Phieu cham diem cuoc thi Van dung kien thuc lienmon

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:41

Mức độ phù hợp về kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 1 điểm Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học [r] (1)PHIẾU CHẤM ĐIỂM Cuộc thi Dạy học theo chủ đề Tích hợp dành cho giáo viên trung học Họ và tên người đánh giá xếp loại: ……………… Đơn vị công tác: .…… ……………… Mã số Đề án GV, nhóm GV đánh giá: .……………… Đánh giá và xếp loại: (đánh giá đến mức 0,25 điểm tiêu chí) Các mặt Mục tiêu dạy học Tính liên môn dự án Tính thực tiễn Tổ chức dạy học Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá Ứng dụng CNTT Kết dạy học Các yêu cầu Mục tiêu dự án dạy học xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ Chương trình giáo dục phổ thông; (1 điểm) Chỉ rõ các mục tiêu kiến thức các môn học khác mà học sinh đạt qua dự án dạy học; (1 điểm) Chỉ rõ các mục tiêu kĩ các môn học khác mà học sinh đạt qua dự án dạy học; (1 điểm) Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn sống, thực tiễn dạy học; (1 điểm) Các hoạt động dạy học thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy tìm tòi, khám phá, tự học học sinh; (1 điểm) Vận dụng phương pháp dạy học làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển lực học sinh; (1 điểm) Vận dụng phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển lực học sinh; (1 điểm) CNTT sử dụng cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu dạy học; (1 điểm) Mức độ phù hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông (1 điểm) Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn học sinh (1 điểm) 10 Điểm Điểm tổng cộng……………./10 Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại) CÁCH XẾP LOẠI : a/ Loại giỏi: Điểm cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 2; 3; 6; phải đạt điểm tối đa b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến và yêu cầu 2; 3; phải đạt điểm tối đa c/ Loại TB: Điểm tổng cộng đạt từ đến và các yêu cầu 2;3 phải đạt điểm tối đa d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống Kết quả xếp loại: Người đánh giá xếp loại (Ký tên) (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu cham diem cuoc thi Van dung kien thuc lienmon, Phieu cham diem cuoc thi Van dung kien thuc lienmon