0

Phiếu bài tập toán tuần 17 lớp 2 chương trình mới

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17 Ôn tập phép cộng, phép trừ phạm vi 20 Bài 1: Tính nhẩm 11 - = + = 12 - = + = 13 - = 66 + = Bài 2: Số ? Số hạng 6 Số hạng 8 9 Tổng Số bị trừ Số trừ 16 14 17 18 13 15 9 Hiệu Bài 3: Tính 51 – 27 38 + 25 100 – 37 76 + 24 100 – 43 + 17 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 4: Số ? +7 -8 +9 Bài 5: Tìm tổng hai số, biết số hạng thứ 6, số hạng thứ hai số liền sau số số hạng thứ Bài giải: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Bình cân nặng 17 kg, An nhẹ Bình kg Hỏi An cân nặng ki – lô – gam ? Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 17 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 17 lớp 2 chương trình mới