0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh

114 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN ĐẠT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SAU DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN PHONG - TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Việt Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Văn Đạt i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Cao Việt Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Hệ thông tin đất đai , Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức, viên chức địa bàn huyện Yên Phong giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Văn Đạt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu ix Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Các nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 2.1.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tổng quan dồn điền đổi 18 2.2.1 Cơ sở lý luận dồn điền đổi đất nơng nghiệp .18 2.2.2 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất giới 20 2.2.3 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất Việt Nam 23 2.3 Thực tiễn dồn điền đổi đất nông nghiệp Việt Nam 24 2.3.1 Thực tiễn dồn điền đổi đất nông nghiệp 24 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến dồn điền đổi 26 Phần Đối tượng, phạm vi, nôi dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Phong 28 3.3.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012; 2016 28 iii 3.3.3 Thực trạng công tác dồn điền đổi Ninh 3.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông ng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 3.3.5 Tác động dồn điền đổi đến hiệu s 3.3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dồn điền đổi địa bàn huyện Yên Pho 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 3.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn nông hộ 3.4.4 Phương pháp đánh g h ệu loạ hình s 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số 3.4.6 Phương pháp so sánh Phần Kết nghiên cứu 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hộ Ninh 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Yên Phong, tỉnh Bắ 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.2 Biến động sử dụng đất huyện Yên Phon 2012-2016 4.3 Thực trạng công tác dồn điền đổi Ninh 4.3.1 Kết thực dồn điền đổi huyện Yê 4.3.2 Đánh giá kết dồn điền đổi số đ dồn điền đổi huyện Yên Phong 4.3.3 Đánh giá ảnh hưởng dồn điền đổi tới quy 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông ng huyện Yên Phong 4.4.1 Đặc điểm loại hình sử dụng đất huyện 4.4.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp c Phong iv 4.5 Tác động công tác dồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 79 4.5.1 Tác động đến giá trị sản xuất 79 4.5.2 Thay đổi phương thức sản xuất, giảm chi phí sản xuất, chủ động tưới tiêu 80 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sau công tác dồn điền đổi 81 4.6.1 Những khó khăn cịn gặp phải công tác dồn điền đổi .81 4.6.2 Giải pháp thị trường 82 4.6.3 Giải pháp vốn đầu tư 83 4.6.4 Giải pháp khoa học công nghệ 83 Phần Kết luận kiến nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 86 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 90 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TĂT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật CLĐ Công lao động CNXH Chủ nghĩa xã hội CPTG Chi phí trung gian CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa CN-TTCN Cơng nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ĐHNN I Đại học nông nghiệp I ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nơng lương giới GTSX Giá trị sản xuất GTNCLĐ Giá trị ngày công lao động HQĐV Hiệu đồng vốn HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác xã KC Khuyến cáo LUT Loại hình sử dụng đất LX Lúa xuân LM Lúa mùa MĐCN Mức độ chấp nhận NTTS Nuôi trồng thủy sản TNHH Thu nhập hỗn hợp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 24 Bảng 3.1 Phân cấp hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 30 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội (tính cho ha) 31 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 32 Bảng 4.1 Một số yếu tố khí hậu huyện Yên Phong 34 Bảng 4.2 Diện tích loại đất huyện Yên Phong 36 Bảng 4.3 Một số tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2016 38 Bảng 4.4 Kết sản xuất ngành nông nghiệp qua số năm .40 Bảng 4.5 Kết sản xuất ngành nông nghiệp qua số năm .41 Bảng 4.6 Quy mô đường giao thơng huyện n Phong 42 Bảng 4.7 Các hạng mục cơng trình huyện n Phong 43 Bảng 4.8 Dân số lao động Yên Phong 2012-2016 44 Bảng 4.9 Biến động sử dụng đất huyện Yên Phong giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 4.10 Kết dồn điền đổi huyện tính đến tháng 12 / 2016 51 Bảng 4.11 Tình hình dồn điền đổi 53 Bảng 4.12 Một số kết đạt công tác dồn điền đổi xã điều tra tính đến 12/2016 54 Bảng 4.13 Một số loại hình sử dụng đất xã sau DDĐT huyện Yên Phong 58 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế trồng Yên Phong sau DĐ ĐT 60 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế LUT sau dồn điền đổi 61 Bảng:4.16 Phân hạng HQKT LUT huyện Yên Phong .62 Bảng 4.17 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất 56 Bảng 4.18 So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn phân bón cân đối hợp lý 67 Bảng 4.19 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho trồng huyện Yên Phong 71 Bảng 4.20 Đánh giá hiệu môi trường LUT NTTS 74 Bảng 4.21 Đánh giá tổng hợp hiệu môi trường LUT 75 Bảng 4.22 Đánh giá hiệu chung LUT 76 vii Bảng 4.23 Đề xuất kiểu sử dụng đất có hiệu cao đến năm 2020 78 Bảng 4.24 Chi phí sản xuất số khâu sản xuất nông nghiệp 80 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ huyện n Phong Hình 4.2 Biểu đồ cấu sử dụng đất huyện Yên Phong, 2012 - 2016 Hình 4.3 kênh mương đươc cứng hóa xã Dũng Liệt Hình 4.4 Đường giao thơng nội đồng xã Thụy Hịa Hình 4.5 Biểu đồ so sánh giá trị sản xuất nông nghiệp/1Ha ix Đây vấn đề lớn xã cần phải giải năm tới Xuất phát từ thực trạng DĐĐT địa bàn huyện với tác động mà DĐĐT ảnh hưởng đến, khó khăn tồn sau DĐĐT, dựa nghiên cứu thân tình hình cụ thể huyện, định hướng, tham khảo số tài liệu tiếp thu ý kiến đóng góp người dân trực tiếp sản xuất, xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sau dồn điền đổi địa bàn huyện Yên Phong sau: 4.6.2 Giải pháp thị trường Sản xuất hàng hoá phải gắn liền với thị trường tiêu thụ, sản phấp đầu tiêu thụ tiêu thụ cách dễ dàng số lượng đầu vào tăng lên Do vậy, việc mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại để giúp địa phương, hộ nông dân chủ động tiêu thụ sản phẩm làm với giá bán hợp lý cần thiết sau hộ dần chuyển đổi sang hướng sản xuất hàng hố - Sau thực cơng tác dồn điền đổi thửa, sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Phong hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung Năng suất loại trồng tăng sản lượng loại nơng sản sản xuất tăng Mặt khác việc tiêu thụ nông sản địa bàn chủ yếu tự phát, người dân tự tìm nguồn tiêu thụ cho sản phẩm Trước hạn chế đề tài đề xuất số giải pháp thị trường sau: + Cần nhanh chóng hình thành tổ chức hợp tác tiêu thụ, chế biến nông sản nông thôn theo nguyên tắc tự nguyện, hình thành trung tâm nơng nghiệp để từ tạo mơi trường cho giao lưu hàng hóa, giúp nơng dân có nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm nơng sản sản phẩm nơng sản có tính chất mùa vụ loại rau, củ, vụ đông + Cung cấp thông tin thị trường nơng sản tại, phải có dự báo trước cho tương lai để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất nơng nghiệp có hiệu kinh tế cao + Thúc đẩy tổ chức, HTX, doanh nghiệp đứng tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tạo mối quan hệ nhà (Doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học nhà nơng), khuyến khích hộ mở cửa hàng kinh doanh sản phẩm nơng nghiệp: thóc, gạo, hoa quả, rau xanh 82 + Tập chung phát triển chợ đầu mối, có hình thức quảng bá thương hiệu nông sản qua cộng đồng mạng + Nhà nước cần có hỗ trợ đầu tư tín dụng, đầu tư cho việc thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản 4.6.3 Giải pháp vốn đầu tư Trong sản xuất, nguồn vốn đóng vai trị quan trọng Sau dồn điền đổi thửa, người dân có nguyện vọng chuyển đổi cấu trồng Theo kết phiếu điều tra có 30/90 hộ (33,4%) hộ muốn chuyển đổi sang mơ hình trang trại, mở rộng mơ hình trồng rau từ 50 – 150 triệu đồng Hiện nguồn vốn hộ vay để đầu tư sản xuất nông nghiệp chủ yếu ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện n Phong.Vì để tạo điều kiện cho hộ vay vốn sản xuất nông nghiệp đề xuất số giải pháp sau: - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn ưu đãi cho phát triển sản xuất hàng hoá cách thuận tiện kịp thời như: Đa dạng hoá hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nơng thôn Ưu tiên người vay vốn để sản xuất nông nghiệp với loại hình sử dụng đất có hiệu kinh tế; Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp ứng trước vật tư, giống cho nông dân, đặc biệt hộ nghèo để tạo điều kiện cho nơng dân chăm sóc trồng thời vụ; Tạo điều kiện cho hộ vay vốn mở rộng sản xuất (theo quy hoạch), với thời gian mức vay phù hợp với đặc điểm quy mơ loại hình sản xuất, cho phép chấp tài sản hình thành từ vốn vay Có chế độ ưu đãi cho chương trình, dự án phát triển sản xuất hàng hóa giải việc làm nông thôn 4.6.4 Giải pháp khoa học công nghệ Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ, kỹ thuật giống cây, giống con, bảo vệ thực vật, phân bón, thú y vào sản xuất nơng nghiệp Khuyến khích đầu tư có chiều sâu, đổi cơng nghệ cơng nghiệp chế biến để tạo sản phẩm có giá trị cao Chuyển đổi cấu sản xuất theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp 83 Chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ cải tạo đất, nâng cao hiệu sử dụng đất Tăng cường công tác Khuyến Nông Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghệ sau thu hoạch Thường xuyên mở lớp tập huấn học tập kinh nghiệm sản xuất, tập huấn, hướng dẫn tiến khoa học cho người nông dân với chủ đề cụ thể 84 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Yên Phong nằm vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Bắc Ninh, có lợi đặc biệt cho phát triển tồn diện kinh tế - xã hội Năm 2016 diện tích tự nhiên huyện 9.686,15ha, 6.076,89 đất nơng nghiệp, chiếm 62,69% tổng diện tích Nhóm đất phi nông nghiệp tăng 308,38 chiếm 36,88% nhóm đất chưa sử dụng cịn 41,55 Tính đến hết tháng 12/2016 huyện Yên Phong thực dồn điền đổi 8/14 xã, xã chưa tiến hành dồn điền đổi Sau dồn điền đổi thửa, diện tích đất bình qn ruộng 466,18 m², bình qn hộ có 5,42 Kênh mương giao thông nội đồng chỉnh trang, cứng hóa Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT cho thấy: Sau dồn điền đổi huyện có LUT là: chuyên lúa, lúa- 1màu, chuyên rau - màu nuôi trồng thuỷ sản Sau thực dồn điền đổi hiệu sử dụng đất loại hình tăng - Về hiệu kinh tế: Kiểu sử dụng đất cho GTSX cao kiểu sử dụng đất Lạc xuân – cà chua - Su hào với 518,52 triệu đ/ha, gấp 6,17 lần so với kiểu sử dụng đất chuyên lúa Có 05 kiểu sử dụng đất đánh giá có hiệu kinh tế cao là: LX- LM- Cà chua, LX - LM - Bắp Cải, Lạc xuân- cà chua - su hào, Bí xanh - Khoai Tây, Lạc xuân - dưa chuột bắp cải Kiểu sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế thấp LX- LM Về hiệu xã hội: Đa phần kiểu hình sử dụng đất đem lại hiệu xã hội mức từ trung bình đến cao Kiểu sử dụng đất Lạc xuân – cà chua - Su hào thu hút nhiều công lao động (1.227 cơng/ha), giá trị ngày cơng 267,6 nghìn đồng/cơng - Về mơi trường: Việc sử dụng phân bón phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật chưa kiểm sốt chặt chẽ nên có nguy gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sức khỏe người Đề xuất sử dụng đất huyện Yên Phong đến năm 2020 sau: Duy trì diện tích LUT chuyên lúa; mở rộng diện tích trồng cà chua cải bắp, giảm diện tích trồng bí xanh khoai tây LUT lúa màu; LUT chuyên màu giảm 85 diện tích kiểu sử dụng đất khoai lang - đậu xanh LUT NTTS trì diện tích, cải thiện quy trình ni để nâng cao hiệu Dồn điền đổi làm tăng diện tích thửa, tăng tỷ lệ giới hóa sản xuất, cải thiện giao thơng nội đồng tưới tiêu nên giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người dân Để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, huyện Yên Phong cần trọng thực đồng 03 nhóm giải pháp: giải pháp thị trường, giải pháp vốn đầu tư, giải pháp khoa học công nghệ 5.2 KIẾN NGHỊ Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao : loại hình sử dụng đất lúa màu, chuyên màu nuôi trồng thủy sản Do thời gian nghiên cứu có hạn nên kết đạt đề tài hạn chế, để đề xuất giải pháp hiệu thiết thực cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Phong cần tiếp tục nghiên cứu năm 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2003), Báo cáo chuyển đổi ruộng đất nơng nghiệp khắc phục tình trạng manh mún, phân tán sử dụng đất, Hà Nội Bùi Quang Dũng (2002), Nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng trình tập trung ruộng đất đến phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Nông nghiệp1, Hà Nội Chính phủ ( 1993) Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993, Quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp Đào Châu Thu (2002) Bài giảng hệ thống nông nghiệp dùng cho học viên cao học, Trường ĐHNN Hà Nội Đỗ Đăng Biên, (2014) Đánh giá hiệu sử dụng đất sau dồn điền đổi huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh Luận án tiến sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đường Hồng Dật cộng (1994) Lịch sử nông nghiệp Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Hội Nông dân Việt Nam báo cáo tình hình nơng dân hoạt động buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ (Ngày 21/04/2015) 11 Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai Tạp chí nghiên cứu kinh tế Trang 193 12 Lê Hùng (2005), Những kinh nghiệm hiệu dồn điền đổi Ninh Bình, Website: http://www.cpv.org.vn 13 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia – Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp chí khoa học đất (16) 87 14 Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tạp chí Khoa học phát triển 2015 13 (1), trang 9098 16 Nguyễn Quang Minh (2009) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 17 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Phong năm 2016 18 Phịng Nơng nghiệp huyện n Phong năm 2016 19 Phòng TN&MT huyện Yên Phong (2016) Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong giai đoạn 2010 -2020 20 Phòng thống kê huyện Yên Phong (2016) Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2016 huyện Yên Phong 21 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam( 1993), Luật đất đai NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam(2003), Luật đất đai NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam(2013), Luật đất đai NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Thái Phiên (2000) Sử dụng quản lý đất bền vững, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Tổng cục thống kê (2014) 26 Trần An Phong cs (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 27 UBND huyện Yên Phong(2012, 2016) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 28 UBND tỉnh Bắc Ninh (2009) Công văn số 1938//UBN-NN.TN ngày 12/09/2011 UBND tỉnh 29 Viện Quy hoạch tổng thể vùng đồng sông Hồng (1995) Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp phân vùng sinh thái nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 30 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (1995) Đánh giá trạng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 88 31 Viện quy hoạch phát triển nông nghiệp, (2003) 32 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (2011) Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp Tiêu chuẩn Việt Nam 8409, Hà Nội 33 Vũ Ngọc Tuyên (1994) Bảo vệ môi trường đất đai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 34 Vũ Thị Bình (1993) Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác đất phù sa sông Hồng huyện Mỹ Văn – tỉnh Hải Hưng Tạp chí Nơng nghiệp Cơng nghệ thực phẩm (10) tr 391-392 35 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nơng nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - huyện Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 36 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Bách khoa toàn thư, Truy cập ngày 12/03/2016 từ http//dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 37 FAO (1992) World Food Dry, Rome, Masanobu Fukuoka, Natural Way of Farming, Japan 89 PHỤ LỤC Phụ lục Giá số mặt hàng nơng sản, phân bón năm 2016 STT Tên sản phẩm I Đơn vị tính Đơn giá trung bình Nơng phẩm Lúa xn Lúa mùa Cà chua Khoai Lang Đậu xanh Lạc Dưa chuột Khoai tây Bí Xanh 10 Bắp cải 11 Su hào 12 Cá II Phân bón Đạm Urê (46%) NPK Phú Mỹ Lân Phú Mỹ Kali( 60%) 90 Phụ lục Năng suất,sản lượng trồng Cây trồng Lúa Ngô Khoai Lang Đậu lấy Cà chua Lạc Rau loại Dưa chuột Khoai tây Bí Xanh Bắp cải Su hào Phụ lục Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất Địa Loại hình sử Hình dụng đất Chuyên lúa Kiểu sử dụng đất 1.Lúa xuân - lúa mùa 2.Lúa xuân - lúa mùa – cà chua lúa - màu Địa hình Vàn 3.Lúa xuân - lúa mùa – Khoai tây 4.Lúa xuân - lúa mùa – Bí xanh 5.Lúa xuân - lúa mùa – Cải bắp Lạc xuân – cà chua - Su hào Chuyên màu Bí xanh - Khoai tây Dưa chuột - cà chua - su hào Trũng NTTS 10 Khoai lang - đậu xanh 11 Cá 91 TNHH (trd/ha) Phụ lục Hiện trạng phân bố dân cư huyện Yên Phong năm 2016 Thị trấn, xã STT Tổng TT Chờ Xã Dũng Liệt Xã Tam Đa Xã Tam Giang Xã Yên Trung Xã Thụy Hòa Xã Hòa Tiến Xã Đông Tiến Xã Yên Phụ Xã Trung nghĩa Xã Đông Phong Xã Long Châu Xã Văn Môn Xã Đông Thọ 10 11 12 13 14 92 Phụ lục So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn phân bón cân đối hợp lý N (kg/ha) Số Cây trồng liệu Tiêu điều chuẩn tra Lúa Xuân Lúa Mùa Lạc Khoai tây Cà chua Khoai lang Cải bắp Dưa chuột Bí xanh Đậu Xanh Su hào 130 120 31,85 150 150 95 150 120 40,02 56,96 190 (*)Tiêu chuẩn bón phân sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh) 93 120-130 80-100 30-40 250 - 280 150-300 50-60 180-200 140-220 50-60 20 200 ... điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 28 3.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá hiệu kinh tế - Đánh giá hiệu. .. điền đổi Ninh 4.3.1 Kết thực dồn điền đổi huyện Yê 4.3.2 Đánh giá kết dồn điền đổi số đ dồn điền đổi huyện Yên Phong 4.3.3 Đánh giá ảnh hưởng dồn điền đổi tới quy 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng. .. bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm tới 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh