Mau dang ki tuan hoc tot gio hoc tot

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:55

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA GIỜ, TUẦN HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 BẢNG ĐĂNG KÝ GIỜ HỌC TỐT Môn Toán.. Tên bài học..[r] (1)ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Liên đội: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CHI ĐỘi : 8A2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA GIỜ, TUẦN HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2012 BẢNG ĐĂNG KÝ TUẦN HỌC TỐT Tuần….T11/2012 Tuần T11/2012 Tuần T11/2013 29.10 - 03/11/2013 05.11- 10.11.2013 21.11-24.11.2013 Đăng Không đăng Đăng Không đăng Đăng Không đăng ký ký ký ký ký ký Tuần T11/2012 26.11-01.12.2012 Đăng Không ký đăng ký Lưu ý: - Đánh dấu X vào ô đăng ký không đăng ký Lớp phó học tập (ký,họ và tên) Đức An, ngày … tháng 11 năm 2012 Xác nhận GVCN (ký,họ và tên) (2) ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Liên đội: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CHI ĐỘi : 8A2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA GIỜ, TUẦN HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 BẢNG ĐĂNG KÝ GIỜ HỌC TỐT Môn Toán Tin Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Tên bài học Tiết Tuần Ngày/tháng Đăng kí Không Đ.kí (3) N.Ngữ C.Nghệ GDCD Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Lưu ý: - Đánh dấu X vào ô đăng ký không đăng ký Lớp phó học tập (ký,họ và tên) Đức An, ngày … tháng 11 năm 2012 Xác nhận GVCN (ký,họ và tên) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau dang ki tuan hoc tot gio hoc tot, Mau dang ki tuan hoc tot gio hoc tot