HINH HOC 6 20112012

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:26

Hình gồm điểm O và một phần đờng thẳng bị chia cắt ra bởi điểm O.. H×nh gåm hai tia chung gèc.[r] (1)Ngµy so¹n: 13/ 04/ 10 Ngµy d¹y: 15/ 04/ 10 D¹y líp TiÕt 27 ¤N TËp CH¦¥NG II I môc tiªu KiÕn thøc - HÖ thèng l¹i toµn bé lÝ thuyÕt cña ch¬ng II: Gãc (2) KÜ n¨ng - Học sinh đợc giải số bài tập liên quan đến tính góc, so sánh góc - RÌn kÜ n¨ng tÝnh sè ®o gãc, vÏ h×nh Thái độ - HS thấy đợc cần thiết phải ôn tập giúp, ý thức nhận thức kiến thức II ChuÈn bÞ *GV: SGK - B¶ng phô - thíc th¼ng - thíc ®o gãc *HS: ¤n tËp + Dông cô häc tËp iii tiÕn tr×nh bµi d¹y KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp tiÕt «n tËp 2.D¹y bµi míi Hoạt động GV Hoạt động HS ?: Nªu c¸c kh¸i niÖm cho c¸c h×nh liÖt A LÝ thuyÕt (12’) kª ë bªn vµ vÏ h×nh minh ho¹? HS Nªu kh¸i niÖm vµ lªn b¶ng vÏ h×nh I C¸c h×nh: GV Theo dâi - nhËn xÐt MÆt ph¼ng Söa ch÷a nh÷ng sai sãt qu¸ tr×ng Nöa mÆt ph¼ng tr¶;êi vµ vÏ h×nh Gãc - gãc vu«ng - gãc nhän - gãc tï - gãc bÑt Hai gãc phô nhau, hai gãc bï nhau, hai gãc kÒ nhau, hai gãc kÒ bï § êng trßn - Tam gi¸c Tia ph©n gi¸c cña mét gãc II C¸c tÝnh chÊt: ?: chơng II ta đợc học các tính chất HS lần lợt trả lời: nào? Hãy nêu nội dung tính chất? 1.Bất kì đờng thẳng nào trên mặt phẳng còng lµ bê chung cña nöa mÆt ph¼ng đối Sè ®o gãc bÑt b»ng 1800 GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸c tÝnh chÊt NÕu tia Oy n»m gi÷a tia Ox vµ Oz th× xOy + yOz = xOz Đọc đề bài B Bµi tËp (31’) xOm ?:Muốn tính đợc ta lµm thÕ nµo? Bµi 33 (SBT -58)    HS:TÝnh yOm , råi lÊy xOy - yOm  ?: TÝnh yOm ? - Trªn cïng nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox cã xOz < xOy (v× 300 < 800) y m z O 80 x (3) Hoạt động GV GV Ghi b¶ng Hoạt động HS nªn tia Oz n»m gi÷a tia Ox, Oy => xOz + zOy = xOy => yOz = xOy - xOz = 800 - 300 = 500 - V× Om lµ tia ph©n gi¸c cña zOy = 50 1 nªn yOm = zOy = 500 = 250 TÝnh xOm =? Tr×nh bµy Lu ý: - b1: ChØ tia n»m gi÷a tia - b2: Nªu hÖ thøc gãc - b3: Thay sè råi tÝnh Đọc đề bài Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i GV KiÓm tra - NX Lu ý c¸ch tr×nh bµy Lªn b¶ng ®o c¸c gãc A, B, C - Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Oy cã yOm < yOx (250 < 800) nªn tia Om n»m gi÷a tia Oy, Ox => yOm + mOx = yOx => mOx = yOx - yOm = 800 - 250 = 550 VËy xOm = 550 Bµi (Sgk - 96): Tam gi¸c HS lªn b¶ng (tØ xÝch sè: 10 ) Díi líp lµm vµo vë Gi¶i - VÏ ®o¹n th¼ng BC = 3,5 cm A - VÏ cung trßn t©m B b¸n kÝnh cm - VÏ cung trßn B 3,5cm C t©m t b¸n kÝnh 2,5 cm - Hai cung tròn này cắt A ta đợc ABC cần vẽ - §o c¸c gãc cña ABC:    B  A 80 ; 43 ; C 57 Bµi 35 (SBT -59): § êng trßn Gi¶i a) TÝnh CA, DB C - V× C thuéc đờng tròn K A B t©m A, b¸n ?: TÝnh AC, BD? V× sao? I kÝnh 2,5 cm D - V× D thuéc (B; 1,5 cm) => DB = 1,5 cm ?: H·y chøng tá I lµ trung ®iÓm cña b) V× I  (B; 1,5 cm) nªn IB = 1,5 cm Đọc đề bài VÏ h×nh lªn b¶ng (4) Hoạt động GV Hoạt động HS mµ AB = cm => BI = AB AB? ?: TÝnh KB? GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i néi dung cña phÇn «n tËp I  AB => I lµ trung ®iÓm cña AB HS nªu c¸ch tÝnh c) TÝnh KB? V× K  (A; 2,5 cm) => AK = 2,5 cm K  AB nªn K n»m gi÷a A vµ B => AK + KB = AB => KB = AB - AK = - 2,5 = 0,5 cm VËy KB = 2,5 cm Híng dÉn häc bµi ë nhµ: (2’) - ¤n tËp toµn bé lÝ thuyÕt ch¬ng II - BT: - TÝnh gãc, chøng minh tia ph©n gi¸c - VÏ tam gi¸c - § êng trßn - TiÕt sau: KiÓm tra tiÕt Ngµy so¹n: 21/ 04/ 10 Ngµy d¹y: 23/ 04/ 10 D¹y líp TiÕt 28 kiÓm tra tiÕt I Môc tiªu - Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học chơng II HS - KiÓm tra: + KÜ n¨ng vÏ h×nh; kÜ n¨ng sö dông thíc th¼ng chia kho¶ng; thíc ®o gãc; compa + Kĩ lập luận để giải các bài toán đơn giản - Rèn tính cẩn thận, chính xác, kỉ kuật, tự giác cho học sinh (5) II ChuÈn bÞ - GV: Đề - đáp án - biểu điểm - HS: ¤n tËp iii tiÕn tr×nh bµi d¹y ổn định tổ chức Đề bài: Néi dung Nöa mÆt ph¼ng Gãc Sè ®o gãc    Khi nµo th× xOy  yOz xOz Tia ph©n gi¸c cña gãc §êng trßn Tam gi¸c Tæng MA trËn Mức độ kiến thức NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông TN TL TN TL TN TL 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2,5 0,5 Tæng 0,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 11 A Tr¾c nghiÖm - Khoanh tròn chữ cái trớc đáp án đúng: Nöa mÆt ph¼ng bê a lµ: A Hình gồm đờng thẳng a; B Hình gồm đờng thẳng a và điểm không thẳng hàng C Hình gồm đờng thẳng a và phần mặt phẳng bị chia đờng thẳng a D H×nh gåm hai tia chung gèc Gãc lµ : A Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng bị chia cắt điểm O B H×nh gåm hai tia chung gèc C Hình gồm các điểm cách điểm O khoảng R D H×nh gåm ®o¹n th¼ng AB, BC, CA ba ®iÓm A, B vµ C kh«ng th¼ng hµng Gãc nhän lµ gãc cã sè ®o: A b»ng 900 B lín h¬n 900 10 (6) C b»ng 1800 D lín h¬n 00 vµ nhá h¬n 900 Trong c¸c gãc sau ®©y, gãc nµo phô víi gãc 360 A 540 ; B 600 ; C 1440 ; 1800 §êng trßn t©m O b¸n kÝnh R lµ g×? A Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng bị chia cắt điểm O B H×nh gåm hai tia chung gèc C Hình gồm các điểm cách điểm O khoảng R D H×nh gåm ®o¹n th¼ng AB, BC, CA ba ®iÓm A, B vµ C kh«ng th¼ng hµng Tam gi¸c ABC lµ : A Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng bị chia cắt điểm O B H×nh gåm hai tia chung gèc C Hình gồm các điểm cách điểm O khoảng R D H×nh gåm ®o¹n th¼ng AB, BC, CA ba ®iÓm A, B vµ C kh«ng th¼ng hµng C B Tù luËn Bµi Dïng thíc ®o gãc, ®o c¸c gãc sau: x A O B y a) b) Bài Hãy vẽ đờng tròn tâm A, bán kính R = 1,5cm, sau đó vẽ hai dây cung bÊt k× BC vµ DE  Bµi Cho hai gãc xOy vµ yOz kÒ bï, biÕt xOy 120 Gäi Ot lµ tia ph©n gi¸c  cña gãc xOy TÝnh zOt §¸p ¸n + BiÓu ®iÓm A Tr¾c nghiÖm (3®iÓm) - Mỗi câu đúng 0,5 điểm C©u §¸p ¸n C B D A C D B Tù luËn Bµi (2®iÓm) - §o vµ cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c (mçi c©u ®iÓm) Bµi (2®iÓm) - Vẽ đờng tròn tâm A bán kính R = 1,5cm chính xác (1điểm) - Vẽ đợc hai dây cung BC và DE (1điểm) Bµi 3.(3®iÓm) t y x z (7)    xOy 120 60 tOy  2 - Ta cã: ( v× Ot lµ tia ph©n gi¸c cña xOy ) (1®’) 0    vµ : yOz 180  120 60 (v× xOy, yOz kÒ bï) (1®’)    Khi đó: zOt tOy  yOz = 600 + 600 = 1200 (vì Oy nằm Ot và Oz) (1đ’) NhËn xÐt - §¸nh gi¸ * ¦u ®iÓm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… * Nhîc ®iÓm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH HOC 6 20112012, HINH HOC 6 20112012