Hinh 7Tuan 14

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:39

Môc tiªu: - HS nắm đợc trờng hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác, biết vận dụng trờng hợp gãc-c¹nh-gãc chøng minh c¹nh huyÒn gãc nhän cña hai tam gi¸c vu«ng - Biết vẽ 1 tam giác biết 1 [r] (1)Trêng THCS HiÖp ThuËn Gi¸o ¸n h×nh 7_GV: NguyÔn V¨n ThuËn TiÕt: 27 luyÖn tËp A Môc tiªu: - Cñng cè hai trêng hîp b»ng cña hai tam gi¸c: C¹nh-c¹nh-c¹nh vµ C¹nh- gãc c¹nh - Rèn kĩ áp dụng trờng hợp c.g.c để hai tam giác từ đó cạnh, góc tơng ứng - RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh chøng minh - Ph¸t huy trÝ lùc cña häc sinh B ChuÈn bÞ: - Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô C Các hoạt động dạy học: I Tæ chøc líp: (1') II KiÓm tra bµi cò: (5') - HS 1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng c.g.c cña tam gi¸c - GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi tËp cña häc sinh III TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: Hoạt động thày, trò - GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài Ghi b¶ng BT 30 (10') A' A 2 - HS ghi TG, KL ? T¹i kh«ng thÓ ¸p dông trêng hîp cạnh-góc-cạnh để kết luận ABC = A'BC - HS suy nghÜ HD: Muèn tam gi¸c b»ng theo trêng hîp c¹nh-gãc-c¹nh th× ph¶i thªm ®iÒu kiÖn nµo ?   - HS: ABC  A ' BC ? Hai gãc nµy cã b»ng kh«ng - HS: Không đợc ? Một đờng thẳng là trung trực AB thì nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nµo - HS: + §i qua trung ®iÓm cña AB + Vu«ng gãc víi AB t¹i trung ®iÓm - Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh VÏ trung trùc cña AB LÊy M thuéc trung trùc (TH1: M  I, TH2: M  I) - häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL HD: ? MA = MB  MAI = MBI    BIM IA = IB, AIM , MI = MI    30 B C ABC vµ A'BC GT BC = 3cm, CA = CA' = 2cm   ' BC 300 ABC A KL ABC  A'BC CM:  Gãc ABC kh«ng xen gi÷a AC, BC, A ' BC kh«ng xen gi÷a BC, CA' Do đó không thể sử dụng trờng hợp cạnhgóc-cạnh để kết luận ABC = A'BC đợc BT 31 (12') M A B I d GT IA = IB, D  AB t¹i I, M  d KL MA  MB CM *TH1: M  I  AM = MB *TH2: M  I: (2) Trêng THCS HiÖp ThuËn GT GT Gi¸o ¸n h×nh 7_GV: MI chung - GV: dùa vµo h×nh vÏ h·y ghi GT, KL cña bµi to¸n - HS ghi GT, KL ? Dù ®o¸n c¸c tia ph©n gi¸c cã trªn h×nh vÏ? - HS: BH lµ ph©n gi¸c gãc ABK, gãc AHK CH lµ ph©n gi¸c gãc ACK, gãc AHK AK lµ ph©n gi¸c gãc BHC ? BH lµ ph©n gi¸c th× cÇn chøng minh hai gãc nµo b»ng   KBH - HS: ABH ? VËy th× ph¶i chøng minh tam gi¸c nµo b»ng - HS: ABH = KBH - HS dựa vào phần phân tích để chứng minh: em lªn b¶ng tr×nh bµy - Yªu cÇu hs nhËn xÐt, bæ sung -Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung - Gv chèt bµi NguyÔn V¨n ThuËn XÐt AIM, BIM cã:   BIM AI = IB (gt), AIM (GT), MI chung  AIM = BIM (c.g.c)  AM = BM BT 32(10’) GT KL AH = HK, AK  BC T×m c¸c tia ph©n gi¸c CM B XÐt E ABH vµ KBH AH = HK BH lµ c¹nh chung ABH = KBH   ABH KBH Do đó C D   AHB KHB Þ A (AK  BC), (gt), (c.g.c) (2 gãc t¬ng øng)  BH lµ ph©n gi¸c cña ABK IV Cñng cè: (1') - C¸c trêng hîp b»ng cña tam gi¸c V Híng dÉn häc ë nhµ:(1') - Lµm bµi tËp 30, 35, 37, 39 (SBT) - N¾m ch¾c tÝnh chÊt tam gi¸c b»ng TiÕt: 28: trêng hîp b»ng thø ba cña tam gi¸c gãc-c¹nh-gãc A Môc tiªu: - HS nắm đợc trờng hợp g.c.g hai tam giác, biết vận dụng trờng hợp gãc-c¹nh-gãc chøng minh c¹nh huyÒn gãc nhän cña hai tam gi¸c vu«ng - Biết vẽ tam giác biết cạnh và góc kề với cạnh đó - Bíc ®Çu sö dông trêng hîp b»ng gãc-c¹nh-gãc, trêng hîp c¹nh huyÒn gãc nhọn tam giác vuông, từ đó suy các cạnh tơng ứng, các góc tơng ứng B ChuÈn bÞ: - Thíc th¼ng, com pa, thíc ®o gãc, b¶ng phô C Các hoạt động dạy học: I Tæ chøc líp: (1') II KiÓm tra bµi cò: (5') - HS 1: ph¸t biÓu trêng hîp b»ng thø nhÊt c¹nh-c¹nh-c¹nh vµ trêng hîp b»ng thø c¹nh-gãc-c¹nh cña hai tam gi¸c III TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: (3) Trêng THCS HiÖp ThuËn Gi¸o ¸n h×nh 7_GV: Hoạt động thày, trò  600 BT 1: VÏ ABC biÕt BC = cm, B , NguyÔn V¨n ThuËn Ghi b¶ng VÏ tam gi¸c biÕt c¹nh vµ gãc kÒ a) Bµi to¸n : SGK A  400 C A' ? H·y nªu c¸ch vÏ - HS: + VÏ BC = cm  + Trªn nöa mÆt ph¼ng bê BC vÏ xBC 60  yCB 400 B C B' C' + Bx c¾t Cy t¹i A  ABC - Y/c häc sinh lªn b¶ng vÏ - GV: Khi ta nãi mét c¹nh vµ gãc kÒ th× ta b) Chó ý: Gãc B, gãc C lµ gãc kÒ c¹nh BC hiểu góc này vị trí kề cạnh đó ? T×m gãc kÒ c¹nh AC - HS: Gãc A vµ gãc C - GV treo b¶ng phô: BT 2: a) VÏ A'B'C' biÕt B'C' = cm   ' 600 C B , ' 40 AB = A'B' b) kiÓm nghiÖm: AB A'B' c) So s¸nh ABC, A'B'C'  ' BC = B'C', B =B , AB = A'B' ABC = A'B'C' (c.g.c)  ' BC £ B'C', B £B , AB £ A'B' KÕt luËn g× vÒ ABC vµ A'B'C' - GV: B»ng c¸ch ®o vµ dùa vµo trêng hîp ta kl tam giác đó theo trờng Trờng hợp góc-cạnh-góc hîp kh¸c  môc - Treo b¶ng phô: * xÐt ABC, A'B'C'   ? H·y xÐt ABC, A'B'C' vµ cho biÕt    B B =  ' , BC = B'C', C = C ' C C  ' B B ' £ , BC £ B'C', £ Th× ABC = A'B'C' - HS dựa vào bài toán trên để trả lời - GV: NÕu ABC, A'B'C' tho¶ m·n ®iÒu kiện đó thì ta thừa nhận tam giác đó * TÝnh chÊt: (SGK) ? Hãy phát biểu tính chất thừa nhận đó - HS: NÕu c¹nh vµ gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng c¹nh vµ gãc kÒ cña tam gi¸c th× tam gi¸c b»ng - Treo b¶ng phô: a) §Ó MNE = HIK mµ MN = HI th× ta cÇn ph¶i thªm cã ®iÒu kiÖn g×.(theo trêng M  H  ,N  I hîp 3)   b) ABC vµ MIK cã: B 69 , I 69   - Kh«ng BC = cm, IK = cm, C 72 , K 73 Hai tam gi¸c trªn cã b»ng kh«ng? - GV chốt: Vậy để tam giác theo trêng hîp gãc-c¹nh-gãc th× c¶ ®k thoả mãn, đk nào đó vi phạm thì tam gi¸c kh«ng b»ng - Treo b¶ng phô ?2, th«ng b¸o nhiÖm vô, (4) Trêng THCS HiÖp ThuËn Gi¸o ¸n h×nh 7_GV: NguyÔn V¨n ThuËn ph¸t phiÕu häc tËp - HS lµm viÖc theo nhãm - đại diện nhóm lên điền bảng - GV tæ chøc thèng nhÊt kÕt qu¶ - Y/c học sinh quan sát hình 96 Vậy để tam gi¸c vu«ng b»ng th× ta chØ cÇn ®k g×? - HS: c¹nh gãc vu«ng vµ gãc nhän kÒ c¹nh Êy cña tam gi¸c vu«ng nµy b»ng  HÖ qu¶ tam gi¸c vu«ng b»ng a) HÖ qu¶ 1: SGK §ã lµ néi dung hÖ qu¶  900   900 - HS ph¸t biÓu l¹i HQ ABC, A ; HIK, H - Treo b¶ng phô h×nh 97 ? H×nh vÏ cho ®iÒu g× ?Dù ®o¸n ABC, DEF ? §Ó tam gi¸c nµy b»ng cÇn thªm ®k   I   AB = HI, B ABC = HIK b) Bµi to¸n GT KL  900   900 ABC, A , DEF, D  E  BC = EF, B ABC = DEF  g× ( C F ) ? Gãc C quan hÖ víi gãc B nh thÕ nµo   - HS: C  B 90 ? Gãc F quan hÖ víi gãc E nh thÕ nµo  F  900 - HS: E  F  C   900  E  900  B   E  B CM:  E   900  E  V× B (gt)  90  B    mµ ABC ( A\ 90 ) C 90  B   900  E  DEF (D 90 ) F  F   C  E    B XÐt ABC, DEF: (gt) BC = EF (gt)  F  E (cmt)  ABC = DEF - HS dùa vµo ph©n tÝch chøng minh - Bµi to¸n nµy  tõ TH3  nã lµ mét hÖ * HÖ qu¶: SGK qu¶ cña trêng hîp H¸y ph¸t biÓu HQ - häc sinh ph¸t biÓu HQ IV Cñng cè: (1') - Ph¸t biÓu trêng hîp b»ng c¹nh-gãc-c¹nh - PB hÖ qu¶ cña trêng hîp nµy V Híng dÉn häc ë nhµ:(1') - Häc kÜ bµi - Lµm bµi tËp 33; 34; 35 ( SGK - tr123) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh 7Tuan 14, Hinh 7Tuan 14