0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận tân phú, thành phố hồ chí minh đến năm 2025

89 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 Chuyên ngành: Kinh tế trị Hướng đào tạo: Nghiên cứu Mã số: 8310102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LƯU THỊ KIM HOA TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tơi, số liệu trích dẫn luận văn khách quan, trung thực Tác giả Nguyễn Văn Tâm MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU TĨM TẮT ABSTRACT Tính cấp thiết đề tài:…………………… …………………………… Tình hình nghiên cứu……………………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………… 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………………………… 5 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………… Ý nghĩa thực tiễn đề tài…………………………………………………… Kết cấu luận văn…………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa………………… 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa…………………………………………………… 1.1.2 Đặc điểm, vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế………… 1.1.3 Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa……………………………………… 14 1.1.4 Những nhân tố tác động đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa…………… 21 1.2 Một số quan niệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa …………………… 25 1.3 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam trình phát triển DNNVV… 27 1.4 Kinh nghiệm hỗ trợ phát triển DNNVV số địa phương………………… 32 1.4.1 Kinh nghiệm Huyện Bình Chánh…………………………………………….… 32 1.4.2 Kinh nghiệm Quận 9…………….…………………………………………….… 34 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa………… 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 1… …………………………………………………………… 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2019……………………… 38 2.1 Khái quát chung đặc điểm kinh tế - xã hội Quận Tân Phú……… 38 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên…………………………………………………… ………… 38 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội……………………………………………… ……………… 38 2.2 Thực trạng sách liên quan đến doanh nghiệp nhỏ vừa…… 39 2.2.1 Chính sách tín dụng……………………………………………………… 40 2.2.2 Chính sách đất đai……………………………………………… ……………… 40 2.2.3 Chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh……………… …………………………… 40 2.3 Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn Quận Tân Phú……………… 42 2.3.1 Quy mô cấu vốn…….………………………………………………… …………… 42 2.3.2 Năng lực cán quản lý số lượng, chất lượng nguồn nhân lực………………… 45 2.3.3 Tình hình khoa học cơng nghệ………………………………………….……………… 46 2.3.4 Mức độ liên kết hoạt động doanh nghiệp……………….………………… 47 2.3.5 Chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh thị trường… ……………………… 47 2.4 Kết hoạt động DNNVV địa bàn Quận Tân Phú…………… …… 48 2.4.1 Những kết đạt được………………………………………………….……………… 48 2.4.2 Những tồn hạn chế bất cập………………………………………… ………… 49 TÓM TẮT CHƯƠNG 2… ………………………………………………………… 54 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ ĐẾN NĂM 2025……………… 55 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh…………………… ………………… 55 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu tổng quát………………………………………………… 55 3.1.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………………… 58 3.1.3 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn Quận Tân Phú……………………… 59 3.2 Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh…………………………………………………… 59 3.2.1 Nhóm giải pháp từ phía Nhà nước……………….…………………………………… 59 3.2.2 Nhóm giải pháp từ phía quyền địa phương…………………………………… 61 3.2.2.1 Giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực……………………………………… 61 3.2.2.2 Giải pháp tăng cường kết nối, bảo trợ vốn……………………………………… 62 3.2.2.3 Giải pháp khuyến khích đầu tư phát triển cơng nghệ…………………………… 63 3.2.2.4 Kết nối thông tin, thị trường xúc tiến thương mại…………………… 64 3.2.2.5 Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mặt sản xuất kinh doanh……………………… 65 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu từ phía doanh nghiệp……………………… 66 3.2.3.1 Xây dựng tiềm lực tài ổn định, đủ mạnh………………………… 66 3.2.3.2 Nâng cao trình độ, lực quản lý, điều hành………………………… 67 3.2.3.3 Chủ động nguồn nguyên liệu, đổi máy móc thiết bị công nghệ…………… 68 3.2.3.4 Chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến xuất khẩu,………………… 68 3.2.3.5 Xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh theo hướng gắn chặt…………… 70 3.2.3.6 Chủ động xây dựng mạng lưới liên kết……………………………………… 72 3.2.3.7 Chủ động áp dụng tiêu chuẩn quốc tế sản xuất kinh doanh,……… 73 3.3 KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………… … 72 3.3.1 Cấp Trung ương……………………………………………………………………….… 74 3.3.1 Cấp Thành phố………………………………………………………………………….… 74 3.3.2 Cấp Quận………………………………………………………………………………… 74 TÓM TẮT CHƯƠNG 3………………………………… …………………………… 75 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCN: Cụm cơng nghiệp CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CN - TTCN: Cơng nghiệp -Tiểu thủ cơng nghiệp DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa NQD: Ngoài quốc doanh NSNN: Ngân sách Nhà nước FDI: Đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm quốc nội/ Tổng sản phẩm nội địa KCN: Khu công nghiệp KHCN: Khoa học công nghệ KTTT: Kinh tế thị trường KT - XH: Kinh tế - xã hội SXKD: Sản xuất kinh doanh UBND: Ủy ban nhân dân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng - Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ vừa………………… Đồ thị - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập……………… ……….…… 30 Bảng - Số lượng quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa……………………… 42 Đồ thị - Số lượng DNNVV năm 2019 phân theo cấu ngành nghề………… 43 Bảng - Số lượng quy mô vốn DNNVV thành lập giai đoạn 2014-2019 44 TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu nhằm gợi ý định hướng đưa giải pháp hiệu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đến năm 2025 Tác giả phân tích thực trạng hạn chế vòng 05 năm trở lại (2014 - 2019); đồng thời kết hợp với học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm số quận (huyện) thành phố Hồ Chí Minh chứng từ liệu thống kê để đưa định hướng giải pháp thời gian tới Để phát tiển có hiệu hướng, tác giả đưa số khuyến nghị dành cho địa phương số giải pháp, đó, trọng tâm hồn chế, sách, pháp luật cải cách thủ tục hành liên quan, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, thu hút vốn đầu tư, đồng thời trọng bảo vệ môi trường sinh thái q trình sản xuất kinh doanh Từ khóa: phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa ABSTRACT The purpose of this research is to suggest orientations and provide the effective solutions to support the small and medium enterprises in Tan Phu district, Ho Chi Minh City until 2025 The author analyzes the true limitations within the past years (2014-2019); at the same time, combining with selective learning experiences of some districts of Ho Chi Minh City and evidence from statistical data to give directions and solutions in the upcoming time In order to develop effectively and in the right direction, the author gives some recommendations for the locality and some solutions, of which the most focus is on improving mechanisms, policies, laws and procedure reform related administration, improving the quality of human resources, financial resources, attracting investment capital, at the same time focusing on protecting the ecological environment as well as in the production and business process Keywords: Small and Medium Entreprise Development 65 thương mại Thành phố tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp nước (nhất doanh nghiệp vừa nhỏ) thị trường nước ngồi - Thơng qua việc tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đoàn doanh nghiệp, bạn hàng nước ngoài, buổi gặp mặt, tọa đàm,…để thơng qua doanh nghiệp chủ động tìm kiếm bạn hàng - Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại nước ngoài, giới thiệu, quảng cáo hàng hố, tìm kiếm bạn hàng thị trường tiêu thụ - Nghiên cứu, giới thiệu thử nghiệm, tổ chức triển khai hình thức thương mại giai đoạn hành vi người tiêu dùng bị thay đổi tác động dịch bệnh toàn cầu: thương mại điện tử, mua bán trực tuyến, mua bán online - Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tổ chức theo Quy chế xây dựng, quản lý thực Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 3.2.2.5 Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mặt sản xuất kinh doanh Một khó khăn DNNVV khó tiếp cận đất đai khơng có khả th đất cụm/khu công nghiệp Các DNNVV phần lớn khởi nghiệp từ hộ kinh doanh, sử dụng mặt đất gia đình, quy mơ nhỏ, khơng thể mở rộng quy mơ sản xuất có nhu cầu Trong suất đầu tư hạ tầng CCN thường cao khu công nghiệp CCN tập trung đầu tư hạ tầng tốt nên DNNVV phát triển muốn mở rộng sản xuất lại khó thuê mặt CCN Để tháo gỡ khó khăn mặt sản xuất kinh doanh cho DNNVV cần hoàn thiện giải pháp sau: - Ban hành sách đất đai để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, có DNNVV tiếp cận thuận lợi mặt sản xuất kinh doanh Đây vấn đề then chốt nhạy cảm nên sách cần đảm bảo công việc sử dụng đất, bình đẳng cho nhà đầu tư nước nước ngồi loại hình doanh nghiệp thuê đất, trả tiền sử dụng đất - Thống đại hóa thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất cơng trình đất theo hướng rút ngắng thời gian chờ đợi, đơn giản thủ tục Khuyến khích nhân dân đăng ký cách loại giảm chi phí tài việc đăng ký đất cơng trình xây dựng Quy định thủ tục rõ ràng, niêm yết 66 công khai để hạn chế tranh chấp, kiện tụng liên quan đến vấn đề sở hữu quyền sử dụng đất - Rút ngắn thời gian thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai tài sản gắn liền với đất Việc cho phép DNNVV chủ động việc đầu tư xây dựng nhà xưởng, sở sản xuất kinh doanh ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh Mặt khác, DN cấp chứng nhận quyền sử dụng đất xác lập quyền sở hữu hợp pháp tài sản hình thành đất tạo điều kiện cho DNNVV dễ dàng việc tiếp cận vốn vay tổ chức tín dụng đáp ứng điều kiện tài sản chấp - Tiếp tục quy hoạch phát triển CCN với quy mô từ nhỏ đến vừa, tạo điều kiện DNNVV tiếp cận mặt sản xuất kinh doanh khu vực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh với chi phí thấp so với trước - Tập trung đầu tư phát triển sở hạ tầng bên CCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư hạ tầng doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp; - Nghiên cứu xây dựng chế sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơng nghiệp dành cho DNNVV Đồng thời có chế sách hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng CCN doanh nghiệp nhỏ vừa 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu từ phía doanh nghiệp 3.2.3.1 Xây dựng tiềm lực tài ổn định, đủ mạnh Để khởi nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đòi hỏi hết Mỗi doanh nghiệp cần có lượng vốn định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động vốn chuyên dùng khác Ngoài việc tổ chức huy động vốn đảm bảo cho nhu cầu kinh doanh, DN phải phân phối, quản lý sử dụng vốn cho hợp lý, hiệu cao sở chấp hành chế độ sách quản lý tài nhà nước Một thực tế hầu hết DN gặp khó khăn vốn Trong chế nay, DN trông chờ vào nhà nước Hiện tỷ trọng vốn vay tổng số vốn DN cao chiếm 60% điều ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho DN mà chi phí lãi vay tăng cao Vì DN cần phải chủ động tìm cách tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu cách hàng năm trích phần lợi nhuận vào vốn chủ sở hữu, để giảm bớt tỷ lệ vốn vay, tiết kiệm chi phí lãi vay, làm tăng lợi nhuận DN 67 Ngồi ra, doanh nghiệp huy động nguồn vốn vay trả chậm, tổ chức, đơn vị kinh tế khác cán công nhân viên doanh nghiệp Nhưng huy động vốn rồi, DN lại cần phải tiếp tục có giải pháp hữu hiệu để sử dụng vốn có hiệu quả, đồng vốn huy động phải đưa vào sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn phải tập trung thu hồi cơng nợ; giải phóng nhanh chóng hàng tồn kho cách giảm giá bán tìm kiếm khách hàng thị trường thành phố; chống chiếm dụng vốn từ đơn vị khác Các DN cần ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào ngành, lĩnh vực có khả đem lại hiệu thu hồi vốn nhanh Việc tăng tốc độ luân chuyển đồng vốn có tác dụng làm giảm nhu cầu vốn, cho phép làm nhiều sản phẩm Cụ thể: Để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, DN cần áp dụng đồng giảm bớt tượng tồn đọng vốn khâu trình sản xuất kinh doanh, như: đẩy nhanh tiến độ sản xuất tránh tình trạng ứ đọng vốn lãng phí q trình sản xuất cách sử dụng có hiệu nguồn lực, tiết kiệm thời gian từ đưa sản phẩm thị trường cách nhanh Sau đưa sản phẩm thị trường, cần tổ chức cách hợp lý kênh phân phối, tiêu thụ, liền với tích cực tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến bán hàng Về tình hình tốn cơng nợ doanh nghiệp cần sử dụng biện pháp cho thu hồi khoản nợ cách nhanh nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp để nhanh chóng mở rộng tái sản xuất Nếu doanh nghiệp thực biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu doanh nghiệp Ngoài việc sử dụng vốn có hiệu doanh nghiệp cần phải thực hành chi tiêu tiết kiệm chống lãng phí chi phí hành chính, tập trung vốn có trọng điểm 3.2.3.2 Nâng cao trình độ, lực quản lý, điều hành Căn vào tình hình thị trường chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên, DN cần xác định mô hình tổ chức quản lý phù hợp Các doanh nghiệp nhỏ vừa cần tiến hành xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán quản lý lao động có dựa trình độ, kỹ năng, động lực, tạo gắn bó quyền lợi, trách nhiệm người lao động với doanh nghiệp Các doanh nghiệp nhỏ vừa cần có chiến lược đào tạo để có đội ngũ cán lực lượng lao động lành nghề có trình độ cao thích ứng với phát triển Mạnh 68 dạn cắt bỏ lao động dư thừa doanh nghiệp, chuyển sang lĩnh vực phù hợp với cơng việc Tuyển dụng lao động có chất lượng phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ giao Nâng cao lực lãnh đạo chủ doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp cần chủ động việc nâng cao kỹ cần thiết cập nhật kiến thức kinh tế thị trường, lĩnh vực mà đầu tư để đủ định hướng DN bối cảnh cạnh tranh gay gắt Các kỹ cần thiết cho người chủ DN kể đến như: Kỹ quản trị doanh nghiệp, kỹ lãnh đạo, kỹ thuyết trình, đàm phán, giao tiếp quan hệ cơng chúng; kỹ quản lý thời gian 3.2.3.3 Chủ động nguồn ngun liệu, đổi máy móc thiết bị cơng nghệ - Các doanh nghiệp nhỏ vừa cần chủ động nguồn nguyên liệu, tránh phụ thuộc từ nguồn ngun liệu nước ngồi thơng qua việc chủ động đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời, tối ưu hóa suất lao động triển khai giải pháp tránh thất lãng phí, giảm chi phí, giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Bên cạnh đó, cần đa dạng hố nguồn cung nguyên phụ liệu để tránh biến động bất thường gây gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Đổi công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu phát triển: Để nâng cao lực cạnh tranh DN, đem lại lợi thể cạnh tranh lâu dài bền vững yếu tố vơ vùng quan trọng cải tiến, đổi công nghệ, tăng hàm lượng công nghệ sản phẩm Chính sách đổi cơng nghệ DNNVV cần tạo điều kiện thuận lợi chế, sách hỗ trợ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý sản xuất kinh doanh: cơng nghệ thấy ngày ứng dụng hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên việc ứng dụng không nên áp dụng cách rời rạc Phải có đồng hệ thống, phận Các doanh nghiệp cần hướng tới tất vấn đề xử lý cơng nghệ đại, tự động hóa,… 3.2.3.4 Chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến xuất khẩu, quảng bá thương hiệu hình ảnh doanh nghiệp Đẩy mạnh hoạt động quảng bá tìm kiếm thị trường: Nhằm thâm nhập chiến lĩnh thị trường thành phố Căn vào thực lực DNNVV quận cần định hướng khu vực thị trường mục tiêu nơi mà đối thủ 69 cạnh tranh lớn bỏ qua, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, phần thị trường có mức cạnh tranh thấp nơi mà đối thủ cạnh tranh quan tâm đổi mới, cải tiến sản phẩm Kinh tế thị trường phát triển, DN tự cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu thị trường, cạnh tranh vừa động lực vừa rào cản doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, vai trị hoạt động quảng bá thương hiệu trở nên quan trọng, định thành cơng hay thất bại DN thị trường Do việc nâng cao hiệu hoạt động quảng bá thương hiệu nghiên cứu thị trường mục tiêu mà DN hướng tới Bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, lập danh mục hàng hóa, tiến hành sản xuất, phân phối hàng hố đem bán hoạt động quảng bá thương hiệu tiếp tục chức quản trị quảng bá thương hiệu có liên quan đến lĩnh vực quản trị khác DN có vai trị định hướng, kết hợp chức khác để không nhằm lôi kéo khách hàng mà cịn tìm cơng cụ có hiệu để thoả mãn nhu cầu khách hàng, từ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong nội dung hoạt động quảng bá thương hiệu, việc nghiên cứu thị trường nên giai đoạn năm sau cần phải doanh nghiệp đặc biệt ý Hiện nay, DN cần phải có phận riêng biệt đứng đảm trách, công tác quảng bá thương hiệu Các hoạt động quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hoạt động vừa mang tính riêng biệt lại mang tính tổng thể, cần phải có phối hợp phận chức doanh nghiệp Công tác nghiên cứu thị trường phải mang tính chất hệ thống Chính biện pháp thành lập đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường vấn đề cấp thiết Với tiếp cận chủ động, biện pháp có ý nghĩa quan trọng để tăng cường công tác nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp trước tiên phải thành lập phận quảng bá thương hiệu riêng biệt Sau phận xây dựng chiến lược nghiên cứu thị trường: Để hoạt động quảng bá thương hiệu thực mang lại hiệu cần phải có phối hợp chặt chẽ phận khác doanh nghiệp Chính riêng vị trí nhân viên quảng bá thương hiệu cần có yêu cầu tương đối cao trình độ, kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu thị trường, quảng bá phát triển sản phẩm Quảng bá thương hiệu có nhiệm vụ thu thập điều tra thông tin thị trường, điều tra nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đánh giá đối thủ cạnh tranh, -Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 70 Sau thành lập phận quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống nghiên cứu thị trường hoàn chỉnh Người thực nghiên cứu thị trường tìm kiếm thơng tin khách hàng nhu cầu, mong muốn phản ứng họ để hoàn thiện sản phẩm - Xác định nguồn thông tin mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trường Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường Doanh nghiệp đưa định sản xuất sản phẩm, hàng hóa triển khai mạng lưới phân phối, bán hàng giải pháp nhằm bán nhiều hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, Kết hoạt động kinh doanh sau lại giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu hoạt động nghiên cứu thị trường triển khai 3.2.3.5 Xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh theo hướng gắn chặt với thị trường nước xuất Để phát triển ổn định, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển trung dài hạn, triển khai kế hoạch ngắn hạn Việc xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý giúp DNNVV vừa linh hoạt lại chủ động xử lý vấn đề xảy ra, không bị động trước biến động thị trường Nó cịn giúp doanh nghiệp tận dụng hội khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lực doanh nghiệp, mặt khác lường trước khó khăn thích ứng với cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường - Xây dựng chiến lược cạnh tranh, phát triển thương hiệu: Để xây dựng thương hiệu khách hàng tin cậy, làm cho DN sản phẩm biết đến tạo dấu ấn lịng khách hàng DN trước tiên cần phải hiểu rõ khách hàng hết ln lấy hài lòng khách hàng làm trọng tâm cho hoạt động Một thương hiệu mạnh coi công cụ hữu hiệu giúp DN bảo vệ lợi ích dài lâu Vì DN cần có giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu cách bền vững hoạch định chiến lược quảng bá thương hiệu phù hợp lựa chọn hình thức quảng cáo hiệu để thương hiệu DN nhiều người biết đến Trước biến động liên tục KTTT, với cạnh tranh ngày khốc liệt, doanh nghiệp muốn tồn phát triển địi hỏi phải thích ứng với biến động Muốn vậy, doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh ngắn hạn dài hạn Chỉ có sở đó, doanh nghiệp nắm bắt hội, thời cần tận dụng 71 thách thức, khó khăn xảy để có đối sách thích hợp Khơng việc xây dựng chiến lược kinh doanh cịn giúp DN đánh giá tồn diện thân doanh nghiệp, điểm mạnh dựa vào để thúc đẩy tăng trưởng phát triển, điểm yếu cần phải cải thiện Việc chiến lược kinh doanh đắn thể tính chủ động cơng DN giai đoạn, không trọng xây dựng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh DN khơng hiệu chí nhiều trường hợp dẫn đến phá sản Trong xây dựng chiến lược kinh doanh cần phải ý điểm sau: - Chiến lược kinh doanh phải gắn với thị trường: + Trên sở điều tra, nghiên cứu nhu cầu trị trường khai thác tối đa hội lợi doanh nghiệp, phân tích đánh giá nguồn lực để sản xuất sản phẩm với số lượng, chất lượng, chủng loại thời hạn thích hợp, từ DN xây dựng chiến lược kinh doanh Có thể coi “chiến lược phải thể tính làm chủ thị trường doanh nghiệp” phương châm, nguyên tắc quản trị chiến lược doanh nghiệp Để làm chủ thị trường DN phải hiểu biết sâu sắc thị trường, nghiên cứu thị trường nhiệm vụ trọng tâm + Việc xây dựng chiến lược kinh doanh phải phát huy điểm mạnh doanh nghiệp, tăng lực cạnh tranh giành ưu thị trường + Chiến lược phải thể tính linh hoạt cao xây dựng chiến lược đề cập vấn đề khái qt mang tính định hướng, khơng cụ thể - Khi xây dựng chiến lược kinh doanh phải tính đến vùng an tồn kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro mức thấp - Chiến lược kinh doanh phải thể kết hợp hài hòa hai loại chiến lược theo phạm vi chiến lược: chiến lược kinh doanh chung (đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, có tính chất định ý nghĩa lâu dài nhất) chiến lược kinh doanh phận (những vấn đề mang tính chất phận chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng ) Chúng bổ sung cho để giải mục tiêu chiến lược doanh nghiệp - Chiến lược kinh doanh phải thể mục tiêu cụ thể, có tính khả thi, cụ thể hóa chương trình, sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp với giai đoạn Ngay lựa chọn xây dựng chiến lược kinh doanh tốt chưa đủ, chiến lược xây dựng có hồn hảo đến đâu khơng 72 triển khai tốt, khơng biến thành chương trình, sách kinh doanh phù hợp với giai đoạn phát triển việc xây dựng chiến lược trở thành vơ ích, hồn tồn khơng có giá trị mang lại kết cho DN mà ngược lại tốn chi phí xây dựng hồn thiện chiến lược 3.2.3.6 Chủ động xây dựng mạng lưới liên kết Việc DN xây dựng mạng lưới liên kết thực tế hình thức phối hợp hoạt động kinh doanh lĩnh vực DN nhằm mục đích khai thác tốt nhất, hiệu tiềm năng, điểm mạnh bên DN tham gia vào liên kết Khi lực cạnh tranh hạn chế, tự thân DNNVV phải tạo mối liên kết với liên kết với DN lớn để hỗ trợ, phát triển Hoạt động giúp DN nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu kinh tế để từ nâng cao uy tín bên tham gia liên kết Các DNNVV với điểm mạnh doanh nghiệp tư nhân, cấu tổ chức tinh giản, gọn nhẹ, động linh hoạt việc định sản xuất kinh doanh lại có điểm yếu thiếu vốn, hạn chế tay nghề kỹ thuật cao, khó khăn vấn đề tiếp cận nguyên vật liệu, nguồn nguyên vật liệu hàng năm phải nhập với số lượng lớn làm cho giá thành sản xuất tăng nên DNNVV thường đảm nhận khâu sản xuất phụ, nguyên liệu đầu vào, Do vậy, việc tăng cường liên kết giúp cho DN khai thác mạnh, đồng thời khắc phục điểm yếu Việc tăng cường liên kết doanh nghiệp thực theo hướng sau: - Các doanh nghiệp nhỏ vừa tăng cường liên kết với DN nước, trọng liên kết với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu, DN có tiềm lực vốn đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài ổn định cho doanh nghiệp Xét tổng thể, việc tăng cường liên kết tạo điều kiện để DN nước phát triển ổn định thực tế có mối quan hệ liên kết hiệu Doanh nghiệp cần có mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị sản xuất nguyên vật liệu cung cấp cho doanh nghiệp Đây yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp ổn định nguồn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm chi phí nhập nguyên vật liệu với giá cao, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Ngoài việc trọng hoạt động quảng bá thương hiệu, bán hàng, doanh nghiệp cần thực số sách quảng bá thương hiệu cho người bán Đặt mối 73 quan hệ chữ tín lên hàng đầu Đảm bảo toán hạn cho đối tác mà DN tạo dựng liên kết; giúp đỡ, hỗ trợ đối tác tối đa phạm vi Nói tóm lại, tăng cường liên kết DN có vai trị lớn việc khắc phục điểm yếu DN đồng thời thực mục tiêu mở rộng phạm vi qui mô hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên công tác tăng cường liên kết kinh tế cần phải thận trọng việc tìm kiếm đối tác để liên kết để hạn chế thiệt thòi, tổn thất trình liên kết 3.2.3.7 Chủ động áp dụng tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm nhân tố then chốt quan trọng để trì tồn phát triển doanh nghiệp Khi chất lượng sản phẩm bảo đảm, sản phẩm tiêu thụ nhiều hơn, tạo điều kiện để DN chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu lợi nhuận Chất lượng sản phẩm nhân tố quan trọng định lực cạnh tranh DN thị trường, nhân tố tạo dựng uy tín, danh tiếng cho tồn va phát triển lâu dài doanh nghiệp Tăng chất lượng sản phẩm liên quan mật thiết với tăng suất lao động xã hội, nhờ tăng chất lượng sản phẩm dẫn đến tăng giá trị sử dụng lợi ích kinh tế đơn vị chi phí đầu vào, giảm lượng nguyên vật liệu đầu vào sử dụng tiết kiệm tài nguyên nguồn lực doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất, tăng suất lao động Nâng cao chất lượng sản phẩm biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm hình thành suốt trình từ chuẩn bị sản xuất đến sản xuất nhập kho thành phẩm Để sản xuất hàng hóa đáp ứng theo tiêu chuẩn, thận DN cần phải nổ lực Trong trình sản xuất cần phải thực biện pháp quản lý để kiểm tra chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần phải quản lý giám sát việc thực đầy đủ công đoạn sản xuất, cụ thể khâu sản xuất nên có người chịu trách nhiệm bán thành phẩm Khi sản phẩm có lỗi, khơng đạt dễ dàng phát để điều chỉnh kịp thời Ngoài DN cịn phải cần phải xây dựng quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật 74 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Đối với cấp Trung ương: Nhà nước cần có sách tập trung, tạo hành lang pháp lý ưu tiên hỗ trợ lao động thuộc loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thơng qua tư vấn, đào tạo nghề cập nhật kiến thức cho đội ngũ lao động có trình độ hết cấp hai, ba, kể đội ngũ có trình độ cao đẳng nhằm đáp ứng trình độ nghề Ưu tiên sách biện pháp tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng thương mại doanh nghiệp Cần có sách hỗ trợ nhà nước để nâng cao lực công nghệ cho doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình 3.3.2 Đối với cấp Thành phố: Trên sở định hướng phát triển kinh tế đến năm 2025 quy hoạch tổng thể thành phần kinh tế, thành phố cần có sách cụ thể nhằm trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ vừa Cần thành lập quan chuyển trách theo dõi trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ vừa trình SXKD Cần có sách tài tín dụng sách đất đai phù hợp để cởi bỏ cho doanh nghiệp nhỏ vừa khó khăn vốn mặt kinh doanh nhằm giúp cho doanh nghiệp phát triển nhanh chóng bền vững 3.3.3 Đối với cấp quận Để trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển bền vững, quận cần hỗ trợ nhiều việc khai thác xử lý thông tin thị trường, vốn, hỗ trợ liên kết đối tác nước Ngoài ra, cần vận dụng linh hoạt sách đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ vừa có vị trí kinh doanh phù hợp thuận lợi 75 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Tân Phú, kết đạt được, tồn nguyên nhân; vào định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa quận giai đoạn tới; chương đề xuất số nhóm giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, tập trung vào nhóm giải pháp lớn: giải pháp hỗ trợ từ quyền địa phương giải pháp từ nội doanh nghiệp nhỏ vừa Các giải pháp đưa là: * Nhóm giải pháp từ phía Nhà nước * Nhóm giải pháp từ phía quyền địa phương * Nhóm giải pháp nâng cao hiệu từ phía doanh nghiệp 76 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa phận quan trọng kinh tế, có vai trị to lớn trình tăng trưởng phát triển kinh tế Phát triển DNNVV trình tăng trưởng số lượng, chuyển dịch tiến cấu gia tăng lực, hiệu quả, đóng góp doanh nghiệp nhỏ vừa vào phát triển KT - XH địa phương Phát triển DNNVV nhu cầu cấp thiết đặt nước nói chung với quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việc phát triển DNNVV sử dụng nguồn lực kinh tế có hiệu hơn, tạo thêm sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho kinh tế Việc nghiên cứu DNNVV, tạo môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, xây dựng hệ thống sách thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV công việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Trong phạm vi luận văn này, tác giả tập trung vào giải pháp kinh tế để phát triển quận Tân Phú đến năm 2025 Luận văn hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau: - Góp phần hệ thống hóa lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa, tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ vừa phân loại DNNVV Tân Phú theo ngành, theo thành phần kinh tế - Góp phần tổng kết đánh giá thực trạng phát triển DNNVV Tân Phú số lượng doanh nghiệp, quy mô họat động tình hình sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp Luận văn kết đạt phát triển DNNVV quận Tân Phú, song nhìn tổng thể, q trình cịn nhiều hạn chế như: (1) Các DNNVV Tân Phú chủ yếu đời phát triển cách tự phát, thiếu định hướng rõ ràng trình phát triển (2) Tân Phú chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ hỗ trợ chưa có hiệu cho DNNVV phát triển (3) Khả cạnh tranh, khả liên kết doanh nghiệp nhỏ vừa Tân Phú thấp Sự phát triển DNNVV Tân Phú phát triển lượng, huy động lao động nhàn rỗi vốn nhàn rỗi nhân dân chưa thực có phát triển chất, chưa tăng khả cạnh tranh, trình độ tổ chức quản lý trình độ cơng nghệ (4) Quy mô vốn lao động doanh nghiệp nhỏ vừa Tân Phú có tăng trưởng, quy mô vốn lao động DNNVV Tân Phú nhỏ bé, xu hướng thời gian tới chưa có thay đổi đột biến - Trên sở phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển DNNVV Tân Phú, luận văn đề xuất quan điểm, phương hướng kiến nghị 77 số giải pháp kinh tế phát triển DNNVV Tân Phú Các giải pháp chia làm nhóm giải pháp từ phía nhà nước, từ phía quyền địa phương thân doanh nghiệp Đồng thời, luận văn đưa kiến nghị tổ chức thực quan Nhà nước quận Tân Phú nhằm tạo môi trường đưa sách vĩ mơ hợp lý, tiếp tục hồn thiện chủ trương, sách phát triển DNNVV, ổn định tình hình kinh tế vĩ mơ, hồn thiện thị trường, yếu tố sản xuất tiêu thụ sản phẩm để tạo điều kiện phát triển loại hình doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch đầu tư (2017), Sách trắng doanh nghiệp nhỏ vừa, Hà Nội Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh (2017) Chi cục Thống kê quận Tân Phú (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Niên giám thống kê 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Công ty cổ phần In TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Lê Anh Dũng (2003), Đổi chế quản lý Nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh, luận án Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Lê Minh Tâm (2003), Quá trình phát triển DNNVV khu vực quốc doanh Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000: Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thế Giới (2010), Hoàn thiện thể chế sách nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ Việt Nam”, tạp chí Phát triển kinh tế Lê Xuân Bá - Trần Kim Hào - Nguyễn Hữu Thắng (2006), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia Luật hỗ trợ DNNVV ngày 12/6/2017 Nguyễn Thị Hoàng Lý (2019), Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Hịa Bình, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Nguyễn Trường Sơn (2012), Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn nay, tạp chí Sinh hoạt Lý luận năm 2012 10 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giải pháp hỗ trợ Nhà nước nhằm phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Th.s kinh tế, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 11 Phạm Quang Trung, Vũ Đình Hiển, Lê Thị Lan Hương (2009), Tăng cường lực cạnh tranh DNNVV, Sách chuyên khảo, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Phạm Thu Hương (2017), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội 13 Phạm Văn Hồng (2007), Phát triển DNNVV Việt Nam trình hội nhập quốc tế, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.Nhà xuất thống kê, Sách trắng doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh năm 2019 14 Phạm Minh Tuấn (2006), Hồn thiện sách chủ yếu để phát triển DNNVV Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 15 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật doanh nghiệp năm 2014, Hà Nội 16 Quận ủy Tân Phú (2016), Báo cáo trị Đại hội Đại biểu Đảng quận Tân Phú lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, TP Hồ Chí Minh 17 Tổng cục thống kê, Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều tra 2015, NXB Thống kê 18 Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (2016, 2017, 2018, 2019), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, TP Hồ Chí Minh ... CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ ĐẾN NĂM 2025? ??…………… 55 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh? ??…………………... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 Chuyên... nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Về thời gian: chủ yếu tập trung phân tích doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Quận Tân Phú giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận tân phú, thành phố hồ chí minh đến năm 2025 , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận tân phú, thành phố hồ chí minh đến năm 2025