0

Phiếu bài tập toán tuần 5 lớp 2 chương trình mới

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN Bảng cộng (qua 10) Bài 1: Hồn thành bảng Bài2: Tính nhẩm + = + = + = + = + = + = Bài 3: Số ? Số hạng Số hạng 9 Tổng Bài 4: Nối ? +9 6+7 6+8 6+5 Bài 4: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 5 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 5 lớp 2 chương trình mới