0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện văn giang, tỉnh hưng yên

169 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Dung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Nguyên Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Phịng Nơng Nghiệp Phát triển nơng thơn, phịng Thống kê, Phịng Tài ngun Mơi trường, UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Dung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tıêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mớı, ý nghĩa khoa học thực tıễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Hıệu sử dụng đất phân loạı hıệu sử dụng đất 2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Phân loại hiệu sử dụng đất 2.2 Đặc đıểm phương pháp đánh gıá hıệu sử dụng đất nông nghıệp 10 2.2.1 Những quan điểm xu hướng sử dụng đất nông nghiệp 10 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.2.3 Hệ thống tiêu chí tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm bền vững 19 2.3 Tình hình nghıên cứu vấn đề nâng cao hıệu sử dụng đất nông nghıệp gıớı Vıệt Nam 22 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nâng hiệu sử dụng đất giới 22 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nước 27 2.3.3 Những nghiên cứu sử dụng đất hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa đıểm nghıên cứu 32 iii 3.2 Thờı gıan nghıên cứu 32 3.3 Đốı tượng nghıên cứu 32 3.4 Nộı dung nghıên cứu 32 3.4.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất đai 32 3.4.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp 32 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 32 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Văn Giang 33 3.5 Phương pháp nghıên cứu 33 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 33 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 33 3.5.3 Phương pháp so sánh 34 3.5.4 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 34 3.5.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 34 Phần Kết thảo luận 38 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 43 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Văn Giang 49 4.2 Hıện trạng sử dụng đất nông nghıệp huyện Văn Gıang, tỉnh Hưng Yên 50 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Giang năm 2017 50 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 52 4.2.3 Hiện trạng trồng loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang năm 2017 54 4.3 Đánh gıá hıệu sử dụng đất nông nghıệp huyện Văn Gıang, tỉnh Hưng Yên 58 4.3.1 Hiệu kinh tế 58 4.3.2 Hiệu xã hội 65 4.3.3 Hiệu môi trường 73 4.3.4 Tổng hợp hiệu sử dụng đất tiểu vùng 90 4.4 Lựa chọn Lut có hıệu đề xuất gıảı pháp nâng cao hıệu sử dụng đất iv 94 4.4.1 Lựa chọn loại sử dụng đất nông nghiệp có hiệu 94 4.4.2 Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo tiểu vùng 96 4.5 Các gıải pháp nâng cao hıệu sử dụng đất nông nghıệp địa bàn huyện Văn Gıang, tỉnh Hưng Yên 97 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật canh tác 97 4.5.2 Giải pháp khuyến nông 98 4.5.3 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 98 4.5.4 Giải pháp khoa học, kỹ thuật 99 4.5.5 Giải pháp môi trường sử dụng đất nông nghiệp 100 Phần Kết luận kiến nghị 102 5.1 Kết luận 102 5.2 Kiến nghị 104 Tài liệu tham khảo 105 Phụ lục 108 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BNN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật CPTG Chi phí trung gian DV Dịch vụ ĐBSH Đồng sông Hồng FAO Tổ chức nông lương giới GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn HQKT Hiệu kinh tế HQMT Hiệu môi trường HQXH Hiệu xã hội HTX Hợp tác xã IRRI Viện lúa Quốc tế LĐ Lao động LUT Loại sử dụng đất TFP Năng suất yếu tố tổng hợp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TT Thị trấn UNICEP Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc XD Xây dựng VAC Mơ hình trang trại vườn - ao - chuồng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 35 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu xã hội 36 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 37 Bảng 4.1 Tổng hợp nhóm đất huyện Văn Giang 41 Bảng 4.2 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế giai đoạn 2013 - 2017 .43 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Văn Giang 51 Bảng 4.4 Diện tích cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 52 Bảng 4.5 Biến động diện tích đất nông nghiệp huyện Văn Giang giai đoạn 2013 – 2017 54 Bảng 4.6 Hiện trạng LUT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên năm 2017 57 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 59 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 61 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 63 Bảng 4.10 Hiệu xã hội LUT tiểu vùng 66 Bảng 4.11 Hiệu xã hội LUT tiểu vùng 69 Bảng 4.12 Hiệu xã hội LUT tiểu vùng 71 Bảng 4.13 Lượng phân bón loại trồng tiểu vùng .74 Bảng 4.14 Lượng phân bón loại trồng tiểu vùng .75 Bảng 4.15 Lượng phân bón loại trồng tiểu vùng .76 Bảng 4.16 Đánh giá hiệu môi trường qua lượng phân bón sử dụng LUT tiểu vùng 78 Bảng 4.17 Đánh giá lượng sử dụng thuốc BVTV LUT 82 Bảng 4.18 Hiệu khả cải tạo đất LUT 85 Bảng 4.19 Hiệu môi trường LUT địa bàn huyện Văn Giang 87 Bảng 4.20 Tổng hợp hiệu sử dụng đất LUT địa bàn huyện Văn Giang.91 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Văn Giang 39 Hình 4.2 Biểu đồ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế năm 2017 huyện Văn Giang Hình 4.3 44 Biểu đồ cấu sử dụng đất huyện Văn Giang năm 2017 52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung Tên luận văn: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Ngành: Quản Lý Đất Đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp phương diện kinh tế, xã hội môi trường, xác định khả lợi yếu tố hạn chế hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Đề xuất phương hướng số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước, như: phịng Tài ngun Mơi trường, phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, phịng Thống kê… Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: Nguồn số liệu sơ cấp thu thập cách vấn nông hộ: ba xã có đặc thù nơng nghiệp đặc trưng huyện xã Vĩnh Khúc, xã Liên Nghĩa xã Xuân Quan với tổng số phiếu 90 phiếu Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu: Các số liệu thống kê xử lý phần mềm Excel; kết trình bày hệ thống bảng số liệu, biểu đồ; tổng hợp, đánh giá tiêu chí LUT bảng số liệu Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với tiêu sau: - Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế; - Hệ thống tiêu đánh giá hiệu xã hội; - Hệ thống tiêu đánh giá hiệu môi trường Kết kết luận Kết nghiên cứu chính: Kết đánh giá hiệu LUT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho thấy: lại Về hiệu kinh tế: Nhìn chung vùng có LUT đặc trưng mang ix 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Phụ lục Một số hình ảnh thực tế trình thực đề tài Hình Kiểu sử dụng đất trồng hoa chậu cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang Hình Kiểu sử dụng đất trồng chuyên rau màu xã Xuân Quan, huyện Văn Giang 137 Hình Điều tra người dân xã Xuân Quan Hình Kiểu sử dụng đất trồng quất cảnh xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang 138 Hình Kiểu sử dụng đất trồngcây giống xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang Hình LUT chuyên lúa xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang 139 ... loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Nghiên cứu loại sử dụng đất (LUT) kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang theo tiểu vùng nghiên cứu 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất. .. đất nông nghiệp 32 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang: - Đánh giá hiệu kinh tế; - Đánh giá hiệu xã hội; - Đánh giá hiệu môi trường; - Tổng hợp hiệu sử dụng. .. nâng hiệu sử dụng đất giới 22 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nước 27 2.3.3 Những nghiên cứu sử dụng đất hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện văn giang, tỉnh hưng yên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện văn giang, tỉnh hưng yên