Dia 8 Tuan 1

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:14

Döïa vaøo H1.2 SGK + baûn ñoà töï nhieân cho bieát: -Tìm vaø ñoïc teân caùc daõy nuùi chính, caùc sôn nguyeân, ñoàng baèng lôùn ôû chaâu AÙ vaø nôi phaân boá, daïng ñòa hình naøo chieám [r] (1)Tiết CHÂU Á Ngày dạy: Bài: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - ĐỊA HÌNH VÀ KHỐNG SẢN I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: * HS cần nắm: -Châu Aù châu lục có kích thước lớn, hình dáng mập mạp, địa hình đa dạng, phức tạp, nhiều khống sản 2.Kỹ năng: -Củng cố rèn luyện kỹ xác định vị trí địa lí, phân tích so sánh đối tượng địa lí 3.Thái độ: -Yêu thiên nhiên – bảo vệ tài nguyên khoáng sản II.Chuẩn bị: GV: -Bản đồ tự nhiên Châu Á HS: - Tập đồ địa lí III.Tiến trình: 1.n định lớp: Kiểm diện học sinh – nề nếp học tập 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Khởi động: Nước ta nằm châu lục nào? So với châu lục khác châu có vị trí địa lí, hình dạng, kích thước nào? Đặc điểm địa hình khống sản sao? Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Cá nhân ? HS làm tập đồ -Đại diện nhóm trình bày kết -GV chuẩn xác kiến thức – đồ vị trí – lãnh thổ châu Aù Hoạt động : Cặp ? Dựa vào H1.2 SGK + đồ tự nhiên cho biết: -Tìm đọc tên dãy núi chính, sơn nguyên, đồng lớn châu Á nơi phân bố, dạng địa hình chiếm diện tích lớn -Xác định đồ hướng núi -Nêu nhận xét rút đặc điểm địa hình 1 Vị trí địa lí kích thước châu lục -Châu Á có diện tích lớn giới (41.4 triệu km2) -Trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo 2 Đặc điểm địa hình khống sản -Địa hình: đa dạng, phức tạp: (2)GV: đồ vành đai lửa TBD ? Dựa vào H1.2 thảo luận theo câu hỏi sau: -Châu Á có loại khống sản chủ yếu -Khu vực có nhiều dầu mỏ – khí đốt + Các dãy núi chạy theo huớng chính: Tây – Đơng Tây Bắc – Đông Nam + Nhiều đồng lớn bậc giới -Khoáng sản: phong phú, quan trọng nhất: dầu mỏ, khí đốt than, sắt, Crơm kim loại màu 4 Củng cố: ? Làm tập SGK/6 5.Dặn dò: -Học + Làm tập đồ -Chuẩn bị “Khí hậu châu Á” theo câu hỏi SGK V.Rút kinh nghiệm 1/Nội dung: +Ưu điểm:……… ……… +Tồn tại:……… CHướng khắc phục……… 2/Phương pháp: +Ưu điểm:……… +Tồn tại:……… CHướng khắc phục……… 3/Hình thức tổ chức +Ưu điểm:……… +Tồn tại:………
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia 8 Tuan 1, Dia 8 Tuan 1