0000309 -4,12 0,001 1,14e-06 0,0001222 _cons 0,01574 0,0049811 2,87 0,000 -0,0041222 0,0154035 Phương pháp ước lượng GMM Arellano – Bond dynamic panel-data estimation Group variable: donvi Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group = avg = 9,535714 max = 10 Wald chi2 (9) = 1575,46 Prob > chi2 = 0,0000 Time variable: year Number of instrument = 27 Two-step results roa Coef Std Err z P> ІzІ [95% Conf Interval] L1 0,05104 0,0146542 5,22 0,000 0,062456 0,1198992 rdiv 0,02463 0,0011645 0,97 0,000 0,0038012 0,0083661 lerner -0,00494 0,0000185 -0,73 0,000 -0,0002147 -0,0001422 lerner*rdiv -0,035842 1,38e-06 -1,22 0,000 -0,0000103 -4,88e-06 size -0,000719 0,0003385 -2,12 0,034 -0,0013823 -0,0000553 growth 0,004532 0,00033 1,88 0,000 0,0007435 0,0020371 loans -0,005791 0,0028704 -2,25 0,113 -0,0101732 0,0010784 deposits -0,004832 0,0004455 -0,94 0,001 -0,0022123 -0,0004658 ggdp 0,002724 0,0000998 0,14 0,000 0,0003214 0,0007125 inf -0,016845 0,0000321 -0,59 0,000 0,0001063 0,000232 _cons 0,064352 0,007199 7,48 0,001 0,0056947 0,0339144 roa1 Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/11).(roa rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) Instruments for levels equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.(roa rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -6,30 Pr > z = 0,000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0,92 Pr > z = 0,859 -Sargan test of overid restrictions: chi2(289) = 288,73 Prob > chi2 = 0,893 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(240) = 242,76 Prob > chi2 = 0,838 Difference (null H = exogenous): chi2(49) = 45,97 Prob > chi2 = 0,142 Phụ lục C3: Mơ hình đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam: Biến ROE Kiểm định đa cộng tuyến: Variable VIF 1/VIF roe1 1,07 0,938740 Lerner*rdiv 1,05 0,955553 size 1,32 0,804803 growth 1,32 0,759744 loans 1,15 0,868613 deposits 1,52 0,4767368 ggdp 1,22 0,816952 inf 1,13 0,881561 Mean VIF 1,33 Phương pháp ước lượng FEM Fixed - effects (within) regression Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group: = between = 0,8933 avg = 11,4 overall = 0,9173 max = 12 F (9, 271) = 36,74 Prob > F = 0,0000 Group variable: donvi R-sq: within = 0,9418 corr(u_i, Xb) = 0,1283 roe roe1 Coef Std Err t P> ІtІ -0,041587 0,0159096 -1,06 0,068 [95% Conf Interval] -0,0604878 0,0022035 rdiv -0,09961 0,012763 -2,65 0,582 -0,0321887 0,0181036 lerner -0,461258 0,000587 -1,93 0,000 -0,003676 -0,0013628 lerner*rdiv 0,1062943 0,0000144 2,51 0,834 -0,0000254 0,0000315 size 0,104264 0,0072912 7,03 0,000 -0,0189909 0,00974 growth 0,011623 0,0053201 0,98 0,001 0,0065357 0,0274996 loans -0,018343 0,0485941 -0,18 0,961 -0,0981179 0,0933664 deposits -2,597431 0,0643806 -18,80 0,000 -3,872953 -3,619262 ggdp 3,34123 0,0070626 1,92 0,024 -0,0044276 0,0234025 inf -0,34921 0,0007135 -1,99 0,025 0,0015641 0,0043757 _cons 0,835195 0,1679254 2,25 0,019 3,613582 4,275289 sigma_u 0,08338067 sigma_e 0,15719093 rho 0,21959448 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0 F (27, 281) = 2,41 Prob > F = 0,0000 Kiểm định phương sai thay đổi mô hình FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (28) = 9,9e+05 Prob>chi2 = 0,0000 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 10 Obs per group = avg = 11,39286 max = 12 Wald chi2 (9) = 358,87 Prob > chi2 = 0,0000 Log likelihood roe = 518,453 Coef Std Err z P> ІzІ [95% Conf Interval] roe1 0,541352 0,0384299 12,53 0,000 0,1240052 0,2746475 rdiv -0,01102 0,0051416 -0,47 0,627 -0,0184628 0,001692 lerner -0,02721 0,0002491 -0,62 0,000 -0,0035808 -0,0026043 lerner*rdiv 0,191246 5,89e-06 0,75 0,713 -9,38e-06 0,0000137 Size 0,00353 0,0025797 1,29 0,921 0,0022817 0,012394 growth 0,069521 0,0030559 3,03 0,000 0,018789 0,0307681 loans -0,04102 0,0153812 -2,36 0,012 -0,0341864 0,0261069 deposits 0,161219 0,3713485 3,56 0,000 -4,635776 -3,180117 ggdp 0,754359 0,0034442 1,85 0,052 0,0021244 0,0156256 inf -0,209428 0,0003646 -5,17 0,000 0,0010888 0,0025179 _cons -0,209326 0,3758017 -3,58 0,000 3,130287 4,603402 Phương pháp ước lượng GMM Arellano – Bond dynamic panel-data estimation Group variable: donvi Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group = avg = 9,535714 max = 10 Wald chi2 (9) = 11,1+06 Prob > chi2 = 0,0000 Time variable: year Number of instrument = 27 Two-step results roe Coef Std Err z P> ІzІ [95% Conf Interval] L1 -0,07293 0,0019054 -8,43 0,000 -0,0622297 -0,0547606 rdiv 0,054103 0,0086861 0,70 0,000 0,0163813 0,0504301 lerner -0,309435 0,0004281 -1,46 0,000 -0,0032706 -0,0015923 lerner*rdiv -0,499264 0,0000112 -0,59 0,000 -0,0000663 -0,0000225 size 0,25438 0,003752 7,39 0,001 -0,0166686 -0,0019611 growth 0,0620328 0,0026783 4,72 0,000 0,0108872 0,0213858 loans -0,23561 0,0263837 -2,41 0,034 -0,0712895 0,0321327 deposits -3,309125 0,013819 -33,69 0,000 -3,715261 -3,661091 ggdp 2,35524 0,0018407 6,94 0,011 0,0010602 0,0082756 inf -0,312439 0,0004388 -6,74 0,000 0,0018813 0,0036015 _cons 1,083256 0,0783122 2,70 0,000 3,856255 4,163233 roe1 Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/11).(roe rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) Instruments for levels equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.(roe rdiv lerner lerner*rdiv size growth loans deposits ggdp inf) -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -7,55 Pr > z = 0,002 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0,42 Pr > z = 0,773 -Sargan test of overid restrictions: chi2(289) = 467,13 Prob > chi2 = 0,793 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(242) = 366,85 Prob > chi2 = 0,783 Difference (null H = exogenous): chi2(47) = 100,28 Prob > chi2 = 0,062 Phụ lục C4: Mơ hình đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam: Biến RARROA Kiểm định đa cộng tuyến: Variable VIF 1/VIF rarroa1 1,32 0,738167 Lerner*rdiv 1,05 0,953596 size 1.52 0,764803 growth 1,35 0,738167 loans 1,20 0,831484 deposits 1,15 0,685325 ggdp 1,23 0,814179 inf 1,29 0,772622 Mean VIF 1,30 Phương pháp ước lượng FEM Fixed - effects (within) regression Group variable: donvi R-sq: within = 0,4295 Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group: = between = 0,8311 avg = 10,7 overall = 0,5640 max = 11 F (9, 271) = 19,65 Prob > F = 0,0000 corr(u_i, Xb) = 0,4991 rarroa Coef Std Err t P> ІtІ rarroa1 0,778243 0,0478272 23,57 0,000 0,0298627 0,2183249 rdiv 3,169253 0,1657848 0,57 0,831 -0,362035 0,2912373 lerner -0,582146 0,0077434 -0,52 0,000 -0,0500088 -0,0194961 lerner*rdiv -1,45923 0,0001875 -0,24 0,675 -0,0004482 0,0002906 size 0,137283 0,0961998 2,50 0,024 -0,4077538 -0,02868 growth 0,06312 0,0721329 0,95 0,000 0,0715059 0,3557444 loans -0,83224 0,634141 -2,05 0,854 -1,366263 1,132559 deposits 0,58614 0,8332499 0,78 0,261 -0,7034349 2,579973 ggdp 13,73246 0,0916668 1,41 0,573 -0,0084155 0,352796 inf -2,874268 0,0099536 -3,08 0,000 0,0002852 0,039507 _cons -3,45624 2,190805 -2,43 0,031 -0,0613888 8,571445 sigma_u 1,041187 sigma_e 0,77368725 rho [95% Conf Interval] 0,64425902 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0 F (27, 261) = 3,72 Prob > F = 0,0000 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (28) = 300,47 Prob>chi2 = 0,0000 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 10 Obs per group = = -351,9584 Log likelihood rarroa Coef avg = 10,67857 max = 11 Wald chi2 (9) = 1489,27 Prob > chi2 = 0,0000 Std Err z P> ІzІ rarroa1 0,35524 0,0443321 6,50 0,000 0,345698 0,5194765 rdiv 9,54621 0,1667873 1,63 0,724 -0,267914 0,3858801 lerner -0,904235 0,0060656 -0,75 0,000 -0,0550266 -0,0312499 lerner*rdiv -12,52341 0,0001938 -1,96 0,061 -0,0006002 0,0001595 size 0,13824 0,0603735 1,55 0,949 -0,1144663 0,1221937 growth 0,023341 0,0637392 0,37 0,001 0,0783862 0,3282391 loans 0,549278 0,3455754 1,03 0,470 -0,4273698 0,9272607 deposits -0,27462 3,247832 -0,38 0,674 -7,732673 4,998596 ggdp 2,027413 0,0799583 0,26 0,862 0,1836653 0,497096 inf -3,43152 0,0086328 -3,80 0,618 0,0168016 0,0506415 2,13 0,858 -6,263827 7,523041 _cons 4,377168 3,517123 [95% Conf Interval] Phụ lục C5: Mơ hình đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam: Biến RARROE Kiểm định đa cộng tuyến: Variable VIF 1/VIF rarroe1 1,16 0,864179 Lerner*rdiv 1,06 0,945020 size 1,43 0,4811100 growth 1,32 0,759744 loans 1,14 0,878213 deposits 1,15 0,765833 ggdp 1,23 0,815753 inf 1,26 0,793226 Mean VIF 1,30 Phương pháp ước lượng FEM Fixed - effects (within) regression Number of obs = 300 Number of groups = 28 Obs per group: = between = 0,4567 avg = 10,7 overall = 0,4142 max = 11 F (9, 271) = 11,70 Prob > F = 0,0000 Group variable: donvi R-sq: within = 0,4282 corr(u_i, Xb) = 0,3022 rarroe Coef Std Err t P> ІtІ rarroe1 0,35542 0,0533492 6,33 0,001 0,0676133 0,2778348 rdiv -0,01341 0,1684436 -1,33 0,959 -0,3231935 0,3405559 lerner -0,21723 0,0078099 -1,68 0,000 -0,0647716 -0,0339969 lerner*rdiv 11,24496 0,0001904 1,53 0,332 -0,0005603 0,00019 size 0,204451 0,0973904 2,06 0,016 -0,4274891 -0,0437239 growth 0,20103 0,070133 2,84 0,000 0,1727122 0,4490702 loans 0,186473 0,6400082 0,31 0,423 -1,774773 0,747169 deposits -1,98218 0,8448452 -2,40 0,000 -4,770836 -1,441737 ggdp 8,00804 0,0929244 0,79 0,024 -0,0568981 0,3092689 inf -4,54216 0,0101863 -4,41 0,000 0,0024025 0,0425413 _cons 0,855246 2,222305 0,37 0,643 5,652548 14,4095 sigma_u 0,60552486 sigma_e 0,88566907 rho 0,3185387 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0 F (27, 261) = 2,84 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (28) = 34,89 Prob>chi2 = [95% Conf Interval] 0,0000 Prob > F = 0,0000 Phương pháp ước lượng GLS Estimated covariances = 28 Number of obs = 300 Estimated autocorrelations = Number of groups = 28 Estimated coefficients = 10 Obs per group = avg = 10,67857 max = 11 Wald chi2 (9) = 367,79 Prob > chi2 = 0,0000 Log likelihood rarroe = -390,0767 Coef Std Err z P> ІzІ rarroe1 0,630023 0,0454823 14,72 0,000 0,3287852 0,5070726 rdiv 1,298243 0,155416 0,58 0,000 -0,4191428 0,1900767 lerner -0,625438 0,0063353 -0,54 0,000 -0,0726654 -0,0478316 lerner*rdiv -0,04061 0,0001783 -0,80 0,664 -0,0004269 0,0002721 size 0,10023 0,0606979 1,63 0,021 -0,3464547 -0,1085234 0,0713441 3,34 0,000 0,2011709 0,4808348 -0,79214 0,3755198 -2,10 0,568 -2,087557 -0,6155469 growth loans 0,200014 [95% Conf Interval] deposits 0,464256 0,9441605 0,44 0,681 -4,560774 -0,8597331 ggdp 17,76245 0,085919 1,87 0,032 -0,0093687 0,3274276 -2,87231 0,0087802 -3,16 0,000 -0,0091025 0,0253154 -1,71 0,012 6,097873 12,69303 inf _cons -2,584246 1,68247 ... cạnh tranh đến ổn định ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tác động ĐDH đến ổn định ngân hàng Nghiên cứu tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng Nghiên cứu tác động ĐDH cạnh tranh đến ổn định. .. động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 118 4.2.3 Kết nghiên cứu tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng .123 4.2.4 Kết nghiên cứu tác động biến kiểm soát đến ổn định ngân. .. nghiên cứu: Tồn mối tương quan ĐDH, cạnh tranh đến ổn định ngân hàng nào? Tác động ĐDH đến ổn định NHTM Việt Nam nào? Tác động cạnh tranh đến ổn định ngân hàng NHTM Việt Nam? ĐDH cạnh tranh tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam., Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam.