0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại rau tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

110 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 11:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðẶNG THỊ THÚY NGÀ NGHIÊN CỨU HOẠT ðỘNG LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỘT SỐ LOẠI RAU TẠI HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số : 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI – 2012 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu, tài liệu luận văn số liệu, tài liệu qua q trình điều tra thực tế địa bàn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu hoàn tồn trung thực, độc lập, chưa bảo vệ cơng trình nghiên cứu Hà nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn ðẶNG THỊ THÚY NGÀ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế mình, ngồi nỗ lực cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Trước tiên, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Thầy, Cô khoa Kinh tế & PTNT, Các Thầy, Cô môn Phát triển nơng thơn; Viện đào tạo sau đại học – Trường ðại học nơng nghiệp Hà Nội tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi ðặc biệt quan tâm, dẫn tận tình Cơ giáo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới phòng ban huyện Gia Bình, tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Qua tơi xin bày tỏ lịng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ðẶNG THỊ THÚY NGÀ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ ñồ, biểu ñồ vii ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên kết 2.1.2 Tính tất yếu vai trị liên kết sản xuất tiêu thụ 2.1.3 Các hình thức liên kết 10 2.1.4 Một số mơ hình liên kết sản xuất 12 2.1.5 Nội dung liên kết 16 2.1.6 Các chủ thể tham gia liên kết 17 2.1.7 Những yếu tố tác ñộng, ảnh hưởng ñến liên kết 19 2.2 Cơ sở thực tiễn 21 2.2.1 Quan điểm, chủ trương ðảng sách Nhà nước ta vấn ñề liên kết sản xuất nơng nghiệp 21 2.2.2 Tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản Việt Nam 22 2.2.3 Tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giới 25 2.2.4 Bài học rút từ hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 31 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iii ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 33 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 33 3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 36 3.1.3 Tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp thu thập thơng tin 40 3.2.2 Phương pháp phân tích 43 3.2.3 Các tiêu ñánh giá hoạt ñộng liên kết 43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Khái quát tình hình sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Gia Bình 44 4.1.1 Tình hình sản xuất rau 44 4.1.2 Tình hình tiêu thụ rau 51 4.2 Thực trạng hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ rau huyện Gia Bình 54 4.2.1 Các chủ thể tham gia liên kết 54 4.2.2 Thực trạng hoạt ñộng liên kết sản xuất rau 57 4.2.3 Thực trạng hoạt ñộng liên kết tiêu thụ rau 65 4.2.4 Kết hoạt ñộng liên kết huyện Gia Bình 75 4.2.5 Một số tồn hoạt ñộng liên kết sản xuất, tiêu thụ rau huyện Gia Bình 4.3 76 ðịnh hướng giải pháp tăng cường hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ rau 80 4.3.1 ðịnh hướng 80 4.3.2 Giải pháp 83 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 95 5.1 Kết luận 95 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN Chăn nuôi DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNCB Doanh nghiệp chế biến HTX Hợp tác xã HTXNN Hợp tác xã Nông nghiệp KHCN Khoa học công nghệ SXTH Sản xuất tổng hợp TS Thuỷ sản TTSP Tiếp thị sản phẩm UBND Uỷ ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Gia Bình 35 3.2 Tình hình dân số - lao động huyện 36 3.3 Giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản huyện 38 3.4 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (2009-2011) 39 3.5 Bảng mẫu nghiên cứu, ñiều tra 42 4.1 Diện tích cấu diện tích số loại rau huyện (2009 – 2011) 44 4.2 Quy mơ diện tích hộ trồng rau qua năm 2009-2011 45 4.3 Quy mơ diện tích sản xuất rau hộ sản xuất tổng hợp huyện Gia Bình 46 4.4 Năng suất sản lượng số rau huyện Gia Bình 46 4.5 Chi phí sản xuất số loại rau huyện Gia Bình 47 4.6 Kết sản xuất số loại rau tính sào 50 4.7 Khối lượng rau huyện tiêu thụ qua kênh năm 2011 53 4.8 Mục đích mối liên kết người sản xuất rau theo tiêu chí định trước huyện Gia Bình (theo mẫu ñiều tra) 4.9 58 ðánh giá việc hỗ trợ Nhà nước, nhà khoa học ñối với hộ trồng rau (theo tiêu chí định trước) 64 4.10 Tình hình tiêu thụ rau hộ sản xuất 66 4.11 Số lượng, cấu thu mua số loại rau doanh nghiệp chế biến năm 2011 4.12 70 Tình hình thực hợp đồng nhà sản xuất nhà doanh nghiệp chế biến năm 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 73 vi DANH MỤC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ STT Tên sơ ñồ, biểu ñồ Trang Sơ ñồ 4.1 Các kênh tiêu thụ rau huỵên Gia Bình 52 Sơ đồ 4.2 Liên kết ngang DN chế biến với DN khác 60 Sơ ñồ 4.3 Tình hình tiêu thụ ớt qua kênh 66 Biểu ñồ 4.1 Tỷ lệ hộ trồng rau tham gia liên kết với doanh nghiệp chế biến 61 Biểu ñồ 4.2 Tỷ lệ tiêu thụ cà chua qua kênh 67 Biểu ñồ 4.3 Tỷ lệ tiêu thụ xalát qua kênh 68 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vii ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong 20 năm qua, từ ðảng Chính phủ thực cơng đổi kinh tế, nơng nghiệp nước ta phát triển nhanh, tồn diện, ổn định nhiều lĩnh vực Nền nơng nghiệp ñã chuyển từ nông nghiệp tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hố Nhiều nơng sản gạo, cà phê, cao su, hạt ñiều, rau sản phẩm chăn ni khơng đáp ứng đủ cho nhu cầu nước mà xuất Tỷ trọng hàng hố tỷ trọng xuất nơng sản nước ta tăng nhanh Nơng nghiệp thuỷ sản trở thành nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho phát triển kinh tế nước nhà Sản xuất kinh doanh hàng nông sản nước ta cịn thấp mang nặng tính tự phát, sức cạnh tranh nông nghiệp thấp, giá thành cao, chất lượng chưa phù hợp với nhu cầu thị hiếu thị trường, liên kết sản xuất chế biến - tiêu thụ chưa phát triển mạnh Nhằm thúc đẩy phát triển nơng nghiệp hàng hố ñại tạo ñiều kiện cho người sản xuất yên tâm ñầu tư, tăng chất lượng suất sản phẩm, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh hàng nơng sản Việt nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh 80/2002/QðTTG, ngày 24 tháng năm 2002 “Chính sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng” Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt nam Bộ Tài Chính ban hành Thơng tư hướng dẫn thi hành định Thực sách nhiều doanh nghiệp ñã ký kết hợp ñồng sản xuất nông, lâm, thuỷ hải sản với nông dân thành cơng Tuy nhiên, q trình triển khai thực cịn có hạn chế, tồn tại: Nhiều địa phương chưa tập trung ñạo liệt việc triển khai thực định Thủ tướng Chính phủ; doanh nghiệp, hộ nơng dân chưa thực gắn bó thực ñúng cam kết ñã ký; tỷ lệ nơng sản hàng hóa tiêu Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… thụ thơng qua hợp đồng cịn thấp; doanh nghiệp chưa quan tâm ñầu tư tới vùng nguyên liệu, chưa ñiều chỉnh kịp thời hợp ñồng bảo đảm hài hịa lợi ích nơng dân có biến động giá cả; số trường hợp, nông dân không bán giao nông sản cho doanh nghiệp theo hợp ñồng ñã ký; xử lý vi phạm hợp đồng khơng kịp thời chưa triệt để; tình trạng tranh mua, tranh bán xảy ñã có hợp ñồng Các bên tham gia hợp ñồng ñang thiếu hỗ trợ ngành liên quan Viện nghiên cứu, Trung tâm khuyến nông, Ngân hàng, ngành tài thương mại khác Do hiệu kinh tế hình thức hợp đồng cịn nhiều hạn chế chưa đủ điều kiện tạo ñộng lực thúc ñẩy doanh nghiệp nơng dân hăng hái tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản phẩm Nguyên nhân chủ yếu do: Mối quan hệ hợp tác nhà chưa thực gắn bó thực cam kết, hộ nông dân với doanh nghiệp chế biến; thiếu động lực, chưa bảo đảm lợi ích quan hệ liên kết nhà; liên kết thiếu bền vững; thiếu chế, chế tài ñể gắn quyền, nghĩa vụ bên tham gia; vai trị “Nhà nước” nói chung, doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ngân hàng, tổ chức tín dụng nói riêng quyền địa phương cấp chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa tham gia ñúng mức hỗ trợ, giúp đỡ quản lý q trình liên kết, khơng nắm khơng có biện pháp xử lý kịp thời, thích hợp để tạo liên kết bền vững, hiệu quả; bên cạnh đó, số nơi thực liên kết cịn mang tính hình thức, đối phó; đồng thời chưa có quan ñủ thẩm quyền ñể xử lý vi phạm hợp ñồng bên ñã ký kết,… ðây nguyên nhân chủ yếu làm phá vỡ hợp ñồng ñã ký kết bên, ñặc biệt nông dân sản xuất nguyên liệu với sở chế biến; vừa làm cho sản xuất đình đốn, nơng dân khơng bán nơng sản (được mùa, giá), vừa làm cho doanh nghiệp thiếu nguyên liệu chế biến ký hợp Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… tăng cho nhà nông, nhà doanh nghiệp biến nhà nước d Nhà nước Nhà nước với với trị định hướng, tổ chức, dẫn dắt tạo mơi trường thuận lợi để nhà tham gia liên kết, ðể bảo đảm vai trị nâng cao lực thời gian tới cần tiếp tục thực mặt sau ñây: - Xây dựng có chất lượng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành hàng theo chế thị trường; ñiều chỉnh cấu kinh tế cấu sản xuất thực theo hướng hàng hố làm sở để phát triển tồn diện có hiệu ngành nơng nghiệp huyện - Hồn thiện sách khuyến khích phát triển kinh tế theo ñịnh hướng XHCN, bảo ñảm sách kinh tế liền với sách xã hội Xây dựng sách hỗ trợ ñể doanh nghiệp phát triển theo hướng ñã quy hoạch, lập quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện - Ban hành chế, sách phù hợp để huy động tham gia thành phần kinh tế tham gia ngày mạnh mẽ vào mơ hình quan hệ liên kết sản xuất nông nghiệp, trọng tâm liên kết nhà Thu hút ñược vốn ñầu tư nhiều thành phần kinh tế vào phát triển công nghiệp chế biến nơng sản - Có sách tổ chức phù hợp ñể huy ñộng lực lượng tham gia phát triển thương mại phục vụ xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp ngồi nước - Hồn thiện sở hạ tầng nơng nghiệp (kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu nội đồng, cải tạo, làm phẳng đồng ruộng ); thực chương trình khí hố đồng sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt vùng nguyên liệu cho chế biến; tăng mức độ khí hóa khâu sản xuất quan trọng (làm đất, gieo cấy, thu hoạch cơng nghệ sau thu hoạch, giảm tổn thất sau thu hoạch,,,) - Ban hành khung pháp lý quy ñịnh quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ; có quy định mang tính chế tài xử lý kịp thời phát sinh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 88 quan hệ hợp đồng; khuyến khích tham gia nhà, bảo đảm lợi ích nhà mơ hình liên kết - Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ñáp ứng cho yêu cầu phục vụ cho phát triển công nghiệp, chế biến nông sản nông nghiệp kinh tế nông thôn Tổ chức huy ñộng tham gia ðoàn thể, Hiệp hội ngành hàng, ngành hàng lớn, nhằm bảo vệ quyền lợi đáng thành viên tham gia mơ hình liên kết - Tiếp tục cải cách hành chính, tạo mơi trường thơng thống, hấp dẫn nhà ñầu tư, phát huy nâng cao lực quản lý, ñiều hành Nhà nước - Ban hành, sửa đổi sách pháp luật đất đai, cần nâng mức hạn điền tối đa khơng q 03ha/hộ lên 10ha/hộ, thời gian giao đất nơng nghiệp tối ña từ 20 năm lên 50 năm cho phép nơng dân chấp quyền sử dụng đất nơng nghiệp để vay vốn tổ chức tín dụng để bảo đảm bình đẳng sản xuất nơng nghiệp công nghiệp, dịch vụ (2) Giải pháp tổ chức, triển khai mơ hình liên kết a) Thực phương thức tác ñộng phù hợp ñể thúc ñẩy mối quan hệ liên kết Việc tổ chức, triển khai mơ hình liên kết nơng nghiệp giải pháp quan trọng, hiệu triển khai áp dụng vào thực tiễn mơ hình liên kết phụ thuộc lớn vào phương thức tác ñộng nhà doanh nghiệp ñể bảo ñảm mối quan hệ liên kết, doanh nghiệp chế biến gắn với vùng rau Thời gian tới cần tổ chức triển khai áp dụng tốt phương thức tác ñộng chủ yếu sau ñây: - Phương thức tác ñộng vận ñộng thuyết phục ðể thực mơ hình liên kết, nhà doanh nghiệp cần áp dụng tổ trước hết phương thức tác ñộng vận ñộng, thuyết phục nhằm thống nhận thức hành ñộng Yêu cầu nhà trước hết phải có nhận thức, sở có định hướng tun truyền, vận động, thuyết phục, ñồng thời kết vận ñộng thuyết phục tốt hay xấu phụ thuộc nhận thức có khoa học, khách quan hay khơng ðối tượng để áp dụng phương thức tác ñộng vận ñộng thuyết phục Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 89 phát triển mơ hình liên kết nhà bao gồm chủ thể: + Trước hết chủ thể nhà nông: hộ nông dân, HTX, hộ SXTH có sản xuất rau, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến, người sản xuất huyện + ðối với thân doanh nghiệp: Vận ñộng, thuyết phục, giáo dục sâu rộng bên doanh nghiệp; trước hết cán lãnh ñạo, cán quản lý kỹ thuật nghiệp vụ phải có trách nhiệm tự đổi mình, xếp lại tổ chức gọn nhẹ, xây dựng ñược phương hướng sản xuất kinh doanh có hiệu để gắn kết với mơ hình liên kết + ðối với nhà khoa học: Vận ñộng, thuyết phục nhà khoa học, sở nghiên cứu quan tâm ñến sản xuất nhà nông, doanh nghiệp chế biến thông qua việc nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật + Vận ñộng thuyết phục xây dựng mối quan hệ liên kết nhà ðây thực chất trình vận động chủ thể kinh tế mơ hình liên kết nhà gắn với ñể phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với yếu tố quan hệ sản xuất mới, mối quan hệ tư khách quan “quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất” b) Lựa chọn ñối tượng phù hợp ñể ñẩy mạnh liên kết Như ñã phân tích phần trên, mơ hình liên kết nhà khơng thể thiếu nhà nơng, vậy, doanh nghiệp cần trước hết cần tổ chức nông dân sản xuất theo mô hình SXTH, HTX hay tổ hợp tác ðiều cho thấy để đẩy mạnh tiêu thụ nơng sản thơng qua hợp đồng địi hỏi phải có nơng trại lớn, HTX đủ sức tổ chức sản xuất sản lượng hàng hố lớn đáp ứng cho nhà máy chế biến Tuy nhiên, ñiều kiện nước ta để hình thành nơng trại hàng hóa, HTX có quy mơ khó Do đó, việc hình thành HTX nơng nghiệp tổ hợp tác khắc phục ñược hạn chế diện tích sản xuất nhỏ, manh mún, phân tán, với tập quán sản xuất thường dựa vào kinh nghiệm, HTX hay Tổ hợp tác cầu nối nơng dân doanh nghiệp, ñối tượng quan trọng ñể doanh nghiệp chế biến lựa chọn, hợp tác mô Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 90 hình liên kết (3) Giải pháp sách ðể khắc phục tình trạng chủ trương sách ðảng, nhà nước nơng nghiệp chưa đồng chưa vào thực tiễn; mơ hình liên kết nhà thời gian tới cần tiếp tục vận dụng sách có, nghiên cứu bổ sung sách triển khai đưa vào thực tiễn sách chủ yếu sau đây: a) Chính sách ñất ñai ðể thúc ñẩy hoạt ñộng liên kết, việc quan trọng ñầu tiên tăng cường ñổi sách đất đai, tạo thuận lợi cho nơng dân, doanh nghiệp chế biến tăng quy mô sản xuất thơng qua quyền sử dụng đất; giảm bớt thủ tục hành chính, khẩn trương hồn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sản xuất, ñất cho hộ nơng dân Tiếp tục vận động hộ nơng dân đẩy mạnh phong trào “dồn điền, đổi thửa” sở thoả thuận giá ruộng ñất theo chế thị trường Hướng dẫn hộ nơng dân góp vốn giá trị quyền sử dụng ñất ñể tham gia liên kết, liên doanh, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thuê ñất giao lại cho hộ nơng dân để sản xuất ngun liệu Nhà nước tạo ñiều kiện thuận lợi ñể nông dân thực ñầy ñủ, ñúng pháp luật quyền sử dụng ñất ñai Tổ chức thực việc giao ñất không thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho HTX nông nghiệp xây dựng trụ sở, làm sở sản xuất, kinh doanh Có sách cho th ñất ñể sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân khơng quy định hạn mức với thời hạn 30 năm ñể người nông dân yên tâm ñầu tư phát triển sản xuất b) Chính sách đầu tư Chính quyền cấp tiếp tục tăng cường ñầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn theo tinh thần Nghị Trung ương (khố X) nơng nghiệp, nông thôn nông dân, sở tăng nguồn vốn từ ngân sách, vốn ODA, tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn vốn FDI nguồn vốn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 91 thành phần kinh tế khác vào ñầu tư cho nơng nghiệp nơng thơn nói chung “gấp lần năm qua”, nhằm gắn với nhà máy chế biến tiêu thụ nơng sản cho nơng dân Ưu tiên đầu tư thích đáng dịch vụ phục vụ chuyển dịch cấu sản xuất, hỗ trợ nông dân sản xuất rau, đảm bảo đủ ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến tăng thu nhập cho hộ nông dân Thực sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hình thức đầu thư thơng qua việc việc bán trả góp vật tư, máy móc, thiết bị nơng nghiệp cho nông dân; ứng vốn cho dân vay sản xuất rau phục vụ cho công nghiệp chế biến ngành nghề nơng thơn ðẩy mạnh đầu tư phát triển Trung tâm, sở nghiên cứu khoa học vùng trọng điểm nơng nghiệp; đổi chế quản lý ñối với quan, ñơn vị nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo ñảm quyền tự chủ tài chính, tăng cường ký kết hợp ñồng, nhận giao việc nghiên cứu chuyển giao KHCN ñơn vị với sở sản xuất nơng dân, c) Chính sách tài chính, tín dụng Trước hết Nhà nước cần có sách ưu ñãi vốn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp chế biến thu mua nơng sản để đảm bảo tiêu thụ cho nơng dân, ñiều kiện tác ñộng khủng hoảng tài tồn cầu làm cho giá thị trường biến động xấu (giảm nhanh); trước hết có chế lãi suất ưu ñãi ñể doanh nghiệp mua trữ hàng hố nơng sản, dự trữ lưu thơng, tránh bán đổ, bán tháo thị trường nước khu vực ñang giảm giá Thực tốt tinh thần đạo Chính phủ Chỉ thị số 25/2008/CTTTg “tăng cường ñạo tiêu thụ hàng hố nơng sản thơng qua hợp đồng kinh tế”, thiết thực thực Quyết ñịnh số 80/2002/Qð-TTg ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ “chính sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng”, doanh nghiệp chế biến hộ nông dân, hộ SXTH có hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố (rau) ñược thực sách hỗ trợ, ưu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 92 ñãi tài chính, tín dụng nêu Thơng tư số 04/2003/TT-BTC ngày 10/1/2003 hướng dẫn số vấn đề tài Thông tư số 05/2002/TTNHNN ngày 27/9/2002 cho vay vốn, Trước mắt đề nghị Chính phủ đạo ngành Ngân hàng nâng mức cho vay khơng cần bảo đảm tài sản hộ sản xuất nơng nghiệp, SXTH từ mức 30 triệu ñồng lên 50-100 triệu ñồng Các bên ký hợp ñồng cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản gặp rủi ro thiên tai, ñột biến giá thị trường nguyên nhân bất khả kháng ñược Nhà nước xem xét miễn khoản thuế, bù ñắp phần thiệt hại, Nhà nước có sách hỗ trợ, khuyến khích người sản xuất, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia xây dựng quỹ bảo hiểm ngành hàng, bảo hiểm rủi ro thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, thị trường,… để trợ giúp gặp rủi ro Ngồi sách trên, doanh nghiệp người sản xuất ngun liệu ký hợp đồng tiêu thụ nơng sản có dự án sản xuất nơng nghiệp hưởng sách từ Quỹ Hỗ trợ phát triển theo Nghị ñịnh số 106/2006/Nð-CP tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước ðối với hộ nông dân, chủ trang trại, HTX sản xuất rau huyện ñược vay vốn gấp lần mức cho vay bình qn khơng phải chấp theo quy định ngân hàng (Thơng tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 hướng dẫn cụ thể mức cho vay khơng phải bảo đảm tài sản), giảm lãi suất cho vay theo quy ñịnh hành Khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân xã, xã vùng sản xuất rau để hạn chế tới mức thấp tình trạng cho vay nặng lãi nơng thơn để phát triển sản xuất rau (hiện nhiều nơi nông dân vay vốn “ngồi” cịn chịu lãi suất cao) d) Chính sách đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ ðẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ cho sản xuất, coi ñây khâu ñột phá quan trọng ñể thúc ñẩy phát triển sản xuất nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến Trước hết cần ưu tiên cho doanh nghiệp chế biến có đủ vốn tập trung áp dụng công nghệ sinh học, chương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 93 trình giống rau, cơng nghệ bảo quản công nghiệp chế biến rau thông qua quan nông nghiệp cấp huyện vùng ngun liệu Có sách ưu tiên dự án hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu; hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nhập công nghệ cao, thiết bị đại, loại giống tốt e) Chính sách đào tạo nguồn nhân lực Trước mắt cần tăng cường lực lượng khuyến nơng huyện, xã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến xây dựng Trạm khuyến nơng, Trạm nơng vụ vùng rau Có sách khuyến khích cán khuyến nơng giỏi, thu hút người đào tạo làm việc nơng thơn, Tổ chức thực tốt Nghị định số 167/2007/Nð-CP ngày 16-11-2007 Chính phủ “quy định mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác có th mướn lao động” Nhà nước hỗ trợ tồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho ñội ngũ cán quản lý HTX vùng sản xuất rau Có sách thu hút niên vùng nơng thơn nâng cao trình độ cấp học ñào tạo nghề; trước mặt thực tốt Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04-9-2007 thực chế ñộ cho vay ưu ñãi ñể học ñại học, cao ñẳng dạy nghề, Quyết ñịnh số 103/2008/Qð-TTg ngày 21-7-2008 việc phê duyệt ðề án Hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai ñoạn 2008- 2015 g) Chính sách xúc tiến thương mại, thị trường Tổ chức lại khâu bán bn, hình thành dần trung tâm giao dịch, chợ bán buôn theo phương thức ñấu giá ñối với số mặt hàng có khối lượng lớn bảo ñảm tiêu chuẩn chất lượng, tiến tới hình thành thị trường hàng hố nơng sản, xây dựng cho số chợ mua bán hàng hố nông sản như: chợ rau Xây dựng quỹ bảo hiểm sản xuất, quỹ bảo hiểm rủi ro thiên tai thị trường, quỹ hỗ trợ xuất khẩu,… ñối với loại hàng nông sản sở ñóng góp doanh nghiệp chế biến, người sản xuất nguyên liệu hỗ trợ Nhà nước, nhằm đảm bảo cho mơ hình liên kết nhà máy vùng nguyên liệu phát triển ổn ñịnh, bền vững Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 94 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu tình hình hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau, cụ thể ñối với loại cây: ớt, cà chua, xa lát huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chúng tơi có số kết luận sau: Hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Gia Bình cịn lỏng lẻo Hình thức liên kết dọc chủ thể tham gia liên kết chưa ñược thực ñầy ñủ Qua năm 2009 – 2011 hoạt ñộng liên kết chủ yếu diễn chủ thể người sản xuất doanh nghiệp chế biến Hoạt ñộng nhà khoa học quyền cịn hạn chế Trong liên kết sản xuất tiêu thụ hộ nông dân doanh nghiệp chế biến cịn mức sơ khai Hoạt ñộng mua bán ñã ñược thoả thuận dạng hợp ñồng, hợp ñồng gián tiếp thơng qua đối tượng trung gian hợp tác xã nông nghiệp, hộ sản xuất nhận ñược thông báo thu mua ñầu số loại rau sở chế biến nông sản, hộ ñăng ký ghi tên tham gia với hợp tác xã nông nghiệp, thân hộ sản xuất chưa ñược thoả thuận trực tiếp với doanh nghiệp chế biến khơng trực tiếp thoả thuận dạng hợp ñồng văn miệng Tình hình thực hợp đồng ký kết mức hạn chế với tỷ lệ hợp ñồng thực 76,7% Nguyên nhân tình trạng giá số loại rau thị trường cao giá ñã ký kết hợp ñồng hộ sản xuất tìm cách để bán rau ngồi thị trường cho thương lái để ñược giá cao ñó doanh nghiệp chế biến thiếu nguyên liệu ñầu vào cho sản xuất, ảnh hưởng ñến hiệu sản xuất kinh doanh, ngược lại giá rau thị trường thấp doanh nghiệp chế biến trì hỗn việc thu mua lại, thu mua tìm cách ép cấp, ép giá xảy tình trạng nơng dân sản xuất khơng tiêu thụ ñúng thời vụ, sản phẩm rau bị lứa, giảm chất lượng làm tăng chi phí Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 95 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động liên kết ðể hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Gia Bình có hiệu thời gian tới, cần có số biện pháp tác động đến chủ thể tham gia liên kết sau: + ðối với hộ sản xuất huyện: Tổ chức lại sản xuất, ñảm bảo đủ diện tích, trình độ thâm canh, tăng suất rau, ñáp ứng ñủ số lượng cho chế biến, tăng cường công tác tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ bảo quản sau thu hoạch cho hộ sản xuất, kiểm tra nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm ñầu ra, bố trí cấu trồng phù hợp, thực tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm + ðối với doanh nghiệp chế biến Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài, ñầu tư xây dựng thêm nhà máy sở chế biến, đầu tư trang thiết bị máy móc đại tiết kiệm chi phí tạo nhiều sản phẩm có tính ưu việt đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường, bước hình thành mơ hình cơng ty, tăng cường liên doanh liên kết nông nghiệp, nơng thơn từ rà sốt lại quy hoạch trồng rau huyện Trong tương lai gần thực cổ phần hố doanh nghiệp cho hộ nơng dân góp vốn, góp sức, góp đất, xây dựng vùng trồng rau có quy mơ lớn + ðối với nhà khoa học Cần tích cực tham gia hoạt động liên kết nhà, thực nghiên cứu chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất rau huyện Gia Bình Tăng cường hoạt động nghiên cứu chuyên sâu ñể ngày tạo sản phẩm rau có ưu thế, khai thác hết lợi huyện + ðối với quyền Xác định rõ tầm quan trọng hoạt động liên kết chủ thể sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Chính quyền làm tốt vai trò trọng tài kinh tế, soạn thảo thi hành chế tài có liên quan ñến lợi ích nhà tham gia liên kết để đảm bảo quyền lợi đáng bên tham gia, củng cố thực tốt ñịnh 80 Thủ tướng Chính Phủ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 96 5.2 Kiến nghị Từ ñịnh hướng, giải pháp, sách nêu trên, ñể tăng cường hoạt ñộng hiệu liên kết sản xuất tiêu thụ nơng sản hàng hố rau huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, chúng tơi xin có số kiên nghị ñề xuất sau: ðối với Trung ương - Chính phủ cần đạo Bộ Nơng nghiệp& PTNT phối hợp với địa phương rà sốt lại vùng ngun liệu, nhà máy chế biến nơng sản để làm sở xây dựng, ñiều chỉnh quy hoạch ñảm bảo cân ñối khả cung ứng nguyên liệu với cơng suất chế biến nhà máy - Sửa đổi số quy định hợp đồng tiêu thụ nơng sản theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ, tăng trách nhiệm nghĩa vụ bên ký hợp đồng, có chế tài đủ mức xử lý trường hợp vi phạm hợp ñồng - Khuyến khích quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ liên kết với doanh nghiệp chế biến, tổ hợp tác, HTX hộ nông dân - Bộ NN&PTNT phải đạo giúp địa phương cơng tác quy hoạch vùng sản xuất, ñặc biệt vùng sản xuất hàng hố tập trung, tránh tình trạng ñể cho ñịa phương ñua nhau, chạy theo thị trường dẫn ñến sản xuất thường bị phá vỡ quy hoạch, gây thua thiệt cho người sản xuất Có sách cho người nơng dân th đất để sản xuất nơng nghiệp tập trung bình đẳng doanh nghiệp hoạt ñộng lĩnh vực khác ðối với ñịa phương ðể thực ñược nguyên tắc “4 ñúng” điều kiện hộ sản xuất cịn nhiều hạn chế Các cấp quyền cần quan tâm đặc biệt với biện pháp cụ thể sau ñây: - Tăng cường đào tạo nghề cho hộ nơng dân; - Tạo thuận lợi cho họ tiếp cận tiến khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất; Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 97 - Ban hành có sách hợp lý để khuyến khích hộ nơng dân huyện thực đầu tư thâm canh theo quy hoạch, kế hoạch cách ổn ñịnh - Từng bước đầu tư hồn chỉnh sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thuỷ lợi, giao thơng, điện, bưu viễn thơng, hệ thống chợ tạo ñiều kiện thuận lợi cho hộ ñẩy mạnh thâm canh, phát triển sản xuất lưu thơng hàng hố; - Xây dựng tổ chức hiệp hội ngành hàng, củng cố Hội đồn thể nơng thơn để nhà nơng tham gia, bảo vệ quyền lợi đáng cho người nơng dân - UBND tỉnh đạo Sở NN&PTNT sở khác có liên quan tổ chức thực tốt sách phát triển vùng rau, khuyến khích đầu tư nâng cao chất lượng chế biến doanh nghiệp mở rộng việc ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nơng sản Thực tốt sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp hạ tầng nơng thơn địa bàn tỉnh - Hướng dẫn hộ sản xuất dùng quyền sử dụng ñất ñể liên kết, liên doanh với doanh nghiệp chế biến nơng sản, góp cổ phần, xây dựng mơ hình sản xuất nơng dân trở thành cơng nhân nơng nghiệp tiến hành sản xuất đất theo hưởng quyền lợi từ doanh nghiệp theo mức cổ phần góp - Chính quyền cấp huyện, cấp xã tích cực đạo, hỗ trợ hộ nơng dân thực “dồn ñiền, ñổi thửa”; bố trí sản xuất theo quy hoạch vùng rau; giải kịp thời tranh chấp chủ thể liên kết - Cần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức chủ thể liên kết, giúp họ hiểu rõ lợi ích họ tham gia liên kết thực ñúng vai trị, chức năng, nhiệm vụ hoạt động liên kết Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp & PTNT (2003), Báo cáo xây dựng mối liên kết nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp nhà nước sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản Bộ Nông nghiệp & PTNT – Trung tâm tin học Thống kê - Bản tin phục vụ lãnh ñạo, số 9/2006, Sản xt nơng nghiệp theo hợp đồng – hình thức gắn nông dân với thị trường, trang 24, 25 Trương ðình Chiến, Nguyễn văn Thưởng (1996), Quản lý kênh marketing, trường ðại học KTQD, NXB thống kê, Hà nội Dương ðình Giám (2007), liên kết kinh tế nhu cầu cấp bách ñối với phat triển kinh tế - xã hội nay, TCCN số tháng 1/2007 Trần Văn Hiếu (2004), Thực trạng giải pháp cho liên kết “bốn nhà” sản xuất tiêu thụ nơng sản ðBSCL, Tạp chí khoa học, ðại học Cần Thơ, www.ctu.edu.vn/department/dra/Journal/rod/01/23 Trần Văn Hiếu (2003), Xử lý ñúng ñắn lợi ích liên kết kinh tế kinh tế hộ nông dân với doanh nghiệp nhà nước, Tạp chí Kinh tế Nơng nghiệp & PTNT tháng 5.2003 Công ty nông sản Bắc Ninh, Báo cáo tình hình thu mua nơng sản chế biến năm 2011, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Vạn ðạt, Báo cáo tình hình thu mua nơng sản chế biến năm 2011 Công ty chế biến thực phẩm DABACO, Báo cáo tình hình thu mua nơng sản chế biến năm 2011 10 Phịng Nơng nghiệp & PTNT huyện Gia Bình (2011), Báo cáo tình hình sản xuất nơng nghiệp huyện Gia Bình năm 2011 Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 99 11 Phịng Thống kê huyện Gia Bình (2011), Niên giám thống kê huyện Gia Bình năm 2009-2011 12 Philip Kotler (2000), Quản trị marketing, NXB Thống kê, Hà nội 13 Thủ tướng Chính phủ (2002), Chỉ thị 25/2008/CT – TTg ngày 25/8/2008 việc tăng cường đạo tiêu thụ nơng sản qua hợp đồng 14 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 80/2002/Qð-TTg ngày 24/6/2002 sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản thơng qua hợp đồng 15 Bảo Trung (2005), “Bàn nội dung, hình thức tiêu thụ nơng sản thơng qua hơp đồng (theo Quyết định 80/2002/Qð-TTg)”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn, tháng 2/2005 16 Bảo Trung (2006), Báo cáo hội thảo “ðẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo ký kết hợp ñồng doanh nghiệp với nơng dân – mơ hình Hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác” ngày 31/7/2006, Bộ Nông nghiệp PTNT 17 Bảo Trung (2008) nghiên cứu phân tích mơ hình tiêu thụ trái theo hợp đồng nơng thôn nay, tháng 10/2008 Bộ nông nghiệp PTNT 18 Văn phịng Trung ương ðảng (2008) Khảo sát tình hình đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quan hệ liên kết sản xuất, chế biến, thương mại dịch vụ nghiên cứu khoa học cơng nghệ theo mơ hình liên kết nhà sản xuất nông nghiệp nước ta 19 Viện Chính sách Chiến lược phát triển nơng nghiệp nơng thơn (2006), Nghiên cứu đề xuất chế sách giải pháp phát triển hình thức liên kết dọc số ngành hàng nông sản chủ yếu 20 Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa (1996), Từ ñiển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ ñiển bách khoa, Hà nội 21 Viện sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (2008), Thực trạng giải pháp tổ chức hoạt ñộng hiệp hội ngành hàng “nông sản xuất khẩu” Việt nam Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 100 B Tài liệu tiếng Anh 20 Charles Eaton and Andrew W Shepherd (2001), Contract Farming Parnership for Growth, FAO Agricultural Services Bullentin 145, pp 21 Sing S (2000), “Theory and practice of contract farming”, Journal of Economic Development, Vol 3,2000 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 101 ... 57 4.2.3 Thực trạng hoạt ñộng liên kết tiêu thụ rau 65 4.2.4 Kết hoạt ñộng liên kết huyện Gia Bình 75 4.2.5 Một số tồn hoạt ñộng liên kết sản xuất, tiêu thụ rau huyện Gia Bình 4.3 76 ðịnh hướng... ? ?Nghiên cứu hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Gia Bình – Tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ðánh giá thực trạng hoạt ñộng liên kết chủ thể tham gia. .. xuất tiêu thụ rau - ðánh giá thực trạng hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu thụ số loại rau huyện Gia Bình, Bắc Ninh - ðề xuất ñịnh hướng, giải pháp nhằm tăng cường hoạt ñộng liên kết sản xuất tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại rau tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh , Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại rau tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan