0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thái bình

130 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN LUẬT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học : PGS TS Hồ Thị Lam Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan, giúp đỡ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân việc nghiên cứu thực tế địa phương để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Luật i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo Bộ môn Quản lý Đất đai, Khoa Quản lý đất đai; Ban Quản lý đào tạo tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng cục quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình, Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết để nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồ Thị Lam Trà người dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực nghiên cứu đề tài hồn chỉnh Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai Qua đây, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ, sẻ chia, giúp đỡ đồng hành tơi sống q trình học tập, nghiên cứu Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Luật ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Khái quát vấn đề liên quan đến đất đai văn phòng đăng ký đất đai 2.1.1 Khái quát đất đai bất động sản 2.1.2 Khái quát đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 2.1.3 Khái quát Văn phòng Đăng ký đất đai 2.2 Đăng ký đất đai, bất động sản số nước giới 2.2.1 Đăng ký đất đai Trung Quốc 2.2.2 Đăng ký đất đai bất động sản Australia 10 2.2.3 Đăng ký đất đai bất động sản Anh 10 2.2.4 Đăng ký đất đai bất động sản Hoa Kỳ 11 2.2.5 Một số kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam 13 2.3 Đăng ký đất đai Việt Nam 14 2.3.1 Cơ quan Đăng ký đất đai 14 2.3.2 Đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất .14 2.4 Văn phòng đăng ký đất đai Việt Nam 16 2.4.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐKĐĐ 16 2.4.2 Hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai Việt Nam 17 iii 2.4.3 Mối quan hệ VPĐKĐĐ với quan liên quan 23 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Địa điểm nghiên cứu 25 3.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Đối tượng nghiên cứu 25 3.4 Nội dung nghiên cứu 25 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế , xã hội công tác quản lý đất đai tỉnh Thái Bình 25 3.4.2 Thực trạng hoạt động Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 25 3.4.3 Đánh giá hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 25 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 26 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 26 3.5.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 26 3.5.3 Phương pháp phân tích, so sánh, xử lý số liệu 27 3.5.4 Phương pháp tổng hợp 28 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 29 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội công tác quản lý đất đai tỉnh Thái Bình 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Bình 29 4.1.2 Cơng tác quản lý đất đai tỉnh Thái Bình 37 4.2 Thực trạng hoạt động văn phịng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 49 4.2.1 Mơ hình tổ chức máy 49 4.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực 53 4.2.3 Thực trạng sở vật chất 54 4.2.4 Tình hình thực nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 57 4.3 Đánh giá hoạt động văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 68 4.3.1 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 68 4.3.2 Đánh giá mức độ hài lòng tổ chức tiếp cận thủ tục hành 73 iv 4.3.3 Đánh giá mức độ hài lòng tổ chức thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 75 4.3.4 Đánh giá mức độ hài lòng cán giải thủ tục hành 78 4.3.5 Đánh giá tổ chức kết giải thủ tục hành 82 4.3.6 Đánh giá mức độ hài lịng tổ chức tồn q trình giải thủ tục hành Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 85 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động văn phịng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 87 4.4.1 Giải pháp sách pháp luật đất đai 87 4.4.2 Giải pháp đào tạo, truyền thông 87 4.4.3 Giải pháp tổ chức, chế phối hợp hoạt động 88 4.4.4 Giải pháp tài chính, vật chất kỹ thuật 88 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục 96 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản BNV Bộ Nội vụ BTC Bộ Tài BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CN VPĐKĐĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ĐKBĐ Đăng ký biến động ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận HSĐC Hồ sơ địa KT-XH Kinh tế - Xã hội QSD Quyền sử dụng QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TCQLĐĐ Tổng cục Quản lý đất đai TNMT Tài nguyên Môi trường TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VN Việt Nam VPĐK Văn phòng đăng ký VPĐKĐĐ Văn phòng Đăng ký đất đai vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thang đo, hệ số số đánh giá tổ chức dịch vụ hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 28 Bảng 4.1 Thống kê diện tích đất đai tỉnh Thái Bình (đến 01/01/2016) 38 Bảng 4.2 Thống kê số lượng viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 53 Bảng 4.3 Tổng hợp kết cấp GCN QSDĐ từ năm 2012 - 2016 59 Bảng 4.4 Kết đăng ký giao dịch bảo đảm VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 59 Bảng 4.5 Đánh giá mức độ, tiện nghi thoải mái nơi làm thủ tục hành 74 Bảng 4.6 Đánh giá mức độ hài lòng tiếp cận dịch vụ VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 75 Bảng 4.7 Đánh giá mức độ công khai đầy đủ quy định thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 76 Bảng 4.8 Đánh giá mức độ đơn giản, dễ kê khai hồ sơ làm thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 77 Bảng 4.9 Đánh giá mức độ hài lòng tổ chức thực thủ tục hành cụ thể VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 78 Bảng 4.10 Đánh giá thái độ làm việc cán giải thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 79 Bảng 4.11 Đánh giá kỹ hướng dẫn, giải thủ tục hành cán VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 79 Bảng 4.12 Đánh giá mức độ hài lòng tổ chức phục vụ cán giải thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 81 Bảng 4.13 Đánh giá thời gian giải thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 82 Bảng 4.14 Đánh giá khoản thu phí lệ phí VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 83 Bảng 4.15 Đánh giá mức độ dễ dàng, thuận tiện việc sử dụng hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 84 Bảng 4.16 Đánh giá mức độ hài lòng kết giải thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 85 Bảng 4.17 Đánh giá mức độ hài lịng tồn q trình giải thủ tục hành VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình 86 vii PHỤ LỤC Phụ lục 01 TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI VPĐKĐĐ TỈNH THÁI BÌNH Các trường hợp TT Thời gian giải I Thực thủ tục hành Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, cho tổ chức Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp thuê 15 ngày đất người sử dụng đất khơng có tài sản gắn liền với đất có tài sản khơng có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu có tài sản thuộc quyền sở hữu người khác Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp thuê đất người sử dụng đất có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng 18 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà để bán để bán kết hợp cho thuê 15 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời người sử dụng đất 18 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp thuê 96 14 ngày TT Các trường hợp Thời gian giải lại đất doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp người sử dụng đất khơng có tài sản gắn liền với đất có tài sản khơng có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu có tài sản thuộc quyền sở hữu người khác Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư Việt Nam trường 19 ngày hợp thuê lại đất doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp người sử dụng đất có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức tôn giáo sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 15 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức tôn giáo sử dụng đất trường hợp đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 18 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức hành nghiệp sử dụng đất 15 ngày Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 15 ngày 10 tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phịng an ninh II Thực thủ tục hành cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, cho tổ chức Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận, khơng thay đổi diện tích sử dụng đất Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 97 TT Các trường hợp tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức ki người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vố tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất cho người sử dụn cấp Giấy chứng nhận, có thay đổi diện tích sử dụn Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng quyền sở hữu cơng trình xây dựng; Giấy chứng nhận quy dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền v (sau gọi chung Giấy chứng nhận) cho tổ chức ki người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vố tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường không thay đổi diện tích Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quy dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền v (sau gọi chung Giấy chứng nhận) cho tổ chức ki người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vố tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường h thay đổi diện tích Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức tôn giáo, tổ hành nghiệp, tổ chức quốc phịng, an nin III Thực thủ tục hành cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất bị mất, cho tổ chức Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) cho tổ chức kinh tế, 11 ngày người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp bị giấy chứng nhận khơng thay đổi diện tích Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) cho tổ chức kinh tế, 98 18 ngày TT Các trường hợp Thời gian giải người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư Việt Nam trường hợp bị giấy chứng nhận có thay đổi diện tích Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức 11 ngày hành nghiệp, tổ chức quốc phòng, an ninh bị IV Thực thủ tục hành đính Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đính Giấy chứng nhận cấp thuộc thẩm quyền 06 ngày UBND tỉnh Đính Giấy chứng nhận cấp thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường 06 ngày V Thực thủ tục hành Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đổi tên chủ sử dụng đất Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thay đổi nghĩa vụ tài Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trường hợp giảm diện tích sạt lở tự nhiên Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền lần từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trường hợp thay đổi tài sản gắn liền với đất so với nội dung đăng ký VI Thực thủ tục hành Đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng, tài sản gắn liền với đất Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời người sử dụng đất, tài sản hình thành chứng nhận quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài 99 TT Các trường hợp sản khác gắn liền với đất Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời người sử dụng đất, tài sản hình thành chưa chứng nhận quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời người sử dụng đất, tài sản hình thành chủ sở hữu tài sản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời người sử dụng đất, tài sản hình thành chủ sở hữu tài sản chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 10 Đă ng ký th ay đổ i nộ i du ng th ế ch ấp đă ng ký tr ườ ng hợ p th ay tương lai quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Đăng ký chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành chứng nhận quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giải Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất hình thành Đăng ký chấp quyền sử dụng đất chấp Thời gian Đăng ký chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành chưa chứng nhận quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đăng ký thay đổi nội dung chấp đăng ký trường hợp rút bớt, bổ sung thay bên chấp, bên nhận chấp; rút bớt, bổ sung tài sản chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất tài sản hình thành tương lai hình thành 100 1 ng ày ng ày ng ày ng ày ng 01 ngày 1 ày ngày TT Các trường hợp Thời gian giải đổi tên thay đổi loại hình doanh nghiệp bên chấp, bên nhận chấp 11 12 13 Đăng ký văn thông báo việc xử lý tài sản chấp trường hợp đăng ký chấp 01 ngày Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký chấp lỗi người thực đăng ký Xóa đăng ký chấp ng ày ng ày VII Thực thủ tục hành cung cấp liệu đất đai Cung cấp liệu trích lục đồ địa cho tổ c nhân trường hợp không thu tiền Cung cấp liệu trích lục đồ địa cho tổ c nhân trường hợp có thu tiền Cung cấp liệu tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa liệu trích hồ sơ địa cho tổ chức, cá nhân hợp khơng thu tiền Cung cấp liệu tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa liệu trích hồ sơ địa cho tổ chức, cá nhân hợp có thu tiền VIII Thực thủ tục hành Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trường hợp khơng thay đổi diện tích Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trường hợp diện tích theo trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, diện tích tăng thêm sai số đo đạc chưa có Giấy chứng nhận IX Thực thủ tục hành Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận bị Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận 101 TT Các trường hợp bị X Thực thủ tục hành Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, cơng trình xây dựng tổ chức đầu tư xây dựng để bán TT Trường hợp Thời gian giải Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, cơng trình xây dựng tổ chức đầu tư xây dựng để bán 102 22 ngày Phụ lục 02 TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRA TT Tên tổ chức Công ty TNHH Kim Long Công ty Cổ phần In Thái Bình Cơng ty CP Kỹ thương Thiên Hồng Cơng ty CP Tư vấn TKKTXD Sơn Tùng Công ty CP Xây dựng Minh Thoan Cơng ty CP Gạch ốp lát Thái Bình Cơng ty TNHH May XK Minh Long Phát Công ty CP Công nghiệp TM Nhuận Hưng Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Đạt 10 Công ty Cổ phần Tôn VIKOR 11 Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý 12 Công ty TNHH Duy Tưởng 13 Công ty TNHH Xây dựng Trường Thoan 14 Công ty TNHH Thuận Khang 15 Cơng ty CP Mơi trường CTĐT Thái Bình 16 Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao 17 Cơng ty Thực phẩm nơng sản Thái Bình 18 Công ty CP Lương thực Sông Hồng 19 Công ty CP SX KD Sông Diêm 20 Cty TNHH SXKD XNK Bánh kẹo Bảo Hưng 39 Công ty CP XL KD thiết bị điện Thái Bình 21 40 Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật TB Xã Minh Quang, 41 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình Thụy Hà, huyện Thái Công ty TNHH Vũ Sang 22 Công ty TNHH Gạch men sứ Thanh Hải 23 Cty TNHH Cơ khí thương bệnh binh Phú Xn 24 Cơng ty TNHH May xuất Vinap 25 Công ty TNHH Liên Hương 26 Công ty TNHH Vân Anh 27 Công ty TNHH Chế biến lâm sản Việt Hà Anh 28 Công ty TNHH Hồng Nam 29 Cơng ty Cổ phần Jafa Comfeed Việt Nam 30 Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình 31 UBND xã Hồng An 32 Cơng ty TNHH Thiết bị điện Đĩnh Qun 42 Bình Cơng ty Cổ phần In Thái huyện Vũ Thư Xã Thụy Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải CCN Phong Phú, Tp Thái Bình Xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy CCN Nguyên Xá, huyện Vũ Thư CCN Phong Phú, Tp Thái Bình Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình Xã Đơng Hải, huyện Quỳnh Phụ Tổ 22, phường Đề 33 Hợp tác xã Nông nghiệp Đông La Thám, Tp Thái Bình Xã 34 UBND xã Thụy Thanh Hồng An, huyện Hưng 35 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Thái Bình Hà 36 Cơng ty TNHH SX TM Thành Hồng phường Đề Thám Xã 37 Hà Công ty TNHH Dịch vụ TM Bắc 38 UBND phường Lê Hồng Phong KTT truyền thanh, Đông La, huyện Đông Hưng Xã Thụy Thanh, huyên Thái Thụy Số 18, phố Quang Trung, Tp Thái Bình Số 178, phố Minh Khai, Tp Thái Bình Khu SBS, phường Trần Hưng Đạo, TPTB Phường Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình Số 293, Phố Lý Bơn, Tp Thái Bình Ngõ 18, phố Quang Trung, Tp Thái Bình Số 530, phố Lý Bơn, P Quang Trung, TPTB Số 333, Phố Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình 104 43 UBND xã Bạch Đằng 44 Công ty TNHH Dịch vụ TM Du lịch Tân Sơn 45 Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật TB 46 Hội làm vườn Việt Nam - Tỉnh hội Thái Bình Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ Cung cấp TTĐĐ Đăng ký GDBĐ 54 Công ty TNHH Nhựa Phú Lâm Cung cấp TTĐĐ 55 Công ty CP Đay KD tổng hợp Thái Bình 56 Công ty TNHH Phúc Kiến 57 Công ty TNHH Dịch vụ TM Hà Anh Trí 58 Cơng ty TNHH Văn Yên Công ty TNHH Vạn Đạt 47 UBND xã Tiến Đức 59 48 Doanh nghiệp Cơ khí Thiên Văn 49 Công ty Cổ phần Việt Xô GAS 60 Công ty TNHH Dệt nhuộm XK Thăng Long 50 Sở Công an tỉnh Thái Bình 51 Cơng ty TNHH Cơng Kiều 52 Công ty TNHH Dệt may Việt Anh 53 Công ty TNHH SX TM Duyên Phúc 61 Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Đạt 62 Công ty TNHH TM SX Tính Thảo 63 UBND xã An Vinh 64 Cơng ty CP Mơi trường CTĐT Thái Bình 65 Cơng ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Thái Bình Số 18, phố Quang Trung, Tp Thái Bình Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng Số 191, Đường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình Số 5, 105 Cung cấp TTĐĐ Cung cấp TTĐĐ Đường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình Tổ 5, phường Cung cấp TTĐĐ Hồng Diệu, Tp Thái Bình Xã Tiến Đức, huyện Cung cấp TTĐĐ Hưng Hà Cung cấp TTĐĐ Xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy KCN Cung cấp TTĐĐ Phúc Khánh, Tp Thái Bình Khu thị-Trần Cung cấp TTĐĐ Lãm, Tp Thái Bình Xã Đơng Cơ, huyện Cung cấp TTĐĐ Tiền Hải Cung cấp TTĐĐ Xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư CCN Trần Cung cấp TTĐĐ Lãm, Tp Thái Bình CCN Phong Phú, Cung cấp TTĐĐ Tp Thái Bình Cung cấp TTĐĐ Số 295, Lý Bơn, Phường Tiền Phong, TPTB Cung cấp TTĐĐ CCN Vũ Quý, huyện Kiến Xương Cung cấp TTĐĐ Số 387, Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình Khu T8, Cung cấp TTĐĐ thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà Tổ 37, Cung cấp TTĐĐ phường Trần Lãm, Tp Thái Bình KCN Nguyễn Cung cấp TTĐĐ Đức Cảnh, Tp Thái Bình CCN Phong Phú, Tp Cung cấp TTĐĐ Thái Bình Trích đo địa Khu 4, thị trấn Đơng Hưng, H Đơng Hưng Xã Trích đo địa An Vinh, huyện Quỳnh Phụ 109E, phố Lý Trích lục địa Bơn, Tp Thái Bình Trích lục địa Trích lục địa 66 UBND xã Đơng La 67 Quỹ tín dụng nhân dân Đơng La 68 UBND phường Lê Hồng Phong 69 Hội làm vườn Việt Nam - Tỉnh hội Thái Bình 70 Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật TB 71 UBND xã Minh Tân 72 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 73 Cơng ty Cổ Phần Hồng Hà 74 Cơng ty Cổ phần Nước Hưng Hà 75 Sở Công an tỉnh Thái Bình 76 Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 77 Cơng ty TNHH Giống thủy sản Hải Long 78 Công ty TNHH SXKD Sứ Hảo Cảnh 79 UBND xã Thống Nhất 80 Công ty TNHH Hà Thịnh 81 Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor Xã Đông La, huyện Đơng Hưng Xã Trích đo địa Đơng La, huyện Đơng Hưng Phường Trích lục địa Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình Tổ 5, Trích lục địa phường Hồng Diệu, Tp Thái Bình Số Trích lục địa 5, Đường Bồ Xun, Tp Thái Bình Xã Trích lục địa Minh Tân, huyện Đơng Hưng Trích đo địa Số 530, phố Lý Bơn, P Quang Trung, TPTB Trích đo địa Số 386, phố Lý Bơn, P Tiền Phong, TPTB Trích đo địa Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà Trích lục địa Khu thị-Trần Lãm, Tp Thái Trích đo địa Bình CCN Phong Phú, Tp Thái Trích đo địa Bình Xã nam Cương, huyện Tiền Trích lục địa Hải KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải Trích đo địa 82 Cơng ty TNHH Một TV Vilitas Thái Bình Xã Thống Nhất, huyên Hưng Hà Trích đo địa KCN Phúc Khánh, Tp Thái Bình Trích đo địa 83 Cơng ty TNHH Huy Gia Trung Khu đô thi-Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình Trích lục địa 84 Cơng ty TNHH Y tế Lương Phú CCN thi trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư Trích lục địa Khu Tiểu Hồng, thị trấn Tiền Hải, huyện Trích lục địa TH Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải Trích lục địa CCN Xn Quang, huyện Đơng Hưng Trích đo địa Khu 5, thị trấn Quỳnh Cơi, huyện Quỳnh Trích đo địa Phụ Xã Thăng Long, huyện Đơng Hưng Trích lục địa 85 Cơng ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình 86 Cơng ty Cổ phần Việt Nhật 87 UBND xã Thăng Long 88 Thụy Công ty TNHH Nước Thành Xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy 106 Trích đo địa 89 Cơng ty TNHH Dệt may Hưng Thịnh Khu Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, H, Hưng Trích lục địa Hà Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình Trích lục địa Số 71, Trần Phú, p Trần Hưng Đạo, TPTB Cấp đổi, cấp lại GCN Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng Cấp đổi, cấp lại GCN Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ Cấp đổi, cấp lại GCN Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư Cấp đổi, cấp lại GCN Thị Trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy Cấp đổi, cấp lại GCN 94 CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Vũ Thư Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương Cấp đổi, cấp lại GCN 95 CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Thái Thụy Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải Thị 90 Công ty CP TM Dược vật tư Y tế Khải Hà 91 CN Văn phịng ĐKĐĐ thành phố Thái Bình 92 CN Văn phịng ĐKĐĐ huyện Đơng Hưng 93 CN Văn phịng ĐKĐĐ huyện Quỳnh Phụ Cấp đổi, cấp lại GCN trấn Hưng Hà, huyện Hưng hà 96 CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Kiến Xương 97 CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tiền Hải 98 CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện Hưng Hà 107 Cấp đổi, cấp lại GCN ... Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 57 4.3 Đánh giá hoạt động văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 68 4.3.1 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai. .. quản lý đất đai tỉnh Thái Bình 25 3.4.2 Thực trạng hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 25 3.4.3 Đánh giá hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 25... chất Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình .56 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Luật Tên đề tài: ? ?Đánh giá hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình? ?? Ngành: Quản lý đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thái bình