Giao an ca nam sinh hoc 6

132 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:29

có chức năng duy trì và phát triển nòi giống Câu 2 Hãy điền từ Đ đúng hoặc S sai vào ô trống cho các câu trả lời sau Sự phân chia của tế bào diễn ra như sau A Một nhân hình thành 2 nhâ[r] (1)Ngày soạn: 18/8/12 Ngày giảng : 20/8/12 MỞ ĐẦU SINH HỌC Tiết Tuần BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ SINH HỌC A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: nêu đặc điểm thể sống - Phân biết vật sống và vật không sống - Nêu đa dạng sinh vật cùng với mặt lợi và mặt hại chúng - Biết nhóm sinh vật chính 2/ Kĩ :- Tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật 3/ Thái độ :- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên êu thích môn học B/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật : vài nhóm sinh vật - Tranh :H2.1 SGK/8 đại diện số nhóm sinh vật tự nhiên - Tranh vẽ đại diện nhóm sinh vật chính C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức:Kiểm tra ss / II/Kiểm tra bài cũ III/ Bài mới: MB: Hằng ngày chúng ta tiếp súc với các loại đồ vật , cây cối , vật khác Đó là giới vật chất quanh ta Chúng bao gồm các vật không sống và vật sống Vật sống có đặc điểm gì giúp chúng sống Bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động Thầy và trò Nội dung GV cho HS kể tên số đồ vật và số loại cây vật xung I / Đặc điểm thể sống quanh ? Các cây và các vật cần Nhận dạng vật sống và vật không điều kiện gì để sống sống ? Cái bàn và hòn đá có cần các điều - Vật sống láy thức ăn nước uống lớn kiện đó không lên và sinh sản ? sau thời gian chăm sóc đối Như : Cây lúa , Cây nhãn , gà , tượng nào thay đổi đối tượng nào -Vật không sống không lấy thức ăn không thay đổi kích thước không lớn lên GV Thông báo đối tượng thay đổi Như : Thước kẻ , hòn đá, … kích thước gọi là vật sống còn đối tượng không thay đổi kích thước gọi là vật không sống ? em hiểu nào là vật sống và nào là vật không sống * Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/5 và đặc điểm thể sống thảo luận nhóm hoàn thành bài tập sgk/6 STT ví dụ Lớn Sinh Di Lấy các Loại bỏ Xếp loại (2) Hòn đá Con gà Cây đậu Cái bút Con bò lên sản chuyển chất cần thiết chất thải Vật sống Vật không sống - - - - - - + + + + + + + - + + - + + + - - - - - - - + + + + + + + - ?qua phiếu học tập trên em hãy cho biết đặc điểm thể sống Cho HS đọc kết luận chung SGK/.6 Cho HS lên hệ thực tế hoàn thành phiếu học tập SGK/7 ? Qua kết phiếu học tập trên em có nhận xét gì giới sinh vật *Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/7+8 kết hợp quan sát H 2.1 trả lời câu hỏi ? Có thể chia giới sinh vật thành nhóm đó là nhóm nào ? dựa vào đâu để người ta phân chia giới sinh vật GV giới thiệu chương trình học lớp GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/8 trả lpời câu hỏi ? Nhiệm vụ sinh học là gì ? thực vật có các nhiệmu vụ gì Cho HS đọc kết luận chung SGK/9 - Trao đổi chất với môi trường - lớn lên và sinh sản II Nhiệm vụ sinh học Sinh vật tự nhiên - Sinh vật đa dạng thể nơi sống , kích thước và khả di chuyển khác b/ Các nhóm sinh vật tự nhiên *Sinh vật chioa nhóm - Vi sinh vật kích thước vô cùng nhỏ - nấm không có màu xanh - Thực vật có màu xanh - động vật di chuyển Nhiệm vụ sinh học * Nhiệm vụ sinh học là nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống các điều kiện sống sinh vật mối quan hệ các sinh vật với và với môi trường , tìm cách sử dụng hợp lí chúng phục vụ đời sống người IV/Củng cố :So sánh vật sống và vật không sống quanh nơi ? Vật sống và vật không sống khác đặc điểm nào ? Kể tên sin vật sống nước , trên cạn và thể người ?Nhiệm vụ sinh học , thực vật học là gì V/ Dặn dò - Sưu tầm các loại hình ảnh các loại thực vật sống các môI trường khác ôn lại kiến thức quang hợp , “tự nhiên và xã hội Ngày soạn:20/8/12 Ngày giảng : 22/8/12 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI SINH VẬT Tiết Tuần Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT A/MỤC TIÊU (3) 1/ Kiến thức - HS: nắm đặc điểm chung thực vật - Tìm hiểu đa dạng và phong phú thực vật 2/ Kĩ - Quan sát so sánh hoạt động nhóm 3/ Thái độ - Giáo dục lòng yêu tự nhiên B/ CHUẨN BỊ - Bảng phụ ( cái ) C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II/ Kiểm tra bài cũ III/ Bài : MB:Thực vật đa dạng và phong phú Vậy đặc điểm chung thực vật là gì Chúng ta ngiên cứu bài hôm , Hoạt động thầy vẩ trò Nội dung HS Quan sát h 3.1 → 3.4 SGK/10 trao Sự đa dạng và phong phú đổi nhóm hoàn thành bài tập SGk/11 thực vật GV gọi đại diện các nhóm báo cáo nhóm khác nhận xét bổ xung GVcho HS đọc thông tin SGK/ 11 và nhận xét đa dạng htực vật ? xác định nơi trên trái đất có thực vật sống ? Kể tên vài loại cây sống đồi núi , trung du , sa mạc ? Kể tên số cây sống nước , theo em chúng có đặc điểm gì khác cây sống trên cạn ? Kể tên số cây sống lâu năm ? Kể tên vài cây nhỏ bé , thân mềm yếu - Thực vật sống nới trên trái ? Em có nhận xét gì thực vật đất - có nhiều hình dạng kích thước khác thích nghi với điều kiện sống Cho HS đọc thông tin SGK/11 trao đổi nhóm hoàn thành bài tập SGK/11 Gọi đại diện các nhóm báo cáo nhóm khác nhận xét bổ xung Treo bảng phụ chữa nhanh nội dung dơn giản HS Nhận xét tượng sau - Lấy roi đánh chó chó vừa sủa vừa chạy Đánh vào cây cây đứng im vì ? t¹i c©y trång bãng d©m thêi gian th× ngän c©y híng vÒ chç cã nhiÒu Đặc điểm chung thực vật - Tù t¹o chÊt huc c¬ - Cã kh¶ n¨ng lín lªn vµ sinh s¶n (4) IV/ Củng cố ? Hãy khoanh tròn vào chữa cái đầu câu em cho là trả lời đúng Điểm khác thực vật với các sinh vật khác là A- thực vật đa dạng và phong phú B- Thực vật sống khắp nơi trên trái đất C- Tự tổng hợp chất hữu và phần lớn không di chuyển D -Có khả lớn lên và sinh sản ? Thực vật nước ta đa dạng và phong phú vì chúng ta còn phải trồng thêm cây và bảo vệ cây - tìm hiểu các cây có hoa , không có hoa , cây ngắn ngày và cây lâu năm V-Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/12 - Nghiên cứu trước nội dung bài - Kẻ sẵn phiếu học tập SGK/13 Ngày soạn:25/8/12 Ngày giảng: 27/8/12 Tiết tuần Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: biết quan sát so sánh và phân biệt cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm quan sinh sản - HS: phân biệt cây năm và cây lâu năm 2/ Kĩ - Quan sát so sánh 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật B/ CHUẨN BỊ - Tranh : H4.1 SGk/13 các quan cây cải H 4.2 SGK/14 số cây có hoa , cây không có hoa - vài cây có hoa , rễ , thân , lá , ớt , đậu - Bảnh phụ SGK/13 C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / (5) II/ Kiểm tra bài cũ ? thực vật có nơi nào trên trái đất đặc điểm chung chúng là gì III/ Bài MB:Thực vật có số đặc điểm chung quan sát kỹ các em nhận khác chúng Bài học hôm giúp các em thấy rõ vấn đề này Hoạt động thầy và Trò Nội dung *Cho HS quan sát H 4.1 đối chiếu với Thực vật có hoa và thực vật bảng SGK/13 ghi nhớ các quan không có hoa cây cải ?Cây cải có quan nào GV: thông báo : *các quan thực vật - rễ thân lá gọi chung là quan sinh - Thực vật có loại quan dưỡng → nuôi dưỡng phát triển +Cơ quan dinh dưỡng - Hoa hạt gọi là quan sinh sản Rễ , thân , lá có choc nuôI → trì và phát triển nòi giống dưỡng *Cho Hs nghiên cứu H 4.2 SGK/14 và - Cơ quan sinh sản là hoa , , hạt , nghiên cứu thông tin SGK/13 thảo luận chức trì và phát triển nòi nhóm hoàn thành phiếu học tập SGK/13 giống GV gọi đại diện các nhóm báo cáo kết * Phân biệt thực vật có hoa và thực nhóm khác nhận xét bổ xung vật không có hoa Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt Cây chuối x x x x x x Cây rau bợ x x x Cây dương xỉ x x x Cây rêu x x x Cây xen x x x x x x Cây khoan tây x x x x x x ? từ kết phiếu học tập trên em hãy cho biết dựa và đâu để người ta phân biệt cây có hoa và cây không có hoa *Có nhóm thực vật ? theo em có nhóm thực vật - Nhóm có hoa : đến thời kì chính đó là nhóm nào địmh đời sống hoa tạop HS liên hệ thực tế hoàn thành - Nhóm không có hoa thì đời không hao t¹o qu¶ lệnh SGK/14 GV gọi đại diện Hs báo cáo kết Cây năm và cây lâu năm HS khác nhận xét bổ xung -Cây cải cây lúa cây xoài là cây có hoa - Cây dương xỉ là cây không có hoa VD1:cây đậu, luá, mướp → cây1 GV Đưa VD theo nhóm năm ? Em hãy cho biết nhóm VD nào toàn VD2 cây xoan, mít,nhãn → cây lâu cây năm nhóm VD nào toàn cây lâu năm năm - Cây năm hoa kết qủa lần ? Em hiểu nào là cây năm và STT Tên cây (6) nào là cây lâu năm GV gợi ý dựa vào số lần hoa tạo vòng đời vòng đời cây - cây lâu năm hoa kết nhiều lần GV: cho Hs đọc kết luận chung vòng đời SGK/15 IV/ Củng cố Kể tên cây trồng làm lương thực , theo em , Những cây lương thực thường là cây năm hay cây lâu năm Hãy đáng dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng 1/ Trong nhóm cây sau đây nhóm nào toàn cây có hoa A Xoài, ớt ,hoa hồng B Bưởi , rau bợ , hồng xiêm C Táo , rêu , cà chua D Dương xỉ , lúa ,ngô Đáp án : A 2/ các nhóm cây sau nhóm nào toàn cây năm A Xoan , mía , ngô , lúa B Chè , na , ổi C Lúa , ngô , lạc D Cam, đu đủ , giềng Đáp án :C V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/15 và làm bài tập SGK/15 - Nghiên cứu trước nội dung bài kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng - Đọc mục em có biết SGK/16 Ngày soạn : 27/8/12 Ngày giảng: 29/8/12 CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT Tiết Tuần Bài 5: KÍNH LÚP KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Biết các phận kính lúp và kính hiển vi biết cách sử dụng kính lúp và các bước sử dụng kính hiển vi 2/ Kĩ - Rèn kĩ thực hành 3/ Thái độ: - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp và kính hiển vi B/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật : vài rễ và hoa nhỏ ,Giọt nước bẩn - Dụng cụ : 12 kính lúp cầm tay , kính hiển vi C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II/ Kiểm tra bài cũ ? Dựa vào đặc điểm nào để biết cây có hoa và cây không có hoa III/ Bài mới: MB: Muốn có hình ảnh phóng to vật thật ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi , kính lúp và kính hiển vi có cấu tạo và cách sử dụng nào Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm (7) Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung kính lúp và cách sử dụng GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/17 trả lời câu hỏi * Cấu tạo gồm ? Em hãy trình bày cấu tạo kính lúp - tay cầm kim loại băng ? kính lúp dùng để làm gì nhựa - Tấn kính lồi mặt GV gọi đại dện HS đọc to nội dung hướng dẫn sử sụng kính lúp HS nghe và làm theo lời bạn đọc * Dùng phóng to hình ảnh vật từ – 20 lần GV gọi đại diện HS lên bảng trình bày cách sử dụng kính lúp * Sử dụng : để mặt kính sát vật mẫu mắt nhìn vào kính từ từ đưa kính lên nhìn rõ vật Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/18 và yêu cầu HS quan sát H 5.3 kính hiển vi xác định các phận kính HS lên bảng trên tranh giới thiệu các phận kính hiển vi sau đó giới thiệu các phận kính hiển vi trên vật mẫu ? Kính hiển vi bao gồm máy phần chính đó là phần nào Kính hiển vi và cách sử dụng * cấu tạo gồm - Chân kính - Thân kính có ống kính và ốc điều chỉnh - bàn kính nơi đạt tiêu có kẹp GV tiếp tục cho HS nghiên cứu thông tin SGK/19 cách sử dụng kính hiển vi - Cách sử dụng SGK/19 GV làm mãu thao tác tiến hành sử dụng kính hiển vi các nhóm theo dõi bước GV Phát kính cho các nhóm và yêu cầu các nhóm làm thao tác sử dụng theo hướng dẫn giáo viên GV yêu cầu HS trình bày cách sử dụng kính hiển vi HS Trình bày và ghi nhớ nội dung SGK/19 - Thân kính quan trọng vì có ống ? Theo em phận nào kính coi kính để phóng to các vật là quan trọng vì GV Cho HS đọc to phần ghi nhớ SGK/19 IV/ Củng cố (8) - GV: Gọi HS nên bảng trình bày các phận kính và cho biết chức phận GV: Gọi HS trình bày lại cách sử dụng kính hiển vi V/ dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/19 và đọc mục em có biết SGK/20 - Nghiên cứu trước nội dung bài quan sát tế bào thực vật - Chuẩn bị tiết sau nhóm củ hành và cà chua Ngày soạn : 8/9/12 Ngày giảng: 10/9/12 Tiết Tuần Bài 6: THỰC HÀNH :QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức HS: Biết cách tự làm tiêu tế bào thực vật ( tế bào vảy hành tế bào thịt cà chua ) 2/ Kĩ - Sử dụng kính hiển vi và tập vẽ hình trên kính 3/ Thái độ - Bảo vệ giữ gìn dụng cụ kính hiển vi và trung thực vẽ hình quan sát B/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật : Biểu bì vảy hành và thịt cà chua Kính hiển vi - Tranh: Hình 6.1 các bước tiến hành SGK/21 H 6.2 SGK/22củ hành và tế bào biểu bì vảy hành H 6.3 SGK/22quả cà chua và tế bào thịt cà chua C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II/ Kiểm tra bài cũ ? Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi III/ Bài *MB: Gv kiểm tra chuẩn bị học sinh theo nhóm Học sinhtrình bày cách sử dụng kính hiển vi GV yêu cầu : Làm tiêu tế bào cà chua vảy hành , vẽ lại hình quan sát Hoạt động giáo viên GV:Gọi HS đọc to cách tiến hành lấy mẫu và quan sát mẫu trên kính Hoạt động học sinh Quan sát tế bào biểu bì vảy hành kính hiển vi (9) GV Lưu ý HS tế bào vảy hành cần lấy môt lớp thật mỏng và trải phẳng không để gấp tế bào thịt cà chua quyệt lớp mỏng GVđi lại các nhóm giúp đỡ nhắc nhở và giả đáp thắc mắc HS -Phân nhóm : nhóm trưởng hướng dẫn nhóm quan sát GV Treo tranh giới thiệu - Củ hành và tế bào vảy hành - Quả cà chua và tế bào thịt cà chua HS: Nghe và kết hợp quan sát H6.1 SGk/21 trình bày lại cách tiến hành sau đó tiến hành các thao tác theo hướng dẫn SGK/21 + 22 HS qua sát tiêu giáo viên để đối chiếu với tiêu nhóm và vẽ hình VẼ HÌNH QUAN SÁT ĐƯỢC DƯỚI KÍNH HIỂN VI Híng dÉn HS c¸ch võa quan s¸t vµ vẽ hình và đối chiếu với tiêu - HS: Quan sát tranh đối chiếu với h×nh vÏ cña nhãm ph©n biÖt v¸ch ng¨n tÕ bµo vµ vÏ h×nh vµo vë IV/ Củng cố GV yêu cầu Hs nhắc lại các thao tác làm tiêu và cách sử dụng kính hiển vi - đánh giá chung buổi thực hành - vệ sinh kính và vệ sinh lớp học V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/22 - Nghiên cứu trước nội dung bài cấu tạo tế bào thực vật (10) Ngày soạn : 10/9/12 Ngày giảng: 12/9/12 Tiết Tuần Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS xác định các quan thực vật cấu tạo tế bào - Nắm các thành phần chủ yếu tế bào và khái niệm mô 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát hình vễ nhận biết kiến thức 3/ Thái độ - Yêu thích môn học B/ CHUẨN BỊ - Tranh: H 7.1, 2, Lát cắt ngang phần rễ thân và lá SGK/23 H 7.4 Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật SGK/24 C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / II Kiểm tra bài cũ III Bài *MB: Ta đã quan sát tế bào biểu bì vảy hành đó là khoang hình đa giác , có phải tất các thực vật, các quan thực vật có cấu tạo tế bào , giống vảy hành không Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung * Cho Hs nghiên cứu thông tin 1-Hình dạng và kích thước tế SGK/23 trao đổi nhóm trả lời câu hỏi bào SGK/23 ? Tìm điểm giống cấu tạo cảu rễ thân và lá → 7.3 * Cho HS quan sát H 7.1 SGK/23 em có nhận xét gì hình dạng tế bào thực vật ? cùng quan tế bào có giống không lấy VD HS cùng quan có nhiều - Cơ thể thực vật cáu tạo tế bào khác VD: thân cây gồm tế bào (11) có tế bào biểu bì , thịt vỏ , mạch rây , mạch gỗ , ruột * Cho HS đọc thông tin Bảng kích - tế bào có nhiều hình dạng thước tế bào SGK/24 rút nhận xét GV thông báo số tế bào có kích - Kích thước khác thước nhỏ mô phân sinh , tế bào sợi gai dài GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK/24 kết hợp quan sát H 7.4 sau đó lên bảng trên tranh các phận tế bào HS nhận xét bỏ xung GV chốt lại kiến thức GV treo tranh các loại mô yêu cấu HS quan sát trả lời câu hỏi ? Em có nhận xét gì cấu tạo hình dạng các tế bào cùng loại mô khác ? Vậy mô là gì GV: cho HS đọc kết luận chung SGK/25 2- Cấu tạo tế bào *Tế bào gồm - vách tế bào - Màng sinh chất - Chất tế bào - Nhân - không bào 3- Mô - Mô là nhóm Tế bào có nhiều hình dạng - Cấu tạo giống cùng thực chức riêng IV/ Củng cố : Cho HS đọc mục em có biết SGK/25+ 26 GV Tổ chức cho lớp chơi trò chơi giải đáp ô chữa theo nhóm Gọi các nhóm nhận ô chữa và giải đáp ô chữa Nhóm khác có thể nhận xét bổ xung sửa chữa GV Chốt lại các dáp án và gọi các nhóm giải đáp ô chữ đặc biệt Thực vật Nhân tế bào -3 Không bào Màng sinh chất - Chất tế bào Ô chữ đặc biệt cần tìm đó là tế bào V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/26 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( lớn lên và phân chia tế bào ) (12) Ngày soạn :15/9/12 Ngày giảng :17/9/12 Tiết Tuần Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: có thể trả lời câu hỏi tế bào lớn lên và phân chia nào - Hiểu ý nghĩa lớn lên và phân chia tế bào thực vật có các tế bào mô phân sinh có khả phân chia 2/ Kĩ - Quan sát tìm kiếm kiến thức 3/ Thái độ - Yêu thích môn học B/ CHUẨN BỊ - Tranh : Sơ đồ lớn lên tế bào Sơ đồ phân chia tế bào C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II/ Kiểm tra bài cũ III/ Bài *MB:Thực vật cấu tạo các tế bào ngôi nhà xây dung các viên gạch các ngôi nhà không tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên Cơ thể thực vật lớn lên tăng số lượng tế bào qua các quá trình phân chia và tăng kích thước tế bào Để thấy rõ chúng ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động giáo viên và học sinh * Cho Hs nghiên cứu thông tin SGK/27 kết hợp quan sát H 8.1 trao đổi nhóm trả lời câu hỏi ? tế bào lớn lên nào GV gợi ý: Chú ý đén kích thước tế bào hình thành so với tế bào đạng lớn lên và tế bào trưởng thành màu vàng không bào ? nhờ đâu mà tế bào lớn lên ? Trên hình 8.1 tế bào lớn lên phận nào tăng kích thước phận nào nhiều lên HS: Kích thước vách ttế bào và không bào thay đổi , chất tế bào nhiều lên Nội dung 1.Sự lớn lên tế bào - Tế bào non hình thành có kích thước nhỏ Nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dàn lên thành tế bào trưởng thành (13) GV Viết sơ đồ trình bày mối quan hệ Sự phân chia tế bào lớn lên tế bào HS Quan sát H8.2 SGK kết hợp thông *Tế bào non -> sinh trưởng => tế bào tin SGK/28 trao đổi nhóm trả lời trưởng thành -> phân chia =>tế bào câu hỏi non(tế bào mới) ? Tế bào phân chia nào HS Từ nhân hình thành nhân tách xa sau đó chất tế bào phân chia xuất vách ngăn ngăn tế bào cũ thành tế bào , tế bào tiếp tục lớn lên tế bào mẹ ? Tế bào phận nào có khả phân chia HS Các tế bào mô phân sinh có khả phân chia tạo tế bào cho thể thực vật ? Các quan rễ thân lá lớn lên nhờ đâu HS Nhờ lớn lên và phân chia tế bào GV Yêu cầu HS rút kết luận - Tế bào lớn lên đến thời kì GV Th«ng b¸o sù ph©n chia vµ lín lªn định thì phân chia cña tÕ bµo thùc vËt lµ qu¸ tr×nh sinh lÝ - Các tế bào mô phân sinh có khả phøc t¹p phân chia -> tế bào cho thể thực vật * Ý nghÜa : gióp c¸c c¬ quan cña thùc vËt lín lªn IV/ Cñng cè : ? hãy cho biết tế bào lớn lên và phân chia nào V/ dặn dò : - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/26 (14) KIỂM TRA 15 PHÚT Câu Hãy điền các từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho câu trả lời sau *Thực vật có hoa là thực vật mà quan …… (1)…… là hoa ,quả, hạt *Thực vật ……(2)… là thực vật quan sinh sản không phải là hoa hạt *Cơ thể htực vật gồn loại quan - Cơ quan ……….(3)…… có chức nuôi dưỡng cây - Cơ quan ……(4)…… có chức trì và phát triển nòi giống Câu Hãy điền từ Đ ( đúng ) S (sai) vào ô trống cho các câu trả lời sau Sự phân chia tế bào diễn sau A Một nhân hình thành nhân tách xa B Chất tế bào phân chia vách tế bào giữ nguyên C Chất tế bào phân chia vách tế bào ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào D Nhân tế bào giữ nguyên chất tế bào phân chia Câu Hãy khoang tròn vào chữ cái A, B , C, D em cho là đúng cho các trường hợp sau 1.4 Tế bào các phận nào cây có khả phân chia A Mô phân sinh B Mô mềm C Mô nâng đỡ D Tất các mô trên 2.4 Tế bào gồm nhữnh thành phần chủ yếu A Vách tế bào ( Chỉ có tế bào thực vật ) B Màng sinh chất , chất tế bào C Nhân và số thành phần khác không bào , lục lạp D Tất các ý trên 3.4 Bộ phận nào kính hiển vi là quan trọng A Chân kính và gương phản chiếu C Bàn kính nơi đặt tiêu B Thân kính có ống kính và ốc điều chỉnh D Tất các ý trên HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu1 ( điểm ) ý điền đúng 0,5 điểm Đáp án : (1) sinh sản (2) không có hoa (3) sinh dưỡng (4) sinh sản Câu ( Điểm ) ý điền đúng 0,5 điểm Đáp án A, C đúng B, D sai Câu ( 3Điểm ) ý đúng cho điểm Đáp án : 1.4 A 2.4 D 3.4 B - Về nhà học bàig trả lời câu hỏi SGK/28 - Nghiên cứu trước nội dung bài các loại rễ các miền rễ - Sưu tầm số laọi rễ cây mang đến lớp Ngày soạn :22/9/12 Ngày giảng : 24/9/12 CHƯƠNG II RỄ Tiết Tuần Bào 9: CÁC LOẠI RỄ ,CÁC MIỀN CỦA RỄ (15) A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Nhận biết và phân biệt hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm - Phân biệt cấu tạo và chức các miền rễ 2/ Kĩ - Quan sát , so sánh - Hoạt động nhóm 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật B/ CHUẨN BỊ GV - Mô hình : Các miền rễ - Bảng phụ HS:- Vật mẫu :Một số cây có rễ chùm và rễ cọc - Tranh : H 9.1 Rễ cọc Rễ chùm SGK/29 C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Ổn địng tổ chức:Kiểm tra ss / II Kiểm tra bài cũ ? Tế bào phận nào cây có khả phân chia quá trình đó diễm nào III Bài mới: *MB: Rễ giữ cho cây mọc trên đất , rễ hút nước và muối khoáng hoà tan , có phải tất các loại rễ cây có cùng loại rễ không Hoạt động giáo viên và học sinh GV gọi đại diện HS đọc bài HS bỏ tất các loại rễ cây lên khay quan sát các rễ cây nhóm và yêu cầu HS quan sát H 9.1 phân chia mẫu rễ thành loại GV gọi đại diện các nhóm trình bày các mẫu vật thành nhóm nhóm khác theo dõi nhận xét nhóm bạn * Cho HS quan sát để hoàn thành bài tập SGK/29 GV gợi ý các em chú ý đến kích thước các rễ cách mọc rễ để xác định ? Em hãy nêu đặc điểm chính rễ cọc và rễ chùm Nhóm - tên cây A Nội dung Các loại rễ *Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm -Rễ cọc có rễ cáo to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ mọc xiên từ các rễ lại mọc nhiều rễ bé -Rễ chùm gồm nhiều rễ dài gần thường mọc tỏa từ gốc thân thành chùm B Mít , cải ,đậu Lúa , ngô , hành Mét rÔ to khoÎ ®©m th¼ng Gåm nhiÒu rÔ to dµi gÇn b»ng nhiÒu rÔ mäc xuyªn vµ tõ mäc to¶ tõ gèc th©n thµnh - ĐÆc ®iÓm rÔ mäc nhiÒu rÔ nhá h¬n chïm - tên rễ Rễ cọc Rễ chựm 2.Các miền rễ *Yêu cầu HS dựa vào phiếu học (16) tập hoàn thành bài tập SGK/30 dựa vào hình 9.2 GV gọi đại diện ,2 HS báo cáo kết H: 9.2 cây tỏi , cây lúa rễ chùm Câu bưởi cải , hồng xiêm rễ chùm Cho HS đọc to nội dung SGK/30 GV giới thiệu các miền rễ trên tranh và trên mô hình ? Rễ có miền đó là miền nào GV giới thiệu chức cá miền GV cho HS đọc kết luận chung SGK/31 Các miền rễ Chức Miền trưởng thành có Dẫn truyền các mạch dẫn Miền hút có lông hút Hấp thụ nước và muối khoáng Miền sinh trưởng nơi Làm cho rễ dài tế bào phân chia Miền chóp rễ Che trở cho đầu rễ IV Củng cố GV Đưa vài loại cây có rễ sau đó yêu cầu HS phân loại rễ và trình bày đặc điểm loại rễ GV Gọi đại diện HS lên bảng phân loại và trình bày HS theo dõi nhận xét -Gọi HS lên bảng trên mô hình các miền rễ và cho biết chức các miền V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/31,đọc mục em có biết SGK/31 - Nghiên cứu trước nội dung bài cấu tạo miền hút rễ Ngày soạn:22/9/12 Ngày giảng:24/9/12 Tiết Tuần Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Hiếu cấu tạo và chức các phận miền hút rễ - Bằng quan sát thấy cấu tạo các phận phù hợp với chức chúng Biết sử dụng kiến thức giải thích số tượng t/tế liên quan đến rễ cây 2/ Kĩ - Quan sát tranh tìm kiến thức 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ cây (17) B/ CHUẨN BỊ: GV: -tranh vẽ lát cắt ngang qua miền hút rễ cây H10.1 Tế bào lông hút H10.2 - Bảng phụ HS:Nghiên cứu bài C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II Kiểm tra bài cũ : ? Có loại rễ trình bày đặc điểm loại ? rễ có miền đó là miền nào chức miền III Bài mới: MB: Ta đã biết rễ gồm miền các miền rễ có chức quan trọng vì miền hút lại quan trọng rễ , nó có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng hoà tan đất ntn?Hôm chúng ta nghiên cứu bài 10 Hoạt động giáo viên và HS Nội dung GV Treo tranh H 10.1 và 10.2 giới thiệu lát cắt ngang qua miền hút và tế Cấu tạo miền hút rễ bào lông hút Yêu cầu HS quan sát H10.1 & 10.2 Biểu bì đọc phần ghi chú ghi giấy các Vỏ Thịt vỏ phận vỏ và trụ Cấu tạo Bó mạch GV Gọi đại diện – Hs trình bày Trụ Cho Hs ghi sơ đồ các phận Ruột miền hút GV cho Hs đọc bảng cấu tạo và chức miền hút HS Quan sát H10.2 trả lời câu hỏi ? Vì lông hút là tế bào HS Vì lông hút có vách tế bài , màng tế bào , nhân , không bào ? tế bào lông hút có đặc điểm gì ? Vì GV cho Hs thảo luận trả lời câu hỏi Cấu tạo miền hút phù hợp với chức thể nào HS các tế bào xép sát bảo vệ lông hút ? lông hút có tồn mãi không HS không tồn mãi già rụng ? Em hãy so sánh ts bào thực vật với tế bào lông hút HS Tế bào lông hút không có lục lạp ( diệp lục ) GV thông báo tế bào lông hút có không bào lớn kéo dài để tìm nguồn mạch rây mạch gỗ 2.Chức miền hút - Biểu bì → bảo vệ các phận bên (18) thức ăn ? rễ thường ăn sâu lan rộng và có nhiều rễ HS tìm nước và muối khoáng ? Vậy chức miền hút là gì có lông hút → hút nước và muối khoáng hoà tan - thịt vỏ → chuyển các chất từ tế bào vào trụ - Mạch rây → vận chuyển chất hữu nuôi cây - Mạch gỗ → vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá - Ruột → chứa chất dinh dưỡng dự trữ IV Củng cố GV Gọi HS lên bảng trên tranh cấu tạo và chức miền hút GV Nhận xét và nhắc lại nội dung kiến thức bài học Câu hỏi SGK/33 Hãy đánh dấu v vào ôcho ý trả lời đúng câu sau Miền hút là phần quan trọng rễ vì A Gồm phần vỏ và trụ B Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất C Có lông hút có chức hút nước và muối khoáng hoà tan D Có ruột chứa chất dinh dưỡng dự trữ (Đáp án C ) ? Có phải tất các rễ cây có miền hút không vì V Dặn dò :Học bài theo câu hỏi sgk Ngày soạn : 24/9/12 Ngày giảng :26/9/12 Tiết 10 Tuần Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: biết quan sát nghiên cứu kết thí nghiệm để tự xác định vai trò nước và số loại muối khoáng chính cây - Xác định đường rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan - Hiểu nhu cầu nước vaf muối khoáng cây phụ thuộc vào điều kiện nào - Tập làm thí nghiệm đơn giản nhằm chứng minh cho mục đích nghiên cứu 2/ Kĩ - Vận dụng kiến thức giải thích số tượng tự nhiên 3/ Thái độ - Yêu thích môn học (19) B/ CHUẨN BỊ GV: Hình vẽ 11.1 - Bảng phụ HS:Nghiên cứu bài C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Ôn định tổ chức: Kiểm tra ss / II.Kiểm tra bài cũ: GV: Treo tranh sơ đồ lát cắt ngang qua miền hút rễ yêu cầu HS trình bày cấu tạo và chức miền hút rễ III.Bài mới: MB: Rễ không giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nuớc và muối khoáng hoà tan từ đất Vậy cây cần nước và muối khoáng ntn?Rễ cây hút nước vào muối khoáng ntn?Ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động giáo viên và học sinh HS Nghiên cứu thí nghiệm SGK H11.1 /36 th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái môc SGK/35 ? b¹n minh lµm thÝ nghiÖm trªn nh»m mục đích gì HS Nh»m chøng minh c©y cÇn níc nh thÕ nµo ? yªu cÇu HS dù ®o¸n kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch Nội dung I/ CÂY CẦN NƯỚC VÀ CÁC LOẠI MUỐI KHOÁNG nhu cÇu níc cña c©y *Thí nghiệm 1: KL:Tất các cây cần nước cần nhiều hay ít còn phụ thuiộc vào loại cây và các giai đoạn sống các phận klhác cây * Thí nghiệm 2: cần cung cấp đủ nước đúng lúc cây sinh trưởng tốt cho GV nhËn xÐt GV: Cho Hs b¸o c¸o thÝ nghiÖm ë nhµ suất cao Tên mẫu thí Khối lượng trước Khối lượng sau Lượng nước STT nghiệm phơi khô phơi khô thí nghiệm CẢI BẮP 100 10 90 Dưa chuột 100 95 HẠT LÚA 100 70 30 CỦ KHOAI 100 65 35 LANG ?Khối lượng trước phơi khô và sau phơi khô nào Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK/35 trả lời câu hỏi ? Em có nhận xét gì vầ nhu cầu cần nước cây ? GV: Đưa VD để hỏi nhu cầu nước Nhu cầu muối khoáng của các loại cây khác có giống cây không ? Vì cung cấp đủ nước đúng lúc cây sinh trưởng tốt cho suất cao GV Cho HS liên hệ thực tế địa phơng kể tªn c¸c lo¹i c©y cÇn nhiÒu níc vµ nh÷ng (20) lo¹i c©y cÇn Ýt níc Cho Hs quan sát H11.1đọc thí nghiệm SGK/35 trả lời câu hỏi ?Theo em bạn tuấn làm thí nghiệm trên để - RÔ c©y chØ hÊp thô các loại làm gì muối khoáng hoà tan nước - Muèi kho¸ng gióp c©y sinh trëng - yêu cầu HS làm thí nghiệm gồm các vµ ph¸t triÓn tèt bước mục đích thí nghiệm xem nhu cầu muối - C©y cÇn lo¹i muèi kho¸ng chính đó là muối đạm , muối lân , đậm cây muèi ka li đối tượng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm điều kiện và kết ? Rễ cây hấp thụ các loại muối khoáng nào Cho HS liên hệ thực tế gia đình thờng bón các loại phân nào cho các cây trång IV Củng cố – Dặn dò ? Em hãy cho biết vai trò nước và muối khoáng cây V/ Dặn dò Học bài trả lời câu hỏi SGK/36 Ngày soạn:26/9/12 Ngày giảng:27/9/12 Tiết 11 Tuần SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: xác định đường hút nước và muối khoáng hoà tan - Biết nhu cầu cần nước cây phụ thuộc vào điều kiện nào 2/ Kĩ - Vận dụng kiến thức đã học để biết cách sử dụng các loại muối khoáng phù hợp với cây trồng sản xuất 3/ Thái độ - Yêu thích môn học B/ CHUẨN BỊ GV: tranh : đường hút nước và muối khoáng hoà tan ( hình 11.2) - Bảng phụ - HS: nghiên cứu bài C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I-Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / II-Kiểm tra bài cũ ? Em hãy cho biết vai trò nước và muối khoáng cây ? Theo em gia đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng III-Bài MB : phần trước ta đã tìm hiểu nước và muối khoáng cần cho cây Vậy nước và muối khoáng đưa lên cây ntn? Và yếu tố nào ảnh hưởng đến hút nước và muối khoáng cây, ta nghiên cứu bài hôm (21) Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung * Cho Hs nghiên cứu thông tin SGK kết hợp quan sát H11.2 sau đó hoàn II- SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI thành bài tập SGK/37 KHOÁNG CỦA RỄ - Gọi đại diện HS lên bảng trình bày Rễ cây hút nước và muối khoáng HS đọc thông tin trả lời câu hỏi ? nào rễ có nhiệm vụ chủ yếu hút nước và muối khoáng ? Tại hút nước và muối khoáng không thể tách rời ? Nhờ đâu mà rễ cây hút muối -Con đường hút nước và muối khoáng hoà tan khoáng hoà tan từ lông huuts qua vỏ tới mạch gỗ rễ => thân => lá GV Thông báo điều kiện ảnh hưởng đén hút nước và muói khoáng hoà tan cây là đất trồng thời tiết và khí hậu * Cho HS nghiên cưu thông tin SGK trả lời câu hỏi ? Đất trồng đã ảnh hưởng đến hút nước và muối khoág nào GV Liên hệ thực tế đất địa phương em thuộc loại đất nào * Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/38 trả lời câu hỏi ? Khí hậu ảnh hưởng nào đến hút nước và muối khoáng cây ? Vậy điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến hút nước và muối khoáng cây 2.Những điều kiện bên ngoài ảnh hởng đến hút nớc và muối khoáng cña c©y a)các loại đất trồng khác -Ảnh hưởng tốt hay xấu đến suất cây trồng b) Thêi tiÕt khÝ hËu Thời tiết nắng, mưa ảnh hưởng đến hút nước và muối khoáng cây IV.Củng cố ? Tại trời nóng nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước mưa nhiều đất ngập nước cần chống úng cho cây V- Dặn dò: Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/39 - Đọc mục em có biết SGK/39 - Nghiên cứu trước nội dung bài biến dạng rễ (22) Ngày soạn: 26/9/12 Ngày giảng: 27/9/12 Tiết 12 Tuần Bài 12: THỰC HÀNH : BIẾN DẠNG CỦA RỄ A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Phân biệt loại rễ biến dạng rễ củ rễ móc rễ thở , giác mút và hiểu đặc điểm loại rễ biến dạng phù hợp với chức - Nhận dạng số loại rễ biến dạng đơn giản thường gặp - Giải thích vì phải thu hoạch các cây rễ cú trước cây hoa kết hoa tạo 2/ Kĩ - Quan sát so sánh hân tích tranh mẫu 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật B/ CHUẨN BỊ GV - Tranh : Một số loại rễ biến dạng SGK/41 - Bảng tên và đặc điểm rễ biến dạng HS - Vật mẫu : Củ sắn , củ cà rốt, cành trầu không , Cây tầm gửi C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ? Bộ phận nào rễ có chức chủ yếu hút nước và muối khoáng ? Vì rễ thường ăn sâu lan rộng và số lượng rễ nhiều III/ Bài MB: Rễ không có chức hút nước và muối khoáng hoà tan mà số cây rễ còn có chức khác nên hình dạng , cấu tạo rễ thay đổi làm rễ biến dạng Có loại rễ biến dạng nào? Chúng có chức gì? Hoạt động giáo viên vag học sinh *Cho HS đạt các vật mẫu lên quan sát GV gợi ý cách quan sát: các rễ đó sống Nội dung 1.đặc điểm hình thái rễ biến dạng (23) điều kiện môi trường nào em hãy phân loại rễ theo hình thái , màu sắc và cách mọc để phân chia các loại rễ GV Củng cố thêm môi trường sống cây bần mắn cây bụt mọc nơi ngập mặn gần ao hồ - H/S quan sát tranh hình 12.1 -H/S trình bày kết phân loại nhóm - Nhóm khác nhận xét , bổ sung - Rễ củ: củ sắn,củ cải,cà rốt - Rễ móc: Trầu không - Rễ thở: Bụt mọc - Giác mút: Tầm gửi, tơ hồng GV treo tranh số loại rễ biến dạng HS quan sát Rễ biến dạng và hoàn đặc điểm cấu tạo và chức thành bài tập SGK/40 theo nhóm rễ biến dạng GV gọi đại diện nhóm báo cáo kết nhóm khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kiến thức chuẩn trên bảng phụ H/S làm bài tập trang 41 Tên rễ Chức ĐÆc ®iÓm cña rÔ biÕn STT biến Tên cây d¹ng cây dạng Rễ phình to Chứa chất dự trữ Rễ củ Sắn , cải … cho cây Trầu Rễ phụ mọc từ thân Rễ móc không, cành trên mặt đất móc Giúp cây leo cao Hồ tiêu vào trụ bám Sống điều kiện Lấy oxi cung cấp Bụt mọc , Rễ thở thiếu không khí rễ mọc cho phần rễ mắm, bần ngược lên trên mặt đất đất Rễ biến thành giác mút Tơ hồng Lấy thức ăn từ cây Giác mút đâm vào thân cành tầm gửi khác cây khác ? Có loại rễ biến dạng chức nó là gì ? Rễ củ có các đặc điểm cấu tạo và chức gì? ? Rễ móc có đặc điểm và chức - Cây sắn có rễ củ nào? - Cây trầu có rễ móc ? Rễ thở có đặc điểm và chức căng gì? - Cây bụt mọc có rễ thở Giác mút có đặc điểm và chức - Cây tầm gửi có giác mút nào? HS: Dựa vào kết phiếu học tập trả lời GV: Cho HS đọc kết luận chung SGK/42 (24) IV/ Củng cố ? Vì phải thu hoách các cây rễ củ trước hoa V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/42 - Nghiên cứu trước nội dung bài cấu tạo ngoài thân - Chẩn bị cho tiết sau yêu cầu HS phải mang vài loại cành cây có đến lớp Ngày soạn : 28/9/12 Ngày giảng : 1/10/12 Chương III : THÂN Tiết 13 Tuần Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: nắm các phận cấu tạo ngoài thân gồm thân chính , cành chồi , và chồi nách Phân biệt loại chồi nách và chồi - Nhận biết các loại thân chính 2/ Kĩ : Quan sát tranh và vật mẫu , so sánh 3/ Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên bảo vệ thiên nhiên B/ CHUẨN BỊ GV: - Tranh: H 13.1SGK/43 ảnh chụp đoạn thân cây H 13.2 H 13.3 SGK/44 các loại thân Bảng phụ HS: - Kính lúp cầm tay Mẫu vật : số loại cành cây C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / - Kiểm tra đồ dùng học tập HS II/ Kiểm tra bài cũ : ? Nêu đặc điểm , chức các loại rễ biến dạng III/Bài mới: MB: Thân là quan sinh dưỡng cây có chức vận chuyển các chất cây và nâng đỡ tán lá Vậy thân gồm phận nào : có thể chia thân thành phần , bài học hôm giúp chúng ta trả lời câu hỏi Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung GV Cho HS để cành cây lên bàn để quan sát đối chiếu với H 14.1 SGK xác định hinh dạng và các phận trên thân trả lời câu hỏi ?Thân có hình dạng nào và mang phận nào ? Chồi nằm đâu chúng phát triển thành phận nào ? Chồi nách nằm đâu ? Em hãy cho biết đặc điểm giống thân và cành ( Đều có chồi Cấu tạo ngoài thân a) Tìm hiểu các phận bên ngoài thân - Thân hình trụ trên thân mang cành dọc thân mang lá Đỉnh thân chính và cành có chồi kẽ lá có chồi nách (25) và lá khác thân chồi phát triển thành cành chồi nách) ?Chồi phát triển thành phận nào cây GV Cho HS quan sát H 13.2 cấu tạo chồi lá và chồi hoa trả lời câu hỏi ? Em hãy so sánh giống và khác chồi hoa và chồi lá b) Quan sát cấu tạo chồi hoa và chồi lá GV Cho HS đặt các vật mẫu lên bàn -Chồi nách có hai loại : chồi hoa và quan sát và đối chiếu H 14.3 SGK/44 chồi lá phân chia thân thành các nhóm * giống chồi hoa và chồi lá HS Phân loại theo nhóm sau đó hoàn có mầm lá bao bọc thành bài tập SGK/45 * khác chồi lá phát triển thành GV gọi đại diện các nhóm báo cáo và cành mang lá , chồi hoa phát triển nhận xét bổ xung lẫn thành cành mang hoa GV hoàn thành phiếu học tập cho Hs Các loại thân trên bảng phụ Thân đứng Thân leo Thân STT Tên cây Thân Thân Tay bò Thân cột Thân cỏ gỗ cuốn Cây đậu x ván Cây nhẵn x Rau má x bí đỏ, x mướp Cây dừa x Cây lạc x Sắn rây x *Có loại thân chính là thân đứng, thân leo ,thân bò - Thân đứng:gồm ? quan phiếu học tập trên em hãy cho +Thân gỗ: cứng, cao có cành biết có loại thân chính + Thân cột cứng cao không có cành + Thân cỏ : mềm thấp - Thân leo: Bằng thân , tua - Thân bò : mềm yếu IV/ Củng cố ? Thân có hình dạng và mang phận nào HS - Thân hình trụ trên thân mang cành dọc thân mang lá - Chồi nằm đỉnh thân và cành - Chồi lách nằm kẽ lá - Chồi phát triển thành thân mọc đứng ? Trình bày giống và khác chồi hoa và chồi lá HS * Giống chồi hoa và chồi lá có mầm lá bao bọc * Khác chồi lá phát triển thành cành mang lá , chồi hoa phát triển Thành cành mang hoa (26) V/ Dặn dò - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGk/45 làm bài tập SGK/45 - Nghiên cứu trước nội dung bài thân dài đâu Ngày soạn: 1/10/12 Ngày giảng: 3/10/12 Tiết 14 Tuần Bài 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU A/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Qua thí nghiệm HS tự phát thân dài phần - Biết vận dụng sơ khoa học cuả bấm tỉa cành để giải thích số tượng thực tế sản suất 2/ Kĩ -Tiến hành thí nghiệm quan sát so sánh 3/ Thái độ -Giáo dục lòng yêu thích thực vật,bảo vệ thực vật B/ CHUẨN BỊ -HS có kết thí nghiệm nhà C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / II/ Kiểm tra bài cũ: ? Thân cây gồm phận nào ? Trình bày khác chồi lá và chồi hoa III/ Bài MB: Trong thực tế trồng rau ngót người ta thường cắt ngạng thân làm có tác dụng gì Hoạt động GV và Hs Nội Dung 1/ Sự dài da thân -GV cho HS báo cáo nhanh kết thí nghiệm và ghi nhanh kết lên bảng -HS thảo luận trả lời câu hỏi SGK/46 *Thân dài phân chia tế bào kết hợp thông tin SGK/47với câu hỏi * mô phân sinh -So sánh chiều cao cây ngắt với cây không ngắt -HS bấm cây không cao nên chất dinh dưỡng tập chung vào chồi lá và chồi hoa phát triển ? GV từ thí nghiệm trên em hãy cho biết thân cây dài phận nào - HS trả lời và ghi nhớ kiến thức HS nghiên cứu thông tin sgk thảo luận trả lời câu hỏi 2/ Giải thích tượng thực tế (27) ? Cho biết trồng đậu , cà chua trước cây hoa người ta không bấm tỉa cành ? loại cây nào thì bấm -Cho ví dụ - Bấm cây lấy và hạt HS trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Trồng cây lấy gổ , lấy sợi vì người -> chồi lá và chồi hoa phát triển VD đậu ,bông ,cà phê ta không bấm tỉa cành? ? Những loại cây nào thì tỉa cành HS trả lời và ghi nhớ kiến thức - Tỉa cành cây lấy gỗ -> cây tập chung phát triển chiều cao ? Bấm tỉa cành có lợi gì VD keo, xoan… ? Thời kì nào cây thì bấm ngon tỉa cành GV giải thích ( tuỳ loại cây , tuỳ mục đích * bấm tỉa cành làm tăng suất cây trồng sử dụng…) *GV cho HS đọc kết luận chung SGK/47 IV/ Củng cố ) Hãy đánh dấu x vào ô trống cho cây sử dụng biện pháp bấm a Rau muống c Đu đủ e Cây ổi b Rau cải d Hoa hồng g Cây mướp Đáp án a, d ,g ) Đánh dấu x vào ô trống cho cây không sử dụng biện pháp ngắt a Cây mây c Mồng tơi e Bí ngô b Xà cừ d Bằng lăng g Mía Đáp án a,b ,g V/ Dặn dò Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/47 Nghiên cứu bài cấu tạo thân non kẻ phiếu học tập SGK/49 Ngày soạn: 6/10/12 Ngày giảng: 8/10/12 Tiết 15 Tuần (28) BÀI 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - HS nắm đặc điểmcấu tạo thân non so sánh với cấu tạo rễ ( Miền hút ) - Nêu đặc điểm cấu tạo vỏ và trụ phù hợp với chức chúng 2/ Kĩ năng:- Rèn kĩ quan sát so sánh 3/ Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích thiên nhiên ,bảo vệ cây II/ CHUẨN BỊ GV: Tranh : Cấu tạo thân non Cấu tạo miền hút rễ HS :Phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/.Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/.Kiểm tra bài cũ : ? Bấm tỉa cành có lợi gì? loại cây nào thì bấm ngọn? Những Loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ 3/ Bài : MB: Thân non tất các loại cây là phần thân và cành thân non thường có màu xanh lục Cấu tạo thân non nào: Cấu tạo thân non có điểm gì giống và khác cấu tạo rễ Hoạt động gv và hs nội dung - HS nghiên cứu thông tin SGK/49 kết 1/ Tìm hiểu cấu tạo thân non hợp quan sát H15.1 đọc phần chú thích xác định chi tiết phần thân non * Cấu tạo thân non gồm - GV Treo tranh gọi HS lên bảng phần: tranh trình bầy cấu tạo thân - Vỏ : Gồm biểu bì, thịt vỏ(có diệp lục) non - Trụ giữa: : gồm bó mạch (mạch day và - HS nhận xét bổ xung mạch gỗ)và ruột * Chức : +Biểu bì bảo vệ - GV cho HS thảo luận nhóm hoàn +Thịt vỏ dự trữ , quang hợp thành phiếu học tập SGK/49 +mạch dây : vận chuyển chất hữu - Đại diện 1-2 nhóm HS trình bày +mạch gỗ vận chuyển nước đáp án nhóm khác bổ xung +Ruột chứa chất dự trữ - GV đưa kiến thức chuẩn theo phiếu 2/ So sánh cấu tạo thân non học tập -GV cho học sinh làm bài tập SGK/50 và miền hút rễ * Giống nhau: - Có cấu tạo tế bào GV:treo tranh 15.5 ; 10.1 HS: lên bảng cấu tạo thân non và rễ - Gồm các phận vỏ(biểu bì , thịt vỏ) ?Tìm điểm giống cấu Trụ (bó mạch , ruột ) * Khác : tạo rễ và thân - Rễ biểu bì có lông hút ?Tìm điểm khác cấu - Mạch gỗ và mạch dây xếp sen kẽ - Thân có vòng bó mạch tạo rễ và thân - Thịt vỏ có chất diệp lục (29) Mạch gỗ , mạch dây ngoài CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA THÂN NON Các phận Cấu tạo phận Chức phận thân non Biểu bì -Gồm lớp tế bào -Bảo vệ phận bên Vỏ gồm suốt ,xếp sát Thịt vỏ -Gồm số tế bào lớn , -Dự trữ và tham gia vòng bó mạch số tế bào chứa chất diệp lục quang hợp Trụ -Mạchrây: gồm tế bào Ruột sống vách mỏng -Mạch gỗ :gồm tế bào -Vận chuyển chất hữu có vách hoá gỗ dày ,không có Vận chuyển nước và chất tế bào muối khoáng Gồm tế bào có vách hoá mỏng - Chứa chất dự trữ 4/ Củng cố Hãy tìm câu trả lời đúng cấu tạo thân non Phần cỏ bao gồm a/ Vỏ gồm thịt và ruột b/ Vỏ gồm bỉêu bì và mạch rây Đáp án :c c/ Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ Vỏ có chức a/ Vận chuyển chất hưũ c/ Dự trữ và tham gia quang hợp b/ Vận chuyển chất dự trữ d/ Bảo vệ các phận bên e/ Cả c và d Đáp án : e trụ gồm có a/ Mạch gỗ và mạch rây xen kẽ b/ Một vòng bó mạch và ruột c/ Biểu bì ,một vòng bó mạch và ruột d/ Tất các ý trên Đáp án: c 5/ Hướng dẫn nhà 1/ Về nhà học bầi và trả lời câu hỏi SGK/50 2/ Nghiên cứu trước bài Ngày soạn: 8/10/12 Ngày giảng: 10/10/12 Tiết 16 Tuần BÀI 16: THÂN TO RA DO ĐÂU I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - Qua thí nghiệm HS tự phát và trả lời câu hỏi thân to đâu - Phân biệt dác và dòng Tập xác định tuổi cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm (30) 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát ,so sánh nhận biết kiến thức 3/ Thái độ - Có ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS GV:- Sơ đồ cắt ngang thân cây trưởng thành -Tranh ; cấu tạo thân non HS: Ngiên cứu bài III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ: GV: Gọi HS lên bảng trên tranh cấu tạo thân non và cho biết chức phận HS: Trả lời và trình bày chức HS nhận xét bổ xung 3/ Bài : MB: Trong quá trình sống cây không cao lên mà còn to Hoạt động gv và hs Nội dung ? Thân to nhờ phận nào ? thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo ntn? 1/ Tầng phát sinh GV Treo tranh Cấu tạo tron củathân non và cấu tạo thân trưởng thành ? Cấu tạo thân non khác thân trưởng thành nào HS Phát thân trưởng thành có tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ GV Hướng dẫn HS xác định vị trí tầng phát sinh Dùng dao khẽ cạo lớp vỏ mầu nâu bong để lộ phần màu xanh đó là tầng sinh vỏ - Tầng sinh vỏ nằm lớp thịt vỏ Tiếp tục dùng dao khứa sâu vào lớp gỗ giúp vỏ cây to khẽ tách lớp vỏ này lấy tay sờ lên phần gỗ thấy nhớt đó chính là tầng sinh - Tầng sinh trụ nằm mạch dây trụ và mạch gỗ giúp cho trụ to GV Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi ? Vỏ cây to nhờ phận nào HS Trả lời Vỏ cây to phân chia => Thân cây to phân chia các tế bào mô phân sinh tầng sinh các tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ vỏ và tầng sinh trụ ? Trụ to nhờ phận nào HS Trụ to phân chia tế bào mô phân sinh trụ ? Thân cây to nhờ phận nào 2/ Vòng gỗ hàng năm GV:Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/51 kết hợp quan sát H16.2 và16.3SGK/52+53 trao đổinhóm trả lời câu hỏi ? Vòng gỗ hàng năm là gì ? *Hàng năm cây sinh các vòng gỗ (31) ? Tại có vòng gỗ sáng màu và vòng gỗ sẫm màu ? Làm thé nào để đếm tuổi cây HSĐọc thông tin quan sát H16.2 SGK/52trả lời câu hỏi ? Thế nào là dác ? Thế nào là ròng ( Phần bong là dác , phần cứng là ròng ) ? Khi làm cột nhà , làm trụ cầu , tà vẹt ( đường ray tàu hoả ) người ta sử dụng phần nào gỗ ? ( ròng ) Đếm số vòng gỗ ta có thể xác định tuổi cây 3/ Dác và ròng * Dác: Là lớp gỗ màu sáng phía ngoài , là tế bào mạch gỗ sống * Ròng: Là lớp gỗ màu thẫm nằm phía 4/ Củng cố ? Cây gỗ to đâu ? Vì có số cây cổ thụ thân rỗng mà sống ? Có thể xác định tuổi cây cách nào *Hàng năm cây sinh các vòng gỗ Đếm số vòng gỗ ta có thể xác định tuổi cây ? người ta chặt cây gỗ xoan ngâm xuống ao thời gian có tượng phần bên ngoài bong nhiều lớp mỏng còn phần cứng Em hãy giải thích 5/.Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/52 - Nghiên cứu bài 17 “ Vận chuyển các chất thân” - Chuẩn bị các loại hoa màu trắng , mực màu cho bài sau Ngày soạn:13/10/12 Ngày giảng: 15/10/12 Tiết 17 Tuần BÀI 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - biết tiến hành thí nghiệm chứng minh nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lân thân nhờ mạch gỗ Các chất hữu thân vận chuyển nhờ mạch rây 2/ Kĩ : Rèn kĩ quan sát phân tích so sánh 3/ Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS (32) - GV Chuẩn bị trước với các loại hoa hồng hoa huệ, cành lá dâu , cành dâm bụt - HS Làm TN theo nhóm ghi kết quan sát chỗ thân cây bị buộc dây thép III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ : ? Mạch gỗ có cấu tạo và chức gì ? Mạch rây có cáu tạo và chức gì 3/ Bài mới: MB:Là bài thực hành đầu giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh yêu cầu các nhóm báo cáo tình hình chuẩn bị nhóm Hoạt động gv và hs Nội dung GV Cho HS trình bày kết thí 1/ Vận chuyển nước và muối nghệm nhà nhóm khác nhận xét bổ khoáng hoà tan sung GVCho HS quan sát thí nghiệm trên cành mang hoa và cành mang lá để nhằm mục đích chứng minh vận chyển các chất thân lên hoa và lá GV Hướng dẫn HS cắt nát mỏng trên cành nhóm sau đó quan sát lát cắt kính hiển vi GV Phát cành đã chuẩn bị sẵn hướng dẫn HS bóc vỏ cành HS Nhẹ tay bóc vỏ nhìn mắt thường chỗ có bắt màu và nhận xét *Mạch gỗ vận chuyển nước và màu gân lá muối khoáng hoà tantừ rễ -> thân GVCho HS quan sát mẫu trên kính -> lá, hoa hiển vi xác định chỗ bị nhuộm màu sau đó trình bày kết ?Chỗ bị nhuộm màu đó là phận nào thân ? Vậy nước và muối khoáng vận chuyển qua phần nào thân HS Đọc thí nghiệm kết hợp quan sát H 17.2SGK/55 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ? Vì mép cắt trên phình to ? Vì mép vỏ phía dướikhông (33) ? Vây mạch rây có chức gì ? Nhân dân ta thường làm nào để nhân giống nhanh cây ăn bưởi ,nhẵn, vải ? Khi cắt vỏ cây làm đứt mạch rây thân cây có sống không ? GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/55 * Nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ 2/ Sự vận chuyển chất hữu * Mạch rây vận chuyển chất hữu từ lá đến các quan => Các chất hữu cây vận chuuyển nhờ mạch rây 4/ Củng cố Yêu cầu HS mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuển nước và muối khoáng ? Mạch rây có chức gì 5/ Hướng dẫn nhà 1/ Về nhà học bai trả lời câu hỏi SGK/56 Làm bài tập / 56 2/ Nghiên cứu trước bài ( Biến dạng thân ) Ngày soạn:15/10/12 Ngày giảng: 17/10/12 Tiết 18 Tuần BÀI 18: THỰC HÀNH QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - Nhận biết đặc điểm chủ yếu hình thái phù hợp với chức số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh - Nhận dạng số thân biến dạng tự nhiên 2/ Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát mẫu vật Nhận biết kiến thức qua quan sát so sánh 3/ Thái độ : Giáo dục lòng say mê môn học II/ CHUẨN BỊ - Tranh : Một số thân biến dạng - Mẫu vật: Một số thân biến dạng (34) III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Mạch rây có chức gì ?Mạch gỗ có choc gì 3/ Bài MB: Thân không có chức vận chuyển các chất cây và nâng đỡ tán lá mà số cây thân còn có chức khác nên hình dạng cấu tạo thân thay đổi làm thân biến dạng Hoạt dộng thầy và trò Nội dung 1/ Quan sát và ghi lại ? Các loại củ này có điểm gì khác thông tin số loại thân biến dạng GV Hướng dẫn HS bóc vỏ củ dong a) Quan sát các loại củ tìm đặc ,tìm đọc củ có mắt nhỏ đó là diểm chứng tỏ là thân chồi lách ,các vỏ hình vảy là lá HS Đọc thông tin SGK/ 58 trao đổi nhóm trả lời câu hỏi - Có chồi lá ? Thân củ có đặc điểm gì chức cây ? Thân rễ có đặc điểm gì chức cây - Có chồi nách HS Kể tên số cây thuộc loại thân rễ và cho biết ứng dụng tác hại => Thân biến dạng chứa chất dự chúng trữ dùng hoa kết Cho HS quan sát thân gai chồi cây xương rồng dùng gai nhọn chọc vào thân quan sát tượng thảo luận nhóm trả lời câu hỏi b/ Quan sát thân cây xương ? Thân xương rồng chứa nhiều nước rồng có tác dụng gì ? Xương rồng điều kiện nào lá - Sống nơi khô hạn ⇒ thân dự trữ nước, gọi là thân mọng nước biến thành gai ? Cây xương rồng sống đâu * Kết luận : thân biến dạng chứa ? Thân biến dạng có chức gì chất dự trữ , hay dự trữ nước cho *HS Hoạt động theo SGK/ 58 cây và hoàn thành phiếu học tập 2/ Đặc điểm số loại thân GV Treo bảng phụ gọi đại diện HS biến lên bảng trình bày stt Tên cây Đặc điểm thân biến dạng Chức Tên thân biến dạng (35) củ su hào củ khoai thân củ nằm trên mặt đất thân củ nằm mặt đất thân rễ nằm đất thân rễ nằm đất thân mọng nước chứa gai chứa chất dự trữ thân củ chứa chất dự trữ thân củ củ gừng chứa chất dự trữ thân rễ củ dong chứa chất dự trữ thân rễ Xương dự trữ nước thân mọng rồng 4/ Củng cố *Hãy đánh dấu x vào ô vuông đầu câu trả lời đúng Câu 1/ Trong nhóm cay sau nhóm nào toàn cây thân rễ a Su hào , tỏi tây , cà rốt c khoai tây ,cà chua ,củ cải b Dong giềng , củ cải , củ gừng d Cỏ tranh ,nghệ ,giềng Đáp án d Câu 2/ Trong nhóm cây sau nhóm nào gồm toàn cây mọng a Xương rồng, cành giao ,cây thuốc bỏng b Cây mít ,nhẵn , xương rồng c Thuốc bỏg ,nhẵn ,táo d Nhẵn , cải , su hào / Hướng dẫn nhà1/ Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/59 2/ Nghiên cứu trước bài Ngày soạn:20/10/12 Ngày giảng: 22/10/12 Tiết 19 Tuần 10 ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - HS hệ thống hoá lại kiến thức tế bào thực vật và thân - Biết thể thực vật lớn lên là nhờ phân chia tế bào thực vật - So sánh cấu tạo thân non với cấu tạo miền hút rễ 2/ Kĩ - So sánh phân tích trên hình vẽ 3/Thái độ - Tích cực tự giấc học tập , yêu thích thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ * GV: Tranh : Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật Cấu tạo miền hút rễ Con đường hút nước và muối hoà tan Cấu tạo thân non Sơ đồ cấu tạo thân trưởng thành HS: Mẫu vật : Một số loại rễ và thân biến dạng Bảng phụ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: / (36) 2/ Kiểm tra bài cũ: GV : cho kết hợp quá trình học bài 3/ Bài Hoạt dộng thầy và trò GV Treo tranh Cấu tạo tế bào thực vật ? Tế bào thực có hình dạng kích thước nào ? Tế bào thực vật gồm thành phần chủ yếu nào ? TBTV phận nào có khả phân chia ? Quá trình đó diễn nào ? Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật có ý nghĩa gì HS: Các quan TB TV rễ, thân lớn lên ? Có loại rễ trình bày đặc điểm loại Nội dung I / Cấu tạo tế bào thực vật - Hình dạng , kích thước khác -Thành phần gồm : Vách TB, màng sinh chất ,chất TB ,nhân và số thành phần khác -TB mô phân sinh có khả phân chia GV Treo tranh cấu tạo miền hút rễ II/ Rễ HS lên bảng trình bày cấu tạo và *Có loại chức - Rễ cọc gồm rễ cái và nhiều rễ HS nhận xét và ghi nhớ kiến thức - Rễ chùm gồm nhiều rễ mọc từ gốc thân * Các miền rễ - Miền trưởng thành → Dẫn truyền - Miền hút → Hấp thụ nước và MK - Miền sinh trưởng → làm rễ dài ? Kể tên các loại rễ biến dạng và - Miền chóp rễ → Che trở đầu rễ chức chúng *Các loại rễ biến dạng -Rễ củ: Chứa chất dự trữ -Rễ móc: Giúp cây leo cao -Rễ thở: Lấy O2cung cấp cho các phần - Giác mút Lấy thức ăn từ cây chủ ? Thân gồm phân nào III/ Thân ? Thân dài đâu * Thân gồm : Hình trụ có cành trên đỉnh ? Thân to đâu thân và cành là chồi ,dọc thân và ? Trình bày cấu tạo và chức cành mang lá thân non trên hình vẽ ? Mạch rây có chức gì * Thân dài phân chia tế bào mô ? Mạch gỗ có chức gì phân sinh HS: Trả lời SGK/ 49 * Thân to tầng sinh vỏ và tầng sinh (37) trụ *Cấu tạo thân non SGK/49 4/ Củng cố - Nêu đặc điểm chung thực vật - Nêu khác và giống cấu tạo rễ và thân 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài nghiên cứu các nội dung ôn tập - Chuẩn bị kiến thức sau kiểm tra 45 phút Ngày soạn: 22/10/12 Ngày giảng: 24/10/12 Tiết 20 Tuần 10 KIỂM TRA TIẾT I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - HS hệ thống lại kiến thức đã học tế bào thực vật , rễ , thân - Nắm cấu tạo tế bào , cấu tạo miền hút rễ và cấu tạo thân non 2/ Kĩ năng: - Trình bày bài có khoa học 3/ Thái độ : - Nghiêm túc tự giấc học tập II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS GV: chuẩn bị trước đề kiểm tra III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số : / 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Bài : Ma trận đề kiểm tra Chủ đề(Nộidung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp Vận dụng cấp chương)Mức độ thấp độ cao độ nhận thức Chương 1: Tế TNKQ baò thực vật 1,0%TSĐ=2,0đ 1,0%TSĐ=2,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ Chương II: Rễ TNKQ Rễ gồm có niềm? Nêu chức miềm? 5,0%TSĐ=5,0đ 2,0%TSĐ=2,0đ 3,0%TSĐ=3,0đ 5,0%TSĐ=5,0đ TNKQ Chương III: Thân to nhờ đâu ? Cho biết (38) Thân khác dác và ròng? 4,0%TSĐ=4,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ 3,0%TSĐ=3,0đ 4,0%TSĐ=4,0đ TSĐ:10 Tổng số câu :4 2đ 20% TSĐ 5đ 50%TSĐ 3đ 30%TSĐ 10đ 100%TSĐ ĐỀ BÀI I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: ( điểm) Hãy điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống các câu sau: - Có loại rễ chính là và - .có rễ cái to khoẻ đâm sâu xuống đất và nhiều rễ mọc xiên , từ các rễ lại mọc nhiều rễ bé - .gồm nhiều rễ to dài gần nhau, thường mọc từ gốc thân thành chùm Câu2 : ( điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng các trường hợp sau: Cấu tạo tế bào gồm a : Vách tế bào, màng sinh chất , chất tế bào, nhân b : Vách tế bào , màng sinh chất ,nhân , không bào c : Màng sinh chất , nhân, không bào ty thể, lạp thể d : Không bào ,chất nguyên sinh, vách tế bào, ty thể Sự phân chia tế bào diễn : a: Ở miền trưởng thành rễ : c: Mô phân sinh b: Ở miền trưởng thành thân : d: Ở cây trưởng thành phầ mạch gỗ Câu 3: ( điểm) Hãy ghép các thông tin cột A với các thông tin cột B cho phù hợp: A B Các phận thân non Chức 1- Biểu bì a) Chứa chất dự trữ - Thịt vỏ b) Bảo vệ các phận bên - Mạch rây c) Dự trữ tổng hợp chất hữu và quang - Mạch gỗ hợp - Ruột d) hút nước và muối khoáng e) Vận chuyển nước và muối khoáng g) Vận chuyển chất hữu h) nâng đỡ cây (39) Câu 4: (1 điểm ) Vỏ có chức a/ Vận chuyển chất hưũ c/ Dự trữ và tham gia quang hợp b/ Vận chuyển chất dự trữ d/ Bảo vệ các phận bên e/ Cả c và d II/ PHẦN TỰ LUẬN( điểm) Câu1 : ( điểm) Rễ gồm có niềm? Nêu chức miềm? Câu : ( điểm) Thân to nhờ đâu ? Cho biết khác dác và ròng? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I/ Phần trắc nghiệm ( điểm ) Câu1 : ( điểm ) Mỗi ý điền đúng 0,5 đ (1) Rễ cọc (2) Rễ chùm (3) Rễ cọc (4) Rễ chùm Câu : ( điểm ) Mỗi ý đúng 0,5 đ a c Câu : ( điểm ) Mỗi ý đúng 0,25 đ 1- b 2- c 3- g 4- e 5- a Câu 4: (1 điểm ) e II/ Phần tự luận ( điểm ) Câu : ( điểm ) Rễ gồm có miền sau: - Miền trưởng thành - Miền hút - Miền sinh trưởng - Miền chóp rễ Các miền rễ Chức Miền trưởng thành có các mạch dẫn Dẫn truyền Miền hút có lông hút Hấp thụ nước và muối khoáng Miền sinh trưởng nơi tế bào phân chia Làm cho rễ dài Miền chóp rễ Che trở cho đầu rễ Câu : ( điểm ) -Thân to là phân chia các tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ - Dác là lớp gỗ màu sáng phía ngoài là tế bào mạch gỗ sống , có chức vận chuyển nước và muối khoáng - Ròng là lớp gỗ màu thẫm , rắn dác phía gồm tế bào chết , có chức nâng đỡ cây Điểm bài kiểm tra TS HS G K TB Y (40) Nhận xét đề kiểm tra Ngày soạn: 27/10/12 Ngày giảng: 29/10/12 CHƯƠNG IV : LÁ Tiết 21 Tuần 11 BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - Nêu đặc điểm bên ngoài lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức thu nhận ánh sáng , cần thiết cho chế tạo chất hữu - Phân biệt kiểu gân lá, và phân biệt dược lá đơn và lá kép 2/ Kĩ :- Rèn kĩ quan sát nhận biết Kĩ hoạt động nhóm 3/ thái độ : yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ GV - Cành có các kiểu mọc lá HS - Một số phiến lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / / Kiểm tra bài cũ : GV chữa bài kiểm tra 3/ Bài : MB:Lá là quan sinh dưỡng cây lá có đặc điểm gì cấu tạo và chức ta cần nghiên cứu Hoạt dộng thầy và trò Nội dung GV Cho HS quan sát phiến lá thảo 1/ Đặc điểm bên ngoài lá luận trả lời câu hỏi a) Phiến lá ? Em có nhận xét gì hìn dạng , kích thước, màu sắc phiến lá , diện tích bề mặt phiến lá so với cuống ? Tìm điểm giống phiến lá các loại lá - Phiến lá hình dẹp , màu xanh ? Những điể giống đó có tác ,hình dạng kích thước khác nhau, là dụng gì đối vớiviệc thu nhận ánh sáng phần rộng lá lá GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/62 kết hợp quan sát vật mẫu trả - Chức : Thu nhận nhiều lời câu hỏi ánh sáng ? Có loại gân lá đó là b ) Gân lá loại nào (41) GVYêu cầu HS lên bảng phân loại Gân hình mạng gân lá nhóm mẫu vật đối chứng Có loại Gân hình cung HS nhận xét bổ xung Gân hình song song GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/63 kết hợp mẫu vật có để phân biệt lá đơn ,lá kép GV Gợi ý dựa và vị trí chồi nách và c ) Phân biệt lá đơn, lá kép - Lá đơn có cuống chồi số phiến lá Trả lời câu hỏi ? Vì lá hoa hồng là lá kép , lá nách và mang phiến lá mồng tơi là lá đơn - Lá kép có cuống chính phân nhánh *Cho HS phân loại vật mẫu có thành nhiều cuống , cuống GV Cho HS quan sát các loại cành mang phiến lá mang đến lớp và đối chiếu với H19.5/63 trả lời câu hỏi 2/ Các kiểu xếp lá trên thân và cành ? Cho biết có máy kiểu xếp lá trên thân cành Mọc đối GV Cho HS thảo luận hoàn thành Có kiểu - Mọc cách phiếu học tập , dựa vào hình - Mọc vòng 19.5/63để hoàn thành * Đại diện các nhóm báo cáo kết và bổ xung cho GV Đưa kiến thức chuẩn STT Kiểu xếp lá trên cây Có loại lá mọc từ mấu thân Kiểu xếp lá Lá cây dâu Lá Mọc cách Lá cây dừa cạn Lá Mọc đối Lá dây quỳnh Lá Mọc vòng GV Cho HS quan sát các mẫu cành * ý nghĩa sinh học cách xếp lá mang đến lớp từ trên xuống , từ các phía khác nhảutả lời câu hỏi ? Em có nhận xét gì cách bố trí các lá mấu thân trên so với các lá mấu thân ? Cách bố trí đó có ý nghĩa gì cây HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức - các lá trên cành xếp so le giúp * Cho HS đọc kết luận chung SGK/64 cây nhận nhiều ánh sáng 4/ Củng cố Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng các trường hợp sau 1- Trong các nhóm sau nhóm nào toàn lá có gân hình song song a : Lá hành , lá nhẵn ,lá bưởi c : Lá lúa ,lá keo , lá bí đỏ b :Lá rau muống , lá cải d : Lá tre ,lá lúa , lá cỏ 2- Trong lá sau đây nhóm nào gồm toàn lá đơn a : Lá dâm bụt , lá dâu ,lá phượng c : Lá trúc đào ,lá hồng , lá lốt b : Lá ổi, lá dâu ,lá mít d : Lá hồng ,lá phượng , lá khế ĐÁP ÁN 1: d 2:b (42) 5/ Hướng dẫn - Nghiên cứu trước bài Ngày soạn:29/10/12 Ngày giảng: 31/10/12 Tiết 22 Tuần 11 BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: HS nắm đặc điểm bên phù hợp với chức phiến lá Giải thích đặc điểm màu sắc mặt phiến lá 2/ Kĩ : quan sát và nhận biết 3/ Thái độ : yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ - Kính hiển vi - Tranh sơ đồ cấu tạo phần phiến lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Lá có đặc điểm bên ngoài và xắp sếp trên cây nào để nhận nhiều ánh sáng 3/ Bài mới: *MB:Vì lá có thể chế tạo chất dinh dưỡng cho cây Ta có thể giải đáp điều này đã hiểu rõ cấu tạo bên phiến lá Vậy bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này: Hoạt dộng thầy và trò Nội dung GV Cho HS nghiên cứu thông tin kết hợp quan sát H20.2&20.3 SGK/6 thảo luận trả lời câu hỏi ? Đặc điểm nào biểu bì có chức che trở các phận bên HSTrả lời và ghi nhớ kiến thức ? Đặc điểm náo giúp ánh nắng chiếu vào bên HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Hoạt động nào lỗ khí giúp lá trao đổi chất và thoát nước GV Giới thiệu và giải thích H20.4 Giới thiệu mô hình HS quan sát kết hợp đọc thông tin SGK /66 trả lời câu hỏi 1/ Biểu bì - Gồm lớp tế bào có vách ngoài dày suốt xếp xít có chức bảo vệ -Vách tế bào dày phía ngoài trên biểu bì có lỗ khí - Hoạt động đóng mở lỗ khí giúp lá trao đổi chất và thoát nước (43) ? Em hãy so sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và mặt có điêm gì khác GVgợi ý dựa vào các đặc điểm hìnhdạng tế bào , cách xếp số lượng lục lạp / Thịt lá * Tế bào thịt lá có vách mỏng phía chứa nhiều lục lạp giúp phiến lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu * Khác : Tế bào thịt lá phía trên Tế bào thịt lá phía tế bào dạng dài Nh÷ng tÕ bµo d¹ng trßn xếp sát xếp không sát Các đặc điểm so sánh Hình dạng các tế bào cách xếp tế bào Lục lạp Nhiều sếp thẳng đứng ít , sếp lộn sộn TB ? Lớp tế bào nào có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu - Lớp tế bào phía trên phù hợp với chức HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức chế tạo chất hữu ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo -Lớp tế bào phía phù hợp với chức phù hợp với chức trao đổi trao đổi khí khí HSTrả lời và ghi nhớ kiến thức 3/ Gân lá GV Cho HS đọc thông tin SGK/66 - Gân lá nằm xen phần thịt lá gồm các và quan sát H20.4 trả lời câu hỏi bó mạch có chức vận chuyển các chất ? Gân lá có chức gì HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Qua bài học em biết điều gì 4/ Củng cố GV: Treo tranh H20.4 giới thiệu lại toàn cấu tạo phiến lá ? Cấu tạo phần thịt lá có đặc điểm gì giúp nó thực chức chế tạo chất hữu cho cây ? Lỗ khí có chức gì , Những đặc điểm nào phù hợp với chức đó 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/66 Câu 1,2,3 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 23 Tuần (44) BÀI 21: QUANG HỢP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: -Biết phân tích thí nghiệm để tự rút kết luận , có ánh sáng lá có thể chế tạo tinh bột và nhả khí ôxi - Giải thích vài tượng thực tế vì trồng cây nơi có nhiều ánh sáng Vì nên thả rong vào bể nuôi cá cảnh 2/ Kĩ - Phân tích thí nghiệm , quan sát tượng rút kêt luận 3/ Thái độ - Bảo vệ thực vật chăm sóc cây II/ CHUẨN BỊ - Dung dịch iốt ,lá khoai lang , ống hút , vài lá đã thử dung dịch iốt III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Cấu tạo phiến lá gồm phần nào , chức phần ? * Gồm lớp tế bào có vách ngoài dày → Bảo vệ - Tế bào không màu suốt → để ánh sáng chiếu qua - Hoạt động đóng mở lỗ khí giúp lá trao đổi chất và thoát nước * Giống : Tế bào thịt lá phía chứa nhiều lục lạp giúp phiến lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu 3/ Bài mới: MB:Cây xanh khác hẳn với động vật nó có khả chế tạo chất hữu để tự nuôi sống mình là có nhiều lục lạp Vậy lá cây chế tạo chất gì và điều kiện nào: Để trả lời câu hỏi đó ta hãy tìm hiểu các thí nghiệm bài học hôm Hoạt dộng thầy và trò Nội dung 1/ Xác định chất mà lá cây chế tạo GV Gọi HS đọc thônh tin kết hợp quan sát H 21.1 SGK/68+69 thảo luận trả lời câu hỏi ? Việc bịt lá thí nghiệm băng - Bịt lá thí nghiệm băng giấy đen giấy đen nhằm mục đích gì ? làm cho phần lá không nhận ánh HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức sáng diều này nhằm mục đích đối chiếu ? Chỉ có phần nào lá thí nghiệm so sánh với phần lá chiếu sáng đã chế tạo tinh bột vì em biết HS: Trả lời và ghi nhớ kiến thức - Chỉ có phần lá không bị bịt đã chế tạo tinh bột vì có phần này bị ? Qua thí nghiệm này ta rút nhuộm màu xanh tím với thuốc thử tinh kết luận gì bột GVThông báo từ tinh bột và *KL: Lá chế tạo tinh bột có muốikhoáng hoà tan lá chế tạo ánh sáng (45) chất hữu cần thiết cho cây * Cho HS đọc thông tin SGK Kết hợp quan sát H21.2 và kết thí nghiệm trao đổi nhóm trả lời câu hỏi ? Cành rong cốc nào chế tạo tinh bột ? vì ? Những tượng nào chứng tỏ cành rong cốc đó đã thảI chất khí , đó là khí nào HS: Trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Qua thí nghiệm trên em rút kết luận gì * Gợi ý dựa vào kết thí nghiệm và chú ý chất khí nào trì cháy ?Tại mùa hè trời nắng nóng đứng bóng cây to lại thấy mát và rễ thở ? Qua thí nghiệm bài học em rút kết luận gì HS: Trả lời và ghi nhớ kiến thức 2/ Xác định chất khí thải quá trình lá chế tạo tinh bột - Chỉ có cành rong cốc B chế tạo tinh bột vì chiếu ánh sáng - Hiện tượng chứng tỏ cành rong cốc B đã tạo chất khí là có bọt khí thoát từ cành rong và có chất khí tạo thành từ đáy ống nghiệm cốc B đó là khí ôxi vì đã làm que đóm bùng cháy *KL: lá đã thải khí ôxi quá trình tạo tinh bột 4/ Củng cố ? Tại nuôi cá bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ? / Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/70 - Đọc và nghiên cứu trước bài Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 24 Tuần BÀI 21: QUANG HỢP (tiếp theo) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - Vận dụng kiến thức đã học và kĩ phân tích thí nghiệm để phân biệt (46) chất lá cần sử dụng chế tạo tinh bột - Phát biểu khái niệm đơn giản quang hợp - Viết sơ đồ tóm tắt quang hợp 2/ Kĩ - Quan sát so sánh phân tích thí nghiệm ,khái quát 3/ Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên ,đặc biệt là thực vật II/ CHUẨN BỊ - Chuẩn bị thí nghiệm theo H21.5SGK/71 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Tại nuôi cá cảnh bể kính , người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ? Vì nơi đông dân cư các thành phố lớn người ta hay trồng nhiều cây xanh 3/ Bài : Hoạt dộng thầy và trò GVCho HS đọc thông tin SGK/70+7 và thực thao tác thí nghiệm mục tam giác HS thảo luận tìm câu trả lời đúng ghi vào giấy ? Điều kiện thí nghiệm cây A khác cây B điểm nào ? Lá cây chuuông nào chế tạo tinh bột vì em biết GV Thông báo cây chuông A sống điều kiện không có khí CO2 ,ở chuông B có khí CO2 GV Hướng dẫn HS rút kế luận ? Tại xung quanh nhà và nơi công cộng lại cần trồng nhiều cây xanh GV Cho HS đọc thông tin SGK/72 và gọi hs lên bảng viết sơ đồ quang hợp HS nhận xét bổ xung GV Đưa kết luận ? Vậy quang hợp là gì ? Lá cây đã sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột , nguyên liệu đó lấy từ đâu ? Lá cây chế tạo tinh bột điều Nội dung 1/ Cây cần chất gì để chế tạo tinh bột - Lá cây chuông A không chế tạo tinh bột - Lá cây chuông B chế tạo tinh bột * Kết luận : Không có khí CO2 lá không chế tạo tinh bột II/ Khái niệm quang hợp * Nước + CO2 ⃗ anhsang Tinh bột + O2 đất KK Trong lá *Kết luận : quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước và (47) kiện nào khí CO2 , lượng ánh sáng mặt trời ? Ngoài tinh bột lá cây còn chế tạo chế tạo tinh bột và nhả khí O2 tinh bột nào khác GV Cho HS tự rút kết luận 4/ Củng cố GV Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm quang hợp GV gợi ý trả lời câu 3SGK/72 ( Những thân non có màu xanh tham gia quang hợp vì thân nó có lục lạp , Những cây không có lá lá sớm rụng thì chức quang hợp thân cành đảm nhận ) 5/ Hướng dẫn nhà Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/72 Đọc mục em có biết Nghiên cứu trước bài Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 25 Tuần THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: Nhận biết đặc điểm bên ngoài lá và cách sếp lá trên cây phù hợp với chức thu nhận ánh sáng.Nhận biết kiểu gân lá Phân biệt đựơc lá đơn lá kép.Nhận biết đựoc cấu tạo bên phù hợp với chức phiến lá 2/ Kĩ Rèn kĩ sử dụng kính hiển vi , Kĩ quan sát và nhận biết (48) 3/ Thái độ Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học , ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ * GV:kính lúp , kính hiển vi Tranh : cấu tạo lá * HS :mẫu lá Đọc lại bài cấu tạo ngoài và cấu tạo phiến lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số: / 2/ Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3/ Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung GV: cho hs quan sát các loại lá ? cho biết các phận lá 1/ Quan sát cấu tạo ngoài lá Nhận xét hình dạng , kích thước , màu sắc phiến lá các loại ? Phân biệt các loại gân lá ? Các kiểu xếp lá trên thân và cành GV:Lá có đặc điểm bên ngoài và xếp trên cây ntn?để nhận nhiều ánh sáng GV hướng dẫn hs cách lấy mẫu để quan sát - Đưa mẫu vật lên quan sát *Phiến lá hình dẹp , màu xanh,là - Điều chỉnh kính hiển vi *Quan sát nhận biết tế bào biểu bì , lộ khí phần rộng lá Các lá trên cành ( Biểu bì là lớp tế bào xếp sát xếp so le giúp cây nhận nhiều màu suốt mặt có nhiều lộ khí) ánh sáng * Quan sát tế bào thịt lá: Lớp tế bào phía trên: 2/ Quan sát cấu tạo phiến lá (dài , xếp sát , có nhiều màu xanh) - Lớp tế bào phía dưới: ( Dạng tròn , xếp lộn xộn , màu xanh nhạt) - Quan sát gân lá - Phân biệt mạch dây mạch gỗ Hs ghi kết quan sát 4/ Củng cố GV:Thu phiếu học tập - Nhận xét đánh giá 5/ Hướng dẫn nhà (49) Nghiên cứu bài Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 26 Tuần BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - HS nêu các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp - Vận dụng kiến thức giải thích ý nghĩa vài biện pháp kĩ thuật trồng trọt - Tìm VD thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng quang hợp 2/ Kĩ năng: - Khai thác thông tin tìm kiếm kiến thức 3/ Thái độ :Tham gia bảo vệ phát triển cây xanh II/ CHUẨN BỊ - Bảng phụ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số / (50) 2/ Kiểm tra bài cũ ? Lá cây sử dụng loại nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột , lá lấy nguyên liệu đó từ đâu ? * Nước + CO2 ⃗ anhsang Tinh bột + O2 Diệp lục Giải thích công thức Nước rễ lấy từ đất , CO2 lấy từ không khí , ánh sáng từ mặt trời , diệp lục Lá Tạo tinh bột lá , O2 lá thải môi trường 3/ Bài mới: MB:Quang hợp cây xanh diễn môi trường có nhiều điều kiện khác nhau.Vậy điều kiện bên ngoài nào đã ảnh hưởng lớn đến quang hợp Đó là câu hỏi ta phải trả lổitng bài học này Hoạt động thầy và trò Nội dung GV Cho HS nghiên cứu thông tin 1/ Những điều kiện bên ngoài ảnh SGK/75 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi hưởng đến quang hợp ? Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp HS Khí CO2 , nước ,ánh sáng ,nhiệt độ , * Các điều kiện ảnh hưởng đến quang hợp là nhiệt độ ,ánh sáng ,khí CO2, nước ? Tại trồng cây muốn có suất cao không nên trồng cây với mật độ quá dày * Thiếu ánh sáng , thiếu không khí, 2/ Quang hợp cây xanh có ý nhiệt độ khônh khí tăng cao nghĩa gì ? Tại có nhiều loại cây cảnh trồng nhà mà xanh tốt lấy VD ? Tại muốn cây sinh trưởng tốt phải chống nóng chống rét cho cây * Tạo điều kiện thuận lợi cho cây quang hợp * Nhờ quá trình quang hợp cây xanh GV Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi đã tạo các chất cần cho sống ? Khí ôxi quang hợp thải cần cho các sinh vật ôxi hô hấp sinh vật nào - Chất hữu * Cần thiết cho sinh vật.Sinh vật trên trái đất hô hấp thải khí CO vì tỉ lệ chất khí này không khí nhìn chung không thay đổi ? Chất hữu cây chế tạo sinh vật nào sử dụng ? * Hầu hết các loài sinh vật kể người ? Hãy kể tên loài sản phẩm mà cây xanh đã cung cấp cho đời sống người 4/ Củng cố (51) ? Hãy chọn câu trả lời đúng các trường hợp sau 1/ Vì cần trồng cây đúng thời vụ A: Đáp ứng nhu cầu ánh sáng cho cây quang hợp B: Đáp ứng nhu cầu nhiệt độ cho cây quang hợp C : Cây phát triển diều kiện thời tiết phù hợp thoả mãn đòi hỏi các diều kiện bên ngoài giúp cho quang hợp Đáp án : C 2/ Không có cây xanh thì không có sống sinh vật trên trái đất điều đó có đúng không ? A: Đúng vì sinh vật trên trái đất hô hấp cần O2 cây xanh thải B: Đúng vì sinh vật phải sống nhờ chất hữu cây xanh quanh hợp C: Không đúng vì không phải sinh vật Sông nhờ cây xanh D: Đúng vì sinh vật trên trái đất hô hấp cần O2 cây xanh thải ravà chất hữu Đáp án : D 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/76 - Nghiên cứu trước bài ( cây có hô hấp không ) Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 27 Tuần BÀI 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: -Phân tích thí nghiện và tham gia thiết kế thí nghiệm đơn giản hs phát có tợng hô hấp cây -Nhớ các khái niệm đơn giản tượng hô hấp và hiểu đợc ý nghĩa hô hấp đời sống cây -Giải thích vài ứng dụng trồng trọt liên quan đến tượng hô hấp cây 2/ Kĩ -Rèn kuyện kĩ quan sát thí nghiệm ,tìm kiến thức -Tập thiết kế thí nghiệm 3/ Thái độ - Giáo dục lòng say mê môn học II/ CHUẨN BỊ GV:-Các dụng cụ để làm thí nghiệm SGK HS: ôn lại kiến thức quang hợp và vai trò khí Oxi III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Nêu điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp , không có cây xanh thì (52) không có sống trên trái đất đúng hay sai?Vì 3/ Bài mới: MB: Lá cây thực quang hợp ánh sáng đã nhả khí Ôxi Vậy lá cây có hô hấp không làm nào để hiểu ? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu các thí nghiệm *Gọi HS đứng chỗ đọc phần thí 1/ Các thí nghiệm chứng minh nghiệm Lan Hải tượng hô hấp cây HS:Nghiên cứu nội dung SGK-Tr77 nắm cách thiết kế và kết thí a) Thí nghiệm nhóm Lan và Hải nghiệm HSQuan sát H23.1SGK tóm tắt thí nghiệm gồm phần chuẩn bị cách tiến hành *Cho HS trình bày lại thí nghiệm trước lớp GVGiải thích Lớp váng trắng đụcởcốc A dày lên là có nhiều khí CO2 ?Vậy đâu mà khí CO2 A dày lên + Không khí hai chuông có ?không khí hai chuông chứa khí khí CO2 vì cốc nước vôi gì ?Vì em biết ? hai chuông có lớp váng trắng ?Vì mặt nớc chuông A có đục váng trắng đục nhiều ? - Lớp váng trắng đục chuông A ? Từ kết thí nghiệm ta rút dày vì cây chuông đã thải kết luận gì ? khí CO2 ? Nội dung làm thí nghiệm nhằm mục *KL: Khi thiếu ánh sáng cây thải đích gì ? nhiều khí CO2 ?Từ kết thí nghiệm 1,2 nêu trên em b) Thí nhiệm nhóm An và Dũng hãy cho biết lá cây quang hợp - Bố trí thí nghiệm cậy không có ddưới ánh sáng mặt trời nhả khí ánh sáng đến dùng que đóm thì ? Vậy lá cây có hô hấp không ?Làm thấy que đóm tắt chứng tỏ cây đã lấy nào để biết khí O2 không khí - Cây có hô hấp vì thí nghiệm và đã cho biết cây thải khí CO2và hút khí O2trong không khí Hoạt động : Tìm hiểu việc hô hấp 2/ Hô hấp cây cây HS Đọc thông tin SGK –Tr78,79 - Cây lấy khí O2 để phân giải các ? Hô hấp là gì ?Hô hấp có ý nghĩa nào đời sống cây ?Viết chất hữu sản lợng cần cho sơ đồ hô hấp các hoạt động sống đồng thời thải khí CO2 và nước gọi là tượng hô ? Những quan nào cây tham hấp gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp * Chất hữu + khí oxi với môi trường Năng lượng + CO2 + H2O ?Cây hô hấp vào thời gian nào -Tất các quan tham gia hô (53) ngày hấp ?Người ta đã giúp rễ và hạt gieo - Cây hô hấp suốt ngày đêm hô hấp biện pháp nào ? - Làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt gieo và rễ hô hấp tốt góp phần nâng cao xuất cây trồng 4/ Củng cố ? Muốn chứng minh cây hô hấp ta phải làm thí nghiệm gì ? ? Vì ban đêm không nên để nhiều hoa cây cảnh phòng ngủ đóng kín cửa ? 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà các em học bài trả lời câu hỏi cuối SGK - Nghiên cứu trước bài (Phần lớn nước vào cây đâu ) - Ôn bài cấu tạo phiến lá Ngày soạn: Ngày giảng : Tiết 28 Tuần BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - Lựa chọn cách thiết kế thí nghiệm chứng minh cho kết luận phần lớn nước dễ hút vào cây đã lá tahỉ ngoài nằng thoát - Nêu ý nghiã quan trọng thóat nước qua lá - Nắm điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới thoát nước - Giải thích số biện pháp kĩ thuật trồng trọt 2.Kĩ - Quan sát nhận biết so sánh kết thí nghiệm tìm kiế thức 3.Thái độ -Giáo dục lòng say mê môn học ham hiểu biết II/CHUẨN BỊ -Tranh phóng to H24.1 và 24.2 (SGK-Tr80) -Tranh cấu tạo cắt ngang phiến lá III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ?Nêu cấu tạo phiến lá và chức nó 3/ Bài mới: MB:Chúng ta biết cây cân dùng nước để quang hợp và sử dụng số hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút nhiều nước Nhưng theo nghiên cứu các nhà khoa học cây cần giữ lại phần nhỏ còn phần lớn nước đâu? Bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động thầy và trò Hoạt động : Tìm hiểu thí nghiệm xác Nội dung (54) định phần lớn nước vào cây đâu * cho HS đọc thông tin SGK/80 suy nghĩ trả lời câu hỏi ? Một số HS đã dự đoán điều gì ? Để chứng minh cho dự đoán đó họ đã làm gì HS làm thí nghiệm * Cho HS tự nghiên cứu thí nghiệm 2quan sát H24.3trả lời câu hỏi ? Vì thí nghiệm các bạn phải sử dụng cây tươi ( cây có đủ rễ , thân , lá ) HS chứng minh vai trò lá thí nghiệm ? Theo em thí nghiệm nhóm nào đã kiểm tra điều dự đoán ban đầu ? Vì em chọn thí nghiệm này Hoạt động : Tìm hiểu ý nghĩa thoát nước qua lá *Cho HS quan sát H24.3 để biết đợc đờng mà nước thoát ngoài qua lá GV: Cho HS đọc thông tin SGK/82 trả lời câu hỏi ? Vì thoát nước ngoài quan trọng đời sống cây ? Sự thoát nước qua lá có ý nghĩa gì Hoạt động : Tìm hiểu điều kiện bên ngoài Ah đến thoát nước HS Đäc th«ng tin SGK/82 tr¶ lêi c©u hái t ? Sao đánh cây trồng nơi khác người ta ph¶i chän ngµy r©m m¸t vµ tØa bít l¸ hoÆc ng¾t ngän HS Gi¶m bít sù tho¸t h¬i níc c©y cha bÐn rÔ ? Sù tho¸t h¬i níc phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nµo HS: Tr¶ lêi vµ ghi nhí kiÕn thøc ? Bµi häc nµy gióp em biÕt thªm ®iÒu g× HS: KÕt luËn chung SGK/82 1/ Thí nghiệm xác định phần lớn níc vµo c©y ®i ®©u *ThÝ nghiÖm nhãm dòng vµ tó (SGK tr80) *ThÝ nghiÖm cña nhãm TuÊn vµ H¶i - KÕt qu¶: níc ë lä B gi÷ nguyªn → đĩa cân lọ B nặng lọ A *KL: Phần lớn nớc rễ hút vào đã đợc thoát ngoài thoát níc 2/ ý nghÜa cña sù tho¸t h¬i níc qua l¸ - hiÖn tîng tho¸t h¬i níc qua l¸ gióp cho sù vËn chuyÓn níc vµ muèi kho¸ng tõ rÔ lªn l¸ gióp cho l¸ khái bÞ kh« 3/ nh÷ng®iÒu kiÖn bªn ngoµi ¶nh hởng đến thoát nớc qua lá Sù tho¸t h¬i níc qua l¸ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nh ¸nh sáng , nhiệt độ , độ ẩm và không khÝ 4/Củng cố ? Sự thoát nước qua lá có ý nghĩa gì HS : Hiện tượng thoát nước qua lá giúp cho vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lágiúp cho lá khỏi bị khô ?Sao đánh cây trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá ngắt HS: Giảm bớt thoát nước cây chưa bén rễ ? Sự thoát nước phụ thuộc vào các yếu tố nào (55) HS : Sự thoát nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài ánh sáng , nhiệt độ , độ ẩm và không khí 5/ Hướng dẫn nhà -Về nhà các em học bài trả lời câu hỏi cuối SGK/82 -Nghiên cứu trớc bài ((Biến dạng lá )) - Chuẩn bị số mẫu lá hình 25.1 → 25.7 SGK/ Ngày soạn: Ngày giảng : Tiết 29 Tuần BÀI 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - Nêu đặc điểm hình thái và chức số lá biến dạng từ đó hiểu ý nghĩa lá biến dạng 2/ Kĩ - Quan sát nhận biết kiến thức từ mẫu tranh 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật : cành mây ,xương rồng ,đậu hà lan ,cây hành ,Củ dông ta, củ gừng - Tranh : Biến dạng lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Sự thoát nước qua lá có ý nghĩa gì ? Sự thoát nước phụ thuộc vào các yếu tố nào 3/ Bài mới: MB: Phiến lá thường có dạng dẹp chức chính lá là chế tạo chất dinh dưỡng số cây thực chức khác lá đã bị biến dạng Vậy lá biến dạng là có ý nghĩa nên ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu loại lá biến dạng 1/ Có loại lá biến dạng nào * Cho HS quan sát hình 23.1 và vật mẫu trả lời câu hỏi ? Lá cây xương rồng có đặc điểm - Lá số cây biến dạng hình thái gì ? Vì đặc điểm đó lai giúp cây thích hợp với chức các điều sống nơi khô hạn thiếu nước kiện sống khác * Cho HS quan sát H25.2và 25.3 cho biết số lá chét cây đậu hà lan và lá cây mây có gì khác với lá bình thường ? Lá biến đổi có chức gì - Lá biến thành tay móc ,tua * Cho HS quan sát H25.4 tìm vảy → giúp cây leo cao nhỏ trên thân rễ và mô tả hình dạng (56) chúng ? Những vảy mỏng đó có chức gì đời sống thân rễ ? Phần phình to hành là phận nào lá biến thành và chức nó là gì *Cho HS đọc thông tin SGK/83và thông báo lá cây bèo đất có nhiều lông tuyến tiết chất dịch bắt sâu bọ - Củ dong ta ,củ gừng lá biến thành vảy mỏng → che trở cho chồi thân rễ - Củ hành bẹ lá phình to thành vảy dày → chứa chất dự trữ - Cây bèo đất có nhiều lông tuyến tiết chất dính → bắt sâu bọ GV Treo bảng phụ yêu cầu các nhóm - Cây nắp ấm gân lá kéo dài làm thảo luận hoàn thành phiếu học tập thành bình → bắt và tiêu hoá sâu - Nhóm khác theo dõi nhận xét bọ chui vào bình bổ xung 2/ Biến dạng lá có ý nghĩa gì stt Tên vật mẫu Đặc điểm hìnhthái chức lá Tên lá biến dạng lá biến dạng biến dạng Xương rồng Lá có dạng gai giảm thoát Lá biến thành nhọn nước gai L¸ biÕn thµnh Lá đậu hà Lá có dạng tua giúp cây leo cao tua cuèn lan Lá mây Lá có dạng tay móc giúp cây leo cao Lá biến thành tay móc Củ dong ta Củ hành che trở cho chồi thân rễ chứa chất dự trữ Lá biến thành vảy Lá dự trữ Cây bèo đất bắt sâu bọ Lá bắt mồi Cây nắp ấm Lá dạng vảy mỏng màu nâu nhạt bẹ lá phình to thành vảy dày có nhiều lông tuyến tiết chất dính gân lá kéo dài làm thành bình bắt và tiêu hoá sâu bọ chui vào bình Lá bắt mồi ? Em có nhận xét gì đặc điểm hình thái các lá biến dạng so với * KL: Lá số cây biến dạng hình thái lá thường thích hợp với chức các điều kiện ? Những đặc điểm đó có ý nghĩa gì sống khác đời sống cây 4/ Củng cố ? Sự biến dạng lá có chức gì ? vì lá số cây xương rồng biến thành gai 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/85 - Nghiên cứu trước bài sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Giờ sau yêu cầu các nhóm mang các loại Củ gừng, khoai lang để nơi ẩm , lá bỏng ,cây rau má (57) Ngày soạn: Ngày giảng : CHƯƠNG V: SINH SẢN SINH DƯỠNG Tiết 30 Tuần BÀI 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - HS nắm kiến thức đơn giản sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Tìm số ví dụ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Nắm các biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng và giải thích sở khoa học biện pháp đó 2/ Kĩ Rèn kĩ quan sát so sánh phân tích mẫu 3/ Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Tranh : tạo thành thân từ rễ thân lá số cây - Vật mẫu : Củ gừng, khoai lang để nơi ẩm , lá bỏng ,cây rau má - Bảng phụ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: / /Kiểm tra bài cũ ? Sự biến dạng lá có chức gì ? vì lá số cây xương rồng biến thành gai 3/ Bài mới: MB: Trong chương IV ta đã nghiên cứu lá Hôm ta nghiên cứu chương V sinh sản sinh dưỡng Sinh sản sinh dưỡng là gì: Trên cùng quan sinh dưỡng rễ, thân, lá, ngoài chức chính nuôi dưỡng cây nó còn có thêm chức là sinh sản Sinh sản sinh dưỡng chia loại : tự nhiên và nhân tạo Vậy sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động : Sự tạo thành cây từ rễ thân lá số cây có hoa 1/ Sự tạo thành cây từ rễ thân * Cho HS quan sát vật mẫu kết hợp lá số cây có hoa quan sát H26.1 → 26.4Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi mục tam giácSGK/87 ? Cây rau má mọc trên đất ẩm mấu thân có tượng gì ? Mỗi mấu thân tách có thể tạo thành cây không ? vì (58) ? Củ gừng để nơi đất ẩm có thể tạo cây không ? ? Củ khoai lang để nơi đất ẩm có thể tạo cây không ? ? Lá cây thuốc bỏng để nơi đất ẩm có thể tạo cây không ? ? Treo bảng phụ có nội dung phiếu học tập yêu cầu HS thảo luận thống ý kiến và cử đại diện lên bảng trình bày STT Tên cây Mọc từ phần Phần đó thuộc Trongđiều kiện nào cây quan nào nào Rau má Thân bò Cơ quan sinh dưỡng Đất ẩm củ gừng Thân bò Cơ quan sinh dưỡng Đất ẩm củ khoai lang Thân củ Cơ quan sinh dưỡng Đất ẩm lá thuốc bỏng Lá Cơ quan sinh dưỡng Đất ẩm ? Từ kết trên em có nhận xét gì * KL: số cây trông dều kiện đất ẩm tạo thành cây có khả tạo cây từ HĐ 2: Sinh sản sinh dưỡng cây quan sinh dưỡng GV Treo bảng phụ có ghi nội dung 2/ Sinh sản sinh dưỡng cây lệnh tam giác SGK/88 - Đại diện HS hoàn thành đáp án (1) sinh dưỡng HS Khác nhận xét bổ xung ? Em hiểu nào là sinh sản sinh (2) Thân bò, Thân rễ, Thân củ,Lá (3) độ ẩm dưỡng tự nhiên *Cho HS kể tên vài loại cây có khả (4) quan sinh dưỡng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? Tại thực tế tiêu diệt cỏ dại khó là cỏ gấu ? Trình bày biện pháp tiêu diệt *KL: Khả tạo thành cây từ quan sinh dưỡng → sinh sản sinh cỏ dại dưỡng tự nhiên *Cho HS đọc kết luận chung SGK/88 4/ Củng cố ? Kể tên 34 loại cỏ dại có cách sinh sản thân rễ Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm nào ? 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lừi câu hỏi SGK/88 - Nghiên cứu trước bài Sinh sản sinh dưỡng người - Ôn lại bài vận chuyển các chất thân - Chuẩn bị cành sắn dâm đất ẩm tuần Ngày soạn : Ngày giảng Tiết 31 Tuần (59) BÀI 27: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - HS: Hiểu nào là giân cành chiết cành , gép cây và nhân giống vô tính ống nghiệm - Biết ưu điểm hình thức nhân giống vô tính ống nghiệm Kĩ - Quan sát nhận biết so sánh 3/ Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích môn , ham mê tìm hiểu thong tin khoa học II/ CHUẨN BỊ - GV; mẫu vật thật cành sắn giâm , rau muống giâm đã rễ - HS: mẫu vật thật cành sắn giâm , rau muống giâm đã rễ Ôn lại bài vận chuyển các chất thân III/ Hoạt động dạy học 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ : ? Sinh sản sinh dưỡng là gì ? Cho HS quan sát củ khoai tây và cho biết củ khoai tây sinh sản gì 3/ Bài : MB: Giâm cành, chiết cành, ghép cây và nhân giống ống nghiệm là cách sinh sản sinh dưỡng người chủ động tạo nhằm mục đích nhân giống cây trồng Vậy cách sinh sản sinh dưỡng trên người đã tác động nào ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động :Giâm cành là gì? * Cho HS quan sát đoạn sắn có đủ Giâm cành mắt đủ chồi cắm đất ẩm sau thời gian có tượng gì ? Vậy giâm cành là gì HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức *KL: Giâm cành là tách đoạn thân đoạn cành cây mẹ cắm xuống đất cho rễ để phát triển thành Hoạt động : Chiết cành là gì? cây * Cho HS kể tên số loạ cây trồng theo kiểu giâm cành GV? Cành cây này có đặc điểm gì mà có thể giâm GV: Cho HS quan sát H27.2 Chú ý các Chiết cành bước tiến hành chiết cây trả lời câu hỏi ? Chiết cành là gì ? Vì cành chiết rễ nọc từ mép vỏ phía trên vết cắt *Cho HS kể tên số loại cây *làm cho đoạn cành rễ trên (60) trồng cách chiết cành ? Vì các loại cây này không trồng cách giâm Hoạt động : Ghép cây là gì? * Cho HS nghiên cứu thông tin SGK kết hợp quan sát H27.3 trả lời câu hỏi ? Em hiểu nào là ghép cây ? có cách ghép cây cây mẹ cắt đem trồng thành cây ? Ghép mắt gồm bước nào HS:Có bước (SGK/90) - Có loại ghép cây: ghép mắt và ghép cành 3/ Ghép cây * Là dùng mắt chồi cây gắn vào cây khác cùng loại cho tiếp tục phát triển 4/ Củng cố ? Tại cành giâm phải có đủ mắt chồi ? Chiết khác giâm điểm nào 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/90 Câu 1,2,3 - Nghiên cứu trước bài (cấu tạo và chức hoa) - Giờ sau nhom mang cành hoa râm bụt và cành hoa hồng Ngày soạn : Ngày giảng : CHƯƠNG VI :HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Tiết 32 BÀI 28: Tuần CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - HS: biết phân biệt các phận chính hoa , các đặc điểm cấu tạo và chức phận - Giải thích vì nhị và nhuỵ là phận sinh sản chủ yếu hoa 2/ Kĩ - Quan sát so sánh các phận hoa (61) 3/ Thái độ - Bảo vệ thực vật có hoa II/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật : hoa râm bụt , hoa cúc , hoa hồng - Mô hình : Cấu tạo hoa - dụng cụ : kính lúp , dao lam III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Chiết cành khác với giâm cành điểm nào? Người ta thường chiết cành với loại cây nào? 3/ Bài : MB: Hoa là quan sinh sản cây Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức sinh sản nào Bài học hôm giúp chúng ta trả lời câu hỏi này Hoạt động gv và hs Hoạt động 1: Tìm hiểu các phận hoa * Cho HS quan sát mẫu vật kết hợp mô hình và tranh để xác định các phận hoa * Cho HS tách hoa quan sát đặc điểm số lượng màu sắc nhị nhuỵ cánh hoa ? Xác định các phận hoa ? H/S đối chiếu với hình 28.1 SGK Ghi nhớ các phận Đại diện nhóm cầm hoa lên bảng trình bày HS nhận xét bổ xung Nội dung 1/ Các phận hoa * Hoa gồm các phận - Bao hoa gồm đài hoa và tràng hoa - Nhị gồm nhị và bao phấn chứa hạt phấn ( Tế bào sinh dục đực ) - Nhuỵ gồm đầu, vòi, bầu nhuỵ, ?Quan sát nhị đếm số nhị cắt ngang bao phấn noãn bầu nhuỵ (Tế bào dùng kính lúp quan sát hạt phấn sinh dục cái ) ?nhuỵ gồm các phần nào?noàn nằm đâu Hoạt động 2: Tìm hiểu chức các phận chủa hoa -H/S nghiên cứu thông tin SGK quan sát lại bông hoa ? Tế bào sinh dục đực hoa nằm đâu 2/ Chức các phận thuộc phận nào hoa hoa ? Tế bào sinh dục cái hoa nằm đâu thuộc phận nào? * Cho HS tìm đĩa mật hoa có GV Treo tranh giới thiệu hoa cấu tạo nhuỵ và - Tế bào sinh dục đực hạt nhị phấn nhị HS Đọc thông tin SGK/95 quan sát lại bông - Tế bào sinh dục cái noãn hoa trả lời câu hỏi nhuỵ ⇒ Sinh sản trì ? Những phận nào hoa có chức nòi giống sinh sản chủ yếu ? Vì (62) GV Gợi ý : tế bào sinh dục đực và cái nằm đâu thuộc phận nào hoa HSTrả lời và ghi nhớ kiến thức ? phận nào hoa có chức sinh sản chủ yếu - Đài và tràng bao bọc nhị và ?Những phận nào bao bọc nhị và nhuỵ nhuỵ → tạo thành bao hoa che chúng có chức gì trở cho nhị và nhuỵ ? Còn có phận nào hoa chứa tế bào sinh dục không 4/ Củng cố ? Hãy nêu tên đặc điểm và chức phận chính hoa?bộ phận nào là quan trọng ? Vì 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/ 95 - Nghiên cứu trước bài (các loại hoa ) - Yêu câu sau nhóm mang bông hoa râm bụt , loa kèn , hoa huệ Ngày soạn: Ngày giảng : Tiết 33 Tuần BÀI 29: CÁC LOẠI HOA I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: HS phân biệt loại hoa chính là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính - Phân biệt các kiểu xắp xếp hoa trên thân và cành và ý nghĩa xắp xếp đó 2/ Kĩ : Quan sát sô sánh 3/ Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hoa và tyhực vật II/ CHUẨN BỊ - Mẫu vật số loại hoa - Tranh :Hoa số loại cây ;các cách xếp hoa trên cây III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Hoa gồm có nhữnh phận nào ? phận nào là quan vì 3/ Bài (63) MB:Hoa các loại cây khác nhau.Để phân chia hoa thành các nhóm số bạn vào bôn phận sinh sản hoa co bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm cánh hoa có nhóm lại dựa vào cách xếp hoa trên cây còn chúng ta hãy chọn cách phân chia hoa vào phận sinh sản chủ yếu và dựa vào cách xếp hoa Hoạt động gv và hs Nội dung HĐ1 : phân chia các nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa 1/ phân chia các nhóm hoa vào -H/S điền vào bảng liệt kê phận phận sinh sản chủ yếu hoa sinh sản chủ yếu hoa bỏ lại cột * Cho HS quan sát số vật mẫu kết hợp với tranh vẽ và thảo luận yêu cầu HS phân loại hoa thành nhóm + Nhóm có đủ nhị và nhuỵ + Nhóm có nhị nhuỵ Cho h/s thảo luận nhóm và trả lời HS các nhóm cử đại diện báo cáo kết và bổ sung ý kiến GV Treo bảng phụ đưa đáp án chính xác để HS ghi nhớ kiến thức ? h/s hoàn thành nốt cột Dựa vào phận sinh sản chủ yếu chia thành loại hoa hoa số Tên cây Hoa dưa chuột Hoa dưa chuuột hoa cải Hoa bưởi hoa liễu hoa liễu hoa khoai tây hoa táo tây Các phận sinh sản chủ yếu Nhị nhuỵ v v v v v v v v v v v v * Cho HS nghiên cứu thông tin phiếu học tập hoàn thành bài tập điền từ GV Nhận xét đưa đáp chính xác để HS tự ghi nhớ kiến thức (1) hoa lưỡng tính (2) Hoa đơn tính (3) Hoa đực (4) hoa cái ? Dựa vào đặc điểm nào để phân loại hoa , đó là loại hoa nào HS dựa vào quan sinh sản người ta chia hoa làm loại là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính ? Em hiểu nào là hoa đơn tính và Thuộc nhóm hoa nào 1 2 1 2 * Có loại hoa - Hoa đơn tính là có tế bào sinh dục đực là nhị hoặctế bào sinh dục cái là nhuỵ - Hoa cái là hoa có quan sinh sản là Tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ( Có nhị và nhuỵ) (64) nào là hoa lưỡng tính ? nào là hoa đơn tính ? nào là hoa lưỡng tính 2/ Phân chia các nhóm hoa dựa vào Hoạt động : Phân chia các nhóm hoa cách xếp hoa trên cây dựa vào cách xếp hoa trên cây *Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/97 kết hợp quan sát tranh các cách xếp hoa trên cây và yêu cầu HS phân loại cách * Có cách mọc hoa - Mọc đơn độc hoa hồng ,giâm bụt xắp sếp hoa trên cây ? Qua bài học trên em biết điều gì ?Qua hiểu biết và thực tế nêu hoa - Mọc cụm :hoa cải ,hoa vải , hoa nhãn mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm HS Trả lời và ghi nhớ kiến thức GV cho HS liên hệ thực tế địa phương 4/ Củng cố ? Căn vào đặc điểm nào hoa để phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính 5/ Hướng dẫn nhà - nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/98 - Về nhà tự ôn tập từ bài đến bài 29 Ngày soạn: Ngày giảng : Tiết 34 Tuần ÔN TẬP HỌC KÌ I I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: Giúp HS hệ thống hoá các kiến thức đã học chương - Hiểu và nắm rõ vai trò và chức rễ thân lá - Phân biệt và phân loại rễ thân lá 2/ Kĩ : Tổng hợp kiến thức 3/ Thái độ : Yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ -Tranh: Cấu tạo miền hút rễ và cấu tạo thân non - mô hình số loại lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ GV: Tiến hành quá trình học bài 3/ Bài Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Tế bào thực vật I/ cấu tạo tế bào thực vật * Cho HS quan sát tranh cấu tạo tế bào * Cấu tạo tế bào thực vật gồm thực vật và trả lời câu hỏi vách tế bào , màng sinh chất , nhân và ? Cấu tạo tế bào thực vật gồm có hành số thành phần khác phần chủ yếu nào * Sự lớn lên và phân chia tế bào ? Quá trình phân chia tế bào diễn - Quá trình phân bào đầu tiên hình thành nào nhân sâu đó chất tế bào phân chia vách (65) ? t ế bào phận nào có khả tế bào ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào phân chia - Sự phân chia tế bào sảy mô phân sinh Họat động 2: Tìm hiểu rễ II/ Rễ ? Cho HS quan sát số loại rễ và trả lời 1/ Các loại rễ câu hỏi - Rễ cọc có rễ cái to khoẻ mọc nhiều ? Có loại rễ chính đó là rễ ? Trình bày các đặ điểm rễ cọc và - Rễ chùm có nhiều rễ gần nhâu mọc rễ chùm toả từ gốc thân ? Rễ có miền đó là miềm 2/ Cấu tạo và chức miền hút nào chức miền rễ ?Những điều kiện bên ngoài nào đẫ ảnh - Miền hút là quan trọng vì nó hấp hưởng đến hút nước và muối khoáng thụ nước và muối khoáng rễ 3/ Những điều kiện ảnh hưởng đến Hoạt động 3: Tìm hiểu thân hút nước và muối khoáng rễ * Cho HS quan sát cấu tạo ngoài - Nhiệt độ - Độ ẩm - Đất trồng thân và trình bày cấu tạo ngoài thân III/ Thân ? Có loại thân chính 1/ Cấu tạo ngoài thân ? Thân dài đâu? - Thân gồm thân chính , cành chồi ? Thân to đâu ? và chồi nách ? Thân to nhờ đâu - Có loại thân chính ? Để xác định tuổi cây người ta đã +Thân đứng + Thân leo + thân bò làm gì 2/ Cấu tạo thân non -Thân to nhờ tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ - Xác định tuổi cây các đếm số Hoạt động 4: tìm hiểu lá vòng gỗ hàng năm * Cho HS quan sát vật mẫu trình bày IV/ Lá cấu tạo ngoà lá 1/ Cấu tạo ngoài ? Có loại gân lá dố là loại - Là hình bẻn dẹp phần rộng lá nào có màu xanh lục ? Có kiểu xếp lá trên cây - Có loại gan lá ? Lá có chức gì + Hình cung + hình mạng ? Em hãy viết sơ đồ quang hợp + Hình song song ? Cây có hô hấp không - có kiểu xếp lá trên thân ? Cây quang hợp khác hô hấp điểm +mọc cách + Mọc vòng + Mọc đối nào ? Viết sơ đồ hô hấp 2/ Quang hợp và hô hấp ? Phần lớn nước vào cây đâu - Lá có chức tạo tinh bột , chất hữu ? Cây xanh cần cho sống trên trái , khí O2 đất đúng hay sai vì + Sơ đồ quang hợp ? Cho HS quan sát tranh cấu tạo Khí CO2 + Nước → Chất hữu + O2 phiến lá và trả lời câu hỏi + Sơ đồ hô hấp ? Trình bày cấu tạo phiến lá Chất hữu + O2 → NL + CO2+ H2O ? Những điều kiện bên ngoài nàođã ảnh - Nước rễ lấy vào cây thải ngoài hưởng đên quang hợp và hô hấp thoát nước qua lá HĐ 5: Sinh sản sinh dưỡng là gì ? - Cấu tạo phiến lá SGK/67 (66) GV? Em hiểu nào là sinh sản sinh V/ Sinh sản sinh dưỡng dưỡng tự nhiên * Là tượng hình thành cá thể từ * Cho HS kể tên số cây sinh sản sinh phần quan dinh dưỡng rễ , thân , lá dưỡng tự nhiên - Sinh sản , sinh dưỡng tự nhiên Hoạt động : Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh sản sinh dưỡng người ? Nêu chức , phận VI/ Hoa và sinh sản hữu tính chính hoa Bộ phận nào quan trọng ? Vì ? Hoa thuộc hệ quan nào cây 4/ Củng cố Tổng kết lại nội dung ôn tập 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài ôn tập kĩ nội dung bài học - Nghiên cứu trước bài Thụ phấn Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 36 Tuần 20 Bài 30: THỤ PHẤN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức: - HS Phát biểu khái niệm thụ phấn -Nêu đsặc điểm chính hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn -Nhận biết đặc điểm chính hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ 2/ Kĩ - Quan sát mẫu vật và tranh - Sử dụng các thao tác tư 3/ Thái độ - Yêu thích môn học II/ Chuẩn bị - Tranh : Cấu tạo hoa bí đỏ Hoa tự thụ phấn - Mẫu vật III/ Hoạt động dạy học 1/ ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số : 2/ Kiểm tra bài cũ ? Căn vào đặc điểm nào để phân biệt hoa đơn tính vàhoa lưỡng tính 3/ bài MB: Quá trình sinh sản cây bắt đầu thụ phấn Vậy thụ phấn là gì có cách thụ phấn nào Bài học hôm giúp ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu hoa tụe thụ phấn và hoa giao phấn I/hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn 1/ Hoa tự thụ phấn (67) ? Thụ phấn là gì Là bắt đầu quá trình sinh sản hữu tính có tiếp súc hạt phấn là phận sinh tế bào sinh dục đực và đầu nhuỵ là phân chứa tế bào sinh dục cái GV Hướng dẫn HS quan sát H30.1 SGKchú ý vị trí nhị và nhuỵ trả Hoa có hạt phấn rơi vào chính đầu nhuỵ lời câu hỏi hoa đó(hoa lưỡng tính) ?Thế nào là tượng tự thụ phấn - Là hoa lưỡng tính nhị và nhuỵ chín cùng lúc ? Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn điểm nào 2/ Hoa giao phấn ? Hiện tượng giao phấn hoa - Là tượng hạt phấn chuyển đến đầu thực nhừ yếu tố nào nhuỵ hoa khác (ở hoa đơn tính hoa lưỡng tính ) - Hoa giao phấn thực là nhờ sâu bọ , gió , người Hoạt động : Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ II/ Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ GV Cho HS quan sát vật mẫu và sâu bọ tranh chú ý đặc điểm nhị và nhuỵ màu sắc hoa trả lời câu hỏi ? Hoa có đặc điểm gì để hấp dẫn sâu bọ ? Nhị hoa có đặc điểm gì kiến sâu - Mầu sắc sặc sỡ có hương thơm mật bọ đến lấy mật phấn hoa thường ( cánh hoa đẹp có dạng đặc mang hạt phấn sang hoa khác biệt ,hạt phấn to dính và có gai đầu nhuỵ ? Đĩa mật hoa nằm đâu thường có chất dính) HS: trả lời và ghi nhớ kiến thức - Đĩa mật thường đáy hoa GV: Cho HS tóm tắt đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và đọc kết luận chung SGK/100 4/ Củng cố ?Thụ phấn là gì nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa tự thụ phấn khác hoa giaophấn điểm nào ?Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ dựa vào đặc điểm nào 5/ Hướng dẫn nhà : - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/ 100 - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì I (68) Ngày soạn: Ngày giảng : Tiết 37 Tuần 21 THỤ PHẤN (Tiếp) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - giải thích tác dụng các đặc điểm có hoa thụ phấn nhờ gió so với thụ phấn nhờ sâu bọ - HS: hiểu tượng giao phấn - Biết vai trò người từ việc thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao suất và giảm chất lượng 2/ Kĩ :Rèn kĩ quan sát thực hành 3/ Thái độ: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên - Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây II/ CHUẨN BỊ - Cây ngô có hoa ; hoa bí ; bìa giấy III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số : 2/ Kiểm tra bài cũ: ?Thụ phấn là gì nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa tự thụ phấn khác hoa giaophấn điểm nào ?Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ dựa vào đặc điểm nào 3/ Bài mới: MB: Ngoài thụ phấn sâu bọ hoa còn thụ phấn nhờ gió và người Vậy hoa có đặc điểm gì thích nghi với thụ phấn nhờ gió, người đã ứng dụng thụ phấn cho hoa nào Bài học hôm giúp các em hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs I/ Tìm hiểu Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió GV:Cho HS quan sát H30.3.4/101 ?Em có nhận xét gì hoa phi lao đực và hoa phi lao cái và vị trí hoa ngô đực và hoa ngô cái HS trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Vị trí đó có tác dụng gì cách thụ phấn nhờ gió Nội dung 1/Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió - Hoa đực trên bao phấn thường tiêu giảm nhị dài → dễ tung hạt phấn - Hoa cái : đầu nhuỵ thường dài có lông → đón hạt phấn (69) Hoạt động : Tìm hiểu ứng dụng kiến thức thụ phấn GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/101 trả lời câu hỏi ? Khi Nào hoa cần thụ phấn bổ xung ?Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn ? Con người tự thụ phấn cho hoa nhằm mục đích gì ? Hoa thụ phấn nhừ gió có đặc điểm gì HS: Nhỏ nhẹ có cánh có lông ? trường hợp nào thụ phấn nhừ người là cần thiết HS: Điều kiện khí hậu không thuận lợi cho thụ phấn GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/102 2/ ứng dụng kiến thức thụ phấn - Khi thụ phấn tự nhiên gặp nhiều khó khăn + nuôi ong - trực tiếp thụ phấn cho hoa nhằm mục đích + Tăng sản lượng và củ + tạo các giống lai 4/ Củng cố GV: Treo bảng phụ có ghi nội dung bài tập SGK/102 HS: Thảo luận làm bài tập GV: gọi đại diện các nhóm báo cáo và nhận xét bổ xung GV: Chốt lại kiến thức HS ghi nhớ Đặc điểm Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ hoa thụ phấn nhờ gió Bao hoa To: hạt phấn to có gai Nhá hoÆc tiªu gi¶m To cã gai Bao phÊn thêng tiªu gi¶m chØ nhÞ NhÞ hoa dµi treo lñng l¼ng §Üa mËt ë đáy hoa ®Çu nhuþ §Çu nhuþ dµi cã nhiÒu l«ng Nhuþ hoa cã chÊt dÝnh §Æc ®iÓm kh¸c Mµu s¸c sÆc rì cã h¬ng th¬m MÇu s¾c thêng kh«ng sÆc rì 5/ Híng dÉn vÒ nhµ - VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK/ 102 - Nghiªn cøu tríc bµi míi ( Thô tinh kÕt h¹t vµ t¹o qu¶ ) Ngày soạn: Ngày giảng: (70) Tiết 38 Tuần 22 Bài 31: THỤ TINH KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Hiểu thụ tinh là gì phân biệt thụ phấn và thụ tinh , thấy mối quan hệ thụ phấn và thụ tinh - Nhận biết dấu hiệu sinh sản hữu tính - Xác định biến đổi các phận hoa thành và hạt sau thụ phấn và thụ tinh 2/ Kĩ - Quan sát hoạt động cá nhân và nhóm - vận dụng kiến thức giải thích tượng đời sống 3/ Thái độ: giáo dục ý thức bảo vệ cây trồng II/ CHUẨN BỊ GV:Tranh phóng to quá trình thụ phấn và thụ tinh HS:đọc bài thụ tinh , kêt hạt tạo III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn 3/ Bài mới: MB: Tiếp theo thụ phấn là tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo Vậy thụ tinh kết hạt tạo diễn nào Bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu Sự thụ tinh 1/Sự thụ tinh GV Cho HS nghiên cứu H31.1 và đọc a) tượng nảy mầm hạtphấn chú thích SGK/ 103 kết hợp thông tin trả lời câu hỏi ? mô tả tượng nảy mầm hạt phấn - hạt phấn hút chất nhầy chương lên → nảy mầm thành ống phấn - ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào bầu GV tiếp tục cho HS thu nhận thông - Tế bào sinh dục chuyển đến phần đầu tin trả lời câu hỏi ống phấn ? Sự thụ tinh sảy phần nào hoa b) Thụ tinh - Sự thụ tinh sảy noãn là kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục ? nói thụ tinh là kết cái → hợp tử (71) tượng sinh sản hữu tính HS: trả lời và ghi nhớ kến thức * KL: Sự sinh sản có tham gia tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái gọi là sinh sản hữu tính Hoạt động 2: Tìm hiểu Sự kết hạt và tạo GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK/ 103+ 104 ttrả lời câu hỏi ? noãn sau thụ tinh phát triển thành phận nào hạt HS: trả lời và ghi nhớ ? hạt phận nào hoa tạo thànhHS :trả lời và ghi nhớ ? phận nào hoa phát triển thành HS: trả lời và ghi nhớ kiến thức ? Tràng và dài hoa hát triển nào HS: Trả lời ghi nhớ kiến thức 2/ Sự kết hạt và tạo - noãn thụ tinh → hợp tử phát triển thành phôi +noãn phát triển thành hạt chứa phôi +bầu phát triển thành chứa hạt - các khác hoa héo và rụng số loài cây còn dấu tích số phận hoa / Củng cố ? Kể tên tượng sảy thụ tinh ? tượng nào là quan trọng ? Em hãy phân biệt thụ phấn và thụ tinh 5/ hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/104 - Nghiên cứu trước bài (các loại quả) - Giờ sau các em sưu tầm số loại có địa phương mang đến lớp Ngày soạn : 11/1 Ngày giảng : 13/1 CHƯƠNG VII QUẢ VÀ HẠT Tiết 39 Tuần 22 Bài 32: CÁC LOẠI QUẢ I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức (72) HS: Biết cách phân biệt các loại thành các nhóm khác HS: biết cách dựa vào đặc điểm vỏ để chia thành nhóm chính là khô và thịt 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát so sánh thực hành - Vận dụng kiến thức để biết bảo quản chế biến và hạt sau thu hoạch 3/ Thái độ - Có ý thức bảo vệ thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ - GV: sưu tầm số kho và thịt - HS Chuẩn bị các loại SGK và ssó loại có địa phương III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Em hãy phân biệt thụ phấn và thụ tinh 3/ bài MB: Quả quan trọng cây vì nó bảo vệ hạt , giúp cho việc trì và phát triển nòi giống Nhiều còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cung cấp cho người và động vật Biết đầy đủ đặc điểm ta có thể bảo quản , chế biến tốt vì tìm hiểu và biết phân loại có tác dụng thiết thực Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động :Căn vào đặc điểm nào để phân chia các loại GV cho HS Đặt các loại lên bàn quan sát lựa chọn đặc điểm để chia thành các nhóm GV gợi ý dựa và đặc điểm hình dạng số hạt đặc điểm hạt ? Dựa vào các đặc điểm nào để phân chia các nhóm HS: trả lời và ghi nhớ 1/ Căn vào đặc điểm nào để phân chia các loại - Dựa vào đặc điểm vỏ có thể chia thành nhóm + Nhóm khô + Nhóm thịt GV nêu vấn đề các nhà khoa học đã phân chia các nhóm nào chúng ta cùng bước vào phần Hoạt động 2: Tìm hiểu Cac loại chính *Cho HS đọc và thu nhận thông tin để phân biệt loại chính khô và thịt *Cho các nhóm phân loại GV trên bảng theo các tiêu chuẩn vỏ 2/ Các loại chính a) Phân biệt thịt và khô - Quả khô chín vỏ khô,cứng mỏng - Quả thịt chín vỏ mềm dày chứa đầy thịt b) phân biệt các loại khô (73) chín - Quả khô có loại GV gọi đại diện nhóm trình bày nhóm + Quả khô nẻ (Khi chín vỏ tự nứt khác nhận xét bổ xung nẻ ) * Cho HS quan sát các loại khô + Quả khô không nẻ ( Khi chín vỏ chín chú ý đến đặc điểm vỏ để phân không tự nứt nẻ ) loại HS ghi lại đặc điểm nhóm c) Phân loại các thịt khô để phân loại và báo cáo kết phân loại - Quả mọng: Phần thịt dày mọng GV Cho HS thu thập thông tin SGK/106 nước (Nhiều hạt) tìm đặc điểm phân loại nhóm thịt cách cắt ngang táo ,quả cà - Quả hạch : hạt có hạch cứng bao bọc chua , đu đủ HS báo cáo kết phân loại GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/106 4/ Củng cố GV treo bảng phụ gyhi nội dung cần củng cố đánh giá Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng các câu trả lời sau / Nhóm toàn khô nẻ a Quả tranh táo cà chua b Quả cải , bồ kết , lúa c Quả bông , đỗ đen , chi chi Đáp án : c 2/ Nhóm toàn hạch a Quả tranh , táo , cà chua b nhãn , mơ , nhót c Quả đào ,quả mận , mai Đáp án : c 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/106 - Nghiên cứu trước bài Hạt và các phận cảu hạt -đọc mục “ em có biết” Ngày soạn : 28/1/12 Ngày giảng: 30/1 Tiết 40 Tuần 23 Bài 33: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức Kể tên các phận hạt Phân bviệt hạt lá mầm và hạt lá mầm Biết cách nhận biết hạt thực tế 2/ Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát ,phân tích so sánh , rút kết luận 3/ Thái độ :Biết cách lựa chọ bảo quản hạt giống II/ CHUẨN BỊ - Hạt đỗ đen ngâm nước ngày Hạt ngô dặt trên bông ẩm 3- ngày - Tranh: các phận hạt Kim mũi mác , kính lúp cầm tay III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức (74) - Kiểm tra sĩ số / 2/Kiểm tra bài cũ:?Người ta vào đâu để phân biệt các loại trình bày đặc điểm loại 3/Bài MB: Cây xanh có hoa hạt phát triển thành Vậy cấu tạo hạt nào? các loại hạt có giống không dể hiểu rõ vấn đề ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu các phận 1/Các phận hạt hạt GV Hướng dẫn HS bóc tách loại hạt đỗ đen và hạt ngô dùng kính lúp quan sát đối chiếu hình 33.1 và 33.2 → tìm các phận hạt HS: hoàn thành phiếu học tập SGK/108 Hạt đỗ đen H¹t ng« ?Hạt gồm các phận nào Vỏ và phôi Vỏ , phôi và phôi nhũ ? Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt vỏ hạt vỏ hạt ? Phôi gồm phận nào Chồi mầm, thân Chồi mầm, thân mầm ,rễ ? phôi có lá mầm mầm ,rễ mầm ,lá mầm mầm ,lá mầm ? Chất dinh dưỡng hạt Hai lá mầm Một lá mầm nằm đâu lá mầm phôi nhũ ? Qua phiếu học tập trên em hãy cho * Hạt gồm biết hạt gồm phận nào HS: - vỏ trả lời và ghi nhơ kiến thức - Phôi có chồi mầm, thân mầm ,rễ mầm ,lá mầm - Chất dinh dưỡng (lá mầm,phôi nhũ) Hoạt động : Phân biệt hạt lá 2/ phân biệt hạt lá mầm và hạt hai mầm và hạt hai lá mầm lá mầm ? nghiên cứu phiếu học tập trên em hãy so sánh điểm giống hạt ngô và hạt đậu GV cho HS nghên cứu thông tin SGK/ 109 tìm điểm giống và khác nhu chủ yếu hạt lá mầm và hạt lá mầm GV gợi ý chú ý đến số lá mầm và vị trí chất dự chữ ? Hạt lá mầm khác hạt lá mầm - Hạt lá mầm phôi hạt mang lá điểm nào mầm HS trả lời và ghi nhớ - Hạt lá mầm phôi hạt mang lá mầm 4/ Củng cố (75) ? Em hãy cho biết hạt gồm phận nào HS: Hạt gồm vỏ ;Phôi có chồi mầm, thân mầm ,rễ mầm ,lá mầm ;Chất dinh dưỡng (lá mầm,phôi nhũ) ? em hãy cho biết điểm khác hạt lá mầm và hạt lá mầm HS :- Hạt lá mầm phôi hạt mang lá mầm(phôi mang lá mầm chứa chất dự chữ ) - Hạt lá mầm phôi hạt mang lá mầm ( phôi nhĩ chứa chất dinh dưỡng dự chữ) 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/ - Nghiên cứu trước bài Phát tán và hạt Ngày soạn :1/1/12 Ngày giảng 3/2/12 Tiết 41 Tuần 23 Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT I/ MỤC TIÊU / Kiến thức: phân biệt các kiểu phát tán và hạt - Tìm đặc điểm và hạt phù hợp với các cách phát tán 2/ Kĩ năng: Quan sát nhận biết Làm việc độc lập kết hợp hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Bảo vệ và chăm sóc thực vật II/ CHUẨN BỊ - Mẫu ké , trinh nữ , xà cừ Bảng phụ và phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra 15 phút Câu 1; Hãy chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống - Hạt là hạt phôi hạt có hai lá mầm - Hạt lá mầm là hạt phôi hạt mang Câu : Hãy chọn câu trả lời Đ ( đúng ) S (sai) các câu trả lời sau A Hạt gồm vỏ , phôi và chất dinh dưỡng dự trữ (76) B Vỏ chứa chất dinh dưỡng dự trữ C Phôi gồm thân mầm ,chồi mầm , lá mầm , rễ mầm D Phôi , phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ Câu 3: Vì người ta giữ lại làm giống các hạt to mẩy ,không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh Đáp án Câu1 ( 2Đ ) Mỗi ý điền đúng điểm (1) hai lá mầm (2) Một lá mầm Câu ( Điểm ) Câu A , C, D đúng Câu B sai Câu ( Điểm ) Mỗi ý cho 0,5 điểm - Hạt to mẩy không sâu bệnh có nhiều chất dinh dưỡng có phận phôi khoẻ , tránh các yếu tố gây hại cho cây non - Hạt không sứt sẹo các phận hạt nguyên vẹn đảm bảo cho hạt nảy mầm thành cây phát triển bìmh thường 3/ Bài MB: Cây thường sống cố định chỗ và hạt chúng lại phát tán xa nơi nó sống Vậy yếu tố nào để và hạt phát tán chu8ngs ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Các cách phát tán và hạt 1/ các cách phát tán và hạt GV cho HS đọc nội dung bài tập và thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ? Yếu tố nào làm và hạt phát tán xa cây mẹ *có cách - Tự phát tan GV Không cần HS trả lời chính xác ? Quả và hạt có kiểu phát tán nào - Phát tán nhờ gió - Phát tán nhờ động vật Hoạt động 2: Đặc điểm thích nghi với cách phát tán và hạt GV Cho HS quan sát vật mẫu có và 2/ Đặc điểm thích nghi với cách phát tán và hạt kết hợp quan sát hình 34.1 SGK/110 phân chia các loại và hạt thành nhóm trả lời câu hỏi ? Em phân chia các loại và hạt dựa trên đặc điểm nào và hạt Gợi ý : Dựa vào đặc điểm thích nghi cánh chùm lông , mùi vị , đường nứt vỏ ? Tìm trên bảng nhưỡng đặc điểm mà gió có thể giúp và hạt phát tán - Nhờ gió có cánh có túm lông nên có thể bị gió thổi xa xa cây mẹ ? Đặc điểm nào mà phát tán nhờ động vật GV: Cho HS giải thích tượng - Quả phát tán nhờ động vật thường có dưa hấu trên đảo mai an tiêm gai có móc rễ vướng vào lông ? Đặc điểm nào và hạt có khả da động vật qua lại là thức tự phát tán (77) ? Ngoài các cách trên còn có cách ăn cho động vật phát tán nào Gợi ý: việt nam có số giống hoa - Vỏ có khả tự nứt nẻ nước khác vì có hạt tung ngoài - Phát tán nhờ người 4/ Củng cố Hãy chọn câu trả lời đúng để để đánh dấu vào câu trả lời Sự phát tán là gì a Hiện tượng và hạt có thể bay xa nhờ gió b Hiện tượng và hạt mang xa nhờ động vật c Hiện tượng và hạt chuyển xa cây mẹ Đáp án c d Hiện tượng và hạt có thể vung vãi nhiều nơi Nhóm và hạt thích nghi kiểu phát tán nhờ động vật a Những và hạt có nhiều gai móc bám b Nữmg và hạt có túm lông có cánh c Nữmg và hạt làm thức ăn chô động vật Đáp án d d Cả a và c 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/ 112 - Nghiên cứu trước nội dung bài (Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm ) Ngày soạn :4/2/12 Ngày giảng : 6/2/12 Tiết 42 Tuần 24 Bài 35: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Thông qua kiến thức học sinh phát các điều kiện càan cho hạt nảy mầm - Giải thích sở khoa học số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống 2/ Kĩ : Rèn kĩ thiết kế thí nghiệm thực hành 3/ Thái độ : Giáo dục ý thức yêu thích môn II/ CHUẨN BỊ - HS: làm thí nghiệm trước nhàg theo hướng dẫn GV - Bảng phụ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Kể tên ngững đặc điểm vá các cách phát tán và hạt 3/ Bài MB: Hạt giống sau thi hoạch phải khô và bảo quản cẩn thận có thể giữ thời gian dài mà không có gì thay đổi đem gieo hạt đó vào đất thoáng và ẩm tưới ít nước thì hạt nảy mầm Vậy hạt nảy mầm cần điều kiện gì (78) Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Thí nghiệm điều kiện cần cho hạt nảy mầm 1/ Thí nghiệm điều kiện cần cho hạt nảy mầm a) thí nghiệm GV yêu cầu HS làm thí nghiệm nhà điền kết vào phiếu học tập GV gọi 1- HS báo cáo kết thí nghiệm ghi lên bảng Chú ý : Phân biệt hạt nảy mầm với hạt nứt vỏ no nước ? hạt đỗ cốc nào đã nảy mầm HS: có bông ẩm ? Vì hạt đậu các cốc khác không nảy mầm HS: Thừa thiếu nước không khí ? Vậy hạt nảy mầm cần điều kiện nào GV Yêu cầu HS bá cáo kết thí nghiệm hật đậu để trên bông ẩm tủ lạnh ? Hạt đậu điều kiện này có nảy mầm không vì HS: không vì nhiệt độ qỳa thấp ? kết thí nghiệm cho thấy hạt nảy mầm cần điều kiện gì ? từ kết thí nghiệm trên em hãy cho biết điều kiện nảy mầm hạt Hoạt động 2: Những hiểu biết điều kiện nảy mầm hạt vận dụng nào sản suất GV Cho HS đọc thông tin SGK/114 thu thập thông tin chú ý điều kiện nảy mầm hạt trả lời câu hỏi ? Giải thích sở số biện pháp kĩ thuật GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/ 115 4/ Củng cố - nhận xét : Hạt nảy mầm cần đủ nước và không khí b) Thí nghiệm - Nhận xét : Hạt nảy mầm cần nhiệt độ thích hợp * Kết luận : Hạt nảy mầm cần - Điều kiện ngoại cảnh : đủ nước, đủ không khí , nhiệt độ thích hợp - Điều kiện hạt còn phôi không bị sâu bệnh 2/ Những hiểu biết điều kiện nảy mầm hạt vận dụng nào sản suất - Gieo hạt bị mưa to ngập úng → tháo nước để thoáng khí - Bảo quản hạt giống tốt → hạt đủ phôi nảy mầm - Phủ rơm trời rét → giữ nhệt độ thích hợp (79) ? Hạt nảy mầm cần điều kiện nào HS: - Điều kiện ngoại cảnh : đủ nước, đủ không khí , nhiệt độ thích hợp - Điều kiện hạt còn phôi không bị sâu bệnh 5/ Hướng dẫn nhà - nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/115 - Nghiên bài tổng kết cây có hoa - Ôn lại kiến thức từ chương I → VII Ngày soạn : 8/2/12 Ngày giảng : 10/2 Tiết 43 Tuần 24 Bài 36:TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I/ CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Hệ thống hoá kiến thức cấu tạo và chức chính cây xanh có hoa - Tìm mối quan hệ chặt chẽ các quan và các phận cây tạo thể toàn vẹn 2/ Kĩ - Nhận biết và phân tích hệ thống hoá kiến thức - Vận dụng kiến thức giải thích tượng thực tế sản suất 3/ Thái độ: yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ - Bảng phụ - Tranh : H36.1 SGK/116( sơ đồ cây có hoa ) III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Những điều kiện bên ngoài và bên nào cần cho hạt nảy mầm ? Cần phải thiết kế thí nghiệm nào để chứng minh nảy mầm hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống 3/ bài MB: Cây có nhiều quan khác quan có chức riêng chúng hoạt động nào để tạo thành thể thống Ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung (80) Hoạt động 1: Sự thống cấu tạo và chức quan cây xanh có hoa I/ Cây là thể thống GV Cho HS nghiên cứu nội dung phiếu học tập SGK/116 làm bài tập 1/ Sự thống cấu tạo và chức lệnh tam giác SGK/116 quan cây xanh có hoa Các chức chính quan 1- Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt 2- Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cho cây Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát nước 3- Thực thụ phấn thụ tinh kết hạt và tạo 4- Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ nên lá và chất hữu từ lá đến tất các phận khác cây - Nảy mầm thành cây trì và phát triển nòi giống 6- Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây cho Học sinh trình bày cách hệ thống toàn đặc điểm cấu tạo và chức các quan cây có hoa ?Nhìn vào kết trên em có nhận xét gì mối quan hệ cấu tạo và chức quan ?Vậy các quan có quan hệ với không và quan hệ nào ta nghiên cứu sang phần Hoạt động 2: Sự thống các quan cây có hoa -cho HS đọc thông tin SGK/117 thảo luận ? Những quan nào cây có mối quan hệ chặt chẽ chức ? Lá có quang hợp không rễ cây không hút nước ? có phát triển tốt không hoa không thụ phấn ? Khi hoạt động quan giảm hay tăng cường có ảnh hưởng gì đến Đặc điểm chính cấu tạo c- gồm vỏ và hạt e- Những tế bào vách hoá mỏng chứa nhiều lục lạp , trên lớp tế bào biểu bì có lỗ khí đóng mở d- mamg các hạt phấn mang tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái b- Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây g- Gồm vỏ phôi và chất dinh dưỡng dự trữ a- có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút * Kết luận : Cây có hoa có nhiều quan , quan có cấu tạo phù hựp với chức riêng nó 2/ Sự thống các quan cây có hoa - Cây có hoa có loại quan : quan sinh dưỡng và quan sinh sản quan có chức riêng và có cấu tạo phù hợp với chức đó - Giữa các quan có mối quan hệ chặt chẽ đẫ tạo cho cây thành thể thống (81) hoạt động các quan khác - Tác động quan ảnh hưởng ? Vậy thống các phận đến quan khác và toàn thể cây xanh có hoa nào / củng cố ? Hãy giải thích rau trồng trên đất khô cằn , ít tưới bón thì lá thường không xanh tốt , cây chậm lớn , còi cọc , suất thu hoạch thấp ? 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/117 - Nghiên cứu tiếp nội dung phần II cây với môi trường Ngày soạn: 11/2/12 Ngày giản:13/2/12 Tiết 44 Tuần 25 TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA II CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: nắm cây xanh và môi trường có mối liên quan chặt chẽ điều kiện sống thay đổi để thích nghi với môi trường sống - Thực vật thích nghi với môi trường sống lên nó phân bố rộng rãi 2/ Kĩ : Quan sát so sánh 3/ Thái độ : Có ý thức bảo vệ thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ - Bảng phụ , mẫu cây bèo tây III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ôn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số :…./… 2/ Kiểm tra bài cũ - Gắn quá trình học bài - Kiểm tra chuẩn bị các nhóm HS 3/ Bài MB: Các yếu tố môi trường luôn tác động đến nhiều mặt giúp cho cây sống và phát triển song có tác động ảnh hưởng đến sống và phát triển cây Vậy cây phải làm gì để thích nghi và tồn Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu các cây sống 1/ Các cây sống nước nước GV thông báo số cây sống nước chịu ảnh hưởng số môi trường khác HS quan sát H36.2 SGK/119 Chú ý vị trí lá trả lời câu hỏi ? Em có nhận xét gì hình dạng lá chúng vị trí khác ? giải thích ? Cây bèo có cuống phình to có ý nghĩa + Lá trên mặt nước phiến lá to gì +Lá mặt nước phiến lá nhỏ (82) ? Cuống lá cây bèo sống nước có gì khác với sống trên cạn - vì khả sinh lí khác Hoạt động 2: Tìm hiểu các cây sống trên cạn 2/ Các cây sống trên cạn GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/120 trả lời câu hỏi ? nơi khô hạn vì rễ cây lại ăn sâu lan rộng ?Lá cây sống nơi khô hạn thường có lông, xáp phủ ngoài có tác dụng gì HS trả lời và ghi nhớ ? vì cây mọc rừng rậm lại vươn cao cành tập chung chủ yếu - Các cây sống nơi khô hạn có đặc điểm + Rễ ăn sâu lan rộng → hút nước và muối khoáng + Lá có lông xáp → giảm thoát nước - Các cây sống rừng rậm → ít ánh sáng → vươn cao nhận nhiều ánh sáng - Các cây sống nơi đồi chọc → nhiều ánh sáng → thân thấp phân nhiều cành 3/ Đặc điếm cây sống môi trường đặc biệt Hoạt động : Đặc điếm cây sống môi trường đặc biệt GV:Cho HS đọc thông tin SGK/120 trả lời câu hỏi ? nào là môi trường đặc biệt ?Kể tên loại môi trường này ? Phân tích đặc điểm phù hợp với mô trường sống này - Môi trường đặc biệt là môi trường sống không thuận lợi cho đời sống câu xa mạc , môi trường thiếu không khí + Môi trường khô hạn rễ thường ăn sâu lan rộng để hút nước + Môi trường thiếu không khí rễ cây nhô lên mặt đất để lấy nhiều không khí để hô hấp 4/ Củng cố ? môi trường khác có cấu tạo nào để thích nghi HS: Cây biến đổi số hình thái để thích nghi ? Cây sống môi trường nước thường có hình thái nào HS: Phiến lá cuống lá biến đổi để thích nghi phiến lá to , cuuống lá phình to chứa không khí 5/Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/121 - Nghiên cứu trước bài ( Tảo ) (83) Ngày soạn :15/2/12 Ngày giảng: :17/2/12 CHƯƠNGVIII:CÁC NHÓM THỰC VẬT Tiết 45 Tuần 25 Bài 37: TẢO I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Nêu rõ môI trường sống và cấu tạo tảo thể tảo là thực vật bậc thấp - Tập nhận biết số tảo thường gặp Hiểu rõ thực tế lợi ích tảo 2/ Kĩ :Quan sát so sánh nhận biết 3/ Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Tranh : Hình dạng và cấu tạo phần tảo soắn (H37.1 SGK/123) Một số tảo thường gặp ( H37.2; SGK/124) III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Hãy cho biết cấu tạo tạo quan sinh dưỡng và quan sinh sản và chức nó 3/ Bài MB: Trên mặt nước ao hồ thường có váng màu lục màu vàng Váng đó thể nhỏ bé tạo nên , tảo côn gồm thể lớn sống nước nước mặn Vậy tảo có hình dạng và cấu tạo nào Bài hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo tảo 1/ Cấu tạo tảo GV Cho HS đọc thông tin SGK/ 123 và a)Quan sát tảo xoắn (tảo nướcngọt) kết hợp quan sát H37.1 Trả lời các câu hỏi ? Mỗi sợi tảo xoắn có cấu tạo - Cấu tạo : Là sợi gồm nhiều tế bào nào hình chữ nhật HS trả lời và ghi nhớ kiến thức + Màu xanh vì có thể màu chứa chất ? Vì tảo xoắn có màu xanh lục diệp lục HS: trả lời và ghi nhớ - Sinh sản : Sinh dưỡng và tiếp hợp ? tảo xoắn có cách sinh sản nào GV Giới thiệu môi trường sống rong b)quan sát rong mơ mơ GV: Cho HS đọc thông tin SGK/123 kết (84) hợp quan sát H37.2 SGK/123 Trả lời câu hỏi ? Vì rong mơ có màu nâu ? rong mơ có kiểu sinh sản nào GV Treo bảng phụ có ghi nội dung so sánh rong mơ và cây đậu GV Gọi đại diện HS lên bảng trình bày GV chốt lại kiến thức chuẩn để HS so sánh chính xác Đối tượng Thân Lá Cây đậu + + Rong mơ Giống thân Giống lá ? Vậy tảo lại là thực vật bậc thấp HS: Trả lời và ghi nhớ Hoạt động Một số tảo thường gặp GV: Ch HS quan sát H37.3,4 Kết hợp đọc thông tin SGK/ 124 rút kết luận hình dạng và cấu tạo , màu sắc tảo Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò tảo GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/124 + 125 trả lời câu hỏi ? Tảo sống nước có lợi ích gì ? Với người tảo có lợi ích gì ? Khi nào tảo có thể gây hại GV: Cho HS đọc kết luận chung SGK/125 - Rong mơ màu nâu có chất màu phụ - Sinh sản : Sinh dưỡng và tiếp hợp Rễ Hoa Quả + + + Giá bám Giống - Tảo là thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản chưa có rễ ,thân, lá thực 2/ Một số tảo thường gặp - Cấu tạo : chưa có rễ thân lá thực , bên chưa phân hoá thành các loại mô điển hình → là thực vật bậc thấp 3/ Vai trò tảo - Quang hợp thải O2 → Động vật nước hô hấp - Là thức ăn cho người giàu đạm và ít vitamin C , B1 - Làm phân bón * Tác hại : Khi tảo sinh sản quá nhanh gây tượng nước nở hoa 4/ Củng cố GV: treo bảng phụ có nôị dung cần đánh giá Hãy chọn câu trả lời đúng các câu sau thể tảo có cấu tạo a Tất là đơn bào b Tất là đa bào c Có đơn bào và đa bào Tảo là thực vật bậc thấp vì a Cơ thể cấu tạo đơn bào b Sống nước c Chưa có rễ, thân , lá Đáp án :c : c / Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/125 - Đọc mục em có biết SGK/125 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( rêu – cây rêu) Ngày soạn :18//2/12 Ngày giảng:20/2/12 Tiết 46 Tuần 26 Bài 38: RÊU – CÂY RÊU (85) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: nêu rõ đực cấu tạo rêu phân biệt đực rêu ví tảo và cây có hoa - Hiểu đực rêu sinh sản gì và túi bào tủ là quan sinh sản rêu - Thấy vai trò rêu tronh tự nhiên 2/ Kĩ : rèn kĩ quan sát 3/ Thái độ : Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ - Vật mẫu cây rêu - Tranh phóng to H38.2/ SGK/126( Túi bào tử và phát triển rêu) III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? nêu đặc điểm tảo xoắn và rong chúng có điểm gì giống và khác 3/ bài MB: Trong thiên nhiên có cây nhỏ bé thường mọc thành đám tạo nên lớp thảm mục màu lục tươi cây tí hon đó là cây rêu chúng thuộc nhóm rêu là nhóm thực vật lên cạn đầu tiên chúng có cấu tạo hoạt động , sống nào Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu môi trường sống rêu ? Rêu thường thấy đâu I/Môi trường sống rêu Hoạt động : Quan sát cây rêu GV Cho HS hoạt động nhóm dùng kính lúp cầm tay quan sát cây rêu đối chiếu H38.1 trả lời câu hỏi ? Cây rêu có phận nào GV giải thích: Rễ giả có khả hút nước , thân lá chưa có mạch dẫn sống nơi ẩm ướt để hút nước GV cho HS so sánh rêu , rong mơ và cây đậu ? Vây rêu xếp vào nhóm thực vật bậc cao HS: Trả lời và ghi nhớ II/ Quan sát cây rêu Hoạt động 3: Túi bào tử và phát triển rêu III/ Túi bào tử và phát triển rêu - sống nơi ẩm ướt - Thân ngắn không phân cành - Lá nhỏ mỏng - Rễ giả có khả hút nước - Chưa có mạch dẫn GV Cho HS quan sát tranh theo hướng - Túi bào tử có phần dẫn GV và rút nhận xét + Mũ trên dầu GV Cho HS dựa vào hình 38.2 SGK/126 + Cuống (86) thảo luận trả lời câu hỏi ? quan sinh sản rêu là phận nào ?Rêu sinh sản gì HS trả lời và ghi nhớ GV yêu cầu HS trình bày phát triển rêu Hoạt động 4: Vai trò rêu GV Cho HS đọc thônhg tin SGK/127 trả lời câu hỏi ? Rêu có lợi ích gì HS trả lời và ghi nhớ GV cho HS đọc kêt luận chung SGk/127 - túi bào tử có bào tử * KL: quan sinh sản rêu là túi bào tử - sinh sản là bào tử - Bào tử gặp đất ẩm và nảy mầm thành cây IV/ vai trò rêu - Góp phần vào việc tạo chất mùn cho đất - Khi chết tạo lớp than bùn làm chất đốt và phân bón 4/ Củng cố GV: treo bảng phụ có ghi nội dung cần củng cố đấnh giá - Điền vào chỗ trống từ cụm từ thích hợp Cơ quan dinh dưỡng rêu gồm ……(1)……….chưa có …2…… thực thân và lá rêu chưa có ……3……… rêu sinh sản …4……… chứa …5……….cơ quan này nằm ở……6……….cây rêu GV: Gọi đại diện HS lên bảng trình bày HS khác nhận xét bổ xung GV: chốt lại các từ cần điìn lần lướt là thân lá rễ mạch dẫn bào tử túi bào tử 5/hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/127 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Quyết – cây dương xỉ ) Ngày soạn :22/2/12 Ngày giảng :24/2/12 Tiết 47 Tuần 26 Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: trình bày đặc điểm cấu tạo quan dinh dưỡng và quan sinh sản dương xỉ - Biết cách nhận dạng cây dương xỉ - Nói rõ nguồn gốc hình thành các mỏ than đá (87) 2/ Kĩ : Quan sát thực hành 3/ Thái độ :Yêu thích và bảo vệ thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ - Tranh: H39.1 SGK/128 ( cây dương xỉ ) H 39.2 SGK/129 ( Túi bào tử và phát triển dương xỉ ) - Mẫu vật : cây dương xỉ , cây rau bợ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm ttra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ : ? Cấu tạo rêu đơn giản nào ? Rêu có điểm gì khác so với cây có hoa 3/ Bài mới: MB: Quyết là tên gọi chung nhóm thực vật đó có các cây dương xỉ sinh sản bào tử rêu khác rêu cấu tạo quan sinh dưỡng và sinh sản Vậy ta hãy xem khác đó Qua bài học hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Quan sát cây dương xỉ GV Cho HS quan sát phận cây dương xỉ Chú ý : lá non trả lời câu hỏi ? quan sinh dưỡng cây dương xỉ có cấu tạo nào ? Treo bảnh phụ yêu cầu HS hãy so sánh giống và khác rêu và dương xỉ GV gọi đại diện HS trình bày ý kiến Đ2 S2 Rêu Rễ Rễ giả Thân Nhỏ không phân cành Lá Lá nhỏ ( đường gân) Mạch dẫn Chưa có 1/ Quan sát cây dương xỉ a) Cơ quan sinh dưỡng Dương xỉ Rễ thận Hình trụ nằm ngang - Lá già cuống lá dài , phiến lá xẻ thuỳ - lá non đầu cuộn tròn có lông trắng ChÝnh thøc ? Vậy rêu và dương xỉ loại nào tiến hoá và thể đặc điểm nào HS: dương xỉ tiến hoá thân đã có mạch dẫn GV cho HS dùng kính lúp lật mặt lá b) túi bào tử và phát triển già tìm túi bào tử kết hợp quan sát H39.2 dương xỉ trả lời câu hỏi ? vòng có tác dụng gì ? em hãy trình bày phá triển dương xỉ HS: Khi túi bào tử chín rơi xuống đất nảy mầm và phát triển thành nguyên tản - Túi bào tử chín bào tử bay ⃗ từ đó mọc cây dương xỉ xuèng ® Êt nguyên tản ⇒ dương xỉ GV Treo bảng phụ có ghi nội dung bài tập (88) điền từ và cho HS thảo luận hoàn thành bài tập GV Viết sơ đồ phát triển dương xỉ ?Vậy dương xỉ sinh sản gì ?cơ quan sinh sản dương xỉ là gì Hoạt động : Một vài loài dương xỉ thường gặp GV Cho HS quan sát cây cu li và cây rau bự rút đặc điểm chung dương xỉ HS Trả lời và ghi nhớ ? Dựa vào đặc điểm nào để ta biết đó là dương xỉ HS trả lời và ghi nhớ Hoạt động 3: Quyết cổ đại và hình thành than đá GV Ch HS đọc thông tin SGK/130 trả lời câu hỏi ? Tổ tiên cổ đại là gì sống môI trường nào ? Em hãy cho biết lí hình thành than đá KL: Dương xỉ sinh sản bào tử - Cơ quan sinh sản là túi bào tử 2/ Một vài loài dương xỉ thường gặp - Đa dạng hình thái - Đặc điểm chung : là thực vật đã có rễ , thân ,lá thật và có mạch dẫn - sinh sản bào tử - Dựa vào đặc điểm lá non để nhận biết dương xỉ 3/ Quyết cổ đại và hình thành than đá - Quyết cổ đại thân gỗ lớn - Sự hình thành than đá + tác dụng vi khuẩn + sức ép , sức nóng tầng trên trái đất 4/ Củng cố Hãy đánh khoanh tròn vào câu trả lời đúng các trường hợp sau Cây dương xỉ tiến hoá cây rêu đặc điểm a Lá có chất diệp lục b Có mạch dẫn c Thân nằm ngang Đáp án : b / Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/131 - ôn tập lại các kiến thức , hạt và các phận nó - Các kiến thức tảo ,rêu Ngày soạn :25/2/12 Ngày giảng 27/2/12 Tiết 48 Tuần 27 ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học , hạt và các phận nó - Hiểu nào là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính - Nắm rõ các phận hạt để từ đó phân loại cây lá mầm và cây hai lá mầm - Củng cố vài nhóm thực vật có cấu tạo đơn giản tảo , rêu, dương xỉ 2/ Kĩ - Kĩ tổng hợp kiến thức Hoạt động nhóm 3/ Thái độ:Yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ (89) - Bảng phụ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ kiểm tra bài cũ - ( gắn liền quá trình học bài ) 3/ bài MB: Để hệ thông hoá kiến thức đã học trì và phát triển nòi giống cây xanh có hoa ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động : thụ tinh kết hạt và tạo thô tinh kÕt h¹t vµ t¹o qu¶ GV Cho HS kể lại tượng sảy I/ 1/ Thô tinh quá trình thụ tinh -Là tợng tế bào sinh dục đực h¹t phÊn kÕt hîp víi tÕ bµo sinh dôc c¸i ? Hiện tượng nào là quan trọng vì cã no·n t¹o thµnh tÕ bµo míi gäi lµ hîp tö ( HiÖn tîng sinh s¶n h÷u tÝnh HS: tượng thụ tinh là quan trọng ? thụ tinh là gì 2/ Thô phÊn : Lµ sù kÕt hîp gi÷a h¹t phÊn vµ ®Çu ? Thụ tinh khác thụ phấn nào nhuþ II/ C¸c lo¹i qu¶ Hoạt động : Các loại 1/ Qu¶ kh« gåm ? Em hãy kể tên các loại chính mà em - Qu¶ kh« nÎ ⇒ vá qu¶ chÝn tù nøt nÎ đã học - Qu¶ kh« kh«ng nÎ ⇒ vá qu¶ ?Quả khô có loại và đặc điểm chÝn kh«ng tù nøt nÎ loại là gì 2/ Qu¶ thÞt gåm - Qu¶ h¹ch ⇒ h¹t cã h¹ch cøng bao ? Quả thịt phân loại nào và bäc - Qu¶ mäng ⇒ chÝn vá qu¶ mÒm đặc diểm loại vµ mäng níc ? Vậy dựa vào đặc điểm nào để người ta 3/ §Æc ®iÓm ph©n lo¹i phân chia các loại - Dựa vào đặc điểm vỏ chÝn III/ h¹t vµ c¸c bé phËn cña h¹t 1/ H¹t mét l¸ mÇm gåm - Vá h¹t ? Có loại hạt đó là loại hạt nào - Ph«i chøa l¸ mÇm ,th©n mÇm ,chåi mÇm , rÔ mÇm đặc điểm loại hạt - Ph«i nhò chøa chÊt dinh dìng dù tr÷ 2/ H¹t hai l¸ mÇm gåm - Vá h¹t - Ph«i mamg l¸ mÇm ,th©n mÇm , chåi mÇm , rÔ mÇm vµ chøa chÊt ®inh ìng dù tr÷ IV/ Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t GV Yêu cầu HS so sánh giống và 1/ Ph¸t t¸n nhờ giã khác hạt lá mầm và hạt hai - Qu¶ vµ h¹t thêng cã c¸nh hoÆc tóm l«ng nhá vµ nhÑ lá mầm 2/ Phát tán nhờ động vật - Qu¶ vµ h¹t thêng cã gai , mãc b¸m là thứcằn động vật GV Cho HS thảo luận và cho biết các 3/ Tù ph¸t t¸n - Qu¶ chÝn vá qu¶ tù nøt nÎ kiểu phát tán và hạt và đặc điểm 4/ §iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm loại và hạt (90) - Điều kiện ngoại cảnh : đủ nớc , không khí và nhiệt độ thích hợp - §iÒu kiÖn h¹t : To ch¾c kh«ng s©u bÖnh V/ C¸c nhãm thùc vËt ? điều kiện cần cho hạt nảy mầm là gì * Cho HS th¶o luËn hoµn thµnh phiÕu häc tËp trªn b¶ng phô GV: Gọi đại diện HS lên bảng trình bày Bộ Rễ Thân Lá phận Nhóm TV Tảo Chưa Không có Không có có Rêu Rễ giả Ngắn Nhỏ mỏng Dương xỉ Rễ thật Nằm Già và ngang non Cơ quan S2 Kiểu S2 Không Tiếp hợp sinh dưỡng có Túi bào Bào tử tử Túi bà tử Bào tử 4/Củng cố - đánh giá GV: Tóm tắt lại nội dung buổi ôn tập 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài ôn tập lại các kiến thức đã học - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết Ngày soạn : 29/2/12 Ngày Giảng: 2/3/12 Tiết 49 Tuần 27 KIỂM TRA Tiết Môn Sinh lớp thời gian làm bài 45 I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Giúp HS hệ thống hoá lại các kiến thức tượng thụ tinh và tượng đó chính là sinh sản hữu tính - Nắm rõ đặc điểm các loại để phân biệt các loại - So sánh và phân biệt hạt lá mầm và hạt lá mầm - Nắm rõ các điều kiện nảy mầm hạt 2/ Kĩ : Biết trình bày bài kiểm tra có khoa học 3/ Thái độ : Nghiêm túc làm bài II/ CHUẨN BỊ - Đề kiểm tra 45 phút III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ma trận đề kiểm tra Chủ đề(Nộidung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp Vận dụng cấp chương)Mức độ thấp độ cao độ nhận thức Hoa và sinh TNKQ sản hữu tính (91) 2,0%TSĐ=2,0đ TNKQ Quả và hạt 4,0%TSĐ=4,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ TNKQ Các nhóm thực vật 2,0%TSĐ=2,0đ h¹t n¶y mÇm cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo So s¸nh sù gièng vµ kh¸c gi÷a h¹t mét l¸ mÇm vµ h¹t hai l¸ mÇm 3,0%TSĐ=3,0đ 2đ 20% TSĐ 4,0%TSĐ=4,0đ So s¸nh sù gièng vµ kh¸c gi÷a h¹t mét l¸ mÇm vµ h¹t hai l¸ mÇm 3,0%TSĐ=3,0đ 4,0% TSĐ=4,0đ 4,0%TSĐ=4,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ TSĐ:10 Tổng số câu :4 2,0%TSĐ=2,0đ 5đ 50%TSĐ 3đ 30%TSĐ 10đ 100%TSĐ Đề bài: A/ Trắc nghiệm Câu : Hãy chọn từ cụm từ đây điền vào chỗ trống Tế bào sinh dục đực ; Nhị ; tế bào sinh dục cái ; nhuỵ ; hợp tử ; hữu tính ; vô tính - Thụ tinh là tượng hạt phấn kết hợp với Có noãn tạo thành tế bào gọi là sinh sản có tượng thụ tinh gọi là sinh sản Câu 2: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng các câu trả lời sau Để phân chia các loại người ta dựa vào A Đặc điểm vỏ còn xanh B Đặc điểm vỏ chín C Đặc điểm hạt D Tất các ý trên sai Để phân biệt hạt lá mầm và hạt hai lá mầm người ta dựa vào A Đặc điểm vỏ hạt B Thân mầm và rễ mầm C Phôi hạt mang số lá mầm D Kích thước hạt Câu : Hãy trả lời đúng (Đ) sai (S) vào ô trống cho các câu trả lời A Rêu tiến hoá tảo có rễ và sinh sản bào tử B Dương xỉ tiến hoá rêu là lá có chất diệp lục than nằm ngang C Dương xỉ tiến hoá hưn rêu là có rễ thật và mạch dẫn D Dựa vào dấu hiệu lá non để nhận biết cây thuộc nhóm dương xỉ B/ Tự luận Câu : a) Hạt nảy mầm cần điều kiện nào b)So sánh giống và khác hạt lá mầm và hạt hai lá mầm Câu : So sánh cấu tạo rêu và tảo và cho biết rêu tiến hoá tảo đặc điểm nào (92) Đáp án A/Trắc nghiệm Câu ( điểm ) ý điềm đúng 0,5 điểm (1)Tế bào sinh dục đực (3)hợp tử (2) tế bào sinh dục cáI (4)hữu tính Câu (1điểm ) ý đúng cho 0,5 điểm 1.2 : B 2.2 : C CÂU ( 1điểm ) ý đúng 0,25 điểm A:Đ B :S C :Đ D :Đ B/ Tự luận Câu ( Điểm ) Mỗi ý đúng cho 1,5 điểm a) Điều kiện ngoạih cảnh : đủ nước , không khí và nhiệt độ thích hợp Điều kiện hạt : Chắc to , đủ phôi ,không sâu bệnh b) Giống : Đều có vỏ , Phôi chứa lá mầm thân mầm ,rễ mầm , chồi mầm Khác : Một lá mầm Hai lá mầm - Phôi mang lá mầm - Phôi mang lá mầm - Phôi nhũ chứa chất dinh - Phôi chứa chất dinh dưỡng dự trữ dưỡng dự trữ Câu : ( Điểm ) ý ch điểm Rễ Thân Lá Bộ phận Nhóm TV Tảo Chưa có Không có Rêu Rễ giả Ngắn Cơ quan S2 Không có Không có Nhỏ Túi bào tử Kiểu S2 Tiếp hợp sinh dưỡng Bào tử (93) mỏng - Rêu tiến hoá tảo là đã có rễ giả , thân ,lá 2/ Củng cố - GV: Nhận xét ý thức HS quá trình làm bài 3/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài nghiên cứu trước nội dung bài mới(hạt trần cây thông) Ngày soạn:3/3/12 Ngày giảng: 5/3/12 Tiết 50 Tuần 28 Bài 40: HẠT TRẦN - CÂY THÔNG I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: trình bày đặc điểm cấu tạo quan sinh dưỡng và quan sinh sản thông Phân biệt khác nón và hoa - Nêu khác hạt trần và cây có hoa 2/ Kĩ - Rèn kĩ hoạt động độc lập và theo nhóm - Rèn kĩ quan sát phân tích và so sánh 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Tranh : cành thông mang nón Sơ đồ cắt dọc nón đực và nón cái III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 2/ Kiểm tra bài cũ GV: Chữa bài kiểm tra 45 phút 3/Bài mới: MB: Một thông đã chín mà ta quen gọi đó là vì nó mang các hạt gọi đã chính xác chưa ? ta đã biết phát triển từ hoa (đúng là bầu nhuỵ hoa) Hoạt động gv + hs Nội dung Hoạt động :Cơ quan sinh dưỡng cây I/ Cơ quan sinh dưỡng cây thông thông - đặc điểm bên ngoài cây thông Thân cành màu nâu xù xì cành có nhiều GV Hướng dẫn HS quan sát cành thông vết sẹo lá rụng HS: Quan sát cành thông và trình bày đặc - Lá nhỏ hình kim mọc từ 2- điểm thân cành màu sắc và hình dạng trên cành ngắn lá (94) GV nhổ cành yêu cầu học sinh quan sát cách mọc lá Chú ý : vảy nhỏ gốc lá GV thông báo rễ thông to khoẻ đâm sâu xuống đất Hoạt động 2: Cơ quan sinh sản (nón ) GV thông báo quan sinh sản thông là nón đực và nón cái GV cho HS quan sát H 40.2 kết hợp đọc thông tin SGK/trả lời câu hỏi ? Em hãy xác định nón đực và nón cái trên cànhvà yêu cầu HS xác định đặc điểm loại nón ?nón đực có cấu tạo nào ? nón cái có cấu tạo nào GV chốt laị kiến thức cho HS ghi nhớ ? Vậy nón khác hoa điểm nào và nón có coi là hoa hay không vì Hoạt động : Giá trị hạt trần GV Cho HS quan sát 40.3.B trả lời câu hỏi ? hạt có đặc điểm gì nằm đâu và người ta gọi thông là cây hạt trần GV Cho HS đọc thông tin SGK/ trả lời câu hỏi GV? Cây hạt trần có giá trị thực tiễn gì 2/ Cơ quan sinh sản ( nón ) Nón đực Cơ quan sinh sản lá nón Nón cái - Nón đực nhỏ mọc thành cụm + Vảy nhị mang túi phấn chứa hạt phấn - nón cái lớn mọc riêng lẻ + vảy lá noán mang noãn - nón chưa có bầu nhuỵ chứa noãn → chưa phải là hoa * Hạt có cánh mọc trên lá noãn hở (hạt trần ) chưa có thật 3/ Giá trị hạt trần - gỗ tốt thơm - Dáng đẹp trồng làm cảnh 4/ Củng cố ?: Cơ quan sinh sản thông là gì ? cấu tạo chúng HS; Nón đực *Cơ quan sinh sản là nón Nón cái - Nón đực nhỏ mọc thành cụm + Vảy nhị mang túi phấn chứa hạt phấn - nón cái lớn mọc riêng lẻ + Vảy lá noán mang noãn 5/ Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi sgk/ - Nghiên cứu trước nội dung bài hạt kín đặc điểm thực vật hạt kín (95) Ngày soạn :7/3/12 Ngày giảng :9/3/12 Tiết 51 Tuần 28 Bài 41: HẠT KÍN ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Phát tính chất đặc trưng thực vật hạt kín là có hoa với hạt dấu từ đó phân biệt khác cây hạt kín và cây hạt trần - Nêu đa dạng quan sinh dưỡng và quan sinh sản cây hạt kín - Biết cách quan sát cây hạt kín 2/ Kĩ : Rèn kĩ quan sát phân tích 3/ Thaí độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh II/ CHUẨN BỊ - Phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ?: Cơ quan sinh sản thông là gì ? cấu tạo chúng ? So sánh đặc điểm cấu tạo quan sinh dưỡng thông với dương xỉ 3/ bài MB: Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa : cam , đậu , ngô, khoai , Chúng gọi chung là cây hạt kín , chúng khác với cây hạt trần đặc điểm gì ? Bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Quan sát cây có hoa GV: hướng dẫn HS quan sát từ 1/ Quan sát cây có hoa quan sinh dưỡng đến quan sinh sản theo trình tự va fyêu cầu HS ghi lại kết quan sát GV Treo bảng phụ có nghi nội dung phiếu học tập lên bảng sau đó gọi đại diện -2 HS trình bày đáp án HS khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kiến thức ST Tên cây Dạng Dạng Kiểu Gân Cánh Quả MT T thân rễ lá lá hoa có sống o Lúa Cỏ Chùm Đơn Song Dính Khô K Nước nẻ (96) Xoài Gỗ Cọc Đơn Hình mạng nhỏ Hạch Cạn Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm 2/ đặc điểm cây hạt kín cây hạt kín Căn vào kết phiếu học tập yêu cầy HS nhận xét khác rễ thân lá hoa GV Thông báo cây hạt kín có mạch dẫn phát triển GV Cho HS thảo luận tìm đặc điểm cây hạt kín chú ý quan sinh dưỡng và quan sinh sản ( hạt và phận hạt) ? Cây hạt kín có đặc điểm nào tiến hoá cây hạt trần - Cơ quan sinh dưỡng đa dạng có mạch dẫn - Có hạt nằm gọi là hạt kín - Sinh sản hạt 4/ Củng cố Điền dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng cho các trường hợp sau 1/ Trong nhóm cây sau nhóm nào gồ toàn cây hạt kín a Cây mít ,cây rêu , cây ớt b Cây thông , cây lúa ,cây đào c Cây ổi, cây cải , cay dừa Đáp án : c 2/ Tính chất đặc trưng hạt kín là a Có rễ thân ,lá b Sinh sản hạt c Có hoa và hạt nằm Đáp án : c 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/ - Nghiên cứu trước nội dung bài mới(Lớp hai lá mầm và lớp lá mần) (97) Ngày soạn : 10/3/12 Ngày giảng 12/2/12 Tiết 52 Tuần 29 Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Phân biệt số đặc điểm hình thái cây thuộc lớp cây lá mầm và lớp cây lá mầm ( Về rễ , thân ,lá , hoa ) - HS: biết cáchdựa vào đặc điểm hình thaí để phân biệt lớp cây lá mầm và lớp cây lá mầm 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát phân tích 3/ Thái độ - Giáo dục ý rthức bảo vệ cây xanh II/ CHUẨN BỊ - Mẫu các loại cây lúa ,hành huệ cỏ , cây bưởi , lá dâm bụt - Trang rễ cọc rễ chùm các loại gân lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn địng tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Trình bày đặc điểm chung thực vật hạt kín ? Giữa hạt trần và hạt kín có đặc điểm gì phân biệt đó đặc điểm nào là quan trọng 3/ bài mới: MB: Các cây hạt kín khác quan sinh dưỡng lẫn quan sinh sản Để phân biệt các cây hạt kín với , các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ đó là các lớp họ chi loài , thực vật hạt kín gồm lớp : lớp lá mầm và lớp lá mầm : lớp có nét đặc trưng Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động1 cây hai lá mầm và cây lá mầm GV? Có loại rẽ chính đó là loại rễ nào ? Có kiểu gân lá đó là kiểu gân nào ,gân hình cung , gân hình song song GV thông báo đặc điểm này gặp các cây khác lớp cây lá mầm và lớp cây lá mầm GV Cho HS quan sát H 42.1 kết hợp với mẫu cây lá mầm và rễ cây lá mầm sau đó thảo luận hào thành phiếu học tập 1/ cây hai lá mầm và cây lá mầm (98) GV Gọi đại diện -2 nhóm trình bày kết nhóm khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kiến thức HS ghi nhớ Đặc điểm Lớp cây lá mầm Rễ Chùm Kiểu gân lá Gân lá song song hình cung Thân Cỏ ,cột Hạt Phôi có lá mầm Lớp cây hai lá mầm Rễ cọc Gân lá hình mạng Gỗ cỏ leo Phôi có lá mầm 4/ Củng cố ? Em hãy trình bày đặc điểm để phân biệt cây hai lá mầm và câuy lá mầm HS: - Dựa vào phôi mang số lá mầm - Đặc điểm thân và gân lá , rễ , ngoài còn có thể dựa vào số cánh hoa ? Căn vào đặc điểm bên ngoài nào để phân biệt lớp cây hai lá mầm và lớp cây lá mầm HS: Căn và đặc điểm rễ thân lá ,hoa để phân biệt 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà - Về nhà học bài trả klời câu hỏi SGK/ 138 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Khái niệm sơ lực phân loại thực vật ) Ngày soạn : 10/3/12 Ngày giảng 12/2/12 Tiết 53 Tuần 29 (99) Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM(Tiếp) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Phân biệt số đặc điểm hình thái cây thuộc lớp cây lá mầm và lớp cây lá mầm ( Về rễ , thân ,lá , hoa ) - HS: biết cáchdựa vào đặc điểm hình thaí để phân biệt lớp cây lá mầm và lớp cây lá mầm 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát phân tích 3/ Thái độ - Giáo dục ý rthức bảo vệ cây xanh II/ CHUẨN BỊ - Mẫu các loại cây lúa ,hành huệ cỏ , cây bưởi , lá dâm bụt - Trang rễ cọc rễ chùm các loại gân lá III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn địng tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Trình bày đặc điểm chung thực vật hạt kín ? Giữa hạt trần và hạt kín có đặc điểm gì phân biệt đó đặc điểm nào là quan trọng 3/ bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung Hoạt động 2: Đặc điểm để phân biệt 2/ Đặc điểm để phân biệt lớp cây lớp cây hai lá mầm và rễ cây lá mầm hai lá mầm và rễ cây lá mầm GV Cho HS đọc thông tin SGK/ trả lời câu hỏi ? Có dâu hiệu nào dể phân biệt - Dựa vào phôi mang số lá mầm lớp cây lá mầm và lớp cây lá - đặc điểm thân và gân lá , rễ , ngoài mầm còn có thể dựa vào số cánh hoa GV Cho HS nhắc lại nội dung phiếu học tập và kết hợp quan sát hình 42.2 hòan thành lệnh tam giác SGK/138 HS: trình ày đáp án + cây lá mầm gồm phong lan ,lúa + Cây hai lá mầm gồm cây cải cây dừa cạn 4/ Củng cố ? Em hãy trình bày đặc điểm để phân biệt cây hai lá mầm và câuy lá mầm HS: - Dựa vào phôi mang số lá mầm - Đặc điểm thân và gân lá , rễ , ngoài còn có thể dựa vào số cánh hoa ? Căn vào đặc điểm bên ngoài nào để phân biệt lớp cây hai lá mầm và lớp cây lá mầm HS: Căn và đặc điểm rễ thân lá ,hoa để phân biệt 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà (100) - Về nhà học bài trả klời câu hỏi SGK/ 138 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Khái niệm sơ lực phân loại thực vật ) Ngày soạn : 10/3/12 Ngày giảng12/3/12 Tiết 54 Tuần 29 Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS Biết phân loại thực thực vật là gì - Nêu tên các bậc phân loại thực vật và các đặc điểm chủ yếu ngành 2/ Kĩ (101) - Vận dụng kiến thức phân loại lớp thực vật hạt trần và thực vật hạt kín 3/ Thái độ : Yêu thích môn học II/ CHUẨN BỊ - Bảng phụ và phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss………/ 2/ Kiểm tra bài cũ :? Em hãy trình bày đặc điểm để phân biệt cây hai lá mầm và cây lá mầm ? Căn vào đặc điểm bên ngoài nào để phân biệt lớp cây hai lá mầm và lớp cây lá mầm 3/ Bài : MB:Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật trừ tảo đến hạt kín chúng hợp thành giới thực vật gồm nhiều dạng kách tổ chức thể Để nghiên cứu đa dạng giới thực vật người ta phải tiến hành phân loại chúng Hoạt động Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động Phân loại thực vật 1/ Ph©n lo¹i thùc vËt ? Em hãy kể tê các nhóm thực vật đã học ? Tại tảo rêu lại xếp vào nhóm thực vật khác ?Tại người ta lại xếp thông , trắc bách diệp vào nhóm GV Cho HS đọc thông tin SGK/140 và hoàn thành bài tập lệnh tam giác GV Gọi đại diện -2 HS trình bày kết HS khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kiến thức chuẩn - Lµ viÖc t×m hiÓu sù gièng vµ - Giữa tảo và cây hạt kín có nhiều đặc điểm kh¸c gi÷a c¸c d¹ng thùc vËt để pơhân chia chúng thành các bậc giống ph©n lo¹i - Nhưng các loại tảo với , các cây hạt kín có khác 2/ c¸c bËc ph©n lo¹i tổ chức thể và sinh sản ? Vây phân loại thực vật là gì * Gåm :Ngµnh → líp → bé Hoạt động : Các bậc phân loại → hä → chi → loµi GV cho HS đọc thông tin SGK/140 giới Ph©n lo¹i thùc vËt lµ t×m hiÓu thiệu các bậc phân loại từ cao đến thấp Và -nh÷ng đặc điểm giống và khác giải thích cña thùc vËt råi xÕp vµo GV Thụng bỏo Ngành là bậc phõn loại cao thành nhóm theo qui định , loài là bậc phân loại sở các cây 3/ C¸c ngµnh thùc vËt cùng loài có nhiều đặc điểm giống hình dạng cấu tạo VD cam , chanh , bưởi Và nhóm là khái niệm không sử dụng phân loại ? Vậy em hiểu nào là các bậc phân loại Hoạt động : Tìm hiểu các ngành thực vật GV Cho HS theo dõi sơ đồ các ngành thực vật SGK/141 và kể tên các ngành thực vật (102) đó và giới thiệu đặc diểm chung ngành GV thông báo ngành thực vật có nhiều đặc điểm phân loại dựa vào đặc điểm quan trọng để phân biệt các * néi dung SGK/141 ngành VD: Khi phân chia ngành thưc vật hạt trần và hạt kín người ta dựa vào đặc điểm hạt và vị trí hạt - Phân loai thực vất hạt kín thành lớp người ta lại dựa vào phôi hạt mang số lá mầm GV Chốt lại kiến thức bàng sơ đồ giới thực vËt SGK/141 GV Cho HS đọc kêt luận chung SGK/141 4/ Củng cố ?Thế nào là phân loại thực vật ?Kể tên các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính ngành đó * Thực vật bậc thấp : Chưa có rễ ,thân ,lá sống nước là chủ yếu *Thực vật bậc cao : đã có rễ, thân lá sống trên cạn là chủ yếu - Ngành rêu : Rẽ giả ,lá nhỏ hẹp có bào tử sống nơi ẩm ướt - Ngành dương xỉ : Rễ thật lá đa dạng sống các nơi khác có bào tử - Ngành hạt trần : Rễ thật lá kim sống cạn có hạt - Ngành hạt kín : Rễ thất lá đa dạng sống kháp nơi có hoa và hạt 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/141 - Đọc thêm bài (Sự phát triển giới thực vật) Ngày soạn: 17/3/12 Ngày giảng: 19/3/12 Tiết 55 Tuần 30 Bài 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: xác định các dạng cây trồng ngày là kết qủa quá trình chọn lọc từ cây dại bàn tay người tiến hành - Phân biệt giưã cây dại và cây trồng và giải thích lí khác - Nêu các biện pháp nhằm cải tạo cây trồng - Thấy vai trò to lớn người việc cải tạo thực vật 2/ Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát 3/ Thái độ : có ý thức bảo vệ thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ - Tranh các cây cải dại và cây cải trồng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss……./ (103) 2/ Kiểm tra bài cũ ? Thực vật cạn xuất điều kiện nào thể chúng có gì khác so với thực vật nước 3/ Bài MB: Thực vật hạt kín phong phú , 20 nghìn loài người sử dụng số 30 nghìn loài đã có Trong đó có nhiều loài là cây trồng cây trồng suất nào đâu mà nó phong phú ? Bài học hôm giúp các em hiểu rõ vấn đề này Hoạt động gv và hs Nội dung Hoạt động 1: cây trông bắt nguồn từ đâu 1/ cây trông bắt nguồn từ đâu ? cây nào gọi là cây trồng ? Em hãy kể tên vài cây trồng và cho biết công dụng chúng ? người trồng cây nhằm mụcđích gì GV Cho HS đọc thông tin SGk/144 trả lời câu hỏi ? Cây trồng có nguồn gốc từ đâu và có - Cây trồng bắt nguồn từ cây dại vai trò gì cây trồng phục vụ nhu cầu Hoạt động 2: cây trồng khác cây dại sống người nào ? Cây trồng ngày khác cây dại nào GV Cho HS quan sát H45.1 SGK/144và chú ý HS quan sát các phận cây cải trồng và cây cải dại trả lời câu hỏi ? Cho biết khác các 2/ cây trồng khác cây dại phận tương ứng rễ ,thân ,lá hoa nào cải dại và cải trồng ? Vì các phận cải trồng lại khác nhiều so với cải dại GV treo bảng phụ yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập GV gọi đại diện các nhóm bá cáo nhận xét bổ xung STT Tên Bộ phận Cây hoa dại Cây trồng cây sử dụng Chuối Quả Quả nhỏ chát nhiều hạt Quả to,ngọt ,không hạt Cải Lá nhỏ mỏng chát La to dày ổi Quả Nhỏ chát nhiều hạt Quả to ít hạt ? Em hãy cho biết cây trồng khác cây dại đặc điểm nào - cây trồng có nhiều loại phong phú GV Chốt lại kiến thức HS ghi nhớ phận người sử dụng có phẩm chất tốt Hoạt động 3: công việc cải tạo cây 3/ công việc cải tạo cây trồng trồng (104) GV Cho HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi ? muốn cải tạo ccây trông cần phải làm gì GV Cho HS đọc kết luận chung SGK - Cải tiến tính di truyền lai chiết ghép chọn giống ,cải tạo giống, nhân giống - Chăm sóc bón phân phòng trừ sâu bệnh 4/ Củng cố ? Phát phiếu học tập cho HS sau đó đại diện nhóm báo cáo kết nhóm khác nhận xét bổ xung 1: Nguyên nhân nào làm cây trồng khác cây dại a Điều kiện sống thuận lợi b Con người đã cải tạo cho phù hợp với mục đích sử dụng người c Do người thích Đáp án : b : Những đặc điểm nào thuộc chuối cây trồng a nhỏ nhiều hạt b to , ít hạt c dài nhiều hạt thơm Đáp án : b 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK - Nghiên cứu trước bài thực vật góp phần điều hoà khí hậu Ngày soạn :21/3/12 Ngày giảng: 23/3/12 CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Tiết 56 Tuần 30 Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Giải thích vì thực vật là thực vật rừng có vai trò quan trọng việc điều hoà khí hậu giữ cân lượng khí O2 không khí đó việc điều hoà khí hậu giảm ô nhiễm môi trường 2/ Kĩ : Quan sát phân tích 3/ Thái độ - Xác định ý thức bảo vệ thưc vật thực các hành động cụ thể II/ CHUẨN BỊ - Tranh : Sơ đồ trao đổi khí III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Cây trồng có từ đâu? lại có cây trồng ? Cây trồng khác cây dại nào 3/ Bài mới: MB:Ta đã biết thực vật nhờ quá trình quang hợp mà có vai trò quan trọng việc tổng hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác (105) vai trò thực vật không có chúng còn có ý nghĩa to lớn việc điều hoả khí hậu bảo vệ môi trường Hoạt động Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động : Nhờ đâu hàm lượng khí 1/ Nhê ®©u hµm lîng khÝ cacbonic vµ cacbonic và oxi không khí oxi không khí đợc ổn định ổn định - Lîng khÝ oxi sinh qu¸ tr×nh quang hợp đợc sử dụng quá trình GV Cho HS quan sát H46.1 chú ý hô hấp thực vật và động vật mũi tên CO2 và O2 trả lời câu - KhÝ cacbonic th¶i qu¸ tr×nh h« hỏi hấp và đốt cháy đợc thực vật sử dụng ? Việc điều hoà khí CO2 và O2 đã quang hîp - nÕu kh«ng cã thùc vËt th× lîng khÝ thực nào và vai trò CO2 t¨ng lîng khÝ O2 gi¶m sinh vËt việc điều hoà khí CO2 và O2 không tồn đợc không khí * Thùc vËt ®iÒu hoµ lîng khÝ CO2 vµ O2 kh«ng khÝ ? Nếu không có thực vật thì điều gì sảy ? Vì đâu mà lượng khí CO2 và O2 ổn định Hoạt động : Thực vật giúp điều hoà khí hậu GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ? rừng rậm mát còn chỗ trống nóng và nắng gắt ? tai rừng rậm gió yếu còn nơi đất trống gió mạnh GV cho HS làm bài tập lệnh SGK/147 Đại diện HS báo cáo kết HS khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kiến thức HS ghi nhớ Hoạt động : Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường GV Cho HS nghiên cứu thông tin SGK/147 trả lời câu hỏi ? Hiện tượng ô nhiễm môi trường là đâu ? có thể dùng các biện pháp sinh hoạt nào giảm bớt ô nhiễm môi trường ? Vì phải tích cực trồng cây gây rừng GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/148 2/ Thùc vËt gióp ®iÒu hoµ khÝ hËu - rõng t¸n l¸ réng ¸nh s¸ng khã lät xuống dới ⇒ râm mát còn bãi đất trống không có đặc điểm này - Trong rõng c©y tho¸t h¬i níc vµ c¶n gió ⇒ rừng ẩm và gió yếu còn bãi đất trèng th× ngîc l¹i + lîng ma cao h¬n n¬i cã rõng + Sự có mặt thực vật ảnh hởng đến khÝ hËu * KL: Nhõ t¸c dông c¶n bít ¸nh s¸ng vµ tốc độ gió thực vật có vai trò quan trọng viÖc ®iÒu hoµ khÝ hËu t¨ng lîng ma cña khu vùc 3/ Thùc vËt lµm gi¶m « nhiÔm m«i trêng - hiÖn tîng « nhiÔm m«i trêng kh«ng khí là hoạt động sống ngời *KL: Nh÷ng n¬i cã nhiÒu c©y cèi nh ë c¸c vïng rõng nói thêng cã kh«ng khÝ lµnh v× l¸ c©y cã t¸c dông ng¨n bôi diÖt sè vi khuÈn gi¶m « nhiÔm m«i trêng (106) 4/ Củng cố GV: Cho HS nhắc lại nội dung chính bài 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/148 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước ) Ngày soạn:24/3/12 Ngày giảng :30/3/12 Tiết 57 Tuần 31 Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Giải thích nguyên nhân số tượng sảy tự nhiên , từ đó thấy vai trò thực vật việc giữ đát bảo vệ nguồn nước 2/ Kĩ - rèn kĩ quan sát hoạt động nhóm 3/ Thái độ - Xây dựng hành động cụ thể phù hợp bảo vệ thực vật phù hợp với lưới tuổi II/ CHUẨN BỊ - Phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Thực vật đã góp phần vào việc điều hoà khí hậu nào ? Em làm gì để làm giảm ô nhiễm môi trường 3/ Bài MB: Hãy kể số thiên tai năm gần đây , nguyên nhân sảy tượng đó là gì ? Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động Thực vật giúp đất và chống sói mòn 1/ Thực vật giúp đất và chống sói GV Cho HS nghiên cứu thông tin mòn SGK kết hợp quan sát H47.1 SGK/149 - Lượng chảy dòng nước mưa (107) trả lời câu hỏi ?Vì có mưa lượng chảy nơi lại khác ? Điều gì sảy nơi đất trống đồi trọc GV thông báo tượng nở đất bờ biển bờ sông Hoạt động 2: Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt hạn hán nơi có rừng yếu vì có tán lá giữ alij phần - đồi trọc mưa đất bị sói mòn vì không có lá cây cản bớt tốc độ nước chảy và giữ đất * Kết luận :thực vật đặc biệt là rừng giúp giữ dất chống sói mòn 2/ Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt hạn hán GV Cho HS đọc thông tin SGK/150 trả lời câu hỏi ? vùng đồi trọc bị sói mòn thì điều gì - Nạn lụt vùng thấp sảy - gây hạn hán GV Liên hệ cách kể chuyện ? Em hãy kể tên số địa phương bị ngập úng và hạn hán việt nam mà em biết ? Tại có tượng hạn hán và ngập úng nhiều nơi Hoạt động 3: Thực vật góp phần bảo vệ 3/ Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm nguồn nước ngầm HSđọc thông tin SGK/151 rút Khi mưa rơi xuống rừng nước vai trò bảo vệ nguồn nước thực vật giữ lại phần và thấm dần xuống GV: Cho HS đọc kết luận chung thành dòng chảy ngầm chảy vào SGK/151 chỗ trung thành sông suối 4/ Củng cố ? Tại bờ biển lại phải trồng rừng phía ngoài đê ? Thực vật có vai trò gì nguồn nước 5/ Hướng dẫn HS học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/151 - Đọc mục em có biết SGK/151 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Vai trò thực vật động vật và đời sống người ) (108) Ngày soạn : 30/3/12 Ngày giảng: 2/4/12 Tiết 58 Tuần 32 Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Nêu số ví dụ khác cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi cho động vật - Hiểu vai trò gián tiếp thực vật việc cung cấp thức ăn cho người thông qua ví dụ cụ thể dây truyền thức ăn 2/ Kĩ - Quan sát và hoạt động nhóm 3/ Thái độ - ý thức bảo vệ thực vật công việc cụ thể II/CHUẨN BỊ - Tranh :Thực vật là thức ăn động vật SGK/152 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ ? Tại bờ biển lại phải trồng rừng phía ngoài đê 3/Bài MB: Trong thiên nhiên các sinh vật nói chung có quan hệ mật thiết với thức ăn và nơi sống đây chúng ta tìm hiểu vai trò thực vật động vật Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động : vai trò động vật thực vật I/ vai trò động vật thực vật GV Cho HS quan sát H 46.1 & 48.1 1/ Thực vật cung cấp oxi và thức thực vật là thức ăn động vật trả lời ăn cho động vật câu hỏi ? lượng oxi mà thực vật thải có ý nghĩa gì sinh vật khác (109) ? Quan sát H48.1 SGK /152 cho biết các chất hữu thực vật chế tạo có ý nghĩa gì tự nhiên ? Em hãy kể tên vài động vật có địa phương ăn thực vật GV Cho HS hoàn thành phiếu học tập SGK/153 HS: đại diện -2 nhóm báo cáo kết nhóm khác nhận xét bổ xung GV chốt lại kíên thức cho HS đối chiếu kết sửa sai Tên vật Chim sẻ Thỏ Nai Lá Rễ, củ x x - Lượng oxi thực vật thải giúp cho sinh vật khác hô hấp - Chất hữu thực vật chế tạo là nguồn thức ăn cho các loài động vật Thức ăn Cả cây Quả x Hạt x x * kết luận : Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật 2/ Thực vật cung cấp nơi và nơi sinh sản cho động vật ? Thực vật có vai trò gì động vật và người GV Cho HS quan sát H 48.2 thảo luận nhóm hoàn thành bài tập lệnh tam - Thực vật là nơi và làm tổ cho động giác SGK/153 vật ? Những hình ảnh này cho ta biết điều gì ? Trong tự nhiên có loài động vất nào lấy cây làm nhà không ? qua phần bài học em có nhận xét gì mối quan hệ động vật và thực vật * Kết luận: Thực vật đóng vai trò quan trọng đời sống động vật Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật , cung cấp oxi dùng cho hô hấp , cung cấp nơi và nơi sinh sản cho số động vật 4/Củng cố GV: Treo bảng phụ có ghi nội dung bài tập SGK/154 Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài Gọi đại diện - HS lên bảng trình bày HS khác nhận xét bổ xung GV: Chốt lại kiến thức giúp HS (1) Thực vật là thức ăn > hươu , lai là thức ăn> hổ , báo (2) Thực vật là thức ăn> lợn , gà là thức ăn > người 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà (110) - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/154 - Nghiên cứu tiếp nội dung phần II (thực vật đời sống người Ngày soạn :3/4/12 Ngày giảng 6/4/12 Tiết 59 Tuần 32 VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) I /MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: hiểu tác dụng mặt thực vật người thông qua việc tìm số ví dụ cây có ích và số cây có hại 2/ Kĩ :Làm phiếu học tập theo biểu bảng 3/ Thái độ :Có thức bảo vệ cây có ích bài trừ cây có hại II/CHUẨN BỊ - Phiếu học tập theo mẫu SGK/155 - Tranh cây thuốc phiện cây cần xa III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / Kiểm tra bài cũ ? Thực vật có vai trò gì động vật 3/ Bài MB: Có chúng ta tự hỏi nhà và số đồ đạc thức ăn hàng ngày , chúng ta lấy từ đâu, nguồn cung cấp sản phẩm đó phần lớn chúng ta lấy từ thực vật Để thấy rõ vấn đề trên ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động GV và học sinh Nội dung II/ Thực vật đời sống Hoạt động : Thực vật đời ngêi sống người 1/ Nh÷ng c©y cã gi¸ trÞ sö dông GV Cho HS đọc thông tin SGK/154 + 155 trả lời câu hỏi ? Thực vật đã cung cấp gì cho chúng ta đời sống hàng ngày GV Thông báo để phân biệt công dụng người ta đã phân chúng thành các nhóm cây khác GV Yêu cầu HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập HS: Đại diện – nhóm báo cáo (111) nhóm khác nhận xét bổ xung GV Chốt lại kiến thức HS đối chiếu Tên cây Cây mít Cây sen Cây lúa Cây keo Cây lương thực Cây thực phẩm Cây Cây ăn công nghiệp x Cây Cây làm lấy gỗ thuốc Cây làm cảnh Công dụng khác x x x x x x ? Qua VD trên em có nhận xét gì công dụng thực vật GV Cho HS đọc thông tin SGK/155kết hợp quan sát H48.3&4 trả lời câu hỏi ? Kể tên số cây có hại mà em biết và tác hại nó GV giới thiệu cây thuốc phiện dùng đúng liều → tác dụng chữa bệnh dùng sai liều → tác hại lớn GV kể chuyện nhỏ đẻ nói rõ tác hại thuốc phiện GVCho HS thảo luận tác hại ma tuý với sức khoẻ người ? Em làm gì trước tệ nạn ma tuý đó x * Thực vật có công dụng nhiều mặt cung cấp lương thực thực phẩm gỗ , thuốc ( Có cùng cây có công dụng khác , tuỳ phận sử dụng ) 2/ Những cây có hại cho người - VD: cây thuốc lá , thuốc phiện , cần xa gây nghiện , ho lao … ⇒ không sử dụng ma tuý ,không hút thuốc lá , tham gia phong trào phòng chống ma tuý 4/ Củng cố ?Tại nói không có thực vật thì không có loài người ? Hút thuốc lá thuốc phiện có hại nào 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/156 - Nghiên cứu trước nội dung bài (Bảo vệ đa dạng thực vật ) (112) Ngày soạn: 7/4/12 Ngày giảng: 9/4/12 Tiết 60 Tuần 33 Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: biết đa dạng thực vật - HS biết nào là thực vật quí và kể tên số thực vật quí - Hiểu rõ hậu việc tàn phá rừng khai thác bừa bãi tài nghuyên tính đa dạng thực vật 2/ Kĩ :Rèn kĩ phân tích khái quát hoá 3/ Thái độ - HS: Xác định trách nhiệm việc tuyên truyền bảo vệ thực vật địa phương II/ CHUẨN BỊ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss…./ 2/ Kiểm tra bài cũ ? Ở địa phương em có cây hạt kín nào có giá trị kinh tế 3/ Bài MB: Mỗi loại giới thực vật có nét đặc trưng hình dạng cấu tạo , kích thước , nơi sống , tập hợp tất các loài thực vật với các đặc trưng chúng tạo thành đa dạng giới thực vật Hiện tính đa dạng thực vật bị giảm tác động người Vậy ta cần phải bảo vệ đa dạng thực vật Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Sự đa dạng thực vật GV Cho HS kể tên các thực vật mà em biết HS kể tên vài thực vật phổ biến có địa phương ? Đa dạng thực vật là gì HS: liên hệ đa dạng thực vật địa phương Hoạt động 2: Tình hình đa dạng thực vật việt nam GV Cho HS đọc thông tin Trong SGK/157 + 158 trả lời câu hỏi ? số lượng thực vật viết nam nhiều hay ít ? nó có đa dạng phong phú không lấy VD minh hoạ 1/ Sự đa dạng thực vật - Sự phong phú số lượng các loài và số lượng cá thể loài - Sự đa dạng môi trường sống 2/Tình hình đa dạng thực vật việt nam a) Việt nam có tính đa dạng cao thực vật - đa dạng số loài và đa dạng môi (113) ? Vì nói việt nam có tính đa dạng cao thực vật ? Em có biết tình hình gì người dân vào rừng lấy gỗ lấy lâm sản GV thông báo trung bình việt nam năm bị tàn phá từ 100.000 -200.000 rừng nhiệt đới ?Theo em nguyên nhân nào dẫn đến suy giảm tính đa dạng thực vật ? Sự suy giảm thực vật đã gây hậu nào ? Vậy em hiểu nào là thực vật quí Hoạt động 3: các biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật GV Cho HS kể tên vài thực vật quí mà em biết ? vì phải bảo vệ đa dạng thực vật ?Chúng ta làm gì để bảo vệ thực vật ? việt nam có khu bảo tồn thực vật nào mà em biết HS rừng u minh thượng , rừng u minh hạ, vườn quốc gia cúc phương ? Em làm gì để tham gia bảo vệ đa dạng thực vật thực vật trường sống tự nhiên ⇒ Việt nam có tính đ dạng thực vật đó đó có nhiều loài có kinh tế và nghiên cứu khoa học b) Sự suy giảm tính đa dạng thực vật việt nam * Nguyên nhân : Nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi cùng với tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ cho nhu cầu đời sống * Hậu : Nhiều loài cây bị giảm đáng kể số lượng môi trường sống chúng bị thu hẹphoặc bị nhiều loài trở nên trí bị *thực vật quí là loài thực vật có giá trị mặt này hay mặt khác và có su ngày càng ít bị khai thác quá mức 3/ các biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật - Ngăn chặt phá rừng bảo vệ môi trường sống thực vật - hạn chế khai thác thực vật quí bảo vệ số lượng cá thể loài - Xây dựng các vườn thực vật vườn quốc gia bảo vệ các loài thực vật quí - Cấm buôn bán các loài thực vật đặc biệt quí - Tuyên truyền rộng rãi nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng 4/ Củng cố - Hãy khoanh tròn vào ý đúng nguyên nhân dẫn đến suy giảm tính đa dạng thực vật và hậu a: Chặt phá rừng làm rẫy c: Cháy rừng d: Khoanh nuôi rừng b: Chặt phá rừng buôn bán lậu e: Lũ lụt g: Chặt cây làm nhà Đáp án : a , b, c, g 5/ hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/159 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Vi khuẩn ) Ngày soạn:11/4/12 Ngày giảng :13/4/12 Chương X : VI KHUẨN , NẤM , ĐỊA Y Tiết 61 Tuần 33 Bài 50: VI KHUẨN (114) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: phân biệt các dạng vi khuẩn tự nhiên - Nắm đặc điểm chính vi khuẩn kích thứ và cấu tạo dinh dưỡng GVà phân bố 2/ Kĩ :Rèn kĩ quan sát phân tích 3/ Thái độ :Giáo dục lòng say mê môn học II/ CHUẨN BỊ - tranh phóng to các dạng vi khuẩn - Kính hiển vi, lam kính , la men III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss / 2/ Kiểm tra bài cũ GV: tóm tắt IX vai trò thực vật và giới thiệu chương X :Vi khuẩn nấm địay 3/ Bài MB: Về mùa nóng thức ăn thường dễ bị ôi thiu là hoạt động sinh vật nhỏ bé là các vi khuẩn , chúng có nhiều không khí và rơi vào thức ăn , chúng phân huỷ thức ăn làm thức ăn bị ôi thiu Vậy vi khuẩn có đặc điểm gì hình dạng , cấu tạo , dinh dưỡng Bài học hôm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này Hoạt động giáo viên và học sinh Nôi dung Hoạt động 1: Hình dạng và kích thước vi khuẩn 1/ Hình dạng và kích thước vi GV Treo tranh các dạng vi khuẩn khuẩn ? Vi khuẩn có hình dạng nào - Hình dạng: có nhiều hình dạng GV: thông báo : Lưu ý dạng vi khuẩn hình cầu , hình que , hình dấu phẩy sống thành đám hay chuỗi là - Kích thước : nhỏ đơn vị sống đọc lập Cấu tạo: Cơ thể đơn bào có ? Kích thước vi khuẩn nào + vách tế bào , chất tế bào , chưa có ? Em hãy trình bày cấu tạo vi khuẩn nhân hoàn chỉnh Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dinh dưỡng 2/ cách dinh dưỡng GV treo tranh cấu tạo tế bào và yêu - Vi khuẩn dinh dưỡng cách dị cầu HS so sánh với cấu tạo vi khuẩn dưỡng GV thông báo thêm : số vi khuẩn có + Hoại sinh roi có thể di chuyển +Kí sinh GV Cho HS đọc thông tin SGK/160 + số ít tự dưỡng trả lời câu hỏi - Hoại sinh :là sống chất hữu ? Vi khuẩn không có chất diệp lục nó có sẵn xác động thực vật sống cách nào phân huỷ ? Em hiểu nào là dinh dưỡng hoại sinh - Kí sinh: là sống nhờ trên thể và kí sinh sống khác Hoạt động 3: Phân bố và số lượng 3/ Phân bố và số lượng GV: Cho HS đọc thông tin SGK/161 trả lời câu hỏi - Vi khuẩn sống khắp nơi ? Em có nhận xét gì phân bố và số đất , nước không khí lượng vi khuẩn tự nhiên và thể sinh vật (115) GV: Cho HS quan sát mẫu vật vi khuẩn gọt nước bẩn để mở rộng và liên hệ thực tế Hoạt động 4: vai trò vi khuẩn 4/ vai trò vi khuẩn GV Cho HS đọc thông tin SGK/162 a)Vi khuẩn có ích và quan sát H50.2 đọc chú thích làm bài tập điền từ * vai trò ? Vi khuẩn có vai trò gì tự nhiên - tự nhiên : phân huỷ chất hữu đời sống người thành chất vô góp phần hình ? Vì cà ngâm vào muối vài ngày lại thành than đá dầu lửa chua - Đời sống : Nhiều vi khuẩn có ứng ?Các loại thức ăn để nâu dễ bị ôi thiu vì dụng công nghiệp , nông nghiệp và chế biến thực phẩm ?Các loại thức ăn để nâu dễ bị ôi thiu vì b) Vi khuẩn gây hại ? muốn cho thức ăn không bị ôi thiu nhanh chúng ta phải làm gì - Các vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho GV bổ xung người + Bệnh tả vi khuẩn tả gây nên - Nhiều vi khuẩn hoại sinh làm hỏng + Bệnh lao trực khuẩn lao gây nên thực phẩm gây ô nhiễm môi trường - Vi khuẩn phân huỷ chất hữu + Có hại làm hỏng thực phẩm + Có lợi phân huỷ xác động thực vật Hoạt động : Sơ lược vi rút 5/ Sơ lược vi rút GV: liên hệ thực té cách cho HS kể tên số bệnh vi rút gây nên - Vi rút nhỏ chưa có cấu tạo tế bào ? Vậy kích thước và cấu tạo vi rút sống kí sinh bắt buộc và thường gây nào bệnh cho vật chủ 4/ Củng cố đánh giá ? Vi khuẩn có hình dạng nào ? cấu tạo chúng ?Vi khuẩn dinh dưỡng nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn hoại sinh 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/161 - Nghiên cứu tiếp bài vi khuẩn Soạn : 14/4/12 Giảng: 16/4/12 NẤM Tiết 62 Tuần 34 Bài 51: MỐC TRẮNG – NẤM RƠM I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: nắm đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng mốc trắng - Phân biệt các phần nấm rơm - Nừu đặc điểm chủ yếu nấm nói chung (về cấu tạo dinh dưỡng , sinh sản ) (116) 2/ Kĩ :Rèn kĩ quan sát so sánh 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Tranh : H51.1 mốc trắng SGK/165 H 51.2 vài loại mốc khác SGK/166 H51.3 Cấu tạo mũ nấm , nấm rơm SGK/166 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss…./… 2/ Kiểm tra bài cũ ? Vi khuẩn có vai trò gì tự nhiên ? Vi khuẩn có vai trò gì nông nghiệp và công nghiệp 3/ Bài MB: Đồ đạc quần áo để lâu nơi ẩm thấp thấy xuất chấm đen đó là số nấm mốc gây nên , nấm mốc là tên gọi chung nhiều loại mốc mà thể nhỏ bé chúng thuộc nhóm nấm mốc Cũng còn gồm loại lớn thường sống trên đất ẩm trên cây gỗ mục Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu mốc trắng I/ Mốc trắng GV Hướng dẫn lại cách sử dụng 1/ Quan sát cấu tạo và hình dạng kính hiển vi và cách lấy mẫu vật để mốc trắng quan sát GV yêu cầu HS quan sát hình dạng , - Hình dạng : Sợi phân nhánh , màu sắc , cấu tạo sợi mốc , hình không màu không có chất diệp lục dạng vị trí túi bào tử - Cấu tạo : Gồm chất tế bào , nhiều GV Cho HS nghiên cứu thông tin nhân , không có vách tế bào SGK/165 trả lời câu hỏi ? Em hãy trình bày cách dinh dưỡng mốc trắng - Dinh dưỡng: hình thức hoại ? Mốc trắng sinh sản nào sinh - Sinh sản :bằng bào tử GV treo tranh lên bảng cho HS quan sát và yêu cầu HS kể tên các loại mốc trên tranh và cách nhận biết thực tế GV Yêu cầu HS phân biệt các loại mốc này với mốc trắng Hoạt động : Tìm hiểu nấm rơm GV Cho HS quan sát vật mẫu kết hợp với tranh vẽ trả lời câu hỏi ? Nấm có phần đó là phần nào GV Hướng dẫn HS quan sát bào tử 2/ số loại mốc khác - Mốc tương màu vàng hoa cau ⇒ làm cau - Mốc rượu màu trắng ⇒ làm rượu - môc xanh màu xanh hay gặp vỏ cam , vỏ bưởi II/ nấm rơm *Gồm phần chính : - Sợi nấm : là quan sinh dưỡng cấu tạo gồm: nhiều tế bào có vách (117) nấm cách lấy phiến mỏng mũ nấm đặt lên lam kính dầm nhẹ quan sát kính hiển vi ? Nấm có cấu tạo nào ? nấm khác tảo đặc điểm nào HS: +Giống : Cơ thể cùng không có dạng rễ ,thân, lá cùng không có hoa , và chưa có mạch dẫn bên + Khác : nấm không có chất diệp lục tảo nên dinh dưỡng cách hoại sinh kí sinh ngăn tế bào có hai ngăn nhân Không có chất diệp lục - Mũ nấm : là quan sinh sản nằm trên cuống nấm Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa nhiều bào tử 4/ Củng cố ? Nấm rơm và mốc trắng có cấu tạo nào ? nấm rơm và vi khuẩn có đặc điểm gì giống 5/Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/167 - Đọc mục em có biết SGK/167 - Nghiên cứu trước nội dung bài Nấm Soạn:18/4/12 Giảng: 20/4/12 Tiết 63 Tuần 34 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM I / MỤC TIÊU 1/ Kiến thức HS: Biết vài điều kiện thích hợp cho phát triển nấm từ đó liên hệ áp dụng Nêu số VD nấm có ích và nấm có hại người 2/ Kĩ - Rèn kĩ quan sát giải thích số tượng thực tế 3/ Thấi độ Ngăn chặn phát triển nấm có hại phòng trừ số bệnh ngoài da nấm B/ CHUẨN BỊ : Mẫu vật : nấm có ích ( Nấm rơm) số phận cây bị nấm Tranh: số nấm có ích và số nấm có hại C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (118) 1/Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss…/… 2/ Kiểm tra bài cũ ? mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo nào ? chúng sinh sản gì ? nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn 3/ Bài MB: Nấm có đặc điểm gì ? có tầm quan trọng nào đời sống người ta nghiên cứu bài hôm Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động : Đặc điểm sinh học GV Cho HS thảo luận theo nhóm trả I/ đặc điểm sinh học lời câu hỏi 1/ Điều kiện phát triển nấm ? Tại muốn gây mốc trắng cần để cơm nhiệt độ phòng và vẩy thên ít nước ? Tại quần áo để nâu ngày không - Sử dụng chất hữu có sẵn (di phơi nắng để nơi ẩm thường bị dưỡng), Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp nấm mốc ? Tại nơi tối nấm phát triển 2/cách dinh dưỡng GV cho HS đọc thông tin SGK/168 trả lời câu hỏi ? Em hãy trình bày điều kiện - Dinh dưỡng hình thức dị phát triển nấm dưỡng kí sinh hoại sinh HS: trả lời và ghi nhớ - Một số sống cộng sinh ? Nấm không có chất diệp lục nấm dinh dưỡng hình thức nào GV Cho HS kể tên số nấm kí sinh và hoại sinh Hoạt động : Tầm quan trọng nấm GV Cho HS đọc thông tin SGK/169 trả lời câu hỏi ? Trình bày các công dụng nấm lấy VD GV treo tranh HS nhận dạng số nấm có ích HS: Rút kết luận Theo nội dung phiếu học tập SGK/169 Công dụng Phân giải chất hữu → vô Sản xuất rượu bia , chế biến số thực phẩm , làm men nở bột mì Làm thức ăn II/ Tầm quan trọng nấm 1/ Nấm có ích Ví dụ Các nấm hiển vi đất Một số nấm men Làm thuốc Men bia các nấm mũ , nấm hương , nấm rơm , nấm sò , mọc nhĩ … Mốc xanh , nấm linh chi ? Nấm gây tác hại gì cho thực 2/ Nấm có hại (119) vật GV giới thiệu số số nấm có hại gây bệnh cho thực vật ? Em hãy kể tên số nấm có hại cho người ? Muốn phòng trừ số bệnh nấm gây chúng ta phải làm nào ? muốn đồ đặc không bị nấm mốc chúng ta phải làm gì GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/170 -nấm kí sinh trên thực vật gây bệnh cho cây tronhg làm thiệt hại mùa màng - nấm kí sinh trên người hắc lào , lang ben , gây ngộ độc - Làm hỏng thức ăn đồ dùng 4/ Củng cố ? Nấm có cách dinh dưỡng nào ?Em hãy kể tên số nấm có ích và số nấm có hại 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/170 - Nghiên cứu trước nội dung bài ( Địa y ) Ngày soạn : 21/4/12 Ngày giảng:23/4/12 Tiết 64 Tuần 35 Bài 52: ĐỊA Y I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS: Nhận biết địa y tự nhiên thông qua đặc điểm hình dạng , màu sắc và nơi mọc - Hiểu thành phần cấu tạo địa y - Hiểu nào là hình thức sống cộng sinh 2/ Kĩ năng: rèn kĩ quan sát 3/ Thái độ :Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ - Tranh :Hình dạng cấu tạo địa y III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: kiểm tra sshs / 2/ Kiểm tra bài cũ ? nấm có cách dinh dưỡng nào ? Nấm hoại sinh có vai trò gì thiên nhiên 3/ Bài MB: Nếu để ý nhìn trên thân các cây gỗ ta thấy có mảng vảy màu xanh xám bám chặt vào vỏ cây Đó chính là địa y Vậy địa y là gì Hoạt động giáo viên và học sinh Nội dung (120) Hoạt động : Quan sát hình dạng cấu tạo 1/ Quan sát hình dạng cấu tạo GV Cho HS quan sát tranh và vật mẫu hướng dẫn học HS quan sát kết hợp đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi - nơi sống : sống bám trên cây ? Địa y sống đâu ?Em có nhận xét gì hình dạng bên ngoài địa y - Hình dạng : sợi phân nhánh ? địa y có cấu tạo nào cành cây ? Trình bày vai trò tảo và nấm đời sống địa y ?Địa y có hình thức dinh dưỡng nào ? Vậy nào là hình thức sống cộng sinh - cấu tạo gồm các sợi nấm xen lẫn các tế bào tảo Hoạt động : Vai trò địa y HS Đọc thông tin SGK/172trả lời câu hỏi ? Địa y có vai trò gì tự nhiên HS trả lời và ghi nhớ 2/ Vai trò địa y GV Cho HS đọc kết luận chung SGK/172 - dinh dưỡng :Cộng sinh là đời sống thể sinh vật bên cùng có lợi - tạo thành đất - là thức ăn hươu bắc cực - là nguyên liệu chế biến nước hoa phẩm nhuộm 4/ Củng cố ?Địa y có hình dạng nào chúng mọc đâu HS:Hình vảy hình cành thường bám trên các thân cây gỗ ? Thành phần địa y gồm gì HS: Gồm sợi nấm xen giưã các tế bào tảo 5/ Hướng dẫn học sinh học bài nhà - Về nhà học bài trả lời câu hỏi SGK/172 - Ôn tập lại các kiến thức chương VIII, IX, X - Chuẩn bị tiết sau ôn tập học kì (121) Soạn: 21/4/12 Giảng: 23/4/12 Tiết 65 Tuần 35 Bài tập I MỤC TIÊU - Nhằm củng cố kiến thức câu hỏi bài tập đã học cho học sinh II.CHUẨN BỊ - GV : Câu hỏi , bài tập - HS : ôn lại kiến thức đã học III Hoạt động dạy học 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sshs / 2/ Kiểm tra bài cũ - Kết hợp lúc ôn tập 3/ Bài Câu hỏi Trình bày cấu tạo nó đực , nón cái cây thông Tại câu thông xếp vào nhóm hạt trần ? Nón đực cắt dọc Trực nón Vảy ( nhị ) mang túi phấn Túi phấn chứa các hạt phấn Nón đực nhỏ màu vàng , mọc thành cụm Cấu tạo gồm trục nón giữa., xung quanh là các lá vảy ( nhị ) mang túi phấn chứa các hạt phấn Hãy phân biệt cây lá mầm và cây lá mầm theo mẫu sau : Nón cái cắt dọc Trục nón Vảy (lá noãn) Noãn Nón cái lớn nón đực , mọc riêng lẻ Cấu tạo gồm trục nón giữa, xung quanh là các lá vảy ( lá noãn ) mang noãn (122) Cây thông xếp vào nhóm Hạt Trần vì hạt nằm lô trên lá noãn hở Vì thực vật hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú ngày nay? Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, thân có mạch dẫn phát triển Có hoa,qủa Hạt nằm qủa bảo vệ tốt Hoa và qủa có nhiều dạng Môi trường sống đa dạng 4.Tại người ta lại nói “ rừng cây lá phổi xanh” người? Vì rừng cây: - Cân lượng khí ôxi và khí các bô níc không khí Cản bụi, diệt số vi khuấn, giảm ô nhiễm môi trường Vai trò rừng việc hạn chế lũ lụt, hạn hán nào ? Thực vật , đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ gĩư đất, tán cây cản bớt sức nước chảy mưa lớn chống xói mòn, phần nước mưa thấm xuống đất hạn chế ngập lụt, hạn hán Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại nào ? + Trong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt là chất nicôtin dựng để chế thuốc trừ sâu Hút thuốc lá là hút nhiều, thì có hại chất nicụtin thấm vào thể ảnh hưởng đến máy hô hấp, dễ gây ung thư phổi Vì không nên hút thuốc lá, dặc biệt còn nhỏ tuổi + Thuốc phiện nhựa tiết từ chứa nhiều moocphin là chất độc nguy hiểm, sử dụng dễ gây nghiện mắc nghiện khó chữa nghiện thuốc phiện có hại đến sức khoẻ và gây hậu xấu cho thân, gia đình và xã hội Thực vật có vai trò gì đối vơi động vật ? Cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật Cung cấp nơi và nơi sinh đẻ số động vật Củng cố - GV đưa số câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn nhà - Học sinh ôn các kiến thức đã học (123) Soạn: 25/4/12 Giảng: 27/4/12 Tiết 66 Tuần 35 ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức -Học sinh hiểu thụ phấn ,Thụ tinh,kết hạt tạo Phân biệt các loại ,hạt và các phận hạt - Giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học cây hạt trần và cây hạt kín Phân biệt cây lá mầm và cây hai lá mầm ,Nắm sơ lược phân loại thực vật ,sự phát triển giới thực vật ,nguồn gốc cây trồng Vai trò thực vật sinh vật và đời sống người -phân biệt các đặc điểm mốc trắng và nấm 2/ Kĩ :Kĩ tổng hợp kiến thức Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ rừng II/ CHUẨN BỊ:- Bảng phụ sgk III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: / 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Bài Hoạt động thầy và trò Nội dung ? Phân biệt các hình thức thụ phấn Bài 30: Thụ phấn -Tự thụ phấn ,nhờ gió , nhờ sâu bọ ? Thế nào là thụ tinh, kết hạt và tạo Bài 31: Thụ tinh - Thụ tinh, kết hạt, tạo ?Có loại chính? Là các loại Bài 32: Các loại quả nào - Các loại chính : khô và ? Phân biệt hạt lá mầm và hạt hai lá thịt mầm Bài 33: Hạt và các phận hạt -Phân biệt hạt lá mầm và hạt hai lá mầm ?Có cách phát tán và hạt Bài 34: Phát tán và hạt Cách phát tán và đặc điểm thích nghi ? Hày nêu các điều kiện cần cho hạt nảy Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt (124) mầm nảy mầm -Có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp -Ứng đụng vào thực tế sản xuất Nêu cấu tạo tảo và rêu Bài 37: Tảo ? So sánh đẻ thấy khác rêu -Cấu tạo ,vai trò tảo và tảo Bài 38: Rêu - cấu tạo và vai trò rêu - So sánh rêu với tảo Bài 39: Quyết –Cây dương xỉ Cấu tạo và vai trò dương xỉ ? Cơ quan sinh sản thông có đặc Bài 40: Hạt trần điểm gì -Cấu tạo quan sinh sản và quan ? Cây hạt kín khác cây hạt trần chỗ sinh dưỡng thông nào Bài 41: Cây hạt kín ? Yêu cầu HS so sánh Cơ quan sinh dưỡng , quan sinh sản Đặc điểm Cây hai lá Cây lá Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp lá mầm mầm mầm Bài 43: Khái niệm phân loại thực vật -Các bậc phân loại Bài 45: Nguồn gốc cây trồng - so sánh cây trồng với cây hoang dại - Biện pháp cải tạo cây trồng ? Kể tên các bậc phân loại thực vật Bài 46: Thực vật góp phần vào việc ? Cây trồng có nguồn gốc từ đâu điều hòa khí hậu ? Nêu các biện pháp cải tạo cây trồng -Điều hòa khí hậu ? Tại nói thực vật góp phần điều Làm giảm ô nhiễm môi trường hòa khí hậu ? Chứng minh thực vật bảo vệ đất Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước và nguồn nước -Chống xói mòn ,hạn chế lũ lụt hạn hán , bảo vệ nguồn nước ngầm ? Nêu vai trò thực vật đời Bài 48: Vai trò thực vật đời sống người sống người ? Trong các chuỗi thức ăn sau đây: -Cung cấp Oxy và thức ăn cho động vật Là thức ăn Là thức ăn Cung cấp nơi và sinh sản cho động TV > ĐV > Người vật ?Nêu đặc điểm vi khuẩn nấm và địa Bài 49:Bao vệ đa dạng thực vật -Tình hính đa dạng thực vật Việt nam y? tầm quan trọng nấm Bài 50: Vi khuẩn -Hình dạng cấu tạo,dinh dưỡng,phân bố Bài 51: Nấm ,Địa y -Đăc điểm sinh học , tầm quan trọng nấm 4- Củng cố : hướng dẫn hs học bài theo câu hổi sgk Hoàn thành các bảng so sánh sgk 5- Dặn dò : Giờ sau làn bài kiểm tra tiết học kì (125) Soạn: 26/4/12 Giảng: 28/4/12 Tiết 67 Tuần 35 KIỂM TRA Tiết Học kì Môn Sinh lớp (thời gian làm bài 45) I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Giúp HS hệ thống hoá lại các kiến thức tượng thụ tinh và tượng đó chính là sinh sản hữu tính - Nắm rõ đặc điểm các loại để phân biệt các loại - So sánh và phân biệt hạt lá mầm và hạt lá mầm - Nắm rõ các vai trò thực vật 2/ Kĩ : Biết trình bày bài kiểm tra có khoa học 3/ Thái độ : Nghiêm túc làm bài II/ CHUẨN BỊ : Đề kiểm tra 45 phút III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra ss…/… 2/ Kiểm tra : Không 3/ Bài mới: Ma trận đề kiểm tra Chủ đề(Nộidung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp Vận dụng cấp chương)Mức độ thấp độ cao độ nhận thức Hoa và sinh TNKQ sản hữu tính 1,0%TSĐ=2,0đ 1,0%TSĐ=2,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ Quả và hạt TNKQ 1,0%TSĐ=4,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ Thực vật hạt kín TNKQ Đặc điểm chủ Các nhóm thực có đặc điểm gì? yếu để phân vật biệt cây thuộc lớp lá mầm và cây thuộc lớp hai lá mầm 5,0%TSĐ=5,0đ 2,0%TSĐ=2,0đ 1,0%TSĐ=1,0đ 2,0%TSĐ=2,0đ 5,0%TSĐ=5,0đ Vai trò thực vật Vai trò thực vật động vật và đời sống (126) người nào ?Tại phải bảo vệ đa dạng thực vật ? em hãy các biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật 3,0%TSĐ=3,0đ 3,0%TSĐ=3,0đ TSĐ:10 Tổng số câu :4 3đ 20% TSĐ 5đ 50%TSĐ 3,0%TSĐ=3,0đ 2đ 20%TSĐ 10đ 100%TSĐ Kiểm tra Học kì II Môn Sinh lớp Năm học 2011-2012 (Thời gian làm bài 45phút không kể thời gian chép đề) Đề bài A/ Trắc nghiệm Câu : Hãy chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống Thụ tinh là tượng hạt phấn kết hợp với Có noãn tạo thành tế bào gọi là sinh sản có tượng thụ tinh gọi là sinh sản Câu 2: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng các câu trả lời sau : Dựa vào đâu người ta phân chia làm hai loại chính: A- Đặc điểm vỏ còn xanh B - Đặc điểm vỏ chín C- Đặc điểm hạt D- Tất các ý trên sai Câu : Để phân biệt hạt lá mầm và hạt hai lá mầm người ta dựa vào A- Đặc điểm vỏ hạt B - Thân mầm và rễ mầm C - Phôi hạt mang số lá mầm D - Kích thước hạt B/ Tự luận Câu : Thực vật hạt kín có đặc điểm gì? Câu 2: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp lá mầm và cây thuộc lớp hai lá mầm? Cho ví dụ minh họa Câu 3: Vai trò thực vật động vật và đời sống người nào ? Tại phải bảo vệ đa dạng thực vật ? em hãy nêu các biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật Đáp án A/ trắc nghiệm: Câu1:(2điểm )Mỗi ý đúng cho 0,5điểm 1-tế bào sinh dục đực 2-Tế bào sinh dục cái (127) 3- hợp tử 4- Hữu tính Câu 2:(0,5 điểm ): B Câu 3:(0,5 điểm ): C B/Phần tự luận Câu 1: (2 điểm ) *Thực vật hạt kín có đặc điểm là: - Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm,thân gỗ,thân cỏ, lá đơn, lá kép …) thân có mạch dẫn phát triển -Cơ quan sinh sản có hoa, quả, Hạt nằm Ở hoa các lá noãn khép kín thành bầu mang noãn bên đó tạo thành thì hạt nằm quả.Hạt gọi là hạt kín Câu 2: (2 điểm) *Đặc điểm phân biệt cây thuộc lớp lá mầm và cây thuộc lớp hai lá mầm Đặc điểm Kiểu rễ Kiểu gân lá Số cánh hao Số lá mầm phôi Ví dụ Cây lá mầm Rễ chùm Vòng cung, song song cánh lá mầm Cây lúa, ngô, kê, phong lan… Cây hai lá mầm Rễ cọc Hình mạng cánh lá mầm Bầu bí, đỗ nhãn vải, mít bưởi … Câu 3:(3 điểm) *Vai trò thực vật -Đối với động vật: Cung cấp Oxy và thức ăn cho động vật ,cung cấp nơi và sinh sản cho động vật -Đối với đời sống người; cung cấp lương thực, thực phẩm,hoa dùng làm cảnh, dùng làm thuốc,cung cấp gỗ cho nghành công nghiệp,xây dựng Song có số cây có hại cho sức khỏe người cần tránh sử dụng * Phải bảo vệ đa dạng thực vật vì: Nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi,bị giảm đáng kể số lượng , môi trường sống chúng bị thu hẹp lại có loài có nguy bị tiêu diệt * Biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật: -Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống thực vật -Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quí đẻ bảo vệ lượng cá thể loài -Xây dựng cá vườn thực vật,các vườn quốc gia, các khu bảo tồn để bảo vệ các loài thực vật đó có thực vât quí Cấm buôn bán và xuất các loài thực vật quí đặc biệt -Tuyên truyền giáo dục rộng rãi nhân dân để cùng than gia bảo vệ rừng (128) Điểm bài kiểm tra : Tổng số hs Giỏi Khá TB Yếu Nhận xét bài kiểm tra Soạn: 2/5/12 Giảng: 4/5/12 Tiết 68 ,69 Tuần 36 BÀI 53 : THAM QUAN THIÊN NHIÊN I- MỤC TIÊU Kiến thức - Xác định nơi sống số thực vật, phân bố các nhóm (129) thực vật chính Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật hạt kín như: Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín( Phân biệt cây lá mầm và cây hai lá mầm).Củng cố và mở rộng kiến thức tính đa dạng và thích nghi thực vật điều kiện sống cụ thể môi trường Kĩ :- Rèn kĩ quan sát thực hành, kĩ làm việc độc lập và theo nhóm Thái độ :- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối III- CHUẨN BỊ GV: - Địa điểm - Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng HS: - Ôn tập kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm + Dụng cụ đào đất + Túi nilông trắng + kéo cắt cây + Kẹp ép tiêu + Panh, kính lúp + Nhãn ghi tên cây(theo mẫu) - Kẻ sẵn bảng theo mẫu sgk (tr173) IV- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1- Ổn định: Kiểm tra ss / 2- Bài cũ: Không 3- Bài : MB: Phần mở bài sách giáo khoa Nội dung Hoạt động thầy và trò Nội dung - Giáo viên nêu yêu cầu hoạt động theo nhóm Quan sát ngoài thiên nhiên - Nội dung quan sát : + Quan sat hình thái thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi thực vật + Nhận dạng thực vật, xếp chúng thành nhóm + Thu thập vật mẫu - Ghi chép ngoài thiên nhiên a Quan sát hình thái số - Cách thực thực vật + quan sát rễ, thân, lá, hoa, + Quan sát hình thái các cây sống các môi trường: cạn, nước … + Lấy mẫu cho vào túi ni lon : lưu ý học sinh lấy mẫu gồm các phận : * Hoa : * Cành nhỏ( cây ) * Cây ( cây nhỏ )( buộc nhãn tên cây để tránh nhầm lẫn và giáo viên nhắc nhở học sinh lấy mẫu cây mọc dại ) - GV yêu cầu HS xác định tên số cây quen b Nhận dạng thực vật , xếp thuộc chúng vào nhóm - Xác định vị trí phân loại : + Tới lớp : thực vật hạt kín + Tới ngành : các ngành rêu, dương xỉ , hạt trần … c Ghi chép - kết luận - GV yêu cầu HS ghi chép điều quan sát và thống kê vào bảng kẻ sẵn (130) H§ 2: - Gv yêu cầu HS có thể quan sát theo nội dung + Quan sát biến dạng rể, thân, lá + Quan sát mối quan hệ thực vật với thức vật và thực vật với động vật + Nhận xét phân bố thực vật Quan sát nội dung tự chọn khu vực tham quan GV phân công các nhóm lựa chon nội dung quan sát VD: Quan sát mối quan hệ , nghiên cứu các vấn đề : + Hiện tượng cây mọc trên cây : rêu , lưỡi mèo tai chuột + Hiện tượng cây bóp cổ : cây si , cây đa, cây đề …mọc trên cây gỗ to + Qs TV sống ký sinh : tầm gửi , dây tơ hồng + Qs hoa thụ phấn nhờ sâu bọ… Từ đó rút nhận xét mối quan hệ TV với TV và TV với ĐV Hđ 3: Thảo luận toàn lớp - GV tập trung lớp - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quan sát Nhóm khác bổ sung - GV giải đáp các thắc mắc HS .- GV yêu cầu HS viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh thần, ý thức tham gia buỏi thực hành - GV nhận xét đánh giá các nhóm, tuyên dương các nhóm có kết tốt Dăn dò: - Nhắc nhở HS hoàn thiện báo cáo thu hoạch - Tập làm mẫu cây khô theo hướng dẫn SGK Soạn: 5/5/12 Giảng: 7/5/12 Tiết 70 Tuần 37 Bài 53 : THAM QUAN THIÊN NHIÊN I- MỤC TIÊU Kiến thức - Xác định nơi sống số thực vật, phân bố các nhóm thực vật chính Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật hạt kín như: Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín( Phân biệt cây lá mầm và cây hai lá mầm).Củng cố và mở rộng kiến thức tính đa dạng và thích nghi thực vật điều kiện sống cụ thể môi trường (131) Kĩ :- Rèn kĩ quan sát thực hành, kĩ làm việc độc lập và theo nhóm Thái độ :- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối III- CHUẨN BỊ GV: - Địa điểm - Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng HS: - Ôn tập kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm + Dụng cụ đào đất + Túi nilông trắng + kéo cắt cây + Kẹp ép tiêu + Panh, kính lúp + Nhãn ghi tên cây(theo mẫu) - Kẻ sẵn bảng theo mẫu sgk (tr173) IV- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1- Ổn định: Kiểm tra sshs ./ 2- Bài cũ: Không 3- Bài : MB: Phần mở bài sách giáo khoa Nội dung Hoạt động thầy và trò Nội dung nội dung Quan sát nội dung tự chọn + Quan sát biến dạng rể, thân, lá + Quan sát mối quan hệ thực vật với thức vật và thực vật với động vật + Nhận xét phân bố thực vật khu vực tham quan GV phân công các nhóm lựa chon nội dung quan sát VD: Quan sát mối quan hệ , nghiên cứu các vấn đề : + Hiện tượng cây mọc trên cây : rêu , lưỡi mèo tai chuột + Hiện tượng cây bóp cổ : cây si , cây đa, cây đề …mọc trên cây gỗ to + Qs TV sống ký sinh : tầm gửi , dây tơ hồng Thảo luận toàn lớp + Qs hoa thụ phấn nhờ sâu bọ… Từ đó rút nhận xét mối quan hệ TV với TV và TV với ĐV Hđ 3: - GV tập trung lớp - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quan sát Nhóm khác bổ sung - GV giải đáp các thắc mắc HS .- GV yêu cầu HS viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK (132) Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh thần, ý thức tham gia buỏi thực hành - GV nhận xét đánh giá các nhóm, tuyên dương các nhóm có kết tốt Dăn dò: - Nhắc nhở HS hoàn thiện báo cáo thu hoạch - Tập làm mẫu cây khô theo hướng dẫn SGK (133)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ca nam sinh hoc 6, Giao an ca nam sinh hoc 6