0

Bai 4 lao dong viec lam va chat luong cuoc song

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:23

Dựa vào H4.1 Hãy nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa nông thôn và thành thị.. Giải thích nguyên nhân..[r] (1)(2)KIỂM TRA BÀI CŨ Trình bày mật độ dân số phân bố dân cư nước ta (3)BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động: Quan sát hình ảnh, nhận xét nguồn lao động nước ta Nguồn lao động nước ta dồi dào tăng nhanh. (4)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động: Nguồn lao động nước ta dồi dào tăng nhanh. Dựa vào H4.1 Hãy nhận xét cơ cấu lực lượng lao động nông thôn thành thị Giải thích nguyên nhân Biểu đồ cấu lực lượng lao động theo thành thị nông thôn (2003) Nhận xét chất lượng lực lượng lao động nước ta Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần giải pháp gì? BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (5)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động:Nguồn lao động nước ta dồi tăng nhanh. Lực lượng lao động qua đào tạoLực lượng lao động không qua đào tạoMặt mạnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế, cung cấp lao động cho ngành cần nhiều lao động chế biến lượng thực, dệt may, - Thị trường tiêu thụ lớn. BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (6)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động:Nguồn lao động nước ta dồi tăng nhanh.Mặt mạnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế, cung cấp lao động cho ngành cần nhiều lao động chế biến lượng thực, dệt may, - Thị trường tiêu thụ lớn.Hạn chế: -về thể lực, chuyên môn. -Tác phong công nghiệp kém. 2/ Sử dụng lao động: Quan sát H4.2, nêu nhận xét về cấu thay đổi cấu lao động theo ngành nước ta BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (7)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động: 2/ Sử dụng lao động:Cơ cấu sử dụng lao động các ngành kinh tế thay đổi theo hướng tích cực Số lao động có việc làm ngày tăng. II/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM: Tại nói việc làm vấn đề gay gắt nước ta?Nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển tạo sức ép lớn đối với vấn đề giải việc làm. Vấn đề thiếu việc làm nông thôn bao nhiêu? Nguyên nhân nào? Khu vực nông thôn thất nghiệp 2,27% (2010) Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp.Khu vực thành thị thất nghiệp BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (8)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG II/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM:Nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển tạo sức ép lớn đối với vấn đề giải việc làm.Khu vực nông thôn thất nghiệp 2,27% (2010) Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp.Khu vực thành thị thất nghiệp tương đối cao 4,43% (2010). III/ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: Chất lượng sống nước ta hiện nào? Chất lượng sống nhân dân ta cịn thấp cải thiện, có chênh lệch vùng, thành thị nông thôn BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (9)I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG II/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM: III/ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG:Chất lượng sống nhân dân ta thấp cải thiện, có chênh lệch vùng, thành thị nông thôn Chất lượng sống cải thiện: mức thu nhập bình quân , y tế, giáo dục, nhà ở,…. BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (10)CỦNG CỐ CỦNG CỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 lao dong viec lam va chat luong cuoc song, Bai 4 lao dong viec lam va chat luong cuoc song