0

Phiếu bài tập toán tuần 18 lớp 2 chương trình mới

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 Ơn tập hình phẳng Bài 1: Số? Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng Bài 2: Số? N Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng M C P D Q B A a, Đo độ dài đoạn hoàn thành vào bảng Đoạn NM Đoạn CD Đoạn PQ b, Trong đoạn thẳng Đoạn thẳng dài : Đoạn thẳng ngắn là: Bài 3: Viết tên điểm thẳng hàng hình bên Mẫu: A, F, B ba điểm thẳng thàng Đoạn AB …………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bài 4: Hồn thành hình vẽ giải toán Đoạn thẳng AB dài cm, đoạn BC dài 9cm Hỏi đoạn thẳng AC dài xăng - ti- mét? cm cm cm? Bài giải: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc N Q P M Bài giải: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………… …… PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 Ôn tập chung A Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Số lớn có hai chữ số là: A 10 B 90 C 99 D 100 C 70 D 80 Câu 2: Số liền trước 69 là: A 60 B 68 Câu 3: Hiệu 8, số trừ 24, số bị trừ là: A 16 B 33 C 32 D 18 Câu 4: 28 + 72 – 20 = … Kết phép tính là: A 60 B 100 C 70 D 80 C 58 D 49 Câu 5: 6dm5cm – 17 cm = ….cm ? A 48 B 38 Câu 6: Tổng số lớn có chữ số với số liền trước ? A 18 B 17 C 19 D 16 Câu 7: Hình có hình tứ giác? A B C D Câu 8: Trong vườn có 45 ổi, số ổi số na 18 Hỏi vườn có tất na? A 63 B 27 C 62 D 28 Câu 9: Thứ năm PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN ngày 20 tháng 12, thứ năm PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN sau ngày nào? A Ngày 26 B Ngày 27 C Ngày 28 D Ngày 29 Câu 10: Điền dấu (, =) thích hợp vào trống: 7+ 8+ A < B > C = D + B.Phần tự luận: Câu 1: Đặt tính tính: 29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37 ………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….… …… ………………………………………………………………………………………… Câu 2: Một cửa hàng buổi sáng bán 57 ki –lô-gam gạo Buổi chiều bán nhiều buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo Hỏi buổi chiều bán ki-lô-gam gạo? Bài giải: …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… Câu 4: Hiệu hai số 74, giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đơn vị hiệu hai số bao nhiêu? Bài giải: …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 5: Tính 90 - 26 + = 87 + – 53 = = = ... ? A 18 B 17 C 19 D 16 Câu 7: Hình có hình tứ giác? A B C D Câu 8: Trong vườn có 45 ổi, số ổi số na 18 Hỏi vườn có tất na? A 63 B 27 C 62 D 28 Câu 9: Thứ năm PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN ngày 20 tháng... Câu 9: Thứ năm PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN ngày 20 tháng 12, thứ năm PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN sau ngày nào? A Ngày 26 B Ngày 27 C Ngày 28 D Ngày 29 Câu 10: Điền dấu (, =) thích hợp vào trống: 7+... ………………………………………………………………………………… …… PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 Ôn tập chung A Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Số lớn có hai chữ số là: A 10 B 90 C 99 D 100 C 70 D 80 Câu 2: Số liền
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 18 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 18 lớp 2 chương trình mới