bai tap toan 8

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:47

Xác định vị trí của điểm M , N sao cho tứ giác BCNM có diện tích nhỏ nhất.. Tính diện tíh nhỏ nhất đó ..[r] (1)Bµi tËp to¸n líp Bài Tìm các giá trị nguyên n để giá trị biểu thức 2n2 + 3n + chia hết cho gi¸ trÞ cña biÓu thøc 2n – Bµi Cho (x- y)2 + (y – z )2 + (z - x)2 = 4(x2 + y2 + z2 – xy – yz - zx) Chøng minh r»ng : x = y = z Bµi a) Cho A = x − y x+ y vµ B = x −y 2 x +y ( víi x > y > ) H·y so s¸nh A vµ B b) Cho A = (3 + 1)(32 + 1)(34 + 1)(38+ 1)(316 + 1) H·y so s¸nh A vµ B Bµi TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A = vµ B = 322 – - 117 119 upload.123doc.net 117 119 - 117 119 + 39 Bµi TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : x15 – 8x14 + 8x13- 8x12 + 8x11 – 8x10 + + 8x – víi x = Bài Chứng minh đẳng thức a(b - c)x2 + b(c - a)xy + c(a - b)y2 = d(x – y)2 đó a, b ,c khác đúng víi mäi x, y th× + = a c b y +2 z − x z +2 x − y x+ y − z = = a b c Bµi Cho 2c + 2a - b , 2a +2b - c kh¸c x Chøng minh r»ng : = b+ 2c −a y c +2 a −b đó a, b ,c , 2b +2c - a , = z a+ 2b − c Bµi Chao tam gi¸c ABC c©n t¹i A Gãc A = 200 , trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm D cho AD = BC Chøng minh r»ng : Gãc DCA = gãc A Bµi Cho h×nh b×nh hµnh ABCD Trªn AB lÊy ®iÓm M , trªn AD lÊy ®iÓm N Gäi O lµ giao ®iÓm cña BN vµ DM BiÕt OC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc BOD Chøng minh r»ng : BN = DM Bài 10 Cho tam giác ABC vuông A AB = 4cm , trên hai cạnh AB , AC lần lợt lấy các điểm M, N cho AM = CN Xác định vị trí điểm M , N cho tứ giác BCNM có diện tích nhỏ Tính diện tíh nhỏ đó (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap toan 8, bai tap toan 8