0

Phiếu bài tập toán tuần 11 lớp 2 chương trình mới

8 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Bài 1:Tính + 28 + 15 37 29 + 45 + 49 36 25 + 27 66 46 + 37 27 + 16 56 + 35 22 + 78 16 + 84 Bài 2: Đặt tính tính 16 + 84 + 17 ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 3: Nối 86 37 + 38 92 27 + 59 75 68 + 14 82 37 + 55 Bài 4: Số? 37 +1 +28 +6 Bài 5: Hoa cân nặng 48 kg Mai cân nặng 23 kg Hỏi hai bạn cân nặng ki lô gam ? Bài giải: Bài 6: Thùng thứ đựng 57 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng 29 lít nước mắm Hỏi hai thùng đựng lít nước mắm? Bài giải: Bài 7: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 11 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 11 lớp 2 chương trình mới