BAI THI HOC KI 2 MON TOAN

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:48

Công tác tiền lơng, phân phối thu nhập và quản lý lao động thực hiện đúng đủ trên quy chế do đại hội CNVC xây dựng và đợc Cty phê duyệt, tiền lơng đợc cập nhật hàng ngày, ngời lao động b[r] (1)đảng uỷ cty tnhh tv than dơng huy-TKV chi bé px khai th¸c 0o0 đảng cộng sản việt nam .o0o CÈm ph¶; ngµy 18 th¸ng n¨m 2007 b¸o c¸o cấp uỷ việc lãnh đạo chi KÝnh göi: §oµn kiÓm tra §¶ng uû Cty than D¬ng huy Căn vào định kiểm tra số: 113/ QĐ-ĐU ngày 28/6/2007 §¶ng uû Cty than D¬ng huy Chi bé PX Khai th¸c Than b¸o c¸o ®oµn kiÓm tra c¸c néi dung sau: B¸o c¸o thùc hiÖn c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng uû Cty việc lãnh đạo thực nhiệm vụ SX : t N¨m 2006 T ChØ tiªu §VT SX Than §µo lß Tæng quü tiÒn l¬ng Thu nhËp BQ TÊn M TR.® TR.® 154.000 161.373 545 831 9.478,140 10.337,746 4,100 5,315 TiÒn thëng Lao động có C«ng lµm viÖc TT Chi phÝ vËt t Chi phí động lực TR.® NG 170 162 21,7 7.373,071 437,719 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn C/ng/T TR.® TR.® 7.370,531 436,562 Quý I n¨m 2007 KÕ ho¹ch 47.500 250 Thùc hiÖn 4,6 48.89 21 2.557,43 5,24 1.543,811 79,754 15 1.537,47 77,65 B¸o c¸o v/v chÊp hµnh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ: C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc cña cÊp uû chi bé, hàng tháng chi uỷ xây dựng chơng trình hành động dựa vào nghị §¶ng uû Cty, c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiệm Đảng viên Mọi vấn đề việc chi uỷ đa các họp chi bàn bạc đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, quá trình thực thờng xuyên có góp ý chi và quần chúng, lấy ý kiến tạo thống cao, đoàn kết nội không để xảy tình trạng khiếu kiện vợt cấp (2) Việc thực các quy định thi hành kỷ luật đảng viên Chi uỷ chấp hành đúng nguyên tắc điều lệ Đảng, tháng đầu năm công tác giáo dục các đảng viên làm tơng đối tốt không có đảng viên vi phạm t cách Trong sinh ho¹t chi bé dùa vµo c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng uû c«ng ty, nhiệm vụ SX phân xởng, KHSX hàng tháng, quý, chi đạo các đoàn thể, tổ chức họp, bàn bạc đa hành động cụ thể, tập chung tháo gỡ khó khăn, tập hợp tất các điều kiện mà phân xởng có đợc, đa các phơng án tối u đạo thực các mục tiêu mà Đảng uỷ công ty giao, hết tháng họp đánh giá kết thực hiện, việc làm đợc và cha làm đợc nghiêm tóc kiÓm ®iÓm ®a nguyªn nh©n lý rót kinh nghiÖm cho kú sau Báo cáo việc lãnh đạo, đạo chi việc thực quy định công ty công tác quản lý và sử dụng vật t, tiền lơng PX C«ng t¸c vËt t chi bé giao nhiÖm vô cho ban chØ huy ph©n xëng, ph©n c«ng cô thÓ theo tõng c«ng viÖc, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc giao cho ®/c C¬ ®iÖn trëng qu¶n lý Phèi hîp cïng c¸c trùc ca qu¶n lý theo dâi chi phÝ Më sæ theo dõi vào bảng biểu đúng quy định công ty, trì chế độ báo cáo chi phí nh÷ng vËt t chÝnh S¶n phÈm ca Hµng ngµy lªn biÓu quyÕt to¸n b¸o c¸o quản đốc thực trạng tiêu hao vật t, lỗ, lãi nhằm điều chỉnh đa các biện ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc quyÕt to¸n chi phÝ víi c¸c phßng ban công ty vào cuối tháng, cuối quý Công tác thu hồi làm đúng nguyên tắc thu cũ đổi Công tác tiền lơng, phân phối thu nhập và quản lý lao động thực đúng đủ trên quy chế đại hội CNVC xây dựng và đợc Cty phê duyệt, tiền lơng đợc cập nhật hàng ngày, ngời lao động biết tiền lơng sau ca SX và công khai minh bạch đơn giá tiền lơng trớc nhà giao ca Quỹ tiền thởng đợc phân phối theo thu nhập và trích nộp phần để tham quan nghỉ mát cuối tuần Hàng tháng chi họp đánh giá việc thực các tiêu kinh tế, phát huy nh÷ng mÆt tèt, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i t×m nguyªn nh©n rót kinh nghiÖm cho th¸ng sau (3) * Nhìn chung năm 2006 và quý I/07 Chi uỷ lãnh đạo PX thực tèt c¸c chØ tiªu víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cao, tËp chung c¸c kh©u träng ®iÓm, tr× c¸c phong trµo, t¹o kh«ng khÝ s«i næi s¶n xuÊt §Æc biÖt lµ công tác tuyên truyền đợc làm thờng xuyên Tinh thần đảng viên đợc nêu cao vµ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô mµ chi uû ph©n c«ng C¸n bé CNV g¾n bã, h¨ng say s¶n xuÊt vµ quyÕt t©m hoµn thµnh c¸c chØ tiªu Cty giao thay mÆt chi bé bÝ th Hoµng Hµ đảng uỷ cty tnhh tv than dơng huy-TKV chi bé px khai th¸c than 0o0 đảng cộng sản việt nam .o0o CÈm ph¶, ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 b¸o c¸o cña cÊp uû vÒ c«ng t¸c ph©n phèi thu nhËp, tiÒn l¬ng, thëng KÝnh göi: §oµn kiÓm tra §¶ng uû Cty TNHH TV than D¬ng huy - TKV Thực định số: 184/ QĐ-ĐU ngày 28/9/2009 Đảng uỷ Cty viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kiÓm tra cña BCH n¨m 2009 vµ KH híng dÉn cña ®oµn kiÓm tra (4) Chi bé PX Khai th¸c Than b¸o c¸o c«ng t¸c ph©n phèi thu nhËp tiÒn l¬ng, thëng ë Chi bé nh sau: I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh Chung - Năm 2009 Chi đợc giao nhiệm vụ SX khai thác than vỉa 8-1 mức 38+100 vµ vØa 14-2a §«ng b¾c Trong nh÷ng ngµy ®Çu n¨m PX ph¶i tæ chøc khấu vét chợ 8-1 và chuẩn bị cho chợ 14-2 đặc biệt vào đầu tháng điều kiện địa chất vỉa, thiết bị cho lắp đặt không đáp ứng kịp thời nên phần đã ảnh hởng không nhỏ đến sản lợng toàn quý đạt 87 % Sau ổn định vỉa 14-2 PX trì tơng đối tốt sản lợng Cty giao Thu nhập tiền lơng ngày đợc nâng cao, đời sống ngời lao động đợc cải thiện Hiện toàn PX có 146 CBCNVC Số đảng viên Chi là 14 đ/c -VÒ thùc hiÖn KH th¸ng: Than KT 110.720 TÊn/upload.123doc.net.700 Tấn đạt 93.3% MÐt lß thùc hiÖn 367 M/501 M đạt 73.2% -PX luôn luôn lo đủ việc làm cho ngời lao động, phân công lao động hợp lý, thu nhập tiền lơng ổn định và luôn giữ mức cao Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến thu nhập đời sống ngời công nhân T tởng CB CNV luôn an tâm tin tởng vào đơn vị Ii – thực việc phân phối thu nhập tiền lơng đơn vị 1- B¸o c¸o x©y dùng Chi đã xây dựng và triển khai thực nghị công tác phân phối thu nhập tiền lơng từ đầu năm và giao cho đ/c Quản đốc phụ trách công tác này Trong quá trình thực hàng kỳ đợc đánh giá diễn biến thu nhập ngời lao động Vai trò cấp uỷ đã có phân công rõ trách nhiệm, nhiên việc báo cáo Chi đôi lúc còn chậm 2-T×nh h×nh c«ng t¸c ph©n phèi thu nhËp tiÒn l¬ng -Việc xây dựng quy chế thực theo nguyên tắc dân chủ, và đợc tập thể trí thông qua, quá trình thực đợc giám sát thờng xuyên, đúng quy chế Công tác chia lơng ngày đợc trì, bình công chấm điểm công minh trớc ca, ngời lao động biết đợc thu nhập mình sau ca SX - PX trang bị đầy đủ sổ sách theo quy định Cty, từ quản lý lao động đến việc phân phối thu nhập thể trên sổ sách Cán nghiệp vụ PX v÷ng vÒ chuyªn m«n, nhiÖt t×nh,víi c«ng viÖc, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm lu«n bám sát ngời lao động - VÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp tiÒn l¬ng.(Cã biÓu kÌm theo) 3-Nhận xét đánh giá (5) -Công tác tiền lơng, phân phối thu nhập và quản lý lao động thực trên quy chế đại hội CNVC xây dựng và đợc Cty phê duyệt, tiền lơng đợc cập nhật hàng ngày, ngời lao động biết tiền lơng sau ca SX và công khai minh bạch đơn giá tiền lơng trớc nhà giao ca Quỹ tiền thởng đợc phân phối theo thu nhËp - Vai trò cấp uỷ Chi bộ, tăng cờng công tác lãnh đạo đặc biệt giám sát, kiểm tra việc phân phối thu nhập tiền lơng Hàng tháng chi họp đánh giá viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ph¸t huy nh÷ng mÆt tèt, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i t×m nguyªn nh©n rót kinh nghiÖm cho th¸ng sau - Tuy nhiªn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cßn thiÕu s©u s¸t, t×nh tr¹ng göi l¬ng, bao công còn để xảy ra, sử dụng nguồn lơng sai nguyên tắc Ii – kiến nghị đơn vị lãnh đạo Cty - Khi đơn vị ổn định diện SX, Sản lợng đợc nâng cao thì đơn giá tiền lơng nên giữ nguyên để khuyến khích động viên ngời lao động - Cty chuẩn bị tốt diện SX diện cũ kết thúc, đảm bảo việc làm ổn định vµ thu nhËp tiÒn l¬ng kh«ng bÞ x¸o trén T/m chi uû chi bé BÝ th NguyÔn Hoµng Hµ (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THI HOC KI 2 MON TOAN, BAI THI HOC KI 2 MON TOAN