0

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh 12 TP HCM

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP.HCM Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã số: 8340202 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ThS Hồng Hải Yến TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HỈNH ẢNH TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP.HCM VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 12 TPHCM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp .7 2.2 Kết kinh doanh Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 2.3 Xác định vấn đề nghiên cứu 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Cơ sở lý thuyết .21 3.1.1 Lý thuyết hành động hợp lý 21 3.1.2 Lý thuyết hành vi dự định .22 3.1.3 Lý thuyết chấp nhận công nghệ 24 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng .25 3.2.1 Thái độ 26 3.2.2 Nhận thức hữu ích 27 3.2.3 Nhận thức rủi ro 28 3.2.4 Nhận thức kiểm soát hành vi 29 3.2.5 Nhận thức chi phí tài 30 3.2.6 Chuẩn chủ quan 31 3.3 Mẫu nghiên cứu 32 3.4 Thiết kế thang đo 34 3.4.1 Thang đo thái độ 34 3.4.2 Thang đo nhận thức hữu ích 35 3.4.3 Thang đo nhận thức rủi ro 36 3.4.4 Thang đo nhận thức kiểm soát hành vi 37 3.4.5 Thang đo nhận thức chi phí tài 38 3.4.6 3.5 Thang đo chuẩn chủ quan .39 Phương pháp nghiên cứu .40 CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP HCM 42 4.1 Thống kê sơ mẫu nghiên cứu 42 4.2 Phân tích Cronbach Alpha 50 4.3 Phân tích khám phá nhân tố .58 4.4 Các yếu tố tác động đến định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng khách hàng cá nhân 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 71 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 71 5.2 Hàm ý quản trị gia tăng định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng Vietinbank Chi nhánh 12 TPCHM 73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC XỬ LÝ KẾT QUẢ DỮ LIỆU THỐNG KÊ THEO PHẦN MỀM SPSS PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ BCTC Báo cáo tài CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn EFA Phân tích Khám Phá Nhân tố KHCN Khách hàng cá nhân KMO Kaiser-Meyer-Olkin NH Ngân hàng OLS Phương pháp hồi quy bé PGD Phòng giao dịch TMCP Thương mại cổ phần TPB Lý thuyết hành vi dự định TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TRA Lý thuyết hành động hợp lý TTD Thẻ tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Mã hóa trả lời câu hỏi khảo sát .33 Bảng 3.2 Thang đo thái độ TTD 34 Bảng 3.3 Thang đo nhận thức hữu ích TTD 35 Bảng 3.4 Thang đo nhận thức rủi ro 36 Bảng 3.5 Thang đo nhận thức kiểm soát hành vi .37 Bảng 3.6 Thang đo nhận thức chi phí tài .38 Bảng 3.7 Thang đo chuẩn chủ quan 39 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến quan sát 46 Bảng 4.2 Tần suất câu trả lời đồng ý không đồng ý biến quan sát 47 Bảng 4.3 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo sử dụng TTD KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 52 Bảng 4.4 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo thái độ KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM .52 Bảng 4.5 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo nhận thức hữu ích KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 53 Bảng 4.6 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo nhận thức rủi ro KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 54 Bảng 4.7 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo nhận thức kiểm soát hành vi KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM .55 Bảng 4.8 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo nhận thức chi phí tài KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 56 Bảng 4.9 Kết phân tích Cronbach Alpha với thang đo chuẩn chủ quan KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 57 Bảng 4.10 Kết kiểm tra phù hợp khám phá nhân tố 59 Bảng 4.11 Kết phân tích khám phá nhân tố 59 Bảng 4.12 Kết kiểm tra tự tương quan phần dư mơ hình .61 Bảng 4.13 Kết kiểm tra phù hợp mơ hình 62 Bảng 4.14 Kết hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sử dụng TTD KHCN Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM 64 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Tình hình huy động vốn cho vay VietinBank giai đoạn 2016 - 2018 10 Hình 2.2 Tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh VietinBank giai đoạn 2016 - 2018 .12 Hình 2.3 Tình hình phát hành TTD VietinBank Chi nhánh 12 TP HCM từ năm 2016 đến năm 2018 13 Hình 2.4 Tình hình toán tiền mặt giai đoạn 2016 - 2018 15 Hình 2.5 Tình hình phát hành thẻ hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018 16 Hình 2.6 Tình hình giao dịch qua thẻ ngân hàng Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2018 17 Hình 2.7 Tình hình giao dịch qua máy POS Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2018 18 Hình 3.1 Mơ hình hành động hợp lý TRA .22 Hình 3.2 Mơ hình lý thuyết hành vi dự định 23 Hình 3.3 Mơ hình lý thuyết chấp nhận cơng nghệ 24 Hình 4.1 Thống kê khách hàng khảo sát theo độ tuổi khách hàng 42 Hình 4.2 Thống kê khách hàng khảo sát theo giới tính khách hàng 43 Hình 4.3 Thống kê khách hàng khảo sát theo thu nhập khách hàng 44 Hình 4.4 Thống kê khách hàng khảo sát theo mục đích sử dụng TTD 45 Hình 4.5 Phân phối phần dư mơ hình nghiên cứu .63 TÓM TẮT Luận văn nhằm mục tiêu phân tích tác động yếu tố đến định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng khách hàng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM Để trả lời mục tiêu này, luận văn thực tổng quan lý thuyết nghiên cứu trước đây, qua luận văn nhận thấy yếu tố xem yếu tố quan trọng việc xác định định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng khách hàng tốn hóa đơn mua sắm, tiêu dùng (1) nhận thức hữu ích, (2) nhận thức rủi ro, (3) thái độ, (4) nhận thức kiểm soát hành vi, (5) nhận thức chi phí tài (6) chuẩn chủ quan khách hàng Sau đó, dựa đề nghị nghiên cứu trước đây, đề tài tiến hành xây dựng thang đo yếu tố có liên quan tiến hành khảo sát khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM thu mẫu 149 bảng khảo sát có giá trị Đồng thời luận văn sử dụng phân tích hệ số Cronbach Alpha khám phá nhân tố EFA để đánh giá tính phù hợp biến quan sát thang đo Sau luận văn sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng mơ hình nghiên cứu tác động yếu tố đến định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng khách hàng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM tốn hóa đơn mua sắm, tiêu dùng Qua đây, luận văn tìm thấy tất yếu tố đưa vào mơ hình nghiên cứu có tác động đáng kể đến định sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 Theo đó, ngoại trừ yếu tố nhận thức rủi ro, yếu tố mơ hình nghiên cứu có tương quan dương với ý định lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 mức ý nghĩa 10% Từ khóa: Thẻ tín dụng, Vietinbank, định, yếu tố, nhận thức, SPSS TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo tài Vietinbank năm https://finance.vietstock.vn/CTG/taitai-lieu.htm Vietinbank chi nhánh 12 TPHCM (2017,2018), Báo cáo nội bộ, Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà Nước, 2018 Thống kê tiền mặt lưu thơng tổng phương tiện tốn https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/pttt/tmltvtgkh Ngân hàng Nhà Nước, 2018 Giao dịch toán nội địa PTTT https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/gdttndtcpttt Ngân hàng Nhà Nước, 2018 Giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/gdqatmpos Ngân hàng Nhà Nước, 2018 Số lượng thẻ https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/sltnh ngân hàng PHỤ LỤC XỬ LÝ KẾT QUẢ DỮ LIỆU THỐNG KÊ THEO PHẦN MỀM SPSS Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation SD1 149 2.00 5.00 3.4161 93071 SD2 149 2.00 5.00 3.4631 85837 SD3 149 2.00 5.00 3.3557 88588 SD4 149 2.00 5.00 3.3557 87049 PE1 149 2.00 5.00 3.4430 91815 PE2 149 2.00 5.00 3.4765 94857 PE3 149 2.00 5.00 3.4631 88930 PE4 149 2.00 5.00 3.5235 95567 PE5 149 2.00 5.00 3.4430 98216 PU1 149 1.00 5.00 3.4966 95595 PU2 149 1.00 5.00 3.3423 95699 PU3 149 1.00 5.00 3.3960 95024 PU4 149 2.00 5.00 3.3154 95215 PR1 149 1.00 5.00 3.3154 93785 PR2 149 2.00 5.00 3.3691 93251 PR3 149 1.00 5.00 3.4430 91815 PR4 149 2.00 5.00 3.3893 89828 PB1 149 1.00 5.00 3.6040 85281 PB2 149 2.00 5.00 3.8121 79159 PB3 149 2.00 5.00 3.6577 85244 PB4 149 2.00 5.00 3.8121 76555 PB5 149 2.00 5.00 3.8523 75673 PC1 149 1.00 5.00 3.5570 80859 PC2 149 1.00 5.00 3.6242 83404 PC3 149 2.00 5.00 3.6846 78918 PC4 149 2.00 5.00 3.6443 87822 SN1 149 2.00 5.00 3.6644 73163 SN2 149 3.00 5.00 3.8255 64443 SN3 149 2.00 5.00 3.7114 70034 SN4 149 2.00 5.00 3.7718 68892 Valid N (listwise) 149 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .866 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2656.453 df 325 Sig .000 Component Matrixa Component PB5 772 PB4 731 PB3 687 PB1 684 PB2 681 PC3 660 PE1 653 PE5 644 PC4 639 PU4 638 PE2 635 PC1 624 PE4 618 PU3 595 PR4 591 PE3 579 PU1 571 PR3 560 PU2 514 502 504 552 PR1 SN2 SN3 SN1 PR2 -.512 SN4 506 PC2 510 639 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component PB5 905 PB4 837 PB2 826 PB3 789 PB1 783 PE3 862 PE2 852 PE1 839 PE5 833 PE4 824 PC2 843 PC4 800 PC1 799 PC3 798 SN4 846 SN2 801 SN1 778 SN3 752 PR4 815 PR2 735 PR1 702 PR3 680 PU2 784 PU4 735 PU3 692 PU1 646 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 792 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SD1 10.1745 4.483 608 737 SD2 10.1275 4.828 577 752 SD3 10.2349 4.721 581 750 SD4 10.2349 4.600 639 721 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 928 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PE1 13.9060 11.248 821 910 PE2 13.8725 11.058 823 910 PE3 13.8859 11.548 796 915 PE4 13.8255 11.132 800 914 PE5 13.9060 10.869 820 911 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PU1 10.0537 5.889 623 806 PU2 10.2081 5.828 639 799 PU3 10.1544 5.726 674 783 PU4 10.2349 5.586 711 766 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 809 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PR1 10.2013 5.284 575 785 PR2 10.1477 5.235 595 775 PR3 10.0738 5.204 620 763 PR4 10.1275 4.963 718 717 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 931 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PB1 15.1342 8.252 761 927 PB2 14.9262 8.380 808 918 PB3 15.0805 8.277 755 929 PB4 14.9262 8.380 844 911 PB5 14.8859 8.075 944 893 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PC1 10.9530 4.883 760 858 PC2 10.8859 4.886 724 871 PC3 10.8255 4.888 785 849 PC4 10.8658 4.590 768 855 Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SN1 11.3087 2.891 649 784 SN2 11.1477 3.140 650 783 SN3 11.2617 3.005 636 789 SN4 11.2013 2.959 678 770 Regression Model Summaryb Model R 797a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 635 619 Durbin-Watson 61704061 1.758 a Predictors: (Constant), HUUICH, RUIRO, TAPTUC, CHIPHI, DEDANG, HANHVI b Dependent Variable: SUDUNG ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 93.935 15.656 Residual 54.065 142 381 148.000 148 Total a Dependent Variable: SUDUNG b Predictors: (Constant), HUUICH, RUIRO, TAPTUC, CHIPHI, DEDANG, HANHVI F 41.120 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -1.705E-016 051 HANHVI 192 051 DEDANG 211 CHIPHI Beta Tolerance VIF 000 1.000 192 3.782 000 1.000 1.000 051 211 4.164 000 1.000 1.000 150 051 150 2.955 004 1.000 1.000 TAPTUC 171 051 171 3.374 001 1.000 1.000 RUIRO 496 051 496 9.782 000 1.000 1.000 HUUICH 505 051 505 9.963 000 1.000 1.000 a Dependent Variable: SUDUNG Charts PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị, Tôi học viên cao học Ngành Tài – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp với nội dung nghiên cứu định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM Rất mong Anh/Chị dành thời gian quý báu tham gia thảo luận thành phần chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng khách hàng cá nhân thang đo để đo lường thành phần Những thơng tin cung cấp từ Anh/Chị đóng góp nhiều cho kết nghiên cứu Phần I: THƠNG TIN KHÁCH HÀNG Anh/chị vui lịng cho biết tuổi a 22 – 30 tuổi b 30 – 40 tuổi c 40 – 50 tuổi d Trên 50 tuổi Anh/chị vui lòng cho biết giới tính a Nam b Nữ Anh/chị vui lịng cho biết thu nhập a 06 – 12 triệu b 12 – 20 triệu c 20 – 30 triệu d Trên 30 triệu Mục đích Anh/chị sử dụng thẻ tín dụng để: a Mua sắm, tiêu dùng ngày b Trả góp 0% c Trải nghiệm dịch vụ ưu đãi sử dụng thẻ tín dụng Phần II: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG Quý anh chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu bảng sau: (Đánh dấu X vào thích hợp, vui lịng khơng để trống) Câu hỏi Đồng Rất Khơng Bình khơng đồng ý thường ý đồng ý Việc sử dụng thẻ tín dụng Rất Đồng ý 5 5 5 5 ý tưởng tốt Việc sử dụng thẻ tín dụng ý tưởng thú vị Việc sử dụng thẻ tín dụng ý tưởng khơn ngoan Tôi nghĩ đề muốn sử dụng thẻ tín dụng Việc sử dụng thẻ tín dụng mang đến cho tơi cảm giác giàu có Thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm, tiêu dùng mà khơng cần mang theo tiền mặt Thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm, tiêu dùng trước trả tiền sau khoảng thời gian định Thẻ tín dụng giúp khách hàng tiếp cận với nguồn tiền mặt dễ dàng khách hàng có nhu cầu Thẻ tín dụng giúp khách 5 5 5 5 hàng đạt nhiều ưu đãi từ thương hiệu tiếng 10 Tương đối dễ dàng để sử dụng thẻ tín dụng 11 Việc sử dụng thẻ tín dụng thực cách thoải mái tự tin 12 Việc toán thẻ tín dụng thực lúc nơi 13 Các giao dịch khách hàng xử lý thẻ tín dụng vài giây 14 Việc đăng ký thẻ tín dụng tương đối đơn giản, dễ dàng 15 Khách hàng cảm thấy lãi suất trả trễ hạn thẻ tín dụng khách hàng chấp nhận 16 Khách hàng cảm thấy phí thường niên thẻ tín dụng khách hàng tương đối rẻ so với ngân hàng bạn 17 Khách hàng cảm thấy mức độ chấp nhận Thẻ tín dụng Vietinbank tương đối cao 18 Khách hàng cảm thấy thời gian 5 5 5 khách hàng phải tốn dư nợ vay thẻ tín dụng tương đối phù hợp 19 Gia đình khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng đề cập đến thẻ tín dụng lúc nơi 20 Bạn bè khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng đề cập đến thẻ tín dụng lúc nơi 21 Đồng nghiệp khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng đề cập đến thẻ tín dụng lúc nơi 22 Phương tiện truyền thơng đề cập đến lợi ích khuyến khích nên sử dụng thẻ tín dụng 23 Tơi tin dễ dàng xảy việc tiền tơi sử dụng thẻ tín dụng 24 Tơi e ngại người khác truy cập vào thông tin từ trang mua sắm trực tuyến tơi sử dụng thẻ tín dụng 25 Tôi e ngại thông tin thẻ dễ dàng bị đánh cắp tơic sử dụng thẻ tín dụng để tốn đơn hàng trực tiếp 26 Tơi nghĩ việc sử dụng thẻ tín dụng khơng an tồn 27 Tơi ln lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM số thẻ tín dụng tơi 28 Tơi nghĩ tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM tương lai 29 Tôi nghĩ sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM có nhu cầu 30 Tơi nghĩ nên khuyến khích người xung quanh sử dụng thẻ tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM Xin Chân thành cảm ơn Quý Anh/chị hỗ trợ Tơi hồn thành phiếu khảo sát!!! ... nghiên cứu Quyết định sử dụng sản phẩm TTD KHCN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 12 TP HCM, yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm TTD KHCN bao gồm yếu tố thái độ khách hàng, nhận... KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP. HCM Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã... đến 2018, thực trạng sử dụng sản phẩm TTD KHCN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 12 TPHCM diễn nào? Câu hỏi thứ 2: Những yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm TTD KHCN Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh 12 TP HCM , Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh 12 TP HCM