0

Phiếu bài tập toán tuần 15 lớp 2 chương trình mới

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15 Ngày - giờ, - phút Bài 1: Số ngày = giờ = .phút Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn kim dài để đồng hồ giờ: 30 phút 30 phút 10 15 phút Bài 3: Nối : 15 11 : 00 : 30 : 30 Bài 3: Vẽ thêm kim ngắn kim dài để đồng hồ hoạt động bạn Mai: Mai dén bu p• luc gie 15 phut 12 1D Mai én sénz luc gie 15 phut Mai tan hoc luc gie : Bài 4: Số? Viet den thu liic gie phut VlCt va aC by den tham quan Vlet va cac by den tham quay chuñng ho phut v1(t va caC by nghi giâi lao liic gie phut chuñng vo1 llic gie phut .. .Bài 3: Vẽ thêm kim ngắn kim dài để đồng hồ hoạt động bạn Mai: Mai dén bu p• luc gie 15 phut 12 1D Mai én sénz luc gie 15 phut Mai tan hoc luc gie : Bài 4: Số? Viet den thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 15 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 15 lớp 2 chương trình mới