Chia hai so co tan cung la chu so 0

11 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:06

bướctính làmchất chia một số cho một HãyCác áp dụng Nêu cách thực hiện Đặt tính tích chia để thực phép 320hiện : 40phép chia... năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0.[r] (1)(2) KiÓm tra bµi cò Tính giá trị biểu thức: 112 : (7 x 4) 630 : (6 x x 3) 945 : (7 x x 3) BÀI LÀM: 112 : (7 x 4) = 112 : : = 16 : =4 630 : (6 x x 3) = 630 : : : = 105 : : = 15 : =5 945 : (7 x x 3) = 945 : : : = 135 : : = 27 : =9 (3) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ bướctính làmchất chia số cho HãyCác áp dụng Nêu cách thực Đặt tính tích chia để thực phép 320hiện : 40phép chia Cùng xóa chữ số320 tận cùng : 40 = ? số chia và số bị chia Thực phép chia 32 : = Khi thực phép chia 320:40, ta có thể gì cùng Vận dụng cách Nhận xét vềlàm kết xóa chữtính số 0và trênmột để đặt hai phép chia ởthực tận cùngphép số chia 320 : 40 và 32 : 4? chia320 và số bị : 40 chia, chia thường 320 40 320 : 40 = 320 : ( 10 x ) = 320 : 10 : = 32 : = 320 : 40 = 32 : (4) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ Tính: 32000 : 400 = ? 320000 : 400 = 320000 : (100 x 4) = 32000 : 100 : = = 320 :4 80 Các bước làm Khi thực phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xóa chữ số tận cùng số chia và số bị chia, chia thường 32000 400 00 80 Đặt tính Nêu cách thực phép 32000 : 400 Cùng xóa hai chia chữ số tận cùng số chia và số bị chia Thực phép chia 320 : = 80 (5) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ Vậy thực chia số có tận cùng là các chữ số 0, chúng ta có thể thực nào? Khi thực phép chia số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba chữ số tận cùng số chia và số bị chia, chia thường Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số tận cùng số chia thì xóa nhiêu chữ số tận cùng số bị chia (6) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ Chọn đáp án đúng: 420 : 60 = ? 4500 : 500 = ? 85000 : 500 = ? 92000 : 400 = ? 900 17 23 70 90 170 230 700 1700 2300 (7) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ Tìm x: a) x x 40 =25600 x = 64 X b) x x 90 = 37800 x = 42 X x 90 Muốntìm tìmthừa thừa só= 37800 Muốn xx==240 chưa biết, ta lấy x = 640 số chưa biết ta 37800 : 90 x = 25600 : 40 tíchthế chia làm nàothừa ? xsố 420 x x == 320 640 đã biết x= =420 x 40 = 25600 (8) Thứ … ngày … tháng … năm… Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ Người ta đự định xếp 180 hàng lên các toa xe lửa Hỏi: a, Nếu toa xe chở 20 hàng thì cần toa xe loại đó? b,Nếu toa xe chở 30 hàng thì cần toa xe loại đó? a, Nếu toa chở 20 hàng thì cần số toa xe là: 180 : 20 = (toa xe) b, Nếu toa xe chở 30 hàng thì cần số toa xe lµ: 180 : 30 = (toa xe) Đáp số: a) toa xe b) toa xe (9) (10) (11) BẠN GIỎI QUÁ Bạn xứng đáng thưởng tràng pháo tay (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia hai so co tan cung la chu so 0, Chia hai so co tan cung la chu so 0