0

ktra hocky1 hoa 8

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:55

Trong các chất sau chất nào thuộc loại oxit,axit,bazơ,muối.Gọi tên các chất đó: SO2, CaCO3, KHSO4,FeOH2, HNO3 C©u3.[r] (1)Trêng THCS Thanh Uyªn Tæ KHTN I.Ma trËn Néi dung KT Oxi-KK Hidro-Níc NhËn biÕt 0,2 c©u O,4® 0,8 c©u 1,6 ® Dung dÞch Tæng TiÕt 70:KiÓm tra häc k× II M«n Ho¸ Th«ng hiÓu O,25 c©u 0,5® 1c©u 1c©u 2® 2® 1,25c©u 2,5® VËn dông Tæng 0,45c©u O,75 c©u 1,5® 1c©u 4® 1,75c©u 5,5® 1,55c©u 2c©u 4c©u 0,9® 3,1® 6® 10® II.§Ò bµi C©u1.lËp PTHH cña c¸c p sau vµ cho biÕt chóng thuéc lo¹i p nµo? a Na + H2O > b Fe + O2 > c KMnO4 to-> d PbO + H2 > C©u2 Trong các chất sau chất nào thuộc loại oxit,axit,bazơ,muối.Gọi tên các chất đó: SO2, CaCO3, KHSO4,Fe(OH)2, HNO3 C©u3 Tính KL muối NaCl có thể tan 750g nớc 250C.Biết nhiệt độ này độ tan NaCl lµ 36,5g C©u4 Cho 19,5g kÏm t/d víi 200ml dd axit clohi®ric 1M a.TÝnh thÓ tÝch Hi®ro sinh ra(®ktc) b.Nếu cho toàn Hiđro thu đợc qua 19,2g sắt(III)oxit nung nóng thì thu đợc bao nhiªu gam s¾t III.§¸p ¸n chÊm Câu1:2đ ý đúng đơc 0,5đ a Na + H2O > NaOH +H2 p thÕ b Fe3O4 +4 CO > 3Fe +4 CO2 p oxi ho¸ khö c 2KMnO4 to->.K2MnO4 +MnO2+O2 p p.huû d PbO + H2 > Pb + H2O p oxi ho¸ khö Câu 2:2đ Mỗi ý đúng đợc 0,4đ -O xit: SO2 lu huúnh ®io xit -A xit:HNO3 axit nitric -Baz¬:Fe(OH)2 : S¾t(II)hi®roxit -Muèi:CaCO3 Can xi cacbonat, KHSO4: Kalihi®rosunf¸t C©u 3:2® Ta có: 250C 36,5g NaCl tan đợc 100g nớc xg 750g Do đó: x= (36,5 *750) :100 = 272,75g C©u 4:4® a/2,5® nZn =19,5: 65 =0,3 mol n HCl = 0,2 = 0,2 mol PTP¦: Zn +2HCl > ZnCl2 + H2 Trc p: 0,3 0,2 mol §· p: 0,1 0,2 0,1 Sau p: 0,2 (2) V H2 = 0,1 22,4 = 2,24 (l) b/1,5® nFe2O3 = 19,2 : 160 = 0,12 mol PTP¦: Trc p: §· p: Sau p: H2 + Fe2O3 > 2Fe + 3H2O 0,1 0,12 mol 0,1 0,033 ? 0,087 Số mol Fe thu đợc là: nFe = (0,1.2) :3 = 115 mol Khối lợng Fe thu đợc là: mFe = 115 56 =3,73 g Thanh Uyªn ngµy 9/5/2011 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn Thuý Vinh Hä tªn KiÓm tra häc k× II Líp M«n Ho¸ §iÓm Nh©n xÐt cña c« gi¸o §Ò sè 1.lËp PTHH cña c¸c p sau vµ cho biÕt chóng thuéc lo¹i p nµo? K + H2O > Fe + O2 > KClO3 t0-> (3) Na2O + H2O > H2 + Fe2O3 > 2.Trong c¸c chÊt sau chÊt nµo thuéc lo¹i oxit axit,oxit baz¬,axit,baz¬,muèi.Gäi tªn c¸c chất đó:SO3,CaHPO4,ZnO,HSO3,Mg(OH)2,H2S, KOH,AgCl, Al2O3, MnSO4 3.Tính KL muối AgNO3 có thể tan 250g nớc 250C.Biết nhiệt độ này độ tan AgNO3 lµ 222g 4.mét d d CuSO4 cã khèi lîng riªng lµ 1,206g/ml.Khi c« c¹n 165,84ml dd nµy ngêi ta thu đợc36g CuSO4.Hãy xác định nồng độ % dd đã dùng Cho: O=16,Cu =64, S=32 Hä tªn KiÓm tra häc k× II Líp M«n Ho¸ §iÓm Nh©n xÐt cña c« gi¸o §Ò sè 1.trong c¸c chÊt sau,chÊt nµo t/d víi níc?ViÕt PTHH,gäi tªn sp t¹o thµnh: SO3,Na,CuO, CO2, CaO,P2O5 2.Khi cho 13g kÏm t/d víi 0,3mol HCl.TÝnh Kl muèi kÏm clorua t¹o thµnh 3.Tính KL muối AgNO3 có thể tan 250g nớc 250C.Biết nhiệt độ này độ tan AgNO3 lµ 222g 4.mét d d CuSO4 cã khèi lîng riªng lµ 1,206g/ml.Khi c« c¹n 165,84ml dd nµy ngêi ta thu đợc36g CuSO4.Hãy xác định nồng độ % dd đã dùng Bµi lµm (4) Hä tªn KiÓm tra häc k× I Líp M«n Ho¸ §iÓm Nh©n xÐt cña c« gi¸o §Ò sè 1.trong c¸c chÊt sau,chÊt nµo t/d víi níc?ViÕt PTHH,gäi tªn sp t¹o thµnh: SO2,Na2O,Al2O3, CO2, BaO,N2O5 2.Cho 2,3g natri t/d với 100g nớc.Tíng nồng độ % dd thu đợc 3.Tính KL muối NaCl có thể tan 750g nớc 250C.Biết nhiệt độ này độ tan NaCl lµ 36,5g 4.Cho 19,5g kÏm t/d víi 200ml dd axit clohi®ric 1M a.TÝnh thÓ tÝch Hi®ro sinh ra(®ktc) b.Nếu cho toàn Hiđro qua 19,2g sắt(III)oxit nung nóng thì thu đợc bao nhiêu gam s¾t Cho: Zn =65, H=1,O=16,Fe=56 Bµi lµm (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: ktra hocky1 hoa 8, ktra hocky1 hoa 8