0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

101 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÀ THỊ THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN N DŨNG, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 88 50 103 Người hướng dẫn khoa học: GVC.TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Hà Thị Thu Hương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy GVC.TS Phạm Phương Nam người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báu trình thực hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức Phịng Tài ngun Mơi trường huyện n Dũng, tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Hà Thị Thu Hương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CƠNG ÍCH 2.1.1 Đất đai 2.1.2 Quỹ đất cơng ích 2.2 QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 19 2.2.1 Quản lý sử dụng đất Mỹ 19 2.2.2 Quản lý sử dụng đất Pháp 20 2.2.3 Quản lý sử dụng đất Trung Quốc 22 2.2.4 Kinh nghiệp quản lý sử dụng đất nước nghiên cứu 23 2.3 QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH CỦA VIỆT NAM VÀ TỈNH BẮC GIANG 24 2.3.1 Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích Việt Nam 24 2.3.2 Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích tỉnh Bắc Giang 29 iii PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 32 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 32 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng 32 3.4.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất huyện Yên Dũng 32 3.4.3 Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng .32 3.4.4 Đánh giá công tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng 33 3.4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng 33 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 33 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 33 3.5.3 Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu 34 3.5.4 Phương pháp thống kê so sánh 35 3.5.5 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 35 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiện 36 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 4.1.3 Tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích 45 4.2 QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 47 4.2.1 Thực trạng quản lý đất đai huyện Yên Dũng 47 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 53 4.2.3 Biến động đất đai giai đoạn 2012 – 2016 56 4.3 QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 58 4.3.1 Thực trạng sử dụng quỹ đất cơng ích 58 iv 4.3.2 Thực trạng quản lý quỹ đất cơng ích 64 4.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH TẠI HUYỆN N DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 71 4.4.1 Đánh giá người dân quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất cơng ích 71 4.4.2 Đánh giá người dân người quản lý quỹ đất cơng ích 73 4.4.3 Đánh giá người dân công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích .74 4.4.4 Đánh giá lực, trình độ chuyên môn CB, CC thực quản lý đất công ích 74 4.4.5 Ý kiến hạn chế quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích 76 4.4.6 Ý kiến đề xuất nhằm khắc phục hạn chế quản lý quỹ đất công ích 77 4.4.7 Đánh giá chung quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích địa bàn huyện n Dũng 78 4.5 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH TẠI HUYỆN N DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 80 4.5.1 Giải pháp sử dụng quỹ đất cơng ích 80 4.5.2 Lập, cập nhật hồ sơ địa quỹ đất cơng ích 81 4.5.3 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác quản lý quỹ đất cơng ích 81 4.5.4 Tăng cường lãnh đạo, quản lý cấp quỹ đất cơng ích 82 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 5.1 KẾT LUẬN 83 5.2 KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CB, CC Cán bộ, công chức CHXHCN Cộng hồ xã hội chủ nghĩa CP Chính phủ GCN Giấy chứng nhận HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã hội KN Khiếu nại NĐ Nghị định QHSDD Quy hoạch sử dụng đất QLNN Quản lý nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân TC Tố cáo TCĐĐ Tranh chấp đất đai TT Thông tư TW Trung ương vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Những loại đất địa bàn huyện Yên Dũng năm 2016 38 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2012-2016 42 Bảng 4.3 Tình hình dân số lao động huyện Yên Dũng năm 2016 43 Bảng 4.4 Diện tích, cấu đất nơng nghiệp năm 2016 huyện Yên Dũng 54 Bảng 4.5 Diện tích, cấu đất phi nông nghiệp năm 2016 huyện Yên Dũng 55 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Dũng năm 2016 .56 Bảng 4.7 Biến động diện tích loại đất huyện Yên Dũng giai đoạn 2012- 2016 57 Bảng 4.8 Hiện trạng sử dụng quỹ đất cơng ích huyện Yên Dũng năm 2016 58 Bảng 4.9 Hiện trạng sử dụng quỹ đất cơng ích xã, thị trấn năm 2016 59 Bảng 4.10 Tổng hợp tình hình cho th đất thuộc quỹ đất62 cơng ích xã, thị trấn năm 2016 62 Bảng 4.11 Tổng hợp Biến động quỹ đất cơng ích giai đoạn 2012 – 2016 .63 Bảng 4.12 Tổng hợp kết cho th quỹ đất cơng ích theo hình thức th, đối tượng thuê 64 Bảng 4.13 Tổng hợp kết cho th quỹ đất cơng ích theo thời gian thuê 66 Bảng 4.14 Tổng hợp kết cho th quỹ đất cơng ích theo hợp đồng th, xác định đơn giá thuê đất 69 Bảng 4.15 Kết thu tiền th đất cơng ích địa bàn huyện Yên Dũng giai đoạn 2012 - 2016 69 Bảng 4.16 Đánh giá người dân quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất cơng ích 72 Bảng 4.17 Tổng hợp đánh giá người dân người quản lý quỹ đất cơng ích 73 Bảng 4.18 Đánh giá trình độ chuyên môn CB, CC công tác quản lý sử dụng đất cơng ích 75 Bảng 4.19 Ý kiến cán bộ, công chức nguyên nhân hạn chế quản lý quỹ đất cơng ích 76 Bảng 4.20 Ý kiến CB, CC số biện pháp khắc phục cơng tác quản lý quỹ đất cơng ích vii 77 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 36 Hình 4.2 Quỹ đất cơng ích xã Tư Mại sau dồn điền đổi 61 Hình 4.3 Đất cơng ích cho th ni trồng thủy sản xã Tân Liễu 67 Hình 4.4 Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Cảnh Thụy 70 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Học viên: Hà Thị Thu Hương Tên đề tài: Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích địa bàn huyện n Dũng, tỉnh Bắc Giang Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 88 50 103 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích nhằm xác định mặt tích cực, tiêu cực, hạn chế việc thực sách pháp luật Nhà nước đất cơng ích địa bàn nghiên cứu - Đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích tốt thời gian tới địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiêm cứu: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng; Thực trạng quản lý sử dụng đất huyện Yên Dũng; Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng; Đánh giá công tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng; Giải pháp hồn thiện cơng tác quản sử dụng đất cơng ích huyện Yên Dũng Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp; Phương pháp xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu; Phương pháp minh họa hình ảnh; Phương pháp so sánh; Phương pháp đánh giá Kết kết luận Huyện Yên Dũng với dân số 132.395 người 21 đơn vị hành (02 thị trấn 19 xã), cách thành phố Bắc Giang 16 km, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km theo quốc lộ 1A với vị trí địa lý tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội huyện Tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng sản xuất 15% với thu nhập bình quân đầu người 25,4 triệu đồng (năm 2016) Sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng tác động đến nhận thức đa số nhân dân ngày cao ý thức công tác quản lý sử dụng đất đai có quỹ đất cơng ích Năm 2016, quỹ đất công ích huyện Yên Dũng có 6.439 đất với tổng diện tích 665,13 chiếm tỷ lệ 5,89% Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công khai UBND huyện Yên Dũng quan tâm đạo phòng, ban chức làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nên đại đa số người dân hiểu ix nhỏ tới chất lượng, hiệu công tác quản lý đất đai dẫn đến việc giải công việc liên quan đến đất đai mang tính chất đối phó, thiếu trách nhiệm với công việc giao 4.4.3 Đánh giá người dân công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích Theo đánh giá đại đa số người trả lời vấn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đạt mức bình thường, chiếm 61,96% tổng số người trả lời vấn, có tỷ lệ nhỏ đánh giá mức tốt, chiếm 30,43% tổng số người trả lời vấn, lại đánh giá mức chiếm 7,61% tổng số người trả lời vấn Về cơng tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích, qua điều tra, công tác người dân ghi nhận, đánh giá chưa cao, có 18/92 người, chiếm 19,57 % tổng số người trả lời vấn cho thực tốt 61/92 người chiếm 70,65% tổng số người trả lời vấn cho thực bình thường 9/92 người với 9,78 % tổng số người trả lời vấn cho việc quản lý đất cơng ích khơng tốt Như vậy, khẳng định, cơng tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích địa bàn huyện Yên Dũng đạt mức bình thường, cần phải có giải pháp để quản lý quỹ đất cơng ích tốt thời gian tới 4.4.4 Đánh giá lực, trình độ chun mơn CB, CC thực quản lý đất cơng ích Qua vấn 53 CB, CC tham gia quản lý đất cơng ích cho thấy, có 11/53 người có trình độ Trung cấp, chiếm tỷ lệ 20,75%; 19/53 người có trình độ Cao đẳng, chiếm tỷ lệ 35,85%; có 14/53 người có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 26,42%; có 9/53 người có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 16,98% Như vậy, trình độ đạo tạo, số người có trình độ từ Cao đẳng trở lên chiếm tỷ lệ chủ yếu Từ bảng 4.18 cho thấy phân theo chuyên mơn đào tạo, số có chun mơn lĩnh vực quản lý đất đai có 16/53 người vấn, chiếm 30,19%, lại lĩnh vực khác (37/53, chiếm 69,81%) Có thể thấy, xét mặt trình độ, chuyên môn chung CB,CC tham gia công tác quản lý quỹ đất cơng ích chưa đáp ứng yêu cầu, CB, CC cấp xã, điều quan trọng số người đào tạo chuyên ngành quản lý đất đai ít, điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung đến cơng tác quản lý đất cơng ích nói riêng 74 Bảng 4.18 Đánh giá trình độ chun mơn CB, CC công tác quản lý sử dụng đất công ích STT Chuyên ngành Tru đào tạo Quản lý đất đai Luật Xây dựng Kinh tế Các ngành khác 75 4.4.5 Ý kiến hạn chế quản lý sử dụng quỹ đất công ích Bảng 4.19 cho thấy, số ý kiến cho rằng, nguyên nhân hạn chế bất cập sách, pháp luật với 35/53 ý kiến chiếm 66,03%, sánh quản lý không rõ ràng, nhiều hạn chế dẫn điến việc quản lý đất đai cấp xã, thị trấn nhiều thiếu sót, hạn chế Ngồi ra, có 39/53 ý kiến với 73,58% cho hạn chế công tác quản lý quỹ đất cơng ích có ngun nhân từ việc yếu lực, trình độ chun mơn CB, CC thực quản lý đất đai Các ý kiến cụ thể cho biết, số CB, CC luân chuyển, điều động từ đơn vị, quan khác đến công tác quan chun mơn quản lý đất đai khơng có chun môn lĩnh vực chủ yếu, đồng thời việc đào lại bồi dưỡng kiến thức pháp luật quản lý đất đai không thực kịp thời Bảng 4.19 Ý kiến cán bộ, công chức nguyên nhân hạn chế quản lý quỹ đất cơng ích Ý kiến ngưởi trả lời vấn Đồng ý STT Tiêu chí đánh giá Bất cập sách, pháp luật Năng lực, trình độ chun mơn CB, CC cịn yếu Thiếu phối hợp thôn, xã việc quản lý sử dụng đất cơng ích Hồ sơ tài liệu đất cơng ích cịn hạn chế, khơng trình tự tục tục Ý thức, trách nhiệm quản lý sử dụng cịn bng lỏng Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra Thiếu phối hợp thôn, xã việc quản lý sử dụng đất cơng ích hạn chế, kết điều tra tiêu chí 38/53 phiếu, với 71,70% Có 42/53 với 79,25% ý kiến cho hạn chế công tác quản lý quỹ đất cơng ích có ngun nhân từ hồ sơ tài liệu đất cơng ích phục vụ cho công tác quản lý không đầy đủ Các ý kiến việc địa phương cấp xã quản lý hồ sơ yếu kém, chất lượng hồ sơ không tốt,… nguyên nhân việc gây nhiều khó 76 khăn cho công tác quản lý quỹ đất công ích Trách nhiệm người đứng đầu thị trấn, xã đánh giá có 33/53 ý kiến chiếm tỷ lệ 60,38% cịn bng lỏng cơng tác quản lý 4.4.6 Ý kiến đề xuất nhằm khắc phục hạn chế quản lý quỹ đất cơng ích Tại Bảng 4.20 cho thấy có 41/53 ý kiến với 77,36% cho cần phải kiểm tra, rà sốt diện tích đất cơng ích xã, thị trấn tổ chức lại việc quản lý quỹ đất cơng ích để, phục vụ có hiệu cho việc quản lý đất đai;43/53 ý kiến với 81,13% cho cần bố trí cán địa cấp xã, người làm cơng tác quản lý đất đai có trình độ, chun ngành đào tạo phù hợp, đào tạo nâng cao, bổ sung; có đến 39/53 ý kiến với 73,58% cho cần phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị quản lý quỹ đất cơng ích; ý kiến tuyên truyền phổ biến có hiệu pháp luật đất đai với 53/53 phiếu chiếm 100,0% biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý quỹ đất cơng ích Bảng 4.20 Ý kiến CB, CC số biện pháp khắc phục cơng tác quản lý quỹ đất cơng ích Ý kiến người trả lời vấn STT Đồng ý Tiêu chí đánh giá Kiểm tra, rà sốt, diện tích đất cơng ích xã, thị trấn Thiết lập lại việc quản lý quỹ đất cơng ích địa bàn huyện Bố trí CB, CC có trình độ, lực làm công tác quản lý đất đai Đào tạo, nâng cao trình độ, lực cho số CB, CC có 43 81,13 10 18,87 39 73,58 14 26,42 53 100,00 0 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu xã, thị trấn cơng tác quản lý quỹ đất cơng ích Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến có hiệu pháp luật đất đai Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 77 4.4.7 Đánh giá chung quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích địa bàn huyện n Dũng 4.4.7.1 Ưu điểm 1) Huyện Ủy, UBND huyện Yên Dũng quan tâm đạo phòng, ban chức làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nên đại đa số người dân hiểu pháp luật quản lý đất đai, có quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích Cơng tác quản lý sử dụng đất cơng ích địa bàn huyện n Dũng cho thấy đa số phần diện tích đất nơng nghiệp cơng ích cho hộ gia đình cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp trả tiền hàng năm Trên địa bàn huyện hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê với 6012 đất chiếm 93,37% tổng số đất cơng ích với diện tích tương ứng 546,64 chiếm 82,19% tổng diện tích đất cơng ích Năm 2016 diện tích cho thuê từ 01 năm đến 05 năm 594,46 chiếm tỷ lệ 89,38% tổng diện tích đất cơng ích Đa số diện tích đát cơng ích cho thuê sử dụng mục đích 2) Công khai quy hoạch, kế hoạch sử đất cấp huyện, có quy hoạch sử dụng quỹ đất cơng ích công khai theo đánh giá đại đa số người dân trả lời vấn (80,43% tổng số người trả lời vấn) Về hình thức cơng khai, quy hoạch, kế hoạch sử đất cấp huyện công khai theo đánh giá đại đa số người trả lời vấn (53,26% tổng số người trả lời vấn) 3) Tất 6.439 đất với tổng diện tích 665,13 cho hộ gia đình, cá nhân th để sản xuất nơng nghiệp góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng đất người dân, tránh tình trạng lãng phí đất đai góp phần tăng thu ngân sách cho xã, thị trấn nhằm cải tạo, tu bổ đê điều hàng năm, xây dựng kiên cố hóa hệ thống giao thơng thủy lợi nội đồng, xây dựng cơng trình phúc lợi, tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, phát triển nông thôn Có thể nói việc sử dụng quỹ đất cơng ích xã, thị trấn góp phần mang lại nguồn thu cho ngân sách xã địa bàn huyện, giải phần lớn khó khăn vướng mắc hoạt động điều hành ngân sách địa phương 4) Qua công tác quản lý sử dụng đất đai nói chung quỹ đất cơng ích nói riêng giúp cho cấp, ngành thấy ưu, khuyết điểm tồn tại, thiếu sót cơng tác quản lý sử dụng lĩnh vực đất đai cần phải khắc phục, sửa chữa Huyện ủy, UBND huyện có nhiều đạo cấp, 78 ngành có biện pháp tích cực, tập trung giải việc phức tạp, tồn đọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho dân cư, đặc biệt nội dung Luật Đất đai, nội dung quản lý quỹ đất công ích nhằm hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 hồn thành 100% quỹ đất cơng ích địa bàn quản lý chặt chẽ lập hồ sơ theo dõi đến đất cơng ích 4.4.7.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 1) Quỹ đất công ích số xã, thị trấn có diện tích 5% so với tổng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp, đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản Cụ thể, có 8/21 xã, thị trấn có tỷ lệ quỹ đất từ 5,55% đến 12,70% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, lớn gấp lần theo quy định pháp luật Nguyên nhân tình trạng xã, thị trấn lập quỹ đất cơng ích khơng quan tâm đến diện tích theo quy định chọn đất nông nghiệp phù với điều kiện sản xuất nông nghiệp, thuận tiện giao thông Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất cơng ích số xã, thị trấn lớn theo quy định (tối đa năm) Một số thôn cho thuê đất với thời hạn 15-50 năm Một số thôn bán quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất cơng ích cho số hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà với thời hạn sử dụng đất lâu dài Bên cạnh đó, nhiều đất thuộc quỹ đất cơng ích nằm phân tán điểm dân cư với diện tích nhỏ, khơng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thôn quản lý hồ sơ địa xã, thị trấn chưa khoanh vùng tập trung 2) Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích cịn hạn chế việc cho th đất cơng ích lập văn hợp đồng có 622 đất chiếm 9,66% tổng số đất cơng ích với diện tích tương ứng 279,32 chiếm 41,99% tổng diện tích đất cơng ích diện tích đất cơng ích địa bàn huyện 665,13 Hồ sơ sổ sách thiết lập khơng trình tự, thủ tục với 5817 chiếm 90,34% với diện tích 358,81 chiếm 58,01% tổng diện tích đất cơng ích Hầu hết diện tích đất cơng ích thơn quản lý khơng có hồ sơ quản lý, khơng thể hồ sơ địa xã, thị trấn Việc cho đối tượng ngồi địa phương th đất khơng quy định Luật Đất đai với 427 đất chiếm 6,63% tổng số đât, diện tích 118,49 chiếm 17,81 % tổng diện tích đất cơng ích Khi thực cho thuê UBND xã không thực việc xác định giá đất theo quy định, cịn tình trạng cho th khơng thời hạn có trường hợp giao thầu kéo dài, giao thầu gối 79 3) Trình độ, chuyên môn CB, CC làm công tác quản lý đất đai chưa đáp ứng (chỉ có 30,19% CB, CC có chun mơn quản lý đất đai) Bên cạnh kỹ làm việc thiếu yếu, kỹ tiếp cận ứng xử với người dân chưa tốt, nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng công tác quản lý đất đai nói chung, quỹ đất cơng ích nói riêng Ngun nhân tồn địa bàn huyện số CB, CC thời kỳ trước làm công tác quản lý đất đai, hầu hết chuyển ngành chưa đào tạo lại, chuyên ngành đào tạo có khơng phù hợp với lĩnh vực cơng tác quản lý đất đai, đảm nhiệm công tác quản lý đất đai Công tác tuyển dụng, luân chuyển, điều động CB, CC lĩnh vực quản lý đất đai địa bàn Huyện bộc lộ nhiều thiếu sót, khơng trọng đến vị trí việc làm, đến trình độ, chuyên ngành đào tạo, dẫn đến chất lượng chuyên môn lĩnh vực thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quản quản lý đất đai 4) Thiếu phối hợp thôn, xã quản lý sử dụng quỹ đất theo đánh giá 71,70% tổng số người trả lời vấn Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm người giao nhiệm vụ quản lý cịn bng lỏng theo đánh giá đại đa số người trả lời vấn (60,38% tổng số người trả lời vấn) Nguyên nhân lãnh đạo cấp chưa đạo sát sao, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý quỹ đất công ích để tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng trái quy định 4.5 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT CƠNG ÍCH TẠI HUYỆN N DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 4.5.1 Giải pháp sử dụng quỹ đất cơng ích Đối với diện tích đất cho thuê với thời gian lớn năm UBND xã, thị trấn cần sửa lại thời gian thuê đất hợp đồng năm giải thích cho người thuê đất biết, hết thời hạn năm có nhu cầu UBND cấp xã xem xét gia hạn sử dụng Trường hợp, người thuê đất chưa có hợp đồng thuê đất văn hay hợp đồng thuê đất không thẩm quyền (với thơn) hay khơng quy định UBND cấp xã tổ chức cho người thuê đất ký hợp đồng thuê đất theo quy định với thời gian thuê đất không năm Nếu hết hợp đồng thuê đất mà hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu UBND cấp xã xem xét gia hạn sử dụng Đối với diện tích đất thuộc quỹ đất cơng ích bị chuyển nhượng trái phép UBND huyện giao Phịng Tài ngun Mơi trường với phịng ban 80 chức khác có liên quan UBND xã, thị trấn xem xét trường hợp để xử lý Cụ thể, đất tạo lập cơng trình xây dựng, phù hợp với quy hoạch xây dựng, không ảnh hưởng đến cơng trình khác diện tích đất xem xét cấp giấy chứng nhận thực thu tiền sử dụng đất theo quy định Ngược lại, cần buộc người sử dụng đất phải tháo dỡ cơng trình hồn trả lại mặt trước chuyển nhượng xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm pháp luật đất đai theo quy định Đối với diện tích đất cơng ích nhỏ lẻ, manh mún nằm xen kẽ điểm dân cư, không thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp nên thu hồi để xây dựng cơng trình cơng ích thơn, xã chưa có Ngược lại, có đủ điều kiện quy hoạch xây dựng đất cần trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất số huyện tỉnh Bắc Giang Trường hợp diện tích đất cơng ích q nhỏ giao đất cho hộ gia đình liền kể có nhu cầu sử dụng đất thơng qua đấu giá quyền sử dụng đất 4.5.2 Lập, cập nhật hồ sơ địa quỹ đất cơng ích Hiện nay, theo điều tra trình làm luận văn cịn nhiều đất quỹ đất cơng ích xã, thị trấn chưa thể hồ sơ địa với ranh giới, diện tích, loại đất nên việc quản lý sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, khơng rõ diện tích bao nhiêu, cho đối tượng thuê, thời gian thuê nào, mức thu tiền thuê đất khơng rõ nên nguồn thu tài đất xã, thị trấn thông kê Do vậy, cần thực đo đạc lại diện tích đất cơng ích đất chưa đo đạc để lập hồ sơ địa đất Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật hồ sơ địa quỹ đất cơng ích có biến động theo quy định pháp luật hành 4.5.3 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác quản lý quỹ đất công ích Để khắc phục hạn chế trình độ, chuyên môn người trực tiếp quản lý quỹ đất công ích nói riêng quản lý đất đai nói chung địa bàn huyện Yên Dũng, cần bổ sung cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn quản lý đất đai đảm bảo 70% tổng số cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn quản lý đất đai khắc phục tình trạng có 30,19% cán bộ, cơng chức có chun mơn quản lý đất đai Cụ thể, người quản lý đất đai mà 81 trình độ chưa đáp ứng, chưa chuyên ngành cần tạo điều kiện để họ học thêm văn hai quản lý đất đai tham gia học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý đất đai Nếu học cần ln chuyển đến vị trí cơng tác phù hợp luân chuyển, tuyển dụng người có chun mơn quản lý đất đai thay Bên cạnh đó, cần có kế hoạch hướng dẫn tập huấn định kỳ cho cán địa chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, kỹ giao tiếp, chế độ sách quản lý đất đai lĩnh vực khác có liên quan 4.5.4 Tăng cường lãnh đạo, quản lý cấp quỹ đất cơng ích Thiếu phối hợp thơn, xã quản lý sử dụng quỹ đất theo đánh giá 71,70% tổng số người trả lời vấn Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm người giao nhiệm vụ quản lý cịn bng lỏng theo đánh giá đại đa số người trả lời vấn (60,38% tổng số người trả lời vấn) Nguyên nhân lãnh đạo cấp chưa đạo sát sao, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý quỹ đất cơng ích để tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng trái quy định Để tránh tình trạng để quỹ đất cơng ích lớn diện tích quy định pháp luật hay cho thuê năm số địa phương hay chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng trái phép cần tăng cường lãnh đạo Huyện ủy, Đảng ủy xã, thị trấn huyện Yên Dũng quản lý mặt hành UBND cấp giám sát quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích HĐND cấp Huyện Ngồi ra, cần giao phịng, ban chức Huyện thường xuyên tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích xã, thị trấn 82 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Huyện Yên Dũng với dân số 132.395 người 21 đơn vị hành (02 thị trấn 19 xã), cách thành phố Bắc Giang 16 km, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km theo quốc lộ 1A với vị trí địa lý tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội huyện Tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng sản xuất 15% với thu nhập bình quân đầu người 25,4 triệu đồng (năm 2016) Sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng tác động đến nhận thức đa số nhân dân ngày cao ý thức cơng tác quản lý sử dụng đất đai có quỹ đất cơng ích 2) Cơng tác quản lý đất đai địa bàn huyện thực tốt Trong giai đoạn 2012-2016, UBND huyện ban hành 595 Quyết định phê duyệt trúng đấu giá trường hợp giao đất thông qua đấu giá đất với tổng diện tich 63,14 ha, tổng số tiền 294.620 triệu đồng UBND huyện Yên Dũng cho 16 hộ gia đình, cá nhân th đất với tổng diện tích 10,57 Cơng tác tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai địa bàn huyện thực thường xun có hiệu Cơng tác cấp GCNQSDĐ lần đầu địa bàn huyện Yên Dũng đạt kết tốt cấp lần đầu 5.544 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích 2.513.927,1 m 3) Năm 2016, tổng diện tích đất cơng ích địa bàn huyện 665,13 chiếm tỷ lệ 5,89% tổng diện tích đất nơng nghiệp vượt quy định Luật Đất đai Hiện trạng việc sử dụng đất cơng ích cho thấy, hầu hết ơ, đất cơng ích nằm phân tán, manh mún, nhỏ lẻ, đan xen với nhiều loại đất khác gây khó khăn cho cơng tác quản lý Từ năm 2012 đến 2016 địa bàn huyện Yên Dũng, tiền thu từ đất cơng ích 8.004 triệu đồng, chiếm 1,88% tổng thu ngân sách từ đất đai huyện Trên địa bàn huyện hộ gia đình, cá nhân địa phương thuê với 6012 đất chiếm 93,37% tổng số đất cơng ích với diện tích tương ứng 546,64 chiếm 82,19% tổng diện tích đất cơng ích Năm 2016 diện tích cho th từ 01 năm đến 05 năm 594,46 chiếm tỷ lệ 89,38% tổng diện tích đất cơng ích Đa số diện tích đát cơng ích cho th sử dụng mục đích 4) Cơng tác quản lý đất đai nói chung, quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích nói riêng địa bàn huyện giai đoạn nghiên cứu tuyên truyền phổ biến, 83 giáo dục pháp luật đất đai nhân dân đánh giá tích cực 61,96% Tuy nhiên, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán quản lý, đội ngũ cán địa sở cịn nhiều yếu có 13,21% tỷ lệ có trình độ sau đại học, chưa đào tạo chun mơn nên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đấi đai nói chung quỹ đất cơng ích nói riêng Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích cịn hạn chế việc cho th đất cơng ích lập văn hợp đồng có 622 đất chiếm 9,66% tổng số đất cơng ích với diện tích tương ứng 279,32 chiếm 41,99% tổng diện tích đất cơng ích diện tích đất cơng ích địa bàn huyện 665,13 Hồ sơ sổ sách thiết lập khơng trình tự, thủ tục với 5817 chiếm 90,34% với diện tích 358,81 chiếm 58,01% tổng diện tích đất cơng ích Hầu hết diện tích đất cơng ích thơn quản lý khơng có hồ sơ quản lý, khơng thể hồ sơ địa xã, thị trấn Thiếu phối hợp thôn, xã quản lý sử dụng quỹ đất theo đánh giá 71,70% tổng số người trả lời vấn Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm người giao nhiệm vụ quản lý cịn bng lỏng theo đánh giá đại đa số người trả lời vấn (60,38% tổng số người trả lời vấn) 5) Để khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích cần thực đồng nhóm giải pháp quản lý chế độ sử dụng quỹ đất cơng ích, lập cập nhật hồ sơ địa quỹ đất cơng ích Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác quản lý quỹ đất cơng ích tăng cường lãnh đạo, quản lý cấp quỹ đất cơng ích 5.2 KIẾN NGHỊ 1) Để đánh giá cách hệ thống toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích cần tiếp tục điều tra mở rộng đến cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất cơng ích 2) Kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu nghiên cứu việc quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích, hồn thiện, nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ CB, CC nói chung, cải cách thủ tục hành địa bàn huyện,… nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng hoạt động quan quản lý nhà nước đất đai nâng cao hiệu quả, hiệu lực nói chung quan nhà nước 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009) Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Tập Đại cương đất, phân loại, lập đồ đất, Nxb Khoa học Kỹ thuật Bộ Tài nguyên Môi trường (2011a) Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 Bộ TN&MT quy định sửa đổi, bổ sung số nội dung liên quan đến thủ tục hành lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2011b) Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 Bộ TN&MT Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng khơng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm diện tích đất chưa sử dụng theo quy định để tính thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Báo cáo công tác quản lý nhà nước đất đai năm 2014, tháng đầu năm 2015 tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai vấn đề cần giải tháo gỡ Bùi Anh Tuấn (2015) Nghiên cứu số yếu tố tác động đến quản lý sử dụng đất địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Yên Dũng (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạo, điều hành UBND huyện năm 2016 Chi cục Thống kê huyện Yên Dũng (2017) Niên gián thống kê huyện Yên Dũng năm 2016 Chính phủ (1993) Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp 10 Chính phủ (2014a) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 11 Chính phủ (2014b) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định giá đất 12 Chính phủ (2014c) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 85 13 Chính phủ (2014d) Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14 Chính phủ (2014e) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 15 Chính phủ (2017) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ quy định sửa đổi , bổ sung số nghị định qy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 16 Đào Trung Chính (2007) Sở hữu đất đai Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Truy cập ngày 16/03/2017 http://baochinhphu.vn/Lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thaoLuat-dat-dai/So-huu-dat-dai-trong-Du-thao-sua-doi-Hien-phap/163902.vgp 17 Đặng Thái Sơn Mai Xuân Yến, Trịnh Văn Toàn, Đỗ Thị Thanh Vân, Vũ Thị Tính, Mai Xuân Long, Nguyễn Trọng Trường Sơn(2004) Nghiêm cứu thực trạng quỹ đất cơng ích giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất cơng ích 18 Đặng Kim Sơn Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2011), Chính sách đất đai cho phát triển Việt Nam: Cơ hội hay thách thức Trung tâm tư vấn sách nơng nghiệp, Cơng ty TNHH in Lê Vinh 19 Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học (2006), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất NXB Nông Nghiệp Hà Nội 20 Lê Huy Bá, Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lưu, Trùng Phùng, Nguyễn Thị Trốn, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Đinh Tuấn (2006) Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 21 Lê Thị Thanh Xuân, Bạch Song Lân, Nguyễn Thị Oanh Thơ, Bùi Thị Then (2015) Giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất UBND cấp xã trực tiếp quản lý sử dụng, Tạp chí Khoa học Đất số 45 22 Lưu La (2014) Tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai Truy cập trang web: wwwquangnamgov.com ngày 30/10/2014 23 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay, Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội 24 Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc Trần Thị Minh Châu (2012) Quản lý Đất đai Việt Nam 1945-2010 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 86 25 Nguyễn Trọng Tuấn (2016) Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới Truy cập trang web: https://thongtinphapluatdansu.edu.vn ngày 09/12/2016 26 Phịng Tài – Kế tốn huyện n Dũng (2016) Báo cáo tài thu ngân sách nhà nước huyện Yên Dũng giai đoạn 2010-2015 27 Phịng Tài – Kế tốn huyện n Dũng (2017) Báo cáo tài thu ngân sách nhà nước huyện Yên Dũng năm 2016 28 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng (2010) Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 29 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện n Dũng (2015) Báo cáo tổng hợp kết giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Yên Dũng từ năm 2012 đến năm 2015 30 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Yên Dũng (2015), Báo cáo thuyết minh kết thống kê đất đai năm 2015 31 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng (2016), Báo cáo kết công tác quản lý, sử dụng đất địa bàn huyện Yên Dũng năm 2015 32 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng (2017), Báo cáo kết công tác quản lý, sử dụng đất địa bàn huyện Yên Dũng năm 2016 33 Quốc hội nước CHXHCNVN (2005) Luật Dân NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội nước CHXHCNVN (1987) Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc Gia 35 Quốc hội nước CHXHCNVN (1993) Luật Đất đai 1993 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 36 Quốc hội nước CHXHCNVN (1998) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 37 Quốc hội nước CHXHCNVN (2001) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001, NXB Chính trị Quốc Gia, hà Nội 38 Quốc hội nước CHXHCNVN (2003) Luật Đất đai 2003 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Quốc hội nước CHXHCNVN (2013) Luật Đất đai 2013 NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 87 40 Tôn Gia Huyên (2007) Tham luận Hội thảo Khoa học quy hoạch sử dụng đất, từ ngày 29/8 – 30/8/2007, Hội Khoa học Đất Việt Nam 41 Trần Quang Huy (2013) Giáo trình Luật Đất đai NXB Công an nhân dân, Hà Nội 42 UBND tỉnh Bắc Giang (2017) Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn tỉnh (từ Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay) 43 UBND huyện Yên Dũng (2012, 2013, 2014, 2015,2016) Báo cáo tình hình kinh tế - Xã hội năm 2012,2013,2014,2015,2016 88 ... Thực trạng quản lý sử dụng đất huyện Yên Dũng; Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện Yên Dũng; Đánh giá công tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng; Giải pháp hồn thiện cơng tác quản. .. hội huyện Yên Dũng 32 3.4.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất huyện Yên Dũng 32 3.4.3 Quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích huyện n Dũng .32 3.4.4 Đánh giá công tác quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích. .. cường công tác quản lý quỹ đất cơng ích địa bàn nghiên cứu, nên thực đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất cơng ích địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang? ?? cần thiết có ý nghĩa thực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang