0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh

137 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ LOAN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Việt Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Chu Thị Loan i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Cao Việt Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều thời gian, công sức tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng NN&PTNT, Chi cục Thống kê, Phịng Tài ngun & Mơi trường, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đầm Hà; Trung tâm khí tượng thủy văn huyện Hải Hà; Uỷ ban nhân dân, cán địa bà nhân dân xã Quảng Lâm, Quảng Tân, Đầm Hà - huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Chu Thị Loan ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tàı lıệu 2.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất nơng nghiệp vai trị đất nơng nghiệp 2.1.2 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp .5 2.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.4 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 19 2.4.1 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp giới 19 2.4.2 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp Việt Nam 22 2.4.3 Khái quát vùng đất ven biển tỉnh Quảng Ninh 25 Phần Nộı dung phương pháp nghıên cứu 27 3.1 Nội dung nghiên cứu 27 3.1.1 Điều tra, đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 27 iii 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đầm 2017 3.1.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông ngh 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụn địa bàn huyện Đầm Hà 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 3.2.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 3.2.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 3.2.4 Phương pháp tính tốn, tổng hợp phân tích số 3.2.5 Phương pháp minh họa Phần Kết thảo luận 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đ 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã h 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp hu 2015 - 2017 4.2.1 Hiện trạng sử dụng, biến động đất nông nghiệp đoạn 2015 - 2017 4.2.2 Xác định loại sử dụng đất chủ yếu địa b 4.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông ngh 4.3.1 Hiệu kinh tế 4.3.2 Hiệu xã hội 4.3.3 Hiệu môi trường 4.3.4 Tổng hợp hiểu sử dụng đất nông nghiệp huy 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụn địa bàn huyện Đầm Hà 4.4.1 Lựa chọn loại sử dụng đất nơng nghiệp có hi 4.4.2 Đề xuất kiểu sử dụng đất nông nghiệp theo ti 4.4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nô huyện Đầm Hà iv Phần Kết luận kiến nghị 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 79 Tàı lıệu tham khảo 80 Phụ lục 83 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CLĐ Công lao động CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CPTG Chi phí trung gian ĐHNN Đại học Nông nghiệp FAO Tổ chức nông lương giới GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn HQKT Hiệu kinh tế HQMT Hiệu môi trường HQXH Hiệu xã hội KT-XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LM Lúa mùa LUT Loại sử dụng đất LX Lúa xuân NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thơn NXB Nhà xuất OCOP Chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm” TDMNPB Trung du miền núi phía Bắc TNHH Thu nhập hỗn hợp WTO Tổ chức Thương mại giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 29 Bảng 3.2 Phân cấp đánh giá chung tiêu hiệu kinh tế 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 30 Bảng 3.4 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 31 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp đánh giá hiệu kinh tế - xã hội - môi trường 32 Bảng 4.1 Giá trị sản xuất theo giá hành phân theo khu vực ngành kinh tế 38 Bảng 4.2 Diện tích, dân số mật độ dân số địa bàn huyện năm 2017 .40 Bảng 4.3 Dân số - lao động huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đầm Hà năm 2017 45 Bảng 4.5 Biến động diện tích đất nơng nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 46 Bảng 4.6 Diện tích loại sử dụng đất nơng nghiệp tiểu vùng 47 Bảng 4.7 Diện tích loại sử dụng đất nông nghiệp tiểu vùng 48 Bảng 4.8 Diện tích loại sử dụng đất nông nghiệp tiểu vùng 48 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà 51 Bảng 4.10 Phân cấp đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 52 Bảng 4.11 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất địa bàn huyện Đầm Hà 55 Bảng 4.12 Phân cấp đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất huyện Đầm Hà 56 Bảng 4.13 So sánh mức đầu tư phân bón/thức ăn chăn nuôi thực tế địa phương với hướng dẫn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 59 Bảng 4.14 Phân cấp đánh giá hiệu môi trường qua lượng phân bón/thức ăn chăn ni sử dụng LUT huyện Đầm Hà 61 Bảng 4.15 Đánh giá lượng sử dụng thuốc BVTV/thuốc khử trùng, kháng sinh LUT 63 Bảng 4.16 Phân cấp đánh giá hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 66 Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu sử dụng đất LUT/kiểu sử dụng đất huyện Đầm Hà 69 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Đầm Hà 33 Hình 4.2 Cơ cấu giá trị sản xuất theo giá hành phân theo khu vực ngành kinh tế (%) Hình 4.3 38 Cơ cấu sử dụng loại đất huyện Đầm Hà năm 2017 44 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Chu Thị Loan Tên luận văn: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam (VNUA) Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Đề xuất giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điểu tra số liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho đề tài sở, phòng ban huyện, Internet,… Phương pháp điềuu tra số liệu sơ cấp: Nguồn số liệu sơ cấp thu thập cách vấn nông hộ xã đại diện Tổng số hộ điều tra 90 hộ Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Dựa vào khác biệt địa hình, thực trạng phân bố trồng huyện Đầm Hà để phân chia thành tiểu vùng nghiên cứu Chọn xã đại diện: Quảng Lâm, Quảng Tân, Đầm Hà làm điểm điều tra Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp: Đánh giá hiệu sử dụng đất dựa vào tiêu chí đánh giá hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu mơi trường Từ đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp tính tốn, tổng hợp phân tích số liệu: Số liệu thu thập xử lý phần mềm Excel Kết trình bày bảng biểu số liệu Kết kết luận Huyện Đầm Hà huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên 31.025,02ha, đất nơng nghiệp 21.938,43ha, chiếm 70,71% tổng diện tích đất tự nhiên tồn huyện Huyện có điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội, đất đai thuận lợi cho việc đa dạng hóa tăng suất trồng, lưu thơng hàng hóa với vùng lân cận, cho phép huyện Đầm Hà phát triển nơng nghiệp tồn diện Huyện Đầm Hà có loại sử dụng đất với 15 kiểu sử dụng đất phổ biến là: LUT Rừng phòng hộ, LUT Chuyên lúa, LUT Lúa - màu, LUT Chuyên màu, LUT ix 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... Hà 3.1.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Đầm Hà - Đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu môi trường... Đối tượng: Đất nông nghiệp, loại sử dụng đất nơng nghiệp yếu tố liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp - Phạm vi không gian: Trong phạm vi đất nông nghiệp huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Phạm... Đánh giá hiệu sử dụng đất dựa vào tiêu chí đánh giá hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu mơi trường Từ đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp tính
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh