0

Dap anDe thi GTMTToan 12 GDTXQuang Ninh20102011

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:38

Nguyªn t¾c chÊm víi mçi c©u hoÆc bµi : ChØ cho ®iÓm tèi ®a khi häc sinh cã phần tóm tắt lời giải nếu đề bài yêu cầu đúng và kết quả đúng; Cho điểm phần đúng và trừ điểm phần sai so với đ[r] (1)Phách đính kèm Đề thi chính thức lớp 12 GDTX Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶ng ninh K× thi cÊp tØnh gi¶i to¸n trªn M¸y TÝnh cÇm tay n¨m häc 2010 - 2011 - @ - Líp : 12 Giáo dục thường xuyên Thời gian thi: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngµy thi: 22/02/2011 Hä vµ tªn thÝsinh: Nam (N÷) Sè b¸o danh: Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: N¬i sinh: Häc viªn líp: N¬i häc: Hä vµ tªn, ch÷ ký cña gi¸m thÞ Sè ph¸ch (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi) Gi¸m thÞ sè 1: Gi¸m thÞ sè 2: Quy định : 1) Thísinh phải ghi đầy đủ các mục phần trên theo h-ớng dẫn giám thị 2) Thísinh làm bài trực tiếp vào đề thi có phách đính kèm này 3) Thí sinh không đ-ợc kí tên hay dùng kí hiệu gì để đánh dấu bài thi, ngoài việc làm bài thi theo yêu cầu đề thi 4) Bài thi không đ-ợc viết mực đỏ, bút chì; không viết hai thứ mực Phần viết hỏng, ngoài cách dùng th-ớc để gạch chéo, không đ-ợc tẩy xoá cách gì kể bút xoá Chỉ đ-ợc làm bài trên đề thi đ-ợc phát, không làm bài các loại giấy khác 5) Tr¸i víi c¸c ®iÒu trªn, thÝsinh sÏ bÞlo¹i (2) Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶ng ninh K× thi cÊp tØnh gi¶i to¸n trªn M¸y TÝnh cÇm tay n¨m häc 2010 - 2011 - @ - đề thi chính thức Líp : 12 Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngµy thi: 22/02/2011 Chó ý: - §Ò thi nµy cã : 04 trang (trõ trang ph¸ch) - Thísinh làm bài trực tiếp vào đề thi này §iÓm cña toµn bµi thi B»ng sè B»ng ch÷ Hä vµ tªn, ch÷ ký c¸c gi¸m kh¶o Sè ph¸ch (Do Chñ tÞchH§ chÊm ghi) Quy định : 1) ThÝ sinh ®-îc dïng mét c¸c lo¹i m¸y tÝnh: Casio fx-500MS, ES; Casio fx570MS, ES; Casio fx-570MS, ES Plus; Casio fx-500 VNplus; Vinacal Vn-500MS, 570MS và Vinacal-570MS New 2) ThÝ sinh tr×nh bµy tóm t¾t c¸ch gi¶i, c«ng thøc tính, kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµo « trèng theo yêu cầu nêu với bài 3) Các kết tính toán gần đúng, không có yêu cầu cụ thể, đ-ợc quy định lấy đến chữ số thập phân sau dấu phẩy, riờng số đo gúc lấy đến giõy   2x  3y  z   Bài 1: Tìm gần đúng nghiệm hệ ph-ơng trình   x  z     2x  y  z      Tóm tắt cách giải, kết  (3) Bài 2: Tìm gần đúng các giá trị tham số m để đ-ờng thẳng y = 3mx - 453m là tiÕp tuyến đồ thị hàm số y = 75x2 - 147x - 752 Tóm tắt cách giải, kết Bµi 3: Tính gần đúng (độ, phút, giây) các nghiệm ph-ơng trình: 2sin2x + 2sinx – = Tóm tắt cách giải, kết Bµi 4: Tìm gần đúng toạ độ các giao điểm đường thẳng (d): 5x + 9y = với đường tròn (C): 4x2 + 4y2 + 12x – 16y – = Công thức tính, kết (4) x x x Bµi 5: Tìm gần đúng các nghiệm phương trình:  3.4  2.2   Tóm tắt cách giải, kết Bài 6: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB = 8cm, gúc cạnh bờn với mặt đỏy 480 Tính gần đúng thể tớch khối chúp và số đo gúc tạo mặt bờn với mặt đỏy hình chóp đó Tóm tắt cách giải, kết Bµi 7: Cho tam gi¸c ABC cã BC=12,347cm, CA=11,698cm, AB =9,543cm TÝnh gần đúng độ dài đường trung tuyến AM tam giác ABC và giá trị sinC Tóm tắt cách giải, kết (5) Bµi 8: Từ tôn hình vuông cạnh a = 1,3 m người ta cắt bốn góc bốn hình vuông gập tôn lại để chiết hộp không nắp Tính gần đúng cạnh hình vuông bị cắt cho thể tích khối hộp thu là lớn Tóm tắt cách giải, kết Bµi 9: Tính giá trị lớn và giá trị nhỏ biểu thức: f(x) = 2cos2x – 5cosx Tóm tắt cách giải, kết Bµi 10: Tứ diện ABCD có BC = 3dm, BD = 4dm, CD = 5dm, DA = 7dm, cạnh AB vuụng gúc với mặt phẳng (BCD) Tính gần đúng khoảng cỏch từ điểm B tới mặt phẳng (ACD) Tóm tắt cách giải, kết HÕt (6) së gd&®t qu¶ng ninh h-íng dÉn chÊm thi HSG gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh CẦM TAY líp 12 GDtX n¨m häc 2010-2011 Bµi Tãm t¾t c¸ch gi¶i §¸p sè Vào chương trình giải hệ bậc ẩn x  - 4,0551 máy, nhập các hệ số, tìm nghiệm y  - 2,5224 hệ z  - 2,4978 để (d) là tiếp tuyến đồ thị đó cho thì ph/tr : 75x2 - 147x - 752 = 3mx - 453m ph¶i cã nghiÖm kÐp hay ph/tr: 75x2 – 3(49+m)x + 453m – 752 = cã nghiÖm kÐp <=> 9m2-135018m+247209 = Từ đó tìm đ-ợc giỏ trị m  m1  15000,1688   m2  1,8312 Đặt t = sinx => t -1; 1 ph-ơng trình đã cho trở thành: 2t2 + 2t – 1= <=> t  0,366025403 và t  1,366025404 (loại vì < -1) x21028’15’’+k3600 từ t  0,366025403 t×m ®-îc các họ nghiệm x158031’45’’+k3600 x1 vµ x2 Giao (d) với đ/tròn (C) là nghiệm hệ: 5x + 9y = 7; 4x2 + 4y2 + 12x – 16y – = <=>5x + 9y = 7; 424y2 – 364y – 349 = Từ đó tìm tạo độ hai giao điểm A, B A (0,7104; 0,3831) B (-4,0406; 3,0225) x Đặt: = t>0; biến đổi phương trình đã cho thành: t3 – 3t2 – 2t + = <=> (t-1)(t2 – 2t – 4) = <=> t = 1; t = 1+ ; t = 1- nghiệm t = 1- <0 => loại từ đó tìm hai nghiệm x: x=0 x = và x = log2(1+ ) x  1,6942 Gọi H là tâm đáy ABCD, E là trung điểm BC, từ giả thiết => SH(ABCD); SAH=480, góc mặt bên với đáy hình chóp là SHE =  Tính được: V chóp = (83 /6).tg480 Và tg = tg480 Từ đó có kết §iÓm §iÓm tõng toµn phÇn bµi 1,5 1,5 1,5 4,5 1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 1,5 1,5 1,5 4,5 2,0 1,5 1,5 5,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 0,5 0,75 0,75 V  134,0282 cm3   57030’57’’ 1,75 1,75 5,5 (7) Bµi Tãm t¾t c¸ch gi¶i Ta cã b2 + c2 = ma2 + §¸p sè 10 §iÓm toµn bµi 1,0 1,0 2,0 a 2b2  2c2  a 2 Từ đó tìm AM Theo định líhàm cosin, ta có: a  b2  c2 cosC = 2ab hay AM = ma = §iÓm tõng phÇn AM  8,7088 0,5 lại có: sinC =  cos2 C tính cosC, gán nhớ, từ đó tính sinC Gọi cạnh hình vuông bị cắt là x (0<x<a/2) đó Vhình hộp = x(a-2x)2 = 4x3 + 4ax2 +a2x Dùng ph/pháp đạo hàm, tìm V lớn x = a/6 từ đó tính giá trị x Biến đổi f(x)= 2cos2x–5cosx = 4cos2x–5cosx-2 = g  t   4t  5t  , với t   1;1 Dùng đạo hàm, tỡm đ-ợc 57 ; g  t   g( )   16 1; 1 max g  t   g(1)  1; 1 Từ giả thiết BC=3dm, BD = 4dm, CD = 5dm => BCD vuông B => tứ diện ABCD là tứ diện vuông đỉnh B => 1/h2 = 1/AB2 + 1/BC2 + 1/BD2 với h là khoảng cách từ B tới m/ph (ACD); AD= 33 Từ đó tính h Chú ý: Có thể tính h = 3V/dtACD sinC  0,7274 0,5 2,0 3,0 1,5 x  0,2167 cm 1,5 2,0 5,0 3,0 f(x) = -3,5625 max f(x) = 1,0 1,0 5,0 1,25 h  2,2145 1,25 2,5 5,0 C¸c chó ý chÊm: Nguyªn t¾c chÊm víi mçi c©u hoÆc bµi : ChØ cho ®iÓm tèi ®a häc sinh cã phần tóm tắt lời giải (nếu đề bài yêu cầu) đúng và kết đúng; Cho điểm phần đúng và trừ điểm phần sai (so với đáp án); Nếu kết lấy thừa chữ số thập phân (hoặc thừa chữ số phần đơn vị đo tính góc) theo yêu cầu, trừ điểm; Mỗi kết thiếu đơn vị ®o (chiÒu dµi, chu vi, diÖn tÝch), trõ 0,5 ®iÓm Tr-êng hîp häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c với đáp án, giám khảo kiểm tra cụ thể b-ớc, đúng vần cho điểm Mọi vấn đề phát sinh khác phải đ-ợc bàn bạc, thống tổ chấm, ghi vào biên thảo luận đáp án biểu điểm và cho điểm theo thống đó së gd&®t qu¶ng ninh (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dap anDe thi GTMTToan 12 GDTXQuang Ninh20102011, Dap anDe thi GTMTToan 12 GDTXQuang Ninh20102011