0

Phiếu bài tập toán tuần 12 lớp 2 chương trình mới

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có chữ số Bài 1: Tính - 18 - 47 - 52 21 - - 17 - 78 - 13 - 14 Bài 2: Đặt tính tính 27 - 35 - 56 - 26 - …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 3: Số Số bị trừ 26 15 46 33 56 62 9 Số trừ Hiệu Bài 4: Nối? 23 < 32 - < 29 Bài 5: Số 42 - - +6 Bài 5: Mẹ Việt mua 27 ki lô gam gạo nếp gạo tẻ, có kg gạo nếp Hỏi mẹ Việt mua ki lô gam gạo tẻ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… Bài 6: Năm em 14 tuổi, em anh tuổi Hỏi năm anh tuổi Bài giải: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …… Bài 7: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 12 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 12 lớp 2 chương trình mới