0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô trong nước và nhập nội

125 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Bounnao PHANDANOUVONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DỊNG NGƠ NẾP TÍM TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Liết NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Bounnao PHANDANOUVONG i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS TS Vũ Văn Liết tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền chọn giống trồng, Khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Viện Nghiên cứu phát triển Cây trồng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Bounnao PHANDANOUVONG ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở Đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 2.1.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 2.2 Nghiên cứu đa dạng nguồn gen ngô giới 2.2.1 Đa dạng nguồn gen ngô giới 2.2.2 Ða dạng nguồn gen ngô Việt Nam 10 2.3 Phát triển dòng chọn tạo giống ngô ưu lai 11 2.3.1 Phát triển dịng ngơ 11 2.3.2 Đánh giá dòng chọn tạo giống ngô ưu lai 12 2.4 Nghiên cứu khả kết hợp chung khả kết hợp riêng .14 2.5 Một số thành tựu chọn tạo giống ngô lai 17 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 iii 3.1.1 Thời gian nghiên cứu: 19 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 3.4.2 Kỹ thuật gieo trồng chăm sóc thí nghiệm 20 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu tiêu theo dõi 21 3.4.4 Phương pháp xử lý thống kê 29 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Kết đánh giá dịng bố mẹ đặc điểm nơng sinh học, suất yếu tố tạo thành suất vụ Đông 2017 Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội 4.2 31 Kết đánh giá 15 tổ hợp lai diallel đối chứng đặc điểm nông sinh học; khả chống chịu điều kiện bất thuận mức độ nhiễm sâu bệnh hại; suất yếu tố tạo thành suất vụ Xuân 2018 4.3 38 Kết đánh giá khả kết hợp dịng bố mẹ tính trạng góc suất vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội 49 4.3.1 Khả kết hợp dịng ngơ tính trạng góc 49 4.3.2 Khả kết hợp dịng ngơ suất thực thu 51 Phần Kết luận kiến nghị 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 Tài liệu tham khảo 56 Phụ lục Mơt số hình ảnh minh họa 60 Phụ lục2 63 Phụ lục2 64 Phụ lục 65 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ASI Chênh lệch tung phấn-phun râu BHH/C Số bắp hữu hiệu/cây CCCC Chiều cao cuối CCĐB Chiều cao đóng bắp CDB Chiều dài bắp CDĐC Chiều dài chuột CS Cộng ĐKB Đường kính bắp ĐKL Đường kính lõi FAO Tổ chức Nơng nghiệp lương thực Liên hợp quốc GE Tương tác kiểu gen môi trường H/H Số hạt/hàng H/H Số hạt/hàng KNKH Khả kết hợp LA Diện tích LAI Chỉ số diện tích MĐC Mật độ cao NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu PR Phun râu KL1000 Khối lượng 1000 hạt QTL Locus tính trạng số lượng SHH Số hàng hạt SLCC Số cuối TGST Thời gian sinh trưởng TC Trỗ cờ THL Tổ hợp lai v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất n Bảng 2.2 Tình hình sản xuất n Bảng 2.3 Diện tích, suấ 2014 Bảng 3.2 Vật liệu thí ng Gia Lâm, Hà Nộ Bảng 4.1 Thời gian sinh trưở 2017 Xuân 2018 Bảng 4.2 Một số đặc điểm nô Đông 2017 Xuân Bảng 4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất dịng ngơ thí nghiệm vụ Đơ Bảng 4.4 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại khả chống chịu điều kiện bất thuận dòng ng Bảng 4.5 Mức độ nhiễm sâu thuận dòng ng Bảng 4.6 Kết thực k Nội Bảng 4.7 Các giai đoạn sinh t 2018 Gia Lâm, H Bảng 4.8 Một số đặc điểm nô Gia Lâm Hà Nội Bảng 4.9 Một số đặc điểm Gia Lâm Hà Nội Bảng 4.10 Một số tiêu hình thái bắp 15 tổ hợp lai vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội Bảng 4.11 Các yếu tố cấu thành suất tổ hợp lai vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nộ Bảng 4.12 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại khả chống chịu tổ hợp lai vụ Xuân 2018 vi Bảng 4.13 Bảng phân tích phương sai I 49 Bảng 4.14 Bảng phân tích phương sai II 49 Bảng 4.15 Giá trị khả kết hợp chung giá trị khả kết hợp dịng bố mẹ tính trạng góc 50 Bảng 4.16 Giá trị trung bình tiêu góc mơ hình Griffing 2- vụ Xn 2018 50 Bảng 4.17 Giá trị trung bình suất hạt khơ mơ hình Griffing 2- vụ Xn 2018 51 Bảng 4.18 Bảng phân tích phương sai I 52 Bảng 4.19 Bảng phân tích phương sai II 52 Bảng 4.20 Giá trị khả kết hợp chung giá trị khả kết hợp dòng bố mẹ suất hạt 52 Bảng 4.21 Các giá trị ưu lai tạo thành phép lai luân giao dòng ngơ Mỹ Việt Nam 53 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Năng suất ngơ Hoa Kỳ giai đoạn 1890 - 2010 Hình 4.1 Mức độ đa dạng di truyền dịng ngơ sử dụng khối lai diallel vụ Đơng 2017 36 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn mối tương quan số diện tích với cường độ quang hợp tổ hợp lai vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội 42 Hình 4.3 Đồ thị biểu diễn mối tương quan giá trị trung bình góc với cường độ quang hợp tổ hợp lai vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội 42 Hình 4.4 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ tương quan khối lượng 1000 hạt với suất lý thuyết suất thực thu 45 Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn suất lý thuyết suất thực thu tổ hợp lai hai đối chứng vụ Xuân 2018 Gia Lâm, Hà Nội DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ Diallel dịng bố mẹ vụ Đơng 2017 ….20 viii 45 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Bounnao PHANDANOUVONG Tên luận văn: Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ nước nhập nội Chun ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu yêu cầu nghiên cứu Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ Việt Nam nhập nội nhằm xác định dịng có khả kết hợp phục vụ phát triển giống ngơ lai có suất cao thích nghi với điều kiện Việt Nam Đánh giá giai đoạn sinh trưởng phát triển, chống chịu, suất yếu tố tạo thành suất dòng bố mẹ tổ hợp lai (THL) điều kiện vụ Đông năm 2017 vụ Xuân 2018 Đánh giá khả kết hợp tính giá trị ưu lai cặp lai, để xác định dịng có khả kết hợp cao Phương pháp nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu gồm dịng tự phối có nguồn gốc khác nhau, dịng (D1 , D2 D3) phát triển từ nguồn vật liệu Mỹ nhập nội vào Việt Nam dòng ( D4, D5 D6) phát triển từ giống ngô thụ phấn tự nước Thí nghiệm đồng ruộng bố trí khối ngẫu nhiên (RCBD) theo phương pháp Gomez, (1984) Lai đánh giá khả kết hợp lai Diallel theo phương pháp Griffing, (1956) Các tiêu theo dõi theo UPOV (2010) QCVN01:562011/BNNPTNT QCVN 01:66-2011/BNNPTNT Kết nghiên cứu Các dịng ngơ nghhiên cứu có thời gian sinh trưởng ngắn thuộc hai nhóm: nhóm chín sớm (D1, D2, D3) chín trung bình (D4, D5, D6); dịng ngơ có kiểu hình đứng, góc từ hẹp đến gọn đặc biệt bốn dịng D1, D2, D4 D5 Năng suất cao dòng D4, đạt 26,6 tạ/ha, thấp dòng D2 (23,2 tạ/ha) điều kiện vụ Xuân Các dòng nhiễm nhẹ khô vằn, đốm số loại sâu hại khác sâu đục thân, sâu đục bắp Vụ Xuân 2018, 15 tổ hợp lai (kí hiệu từ C1-C15) đánh giá sinh trưởng phát triển tốt có 10 tổ hợp lai thuộc nhóm chín sớm, tổ hợp lai thuộc nhóm chín trung bình Ba tổ hợp lai kí hiệu C9, C6 , C15 đạt suất cao (88,1; 87,5; 80,1 tạ/ha) trồng mật độ cao (8,3 vạn cây), đồng thời đánh giá có kiểu gọn lá, xanh bền tàn muộn (C9, C15) Riêng tổ hợp C6 có biểu tàn mức ix VARIATE V006 TGST LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V007 CCCC LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V008 CCDB LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== KHG$ NL 76 * RESIDUAL 32 652.224 20.3820 * TOTAL (CORRECTED) 50 9204.26 184.085 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/C FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V009 SL/C LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V010 CDBC LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V011 CDB 77 LN SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF SQUARES SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V012 CDĐCH LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V013 TLDC LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== * RESIDUAL KHG$ NL 78 * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE ĐKB FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 12 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V014 ĐKB LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V015 ĐKL LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE :PAGE 14 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V016 BHH/C 79 LN SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V017 SHH LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ 16 53.8451 3.36532 14.55 0.000 NL 199216 996078E-01 0.43 0.659 * RESIDUAL 32 7.40079 231275 * TOTAL (CORRECTED) 50 61.4451 1.22890 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SH/H FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 16 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V018 SH/H LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL - 80 * TOTAL (CORRECTED) 50 690.301 13.8060 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KHLB FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 17 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V019 KHLB LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V020 KHLH LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE :PAGE 19 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V021 TLH/B 81 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V022 KL1000 LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V023 NSLT LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== * RESIDUAL KHG$ NL 82 * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 22 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V024 NSTT LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE -Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V025 GOCLA LN SOURCE OF VARIATION ER ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE :PAGE 24 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V026 LA 83 LN SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 25 Thiet ke thí nghiem danh gia 15 thl doi chung theo khoi ngau nhien hoan chi VARIATE V027 LAI LN SOURCE OF VARIATION ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB LN ============================================================== =============== KHG$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B2 10/ 9/18 1:42 :PAGE 26 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT HƠP RIÊNG DỰA TRÊN GIÁ TRỊ GĨC LÁ CỦA 15 CON LAI VÀ DỊNG BỐ MẸ PHAN TICH DIALEN THEO GRIFFING Version 2.0 NGUYEN DINH HIEN Nghien cuu dong khoi replication Griffing theo sach cua Singh va Chaudhary Goc la - Vu Xuan 2018- Bounnao- Gia Lam- Ha Noi 84 BANG PHAN TICH PHUONG SAI I nguon bien Dong Tong BF Bac tu Do Trung Binh Toan bo 223.29 62 3.60 Ftn giong 180.17 20 9.01 9.12 lap lai 3.62 1.81 1.84 Ngau nhien 39.50 40 0.99 -BANG PHAN TICH PHUONG SAI II nguon bien Dong Tong BF Bac tu Do Trung Binh -Toan bo 74.43 62 1.200 Ftn giong 60.06 20 3.003 3.041 To hop chung 15.39 3.078 9.352 To hop rieng 44.67 15 2.978 9.047 Ngau nhien 13.165 40 0.329 -MO HINH CO DINH - BANG CAC TO HOP RIENG -6 -1.239 1.336 -0.963 -0.721 3.411 2-0.270 -0.609 0.630 -0.235 29.633 29.773 28.133 29.633 29.867 332.283 30.427 29.533 28.700 29.300 31.667 27.367 85 Phan tich ve To hop chung Gia tri To hop chung Dong1 Dong2 Dong3 Dong4 Dong5 Dong6 0.216 -0.604 0.668 -0.633 -0.372 0.726 Bien Dong cua To hop chung 0.012 0.331 0.411 0.367 0.104 0.493 Bien Dong cua TO HOP RIENG -Dong1 3.283 Phg sai GI GI-GJ SII SII -SJJ SIJ SIJ -SIK SIJ -SKL 86 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT HƠP RIÊNG DỰA TRÊN GIÁ TRỊ NĂNG SUẤT HẠT KHÔ CỦA 15 CON LAI VÀ DÒNG BỐ MẸ PHAN TICH DIALEN THEO GRIFFING Version 2.0 NGUYEN DINH HIEN Nghien cuu dong khoi replication Griffing theo sach cua Singh va Chaudhary Goc la - Vu Xuan 2018- Bounnao- Gia Lam- Ha Noi BANG PHAN TICH PHUONG SAI I -nguon bien Dong Tong BF Toan bo giong lap lai Ngau nhien -BANG PHAN TICH PHUONG SAI II nguon bien Dong Tong BF -Toan bo giong To hop chung 76.43 To hop rieng Ngau nhien 10.540 12.522 13.202 15.421 17.922 224.219 15.042 12.384 23.849 87 -1 23.717 87.473 78.093 76.590 88.093 325.863 72.633 74.680 64.833 26.600 75.433 69.887 -Phan tich ve To hop chung Gia tri To hop chung Dong1 Dong2 Dong3 Dong4 Dong5 Dong6 -0.898 2.615 -0.864 -1.067 0.088 0.126 Bien Dong cua To hop chung 0.681 6.714 0.621 1.013 -0.118 -0.109 Bien Dong cua TO HOP RIENG -Dong1 Dong2 Dong3 Dong4 Dong5 Dong6 441.892 698.694 454.441 390.239 510.538 536.411 Phg sai Do lech T(0.05) GI SII SII -SJJ SIJ SIJ -SIK SIJ -SKL 1.804 88 74.760 72.740 86.960 23.900 72.800 72.580 62.500 24.150 73.800 68.220 23.210 82.120 25.440 89 ... tài: ? ?Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ nước nhập nội? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ Việt Nam nhập nội nhằm xác định dịng có khả kết hợp phục... luận văn: Đánh giá khả kết hợp số dòng ngô nước nhập nội Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu yêu cầu nghiên cứu Đánh giá khả. .. 2018; Phân tích khả kết hợp tính giá trị ưu lai để xác định dòng có khả kết hợp cao; xác định tổ hợp lai triển vọng 1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Đánh giá khả kết hợp (KNKH) công
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô trong nước và nhập nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô trong nước và nhập nội