0

GIOI THIEU MON HOC NHAP MON TRUYEN THONG SDILE POWERPOINT ĐẦY ĐỦ

23 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 08:26

GIỚI THIỆU ĐẦY ĐỦ NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG SDILE THUYẾT TRÌNH THI CUỐI KỲ TỔNG HJỢP KIẾN THỨC THI CUỐI KỲ MẪU SDILE ĐẸP VÀ CHẤT LƯỢNG GIỚI THIỆU ĐẦY ĐỦ NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG SDILE THUYẾT TRÌNH THI CUỐI KỲ TỔNG HJỢP KIẾN THỨC THI CUỐI KỲ MẪU SDILE ĐẸP VÀ CHẤT LƯỢNG GIỚI THIỆU ĐẦY ĐỦ NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG SDILE THUYẾT TRÌNH THI CUỐI KỲ TỔNG HJỢP KIẾN THỨC THI CUỐI KỲ MẪU SDILE ĐẸP VÀ CHẤT LƯỢNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG TÊN MÔN HỌC NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG SỐ TIẾT HỌC 30 TỔNG QUAN TRÌNH ĐỘ SINH VIÊN NĂM TRỞ LÊN VỀ MƠN HỌC PHÂN BỔ • • 50% số LÝ THUYẾT 50% số THUYẾT TRÌNH - THỰC HÀNH MƠN HỌC TIÊN QUYẾT CƠ SỞ VĂN HĨA VIỆT NAM MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thông qui trình truyền thơng MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thơng qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thơng đại chúng MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thơng qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thông đại chúng Giới thiệu báo chí hoạt động truyền thơng đại chúng MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thơng qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thơng đại chúng Giới thiệu báo chí hoạt động truyền thơng đại chúng Chức năng, vai trị, vị trí của báo chí xã hội MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thông qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thông đại chúng Giới thiệu báo chí hoạt động truyền thơng đại chúng Chức năng, vai trị, vị trí của báo chí xã hội Đặc thù báo chí mối quan hệ với hình thái ý thức xã hội khác MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thơng qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thông đại chúng Giới thiệu báo chí hoạt động truyền thơng đại chúng Chức năng, vai trị, vị trí của báo chí xã hội Đặc thù báo chí mối quan hệ với hình thái ý thức xã hội khác Hiệu báo chí, tự báo chí, xu hướng phát triển báo chí… MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Cung cấp kiến thức lý luận truyền thơng qui trình truyền thơng Hình thức họat động lịch sử phát triển phương tiện truyền thông đại chúng Giới thiệu báo chí hoạt động truyền thơng đại chúng Chức năng, vai trị, vị trí của báo chí xã hội Đặc thù báo chí mối quan hệ với hình thái ý thức xã hội khác Hiệu báo chí, tự báo chí, xu hướng phát triển báo chí… Các nguyên tắc hoạt động báo chí., lao động nhà báo MƠ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC TRANG BỊ CHO SINH VIÊN N H Ậ P M Ô N T R U Y Ề N T H Ô N G Khái niệm kiến thức lý luận Báo chí Truyền thơng A Các ngun tắc, chức nhiệm vụ hoạt động báo chí Các quy trình, phương tiện, hình thức hoạt động báo chí truyền thơng B Biết phân tích, đánh giá, bình luận vật tượng phức tạp hoạt động Báo chí Mơn học giúp cho SINH VIÊN? C Biết cách khai thác báo chí truyền thơng Biết viết báo – viết thơng cáo báo chí D Biết lập kế hoạch triển khai chương trình Truyền thông – PR Biết xử lý khủng hoảng báo chí – truyền thơng - Hiểu biết sâu sắc lợi ích Báo chí mối quan hệ khác báo chí xã hội - Hình thành ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp q trình học tập hành nghề báo chí - PR CÁC NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC CÁC NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC CHƯƠNG TRUYỀN THÔNG – LÝ THUYẾT VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CHƯƠNG BÁO CHÍ – QUAN NIỆM VỀ BÁO CHÍ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ CHƯƠNG CƠNG CHÚNG BÁO CHÍ CHƯƠNG NGUYÊN TẮC - CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ CÁC NỘI DUNG CỦA MƠN HỌC CHƯƠNG TỰ DO BÁO CHÍ – LUẬT PHÁP VÀ ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ CHƯƠNG LAO ĐỘNG BÁO CHÍ CHƯƠNG NHÀ BÁO – CHỦ THỂ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ CHƯƠNG BÁO CHÍ TRUYỀN THƠNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP CHƯƠNG 10 ƠN TẬP Tài liệu tham khảo Giáo trình nhà trường Tài liệu giảng viên (thêm) Các nguồn Internet • http:// vietnamjournalism@com.vn • http://communication.ucsd.edu/a • http://ijoc.org/index.php/ijoc Đối với sinh viên Kiểm tra, thi cuối học kỳ Trả lời nhóm khác để tích lũy điểm Học lớp đầy đủ, chuyên cần Làm tập nhóm Tự nghiên cứu nhà, thư viện Bài tập cá nhân Đánh giá kết học tập 05 Thi hết môn 04 Thuyết trình nhóm 03 Thi kỳ 02 Kiểm tra, tập 01 Chuyên cần Con đường thành công Học Hành Đi làm Thành công Kết hợp lý thuyết thực tiễn rực rỡ Nguyên nhân thất bại Không chun cần Tại Khơng chịu học, họp nhóm thất bại? Khơng vận dụng tư u cầu học nhóm SV Đọc Sinh viên làm gì? Thảo luận Bài tập nhóm File Power Points (thuyết trình) Tơi xin trình bày… Đủ nội Dùng Chuyên Hình phải dung Key-word nghiệp phù hợp Các dạng câu hỏi trắc nghiệm Đặt câu hỏi nào? Câu hỏi Điền chỗ Khác biệt trống Đúng-Sai ABCD loại trừ ABCD thường BÂY GIỜ CHÚNG TA HÃY BẮT ĐẦU MÔN HỌC “NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG” Chúc bạn học tập vui vẻ hiệu ... http://ijoc.org/index.php/ijoc Đối với sinh viên Kiểm tra, thi cuối học kỳ Trả lời nhóm khác để tích lũy điểm Học lớp đầy đủ, chuyên cần Làm tập nhóm Tự nghiên cứu nhà, thư viện Bài tập cá nhân Đánh giá kết học tập 05... Đọc Sinh viên làm gì? Thảo luận Bài tập nhóm File Power Points (thuyết trình) Tơi xin trình bày… Đủ nội Dùng Chun Hình phải dung Key-word nghiệp phù hợp Các dạng câu hỏi trắc nghiệm Đặt câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIOI THIEU MON HOC NHAP MON TRUYEN THONG SDILE POWERPOINT ĐẦY ĐỦ, GIOI THIEU MON HOC NHAP MON TRUYEN THONG SDILE POWERPOINT ĐẦY ĐỦ

Từ khóa liên quan