kiem tra hinh 6 chuong 1 co ma tran

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:37

Nội dung Hai tia đối nhau là hai tia có hai gốc đối nhau Ta vẽ được nhiều đường không thẳng đi qua hai điểm A và B M nằm giửa hai điểm A và B thì AM+MB = AB Người ta dùng chử cái thường [r] (1)Tuần : 15 Tiết : 14 Ngày soạn : 21 /11/2012 Ngày dạy : 30 /11 /2012 KIEÅM TRA CHÖÔNG I I MUÏC TIEÂU: Kiến thức: Kiểm tra củng cố quan hệ các hình : Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, điểm nằm hai điểm, trung điểm đoạn thẳng và số kiến thức chương Kĩ năng: Rèn kĩ phân tích vẽ hình, phân tích hình vẽ tìm cách giải bài toán và trình bày bài toán chính xác rõ ràng ,vận dụng số bài toán liên quan chương Thái độ: Trung thực , cẩn thận, chính xác II CHUAÅN BÒ : 1) Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phương tiện dạy học:- Ma trận đề Đề kiểm tra ,đáp án +biểu điểm Phô tô đề III ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Biết khái niệm Biết dùng kí hiệu Chủ đề 1: điểm thuộc, không để đặc tên cho Điểm, đường thuộc đường thẳng, điểm thẳng biết dùng kí hiệu ,,  Số câu hỏi 1 Số điểm 0,25 0,25 Tỉ lệ % biết số đường Hiểu ba điểm thẳng Chủ đề 2: thẳng và không hàng, điểm nằm Ba điểm thẳng thẳng qua hai hai điểm và haøng Đường điểm phân biệt tính chất đường thẳng qua hai thẳng qua điểm điểm Số câu hỏi Số điểm 0,5 0,25 Tỉ lệ % Vẽ hình thành Hiểu hai tia Hiểu hai tia Chủ đề 3: thạo tia Biểu đối nhau, trùng đối nhau, trùng Tia ,Đoạn thẳng diễn các điểm nhau trên tia Nhận biết các tia trên hình vẽ Số câu hỏi 1 1 Số điểm 0,25 0,25 0,25 1,5 Tỉ lệ % Hiểu tính chất Vận dụng tính Chủ đề 4: Hiểu đoạn trung điểm chất Độ daøi đoạn thẳng có bao đoạn thẳng AM+MB=AB để nhiêu độ dài thẳng xác định điểm Trung điểm đoạn nằm hai thẳng điểm còn lại; tính chất trung điểm 0,5 5% 0,75 7,5% 2,25 22,5% Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng (2) Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 0,25 1,5 2,5 25,0% C / C nằm A và B B / B nằm A và C 1,5 6,5 65,0% 16 10 100% D S 4,75 47,5% IV ĐÈ KIỂM TRA A / TRẮC NGHIỆM:( điểm ) I /Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng Câu 1: Điểm A không thuộc đường thẳng d kí hiệu là: A / A d B / Ad C / Ad Câu 2: Có bao nhiêu đường thẳng qua hai điểm A và B ? A B C Câu 3: Cho hình vẽ Em hãy khoanh tròn vào câu đúng A / A nằm B và C 1,25 12,5% đoạn thẳng 0.5 2,5 A 1,5 15,0% D / d A D Vô số đường thẳng B C D / Không có điểm nào nằm hai điểm cịn lại Câu 4: Cho hai tia Ax và Ay đối Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay Ta có: A.Điểm M nằm A và N B.Điểm A nằm M và N C.Điểm N nằm A và M D.Không có điểm nào nằm điểm còn lại Câu 5: Xem hình vẽ câu nào sau đây trả lời sai : A / MN và MK là hai tia đối M N K B / MN và NK là hai tia trùng C / NM và NK là hai tia song song D / NM vàNK là hai tia trùng Câu : Cho đoạn thẳng PQ= cm Điểm M là trung điểm PQ thì đoạn thẳng PM = A cm B cm C 4,5 cm D cm Câu 7: L là điểm nằm hai điểm I và K Biết IL = 2cm, LK = 5cm Độ dài đoạn thẳng IK là: A 3cm B 2cm C 5cm D.7cm Câu 8: Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài: A B C D vô số Câu Đánh dấu X vào cột Đúng sai mà em chọn cho là đúng : Stt Nội dung Hai tia đối là hai tia có hai gốc đối Ta vẽ nhiều đường không thẳng qua hai điểm A và B M nằm giửa hai điểm A và B thì AM+MB = AB Người ta dùng chử cái thường để đặt tên cho điểm II/ TỰ LUẬN :(7 điểm) Bài (3điểm) Treân tia Ox lấy điểm A và B cho OA = cm, OB = cm, a) Điểm A có nằm O và B không? Vì sao? b) Tìm độ dài đoạn thẳng AB c) A có là trung điểm OB không? Vì sao? V ĐÁP ÁN A / TRẮC NGHIỆM:( điểm ) (3) I/ Câu D án C A B B B A D A II / Câu Đúng Sai X X X X Mỗi ý trả lời đúng (0,25 đ )x 12 = đ II/ TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài : (7điểm) O A B x - Vẽ hình đúng 1,5 điểm a) Điểm A nằm hai điểm O và B (0,5đ) Vì Avà B cùng thuộc tia Ox , OA <O B ( cm < cm) (1đ) b) Điểm A nằm hai điểm O và B nên OA + AB = OB ( đ)  AB = 0B – OA ( 0,5đ) AB = – = cm ( 0,5đ) AB = = cm ( 0,25đ) Vậy OA = AB ( 0,25đ) c) Theo câu a và b ta có A là trung điểm đoạn thẳng OB ( 0,5đ) OB OA OB  0A + AB = O B và ( 1đ) VI RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 15(tiết 14) (4) Trường THCS Nguyễn Mai KIỂM TRA 45 P Họ và tên :………………………………… Hình học: Lớp : 6A3…… Điểm : Lời phê giáo viên ĐỀ: A / TRẮC NGHIỆM:( điểm ) I /Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng Câu 1: Điểm A không thuộc đường thẳng d kí hiệu là: A / A d B / Ad C / Ad Câu 2: Có bao nhiêu đường thẳng qua hai điểm A và B ? A B C Câu 3: Cho hình vẽ Em hãy khoanh tròn vào câu đúng A / A nằm B và C C / C nằm A và B B / B nằm A và C A D / d A D Vô số đường thẳng B C D / Không có điểm nào nằm hai điểm cịn lại Câu 4: Cho hai tia Ax và Ay đối Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay Ta có: A.Điểm M nằm A và N B.Điểm A nằm M và N C.Điểm N nằm A và M D.Không có điểm nào nằm điểm còn lại Câu 5: Xem hình vẽ câu nào sau đây trả lời sai : A / MN và MK là hai tia đối M N K B / MN và NK là hai tia trùng C / NM và NK là hai tia song song D / NM vàNK là hai tia trùng Câu : Cho đoạn thẳng PQ= cm Điểm M là trung điểm PQ thì đoạn thẳng PM = A cm B cm C 4,5 cm D cm Câu 7: L là điểm nằm hai điểm I và K Biết IL = 2cm, LK = 5cm Độ dài đoạn thẳng IK là: A 3cm B 2cm C 5cm D.7cm Câu 8: Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài: A B C D vô số Câu Đánh dấu X vào cột Đúng sai mà em chọn cho là đúng : Stt Nội dung Hai tia đối là hai tia có hai gốc đối Ta vẽ nhiều đường không thẳng qua hai điểm A và B M nằm giửa hai điểm A và B thì AM+MB = AB Người ta dùng chử cái thường để đặt tên cho điểm II/ TỰ LUẬN :(7 điểm) Bài (3điểm) Treân tia Ox lấy điểm A và B cho OA = cm, OB = cm, d) Điểm A có nằm O và B không? Vì sao? e) Tìm độ dài đoạn thẳng AB f) A có là trung điểm OB không? Vì sao? D S (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra hinh 6 chuong 1 co ma tran, kiem tra hinh 6 chuong 1 co ma tran