0

Khoá luận đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã nậm cuổi, huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

59 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÒ VĂN CHÁI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 VỀ MƠI TRƯỜNGTRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ NẬM CUỔI, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 – 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÒ VĂN CHÁI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 VỀ MÔI TRƯỜNGTRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ NẬM CUỔI, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K47 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, thầy cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Em xin bày tỏ lịng kính trọng, cảm ơn sâu sắc tới cô giáo : PGS.TS Đỗ Thị Lan giúp đỡ dẫn dắt em suốt thời gian thực tập hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán UBND xã Nậm Cuổi tạo điều kiện tốt để giúp đỡ em trình thực tập quan Trong thời gian thực tập em cố gắng để hồn thành tốt u cầu đợt thực tập kinh nghiệm kiến thức có hạn nên luận văn em khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong thầy cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019 Sinh Viên Lò Văn Chái ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học ứng dụng thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Kinh nghiệm số nước xây dựng mơ hình nơng thôn giới 11 2.2.2 Xây dựng mơ hình nơng thơn Việt Nam 15 2.2.3 Cơ sở pháp lý xây dựng nông thôn Việt Nam 20 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp kế thừa 22 iii 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 23 3.4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp xử lý số liệu 23 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 4.2 Những yếu tố tác động đến môi trường xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 27 4.2.1 Các động lực chi phối tới vùng môi trường 27 4.2.2 Những áp lực từ động lực đến vùng môi trường 27 4.3 Đánh giá tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 31 4.3.1 Đánh giá tiêu chí mơi trường (tiêu chí 17) xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 31 4.3.2 Sự tham gia quyền địa phương người dân công tác môi trường 36 4.4 Những thuận lợi khó khăn trình xây dựng nơng thơn Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 37 4.5 Đề xuất giải pháp thực tốt tiêu chí mơi trường 41 4.5.1 Đối với cấp quyền 41 4.5.2 Triển khai thực tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải 42 4.5.3 Khuyến khích, vận động hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh 43 4.5.4 Triển khai thực tốt công tác quản lý nghĩa trang nhân dân 43 4.5.5 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán 43 iv 4.5.6 Đối với người dân 43 Phần 45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 v DANH MỤC VIẾT TẮT Bộ NN&PTNT : Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Bộ GTVT : Bộ Giao Thông Vận Tải CNH : Cơng nghiệp hóa HDH : Hiện đại hóa Hoạt động VHNT : Hoạt động Văn Hóa Nghệ Thuật Số HGĐ : Số Hộ Gia Đình NTM : Nơng thôn VQG Ba Bể : Vườn Quốc Gia Ba Bể UBTƯMTTQVN : Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tôr Quốc Việt Nam UBND : Ủy Ban Nhân Dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ năm 2016 - 2018 25 Bảng 3.2: Dân số lao động 26 Bảng 4.3: Hiện trạng dự báo dân số xã Nậm Cuổi từ năm 2016 - 2018 năm 2020 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước 33 Bảng 4.5 Đánh giá cảm quan người dân chất lượng nguồn nước 33 Bảng 4.6 Tỷ lệ hộ gia đình có hình thức đổ rác 34 Bảng 4.7 Tỷ lệ hộ gia đình tham gia hoạt động 37 tổng vệ sinh môi trường 37 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Với khoảng 67% dân số nước, nông thôn Việt Nam đường đổi đóng vai trị quan trọng q trình phát triển KT – XH đất nước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn triển khai đem lại thay đổi đáng kể đời sống, hạ tầng kỹ thuật cảnh quan môi trường nhiều vùng nông thôn Tuy nhiên, với phát triển KT – XH mạnh mẽ nguy không nhỏ ô nhiễm môi trường Môi trường nông thông chịu sức ép từ hoạt động sản xuất sinh hoạt nơng thơn, đồng thời cịn chịu tác động từ hoạt động KCN, CCN khu vực đô thị lân cận Đó nguy nhiễm mơi trường từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, chế biến nông sản thực phẩm, phát triển làng nghề sản xuất công nghiệp Ở số vùng nông thôn, môi trường nước môi trường khơng khí bị nhiễm cục bộ, đặc biệt việc quản lý CTR nông thôn chưa thực coi trọng, vấn đề xúc Lâu nay, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh ô nhiễm môi trường khu đô thị, khu công nghiệp… Song tình trạng nhiễm mơi trường nơng thơn lại mức báo động Đây nguyên nhân dẫn đến người dân vùng nông thôn thường xuyên phải đối mặt với dịch bệnh Nhận thức rõ tầm quan trọng môi trường nên nhiệm vụ bảo vệ mơi trường cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020);chí quốc gia nơng thơn phải đạt 17 tiêu chí, đó, để đạt tiêu chí mơi trường phải hồn thành nội dung bao gồm: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia (đạt 90%); sở sản xuất – kinh doanh đạt tiêu chuẩn mơi trường; khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Xuất phát từ thực tiễn Để hiểu rõ thực trạng mơi trường nơng thơn xã, qua đưa giải pháp hồn thành tiêu chí mơi trường với việc thực xây dựng nông thôn địa phương, tiến hành thực đề tài: “Đánh giá việc thực tiêu chí 17 mơi trường xây dựng nông thôn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng tiến độ xây dựng nơng thơn nói chung việc thực tiêu chí mơi trường nói riêng xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Tìm thuận lợi khó khăn từ đề xuất số giải pháp hồn thiện tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Thực trạng việc triển khai thực chương trình xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Tìm hiểu tình hình thực tiêu chí mơi trường xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc hồn thiện tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 37 - Sự tham gia người dân: Trong năm qua với đầu tư hỗ trợ nhà nước gười dân tham gia vào hoạt đông chung xã để xây dựng cơng trình sở hạ tầng cải thiện mơi trường thơng qua đóng góp ngày cơng Ngồi ra, người dân cịn tích cực tham gia vào hoạt động cồng đồng xây dựng hương ước làng nội quy môi trường tham gia tổ nhóm tự quản hội phụ đồn niên… nhận việc có liên quan đến mơi trường Bảng 4.7 Tỷ lệ hộ gia đình tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường Hoạt động Số hộ Tỷ lệ (%) Thường xuyên 69 62,73 Không thường xuyên 41 37,27 Khơng có hoạt động 0 110 100 Tổng (Nguồn: Kết vấn phiêú điều tra) Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ gia đình tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường thường xuyên 69 hộ, chiếm tỷ lệ cao (62,73%); Số hộ gia đình tham gia tổng vệ sinh 41 hộ, chiếm tỷ lệ 37,27% Khơng có gia đình khơng có sinh hoạt vệ sinh mơi trường 4.4 Những thuận lợi khó khăn q trình xây dựng nơng thơn Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Thuận lợi: Đất đai màu mỡ, khí hậu tương đối ơn hịa, phù hợp với nhiều loại trồng, vật nuôi tạo điều kiện tốt cho phát triển nghành nơng nghiệp hàng hóa Đội ngũ cán nhân dân xã Nậm Cuổi có truyền thống đồn kết, lực lượng lao động dồi nguồn nhân lực để khai thác tiềm góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn giai đoạn tới 38 Chất lượng nước xã tương đối tốt người dân tham gia hoạt động vệ sinh mơi trường nhiệt tình Đối với xã Nậm Cuổi, đến thực 7/19 tiêu chí là: Quy hoạch, Thủy Lợi, Điện, Bưu điện, Hình thức tổ chức sản xuất, An ninh trật tự Giáo dục Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn địa bàn vào năm 2020, xã Nậm Cuổi xây dựng kế hoạch thực cụ thể cho năm, phấn đấu hoàn thành thêm 02 tiêu chí Trường học Nhà dân cư … Hàng năm UBND xã ban hành định giao tiêu, kế hoạch cho ngành, thơn triển khai thực hiện; chủ trương, sách Đảng, Nhà nước triển khai thực kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế địa phương Quá trình thực kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp vấn đề khó khăn, vướng mắc địa phương để có lãnh đạo, đạo tháo gỡ kịp thời Công tác đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo, trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội Quy chế hoạt động UBND thực nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo; phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; đảm bảo tính thống cơng tác lãnh đạo, điều hành đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân nhiệm vụ giao; tập trung cải tiến lề lối làm việc, phát huy tốt vai trò tham mưu ban, ngành Hoạt động Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đảm bảo dân chủ, đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát sở Các thành viên UBND thị xã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm thực nhiệm vụ phân cơng, giải có hiệu vấn đề xúc nhân dân địa bàn quản lý Mặt trận Tổ quốc Tổ chức trị - xã hội có phối hợp tốt, công việc cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tăng cường hoạt động tham gia với Chính quyền công tác quản lý nhà nước, phát huy dân chủ thực Quy chế dân chủ sở 39 Người dân xã Nậm Cuổi cho biết, mô hình thực phát huy hiệu kép Bởi trước việc thu gom xử lý rác thải khu vực chợ thôn thực theo kiểu “ mạnh người làm”, chỗ có đất trống người dân mang rác đến đổ, rác thải sau phiên chợ ln tràn ngập khơng có người thu gom Khi phổ biến, triển khai áp dụng mơ hình nông thôn địa phương môi trường xã có chuyển biến tích cực: Phần lớn rác thải địa bàn người thu gom, xử lý theo mơ hình ứng dụng Rác thải hoạt động sản xuất nông nghiệp chế phẩm nông nghiệp người dân tận dụng để vào nơi quy định Đối với rác thải simh hoạt: rác vô cơ, hữu đặc biệt túi nilon người dân phân loại, tái xử dụng, chơn lấp theo mơ hình “Vịng trịn chuối” Khi có lò đốt rác tập trung, chi hội phụ nữ xã Nậm Cuổi đứng quản lý thu gom rác thải, khiến môi trường xanh – Đặc biệt, người dân người bán hàng ký kết quản lý, bảo vệ mơi trường nên có ý thức việc thu gom xử lý rác thải Lãnh đạo xã cho rằng, qua thực tế triển khai mơ hình thu gom rác thải cho thấy, tình trạng nhiễm mơi trường nơng thơn dần cải thiện Khó khăn: Bên cạnh mặt đạt được, trình tổ chức thực nhiệm vụ năm gặp khó khăn tồn định : số trồng Lúa , Ngơ,… Do thời tiết diễn biến phức tạp hạn hán, lũ lụt, ngập úng… Do ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng suất , sản lượng trồng Nậm Cuổi xã miền núi phần lớn diện tích đất lâm nghiệp, địa hình tương đối phức tạp, mùa mưa hàng năm gây ảnh hưởng đến sản xuất nhân dân, khả phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, mặt xây dựng sở hạ tầng hạn chế khó khăn kinh tế Trình độ dân trí thấp, số hộ cịn thiếu lao động sản xuất, lao động chưa qua đào tạo dân cư phân bố không đồng 40 Giao thông lại cịn nhiều khó khăn, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm Xã chưa có cơng nhân vệ sinh thu gom rác thải Rác thải người dân đổ ven đường, bụi tre, đổ sơng đổ vườn trước nhà ở; xã chưa có dịch vụ thu gom rác thải, điều phản ánh ý thức người dân vấn đề thu gom rác thải chưa cao Cơ sở hạ tầng yếu cộng thêm bà nông dân sử dụng chưa hợp lý loại hóa chất phân bón nông nghiệp như: sử dụng phân chuồng chưa qua trình ủ, vứt vỏ, bao bì, túi nilon, chai lọ thủy tinh, chai nhựa chứa thuốc bảo vệ thực vật ruộng vườn, kênh rạch Tỷ lệ nhà vệ sinh hợp vệ sinh thấp, hộ gia đình khơng tận dụng sản phẩm phụ nơng nghiệp mà đem đốt gây ảnh hưởng tới mơi trường khơng khí Khoảng cách chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc cịn gần nơi làm phát sinh số mùi khó chịu gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường địa bàn xã chưa trọng Trong việc thực tiêu tiêu chí 17 – tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi gặp khơng khó khăn điển hình như: Xã Nậm Cuổi mong muốn cấp, ngành chức quan tâm việc cấp kinh phí để thực tiêu chí như: Giao thơng, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Trường học, Y tế, Môi trường, để sớm hồn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa phương … Đối với tiêu chí cịn lại chưa đạt cấp ủy, quyền xã báo cáo cịn gặp khó khăn định sở vật chất, nhân lực, kinh phí thực … Một số ban ngành, cán công chức chưa thực chủ động bám sát chương trình cơng tác, nên số công việc thực chậm so kế hoạch Sự 41 phối hợp với tổ chức trị - xã hội để tổ chức tham gia công tác quản lý Nhà nước có lúc cịn mang tính hình thức, hiệu chưa cao Cơng tác phối hợp tổ chức trị - xã hội với quyền thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đơi cịn hạn chế Một số cán công chức không nghiêm túc thực chế độ thông tin, báo cáo Việc thực chương trình cải cách hành đơi chưa thật hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành số lĩnh vực cịn rườm rà, chồng chéo, khó khăn thực hiện; chế cửa việc thực chưa đáp ứng theo chế, sở vật chất gắn ghép với phòng chuyên môn Một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, số bộc lộ yếu ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương lao động Nguồn vốn hạn chế: Để xây dựng sở vật chất phù hợp với tiêu chí cần phải có nguồn vốn lớn, mà việc huy động nguồn vốn từ nhân dân gặp nhiều khó khăn thu nhập bình qn từ người dân cịn thấp Về tiêu chí thu gom rác: Bên cạnh số hoạt động tích cực hưởng ứng mơ hình nơng thơn cịn số cá nhân bảo thủ, chưa tích cực hưởng ứng phong trào Tiêu chí nghĩa trang: Một số gia đình cịn chơn cất theo dịng họ 4.5 Đề xuất giải pháp thực tốt tiêu chí mơi trường 4.5.1 Đối với cấp quyền Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, điều hành cán chun mơn bám sát kiểm tra, kiểm sốt sở sản xuất kinh doanh, sở chăn ni có nguy gây nhiễm mơi trường Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường tất sở, hộ gia đình thường xuyên giết mổ gia súc, gia cầm; kịp thời xử lý sở, hộ gia đình gây nhiễm môi trường Tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư quy hoạch xây dựng khu giết mổ tập trung khu vực trung tâm huyện để bước di chuyển sở, hộ gia đình khu giết mổ 42 tập trung Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường đến tổ chức, sở, nhân dân với nhiều hình thức phong phú phương pháp phù hợp Qua nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyền nghĩa vụ tổ chức đồn thể, trị xã hội nhân dân công tác bảo vệ môi trường 4.5.2 Triển khai thực tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải 4.5.2.1 Đối với rác thải sinh hoạt - Triển khai xây dựng điểm tập kết rác thải xã theo quy hoạch nơng thơn - Khuyến khích tạo điều kiện thành lập tổ hợp tác xã, sở làm dịch vụ công tác vệ sinh môi trường - Thu hút đầu tư huy động nguồn lực để xây dựng lò đốt rác địa bàn xã - Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân phân loại rác 4.5.2.2 Đối với chất thải chăn nuôi - Tăng cường công tác quản lý môi trường sở chăn nuôi Yêu cầu sở chăn nuôi lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định - Khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi quy mô nhỏ xây dựng hầm biogas, áp dụng phương pháp chăn ni an tồn sinh học - Tạo điều kiện, hỗ trợ trang trại hoạt động không đảm bảo tiêu chí bảo vệ mơi trường - Tăng cường công tác kiểm tra điểm giết mổ nhỏ lẻ khu dân cư để có biện pháp xử lý 4.5.2.3 Thực tốt việc thu gom bao bì chất bảo vệ thực vật, sản phẩm phụ sản xuất nông nghiệp - Huy động nguồn đầu tư hỗ trợ tổ chức, cá nhân đồng thời vận động nhân dân đóng góp nguồn kinh phí để xây dựng bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, tiến hành sốt bể chứa có vị trí khơng phù hợp di chyển đến vị trí phù hợp 43 4.5.3 Khuyến khích, vận động hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh Vận động hộ gia đình khơng có nhà tiêu hợp vệ sinh cải tạo, sửa chữa, làm nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh Tiếp tục kêu gọi tổ chức, nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ hộ nghèo xây dựng cơng trình vệ sinh Triển khai thực tốt Chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng nhà vệ sinh tỉnh hỗ trợ 4.5.4 Triển khai thực tốt công tác quản lý nghĩa trang nhân dân - Tập trung quản lý quy hoạch nghĩa trang có, xây dựng chế quản lý, bước đóng cửa nghĩa trang gần khu dân cư không phù hợp với quy hoạch Thu hút huy động nguồn đầu tư kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa để triển khai quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân xã theo quy hoạch Nông thôn - Quan tâm bố trí phần vốn xi măng xây dựng nông thôn để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông vào nghĩa trang theo quy hoạch Phấn đấu đến năm 2020 hai xã chấm dứt tình trạng chơn cất tự khơng theo quy hoạch nghĩa trang 4.5.5 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán - Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán làm công tác môi trường Khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích cơng tác bảo vệ mơi trường - Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, công chức không thực đầy đủ chức trách, nhiệm vụ giao kiên xử lý trường hợp vi phạm 4.5.6 Đối với người dân - Tham gia buổi tuyên truyền quan quản lý tổ chức để nâng cao hiểu biết tác hại ô nhiễm môi trường 44 - Tham gia tích cực chương trình, hoạt động dọn dẹp đường phố, bảo vệ môi trường xã quản lý - Khuyến khích hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải nguồn thành loại vô hữu Đối với chất thải hữu cơ, hộ gia đình tận dụng phần cho chăn ni gia súc, phần cịn lại ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp Chất thải vô cơ, khơng cịn tái chế được, chuyển bãi trung chuyển để vận chuyển khu chứa chôn lấp rác thải Huyện 45 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Xác định tiêu chí mơi trường tiêu chí khó thực tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá tiêu chí mơi trường xây dựng nông thôn xã Nậm Cuổi Kết nghiên cứu cho thấy : - Về việc sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu nước khe lấy từ chân đồi cách nhà từ – 2km Nước khe tương đối HGĐ chưa có cống thải đạt tiêu chuẩn đặt chuồng chăn nuôi gần nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt nên khả nước thải ngấm vào bể, phi đưng nước lớn Nước thải địa bàn xã, người dân có thói quen xả nước thải kênh, mương, đám ruộng gần nhà cống thải lộ thiên cho chảy tràn vườn… - Rác thải chủ yếu từ sinh hoạt, từ hoạt động nơng nghiệp, dịch vụ… Người dân có thói quen đổ rác đốt rác tùy nơi chưa có ý thức đổ rác nơi quy định Địa phương có hội phụ thu gom rác chợ, chưa có hợp đồng thu gom rác xử lý rác tồn xã Tiêu chí đường làng ngõ xóm cảnh quan hộ xanh đẹp, khơng có hoạt động làm suy giảm mơi trường Đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng có nơi thu gom, xử lý rác thải: Qua kiểm tra thực tế cho thấy hộ dân tự ý thức việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, hộ gia đình trực tiếp kí cam kết bảo vệ môi trường với xã đạt 100% hộ tham gia kí kết Hầu hết xóm có quy định lịch vệ sinh hàng tuần đường làng, ngõ xóm Xã tập trung vận động nhân dân trồng xanh hộ xây dựng cảnh quan môi trường, hàng rào, vệ sinh theo hướng xanh, sạch, đẹp Khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường Có 88% số gia đình xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo tiêu chuẩn y tế 46 Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường địa bàn xã chưa trọng Xã chưa có phong trào tuyên truyền, giáo dục vệ sinh môi trường thường xuyên tuần Người dân địa bàn xã chưa thực quan tâm đến vấn đề môi trường nhận thức kiến thức Điều cho thấy quyền địa phương, cần phải nâng cao công tác tuyên truyền dân vận để người dân nhận thức rõ công xây dựng nông thôn 5.2 Kiến nghị Tăng cường công tác truyền thông đến tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao tỷ lệ người dân xử dụng nước cơng trình vệ sinh Đưa việc xây dựng sử dụng nước vào phong trao thi đua, bình sét gia đình văn hóa, vào hương ước, lệ làng để người thực Nhà nước cần đầu tư nghiên cứu hạng mục cơng trình cấp nước đạt tiêu chuẩn Xây dựng hệ thống thu gom quản lý rác thải chất thải phù hợp với điều kiện địa phương Quy hoạch di chuyển sở sản xuất kinh doanh, trang trại vào thành cụm công nghiệp vùng Phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất an tồn, hữu cơ, hướng tới sản xuất bền vững Tạo chế ưu tiên, ưu đãi nhằm huy động tham gia thành phần kinh tế người dân xây dựng trạm cấp nước phù hợp với thôn Đối với người dân, người dân địa bàn xã phải tự ý thức việc thực bảo vệ môi trường Chủ động phân loại rác nguồn, không vứt rác bừa bãi đường, khu vực công cộng Hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu Hưởng ứng tham gia nhiệt tình buổi tuyên truyền xã tổ chức 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Bình (2006), “Đặc trưng vùng nông thôn cần thiết phải phát triển nông thôn”, Quy hoạch phát triển nông thôn Đề án Nâng cao lực quản lý nhà nước đất đai môi trường địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2015-2020 Hoàng Xuân Cơ, Lê Văn Khoa (2004), “Chuyên đề nông thôn Việt Nam” Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Mai Thanh Cúc – Quyền Đình Hà (2010) Giáo trình phát triển nơng thơn – Trường ĐH Nơng Nghiệp Hà Nội Quyền Đình Hà, Mai Thanh Cúc(2005), “Giáo trình phát triển nơng thơn” - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trang 15 - 20 Nguyễn Thị Thu Hà Xã hội học nông thôn ĐH Mở - TP Hồ Chí Minh Đinh Quang Hải (2014) “Phong trào làng Hàn Quốc – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Cát Chi Hoa (2008) Từ nông thôn đến đất nước NXB Giang Tô Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm, giai đoạn 2015-2020 10.Lê Văn Khoa Hồng Xn Cơ (2004) Chun đề, Nơng thơn Việt Nam - Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, NXB Hà Nội 11 Tăng Minh Lộc -“Tạp chí Nơng thônViệt” Nguyên CụcTrưởng, Chánh VP Điều phối Nông thôn Trung ương 12 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 13.Nghị 26-NQ/TƯ ngày 05/08/2008 Ban chấp hành TW khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn 14.Phạm Ngọc Quế (2003), “Vệ sinh mơi trường phịng bệnh Nông thôn”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15.Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), luật bảo vệ môi trường 2015 48 16 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ mơi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 17.Quyết định 4044/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán xây dựng nông thôn mới,các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2015 – 2020 18.Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Thủ tướng Chính phủ 19.Quyết định 1980/QĐ –TTg ngày 17/10/2016 Bộ tiêu chí quốc gia xã Nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 Thủ tướng Chính phủ 20.Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn (2010) – NXB lao động 21 Đặng Kim Sơn – Hồng Thu Hịa (2002) Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn NXB thống kê 22 Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, NXB Chính trị quốc gia 23.Phan Xuân Sơn, Nguyễn Cảnh “Xây dựng nông thôn nước ta nay” - Học viện Chính trị - Hành Quốc Gia; 24 Sức bật nông thôn (2017) - Báo Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 25 Phạm Tất Thắng “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản 26.Thơng tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21-8-2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 27.Thông tư liên tịch số 13/2011 ngày 30/10/2011 Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn 28.Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng xã nơng thơn 29.Đào Thế Tuấn (2008) ”Chính sách nông thôn, nông dân nông nghiệp Trung Quốc” Báo Nông thôn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ NẬM CUỔI, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU Phần 1: Thơng tin cá nhân Thôn: Họ tên chủ hộ: Giới tính: Tuổi: Dân tộc: Phần 2: Nội dung vấn Hiện nay, nguồn nước gia đình sử dụng là: Nước máy Giếng khoan Giếng đào Nguồn khác (sông, suối, khe) Nếu giếng đào hay giếng khoan giếng cách nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi mét? Nguồn nước sử dụng cho ăn uống là: Nước từ khe Trực tiếp từ giếng Bể lắng Nước máy Nguồn nước gia đình sử dụng cho ăn uống có vấn đề về: Khơng có Mùi Màu Khác Gia đình Ơng (Bà) có: Cống thải có nắp đậy (ngầm) Cống thải lộ thiên Khơng có cống thải Loại khác Kiểu nhà vệ sinh gia đình Ơng (Bà) sử dụng là: Hố xí đất Nhà vệ sinh tự hoại Hố xí ngăn Khơng có Nhà vệ sinh chuồng chăn ni gia súc gia đình Ơng (Bà) đặt cách xa khu nhà nào? Nhà vệ sinh tách riêng chuồng trại liền kề khu nhà Chuồng trại tách riêng nhà vệ sinh liền kề khu nhà Cả nhà vệ sinh chuồng trại liền kề khu nhà Cả nhà vệ sinh chuồng trại tách riêng khỏi khu nhà Rác thải gia đình thu gom xử lý nào? Đổ khu đất trống Có xe thu gom Tự đốt Cách khác: …………… Gia đình Ơng (Bà) có lị đốt rác hay khơng? Có Khơng 10 Gia đình có phân loại rác để bán đồng nát (chai, lọ, giấy, sắt, nhơm,…) khơng? Có Khơng 11 Gia đình có phân loại rác làm thức ăn chăn nuôi (cơm thừa, rau, hoa quả,…) khơng? Có Khơng 12 Ơng (Bà) nhận thông tin VSMT hay không từ nguồn nào? Không Có: Sách, báo chí Đài phát địa phương Đài, Tivi Các phong trào tuyên truyền cổ động 14 Sự tham gia người dân chương trình VSMT này? Khơng Bình thường Tích cực 15 Theo Ơng (bà) để cải thiện điều kiện VSMT khu vực, cần phải thay đổi về? Nhận thức Thu gom chất thải Cách quản lý Khác 16 Ý kiến, kiến nghị đề xuất: Xin chân thành cảm ơn! Nậm Cuổi, ngày Tháng năm 2019 Người điều tra ... Đánh giá tiêu chí mơi trường xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 31 4.3.1 Đánh giá tiêu chí mơi trường (tiêu chí 17) xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ,. .. tế xã hội xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Thực trạng việc triển khai thực chương trình xây dựng nơng thơn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Đánh giá việc thực tiêu chí mơi trường. .. xây dựng nông thôn xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Tìm hiểu tình hình thực tiêu chí mơi trường xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc hồn thiện tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã nậm cuổi, huyện sìn hồ, tỉnh lai châu , Khoá luận đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã nậm cuổi, huyện sìn hồ, tỉnh lai châu