0

Phiếu bài tập toán tuần 16 lớp 2 chương trình mới

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16 Ngày - tháng Bài 1: Điền vào chỗ trống Một năm có .tháng Những tháng có 31 ngày là: Tháng , tháng , tháng , tháng ., tháng , tháng , tháng Những tháng cịn lại có 30 ngày là: Tháng , tháng , tháng , tháng Tháng có 28 29 ngày tháng Bài 2: Nối vật có ngày sinh Bài 3: Quan sát lịch trả lời câu hỏi Đây lịch tháng 12 Tháng 12 có .ngày Ngày tháng ngày Tháng 12 có ngày chủ nhật Đó ngày Thứ tư, ngày 22 tháng 12 Vậy thứ tư tuần sau ngày Bài 4: Quan sát lịch trả lời câu hỏi  Tháng có ngày  Ngày cuối tháng ngày  Tháng có thứ bảy Đó ngày  Nếu thứ tư, ngày 30 tháng ngày Giải phóng miền Nam Vậy thứ tuần trước ngày PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16 Thực hành trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch Bài 1: Số Bài 2: Chọn đồng hồ có kết Bài 3: Quan sát lịch tháng trả lời câu hỏi Tháng tháng Hôm qua thứ ., ngày Hôm thứ ., ngày Ngày mai thứ ., ngày Bài 2: Quan sát hành trình du lịch Rơ- bốt trả lời câu hỏi: Rô- bốt du lịch tháng Rô- bốt đến Huế vào ngày Rô- bốt đến Lào Cai vào ngày Rô- bốt đến Tây Nguyên vào ngày Sau .ngày Rơ bốt đến Huế Rơ- bốt đến chợ miền Tây vào ngày ... ngày Giải phóng miền Nam Vậy thứ tuần trước ngày PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16 Thực hành trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch Bài 1: Số Bài 2: Chọn đồng hồ có kết Bài 3: Quan sát lịch tháng trả lời... Bài 3: Quan sát lịch trả lời câu hỏi Đây lịch tháng 12 Tháng 12 có .ngày Ngày tháng ngày Tháng 12 có ngày chủ nhật Đó ngày Thứ tư, ngày 22 tháng 12 Vậy thứ tư tuần sau ngày Bài 4:... hỏi Tháng tháng Hôm qua thứ ., ngày Hôm thứ ., ngày Ngày mai thứ ., ngày Bài 2: Quan sát hành trình du lịch Rô- bốt trả lời câu hỏi: Rô- bốt du lịch tháng Rô- bốt đến Huế vào ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 16 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 16 lớp 2 chương trình mới