0

Phiếu bài tập toán tuần 3 lớp 2 chương trình mới

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN Ôn tập phép cộng phép trừ ( Không nhớ) phạm vi 100 Bài 1: Tính nhẩm 20 + 30 = 90 - 40 = 50 + 10 = 100 - 10 = 70 + 20 = 100 - 90 = Bài2: Đặt tính tính 45 + 54 36 + 43 72 - 11 84 - 31 ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Bài 3:Những phép tính có kết 32 + 38 25 + 55 55 + 30 + 50 88 - 18 Bài 4: Số? 22 10 + 50 Bài 5: Bà có 18 ổi, bà cho Nam Hỏi bà lại ổi? Bài giải: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • ` Bài 6: Quyển sách dày 98 trang, Mai đọc 34 trang Hỏi trang Mai chưa đọc? Bài giải: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Lớp A có 35 bạn, sinh hoạt có bạn tập văn nghệ Hỏi lớp lại bạn? Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………… Bài 8: Tính 28 57 + 12 - 14 - 45 + 13 .. . 32 + 38 25 + 55 55 + 30 + 50 88 - 18 Bài 4: Số? 22 10 + 50 Bài 5: Bà có 18 ổi, bà cho Nam Hỏi bà lại ổi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Lớp A có 35 bạn, sinh hoạt có bạn tập văn nghệ Hỏi lớp lại bạn? Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………… Bài 8: Tính 28 57 + 12 - 14 - 45 + 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 3 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 3 lớp 2 chương trình mới