0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lang chánh tỉnh thanh hóa

167 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ MAI LÊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LANG CHÁNH – TỈNH THANH HÓA Quản lý đất đai Chuyên ngành: Mã số: 60.85.01.03 PGS TS Nguyễn Thị Vòng Người hướng dẫn khoa học: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Lê Thị Mai Lê ii năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Thị Vịng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND xã Giao An, UBND xã Đồng Lương huyện Lang Chánh, Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Lang Chánh, Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Lang Chánh, BCĐ xây dựng nông thôn huyện Lang Chánh giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Lê Thị Mai Lê iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mặt khoa học ý nghĩa thực tiễn luận văn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận quy hoạch nông thôn 2.1.1 Nơng thơn khái niệm có liên quan 2.1.2 Cơ sở lý luận xây dựng nông thôn 2.1.3 Cơ sở pháp lý xây dựng nông thôn 11 2.1.4 Mục tiêu nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 13 2.2 Cơ sở thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn 15 2.2.1 Tình hình xây dựng quy hoạch nơng thơn số nước giới 15 2.2.2 Tình hình xây dựng quy hoạch nông thôn Việt Nam 22 2.2.3 Tình hình xây dựng quy hoạch nơng thơn tỉnh Thanh Hóa 25 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội huyện Lang Chánh 27 3.3.2 Đánh giá tình hình thực mục tiêu xây dựng nông thôn huyện Lang Chánh 27 iv 3.3.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn xã Giao An Đồng Lương huyện Lang Chánh 3.3.4 27 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu 28 3.4.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 29 3.4.3 Phương pháp so sánh 29 3.4.4 Phương pháp tiêu chí đánh giá 29 Phần Kết thảo luận 29 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội huyện Lang Chánh 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 35 4.1.3 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất huyện Lang Chánh 42 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn huyện Lang Chánh 4.2 46 Đánh giá tình hình thực tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Lang Chánh 46 4.2.1 Công tác tổ chức thực 47 4.2.2 Đánh giá tình hình thực Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nơng thôn huyện địa bàn Lang Chánh 4.2.3 49 Đánh giá chung tình hình thực Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Lang Chánh 59 4.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn xã Giao An xã Đồng Lương 4.3.1 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thôn xã Giao An 4.3.2 61 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn xã Đồng Lương 4.3.3 61 70 Ý kiến nhân dân công tác thực xây dựng nông thôn xã Giao An xã Đồng Lương 80 4.3.4 Đánh giá công tác thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn xã Giao An xã Đồng Lương 82 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh 86 v 4.4.1 Giải pháp nhằm thực Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thôn địa bàn huyện Lang Chánh 4.4.2 86 Giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh 87 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 92 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục 96 Danh mục phụ lục 97 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCĐ Ban đạo BCVT Bưu viễn thơng CNH Cơng nghiệp hóa CTSN Cơng trình nghiệp FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã MNCD Mặt nước chuyên dùng MTQG Mục tiêu quốc gia NDT Nhân dân tệ NTM Nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học sở TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCQ Trụ sở quan UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc VLXD Vật liệu xây dựng XDNTM Xây dựng nông thôn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Lang Chánh giai đoạn 2010 - 2015 36 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Lang Chánh 37 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lang Chánh năm 2015 45 Bảng 4.4 Kết thực nhóm tiêu chí hạ tầng – kinh tế - xã hội huyện Lang Chánh 50 Bảng 4.5 Kết thực nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất huyện Lang Chánh 54 Bảng 4.6 Kết thực nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – mơi trường huyện Lang Chánh 56 Bảng 4.7 Kết thực nhóm tiêu chí hệ thống trị huyện Lang Chánh .58 Bảng 4.8 Kết thực Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM huyện Lang Chánh giai đoạn 2011 - 2015 59 Bảng 4.9 Tình hình thực quy hoạch giao thơng xã Giao An 62 Bảng 4.10 Tình hình thực cơng trình điện nơng thơn xã Giao An 65 Bảng 4.11 Tình hình thực quy hoạch sở giáo dục đào tạo xã Giao An 67 Bảng 4.12 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất xã Giao An 69 Bảng 4.13 Tình hình thực cơng trình tiêu biểu xã Giao An 70 Bảng 4.14 Tình hình thực quy hoạch giao thông xã Đồng Lương 72 Bảng 4.15 Tình hình thực cơng trình điện nơng thơn xã Đồng Lương 74 Bảng 4.16 Tình hình thực quy hoạch sở giáo dục đào tạo xã Đồng Lương 76 Bảng 4.17 Tình hình thực quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp xã Đồng Lương 77 Bảng 4.18 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lương .79 Bảng 4.19 Tổng hợp ý kiến người dân tham gia xây dựng nơng thơn .80 Bảng 4.20 Hình thức tham gia xây dựng nông thôn người dân .80 Bảng 4.21 Kết đạt cơng tác xây dựng đường ngõ xóm 81 Bảng 4.22 Kết huy động nguồn vốn cho xây dựng nông thôn 81 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Vị trí huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa 30 Hình 4.2 Biểu đồ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 37 Hình 4.3 Huyện Lang Chánh tổ chức diễu hành, cổ động phong trào xây dựng nơng thơn 48 Hình 4.4 Đường liên xã Giao An – Trí Nang sau sửa chữa, nâng cấp 63 Hình 4.5 Đường trục thôn Viên sau cải tạo 64 Hình 4.6 Trạm y tế xã Giao An 66 Hình 4.7 Trung tâm văn hóa, thể thao xã Giao An 67 Hình 4.8 Trường THCS Giao An cải tạo, xây dựng thêm phòng chức 68 Hình 4.9 Đồn viên niên nhân dân tham gia xây dựng đường thôn Chiềng Khạt 72 Hình 4.10 Trạm y tế xã Đồng Lương xây dựng 75 Hình 4.11 Trường Tiểu học Đồng Lương 77 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Mai Lê Tên luận văn: “Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh – tỉnh Thanh Hóa” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Vòng Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực quy hoạch xây dựng nông thôn Phương pháp nghiên cứu * Thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp Thu thập số liệu, tài liệu điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế xã hội, văn hóa đời sống huyện Lang Chánh UBND, phòng ban chức huyện Lang Chánh Thu thập số liệu, tài liệu điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế xã hội, văn hóa đời sống đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn xã điểm * Phương pháp chọn điểm Để thực mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp chọn điểm để lựa chọn địa bàn nghiên cứu phù hợp Qua đó, đề tài chọn hai xã huyện Lang Chánh: Xã Giao An xã Đồng Lương * Thu thập số liệu sơ cấp - Điều tra ngẫu nhiên xã 50 người với vấn đề liên quan đến trình tổ chức thực quy hoạch xây dựng nông thôn thông qua hệ thống phiếu điều tra với tiêu về: Nhân khẩu, trình độ học vấn, khả huy động góp vốn, hỗ trợ nhân lực, vật lực, hiểu biết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tác động quy hoạch xây dựng nông thôn đến mặt nông thôn Điều tra cán huyện, cán địa phương trao đổi việc tổ chức thực quy hoạch xây dựng nông thôn x Điện nông thôn Trường học 110 Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nơng thơn Bưu điện Nhà dân cư 10 Thu nhập 11 Hộ nghèo Tỷ lệ lao động có 12 13 việc làm thường xuyên Hình thức tổ chức sản xuất 14 Giáo dục 111 15 Y tế 16 Văn hóa 17 18 Mơi trường Hệ thống trị An ninh, 19 trật tự xã hội 112 Phụ lục 08: Kế hoạch phân kỳ sử dụng đất theo năm xã Đồng Lương Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng sản xuất 1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 1.6 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất TSCQ, CTSN 2.3 Đất an ninh 2.4 Đất sản xuất VLXD 2.5 Đất phát triển hạ tầng 2.4.1 Đất giao thông 2.4.2 Đất thủy lợi 2.4.3 Đất cơng trình lượng 2.4.4 Đất cơng trình BCVT 2.4.5 Đất sở văn hóa 2.4.6 Đất sở y tế 2.4.7 Đất sở giáo dục – đào tạo 2.4.8 Đất sở thể dục thể thao 2.4.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.6 Đất sông suối MNCD Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 3.3 Núi đá rừng 113 Phụ lục 09: Kế hoạch phân kỳ sử dụng đất theo năm xã Giao An Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng sản xuất 1.5 Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất TSCQ, CTSN 2.3 Đất sở SXKD 2.4 Đất phát triển hạ tầng 2.4.1 Đất giao thông 2.4.2 Đất thủy lợi 2.4.3 Đất cơng trình lượng 2.4.4 Đất cơng trình BCVT 2.4.5 Đất sở văn hóa 2.4.6 Đất sở y tế 2.4.7 Đất sở giáo dục – đào tạo 2.4.8 Đất sở thể dục thể thao 2.4.9 Đất chợ 2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.6 Đất sông suối MNCD Đất chưa sử dụng 3.1 Đất sông suối chưa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 3.3 Đất hoang hóa 114 Phụ lục 10: Tình hình thực cơng trình xã Đồng Lương STT 115 Phụ lục 11: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 xã Đồng Lương Diện tích: ha; cấu:% Mục đích sử dụng đất TT Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất trồng lúa 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng sản xuất 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 1.7 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thơn 2.2 Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 2.3 Đất an ninh 2.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng 2.5 Đất phát triển hạ tầng 2.5.1 Đất giao thông 2.5.2 Đất thủy lợi 2.5.3 Đất công trình lượng 2.5.4 Đất cơng trình bưu viễn thơng 2.5.5 Đất sở văn hóa 2.5.6 Đất sở y tế 2.5.7 Đất sở giáo dục đào tạo 2.5.8 Đất sở thể dục thể thao 2.5.9 Đất chợ 2.6 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.9 Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng 2.10 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 3.3 Núi đá khơng có rừng 116 Phụ lục 12: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 xã Giao An ĐVT: Diện tích – ha; cấu: % Mục đích sử dụng đất TT Tổng diện tích tự nhiên Đất nơng nghiệp 1.1 Đất trồng lúa 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng sản xuất 1.5 Đất rừng phịng hộ 1.6 Đất ni trồng thủy sản 1.7 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 2.3 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 2.4 Đất phát triển hạ tầng 2.4.1 Đất giao thông 2.4.2 Đất thủy lợi 2.4.3 Đất cơng trình lượng 2.4.4 Đất cơng trình bưu viễn thơng 2.4.5 Đất sở văn hóa 2.4.6 Đất sở y tế 2.4.7 Đất sở giáo dục đào tạo 2.4.8 Đất sở thể dục thể thao 2.4.9 Đất chợ 2.5 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.6 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.8 Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng 2.9 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 3.3 Núi đá khơng có rừng 117 ... hội, thực trạng phát triển nông thôn thực trạng việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Lang Chánh - Đánh. .. thực hiện, thời gian thực hiện, tỷ lệ thực hiện, - Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh theo loại hình quy hoạch, gồm có: Quy hoạch sở hạ tầng, quy hoạch. .. dựng nơng thơn địa bàn huyện Lang Chánh – tỉnh Thanh Hóa? ?? thực nhằm tìm hạn chế công tác thực quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tăng cường thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Lang Chánh 1.2 MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lang chánh tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lang chánh tỉnh thanh hóa