De thi HK II Lop 11 de 485

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:20

Br–CH2–CHBr–CH2–CHO Câu 15: Để phân biệt dung dịch anđehit axetic và dung dịch ancol etylic dung môi nước ta dùng thuốc thử A.. Na Câu 16: Ứng với công thức C7H8O có bao nhiêu đồng phân [r] (1)SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Cho: C = 12; O = 16; H = 1; Br = 80; Ag = 108; Na = 23; Cl = 35,5 (Thí sinh không sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn) Câu 1: Cho sơ đồ X → ancol etylic X không thể là chất nào sau đây ? A CH2=CH2 B CH3-CHO C CH3-CH2Cl D CH3COOH Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu 5,60 lít khí CO (đktc).Công thức phân tử X là trường hợp nào sau đây? A C3H8 B C5H10 C C5H12 D C4H10 Câu 3: Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO NH3 (đủ) thu 21,6 gam Ag kết tủa Tính nồng độ % anđehit axetic dung dịch đã dùng A 8,8% B 13,2% C 17,6% D 4,4% Câu 4: Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây A NaOH B CuO C HNO3 D Na Câu 5: Một ancol no đơn chức có %O = 50% khối lượng CTPT ancol là A CH2=CHCH2OH B C3H7OH C C6H5CH2OH D CH3OH Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2 Đốt cháy hoàn toàn12,4 gam X thu 20,16 lít khí CO2 hết với dung dịch brom (dư) Mặt khác, cho 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch Brom thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam Phần trăm thể tích CH4 có X là A 20% B 40% C 25% D 50% Câu 7: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken là đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken là: A C4H8 và C5H10 B C2H4 và C3H6 C C3H6 và C4H8 D C5H10 và C6H12 Câu 8: Cho các hợp chất sau: (a) etylen glicol (b) Propan-1,3-điol (c) Glixerol (d) Propan-1,2-điol (e) Etanol (f) Phenol Các chất tác dụng với Na và Cu(OH)2 là A (c), (d), (f) B (c), (d), (e) C (a), (b), (c) D (a), (c), (d) Câu 9: Trong các chất sau: etilen, etan, phenol, butađien, toluen, anđehit axetic, axetilen, stiren, đietyl ete Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch Br2 nhiệt độ thường A B C D Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 5,40 g ankađien liên hợp X thu 8,96 lít khí CO (đktc) công thức nào sau đây là công thức cấu tạo X? A CH2 = CH – CH = CH – CH3 B CH2 = C = CH –CH3 C CH2 = C(CH3) – CH2 – CH = CH2 D CH2 = CH – CH = CH2 Câu 11: Để làm etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp qua dd nào sau đây ? A dd brom dư B dd AgNO3 /NH3 dư C Các cách đúng D dd KMnO4 dư Câu 12: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân tác dụng với dung dịch HCl cho sản phẩm hữu ? A B C D Câu 13: Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen qua dung dịch brom dư , thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát (các thể tích khí đo đktc) Thành phần phần trăm thể tích khí metan hỗn hợp là A 50,0% B 37,5% C 60,0% D 25,0% Câu 14: Cho CH2=CH–CH2 -CHO vào dung dịch Br2 vơi dung môi CCl4 thì sản phẩm hữu thu là (2) A CH2=CH–CH2–COOH B CH2=CH–CHBr–CHO C BrCH2–CHBr–CH2-COOH D Br–CH2–CHBr–CH2–CHO Câu 15: Để phân biệt dung dịch anđehit axetic và dung dịch ancol etylic (dung môi nước) ta dùng thuốc thử A Quỳ tím B AgNO3/NH3 C H2 D Na Câu 16: Ứng với công thức C7H8O có bao nhiêu đồng phân có chứa vòng benzen ? A B C D Câu 17: Số lượng các đồng phân có công thức phân tử C3H8O là : A B C D Câu 18: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X là A 3-etylpent-1-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-3-en Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn thể tích hợp chất hữu A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu gồm CO và H2O với mCO2 : mH2O = 44 : Biết MA < 150 A có công thức phân tử là A C8H8O B C8H8 C C4H6O D C2H2 Câu 20: Cho các chất sau: CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH3; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH=CHCH3 Số chất có đồng phân hình học là: A B C D Câu 21: Ankanal có công thức tổng quát là: A RCHO B CmH2mO2 (m≥ 1) C CmH2m+1CHO (m≥0) D CmH2mO ( m≥ 2) Câu 22: Số đồng phân cấu tạo C4H10 và C4H9Cl là: A và B và C và D và Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O Giá trị m là A 4,72 B 5,72 C 7,42 D 5,42 Câu 24: Tên đúng chất CH3 – CH2 – CH2 – CHO là gì? A Propan-1-al B Butan-1-al C Butanal D Propanal Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm – OH) cần vừa đủ V lít khí O 2, thu 11,2 lít CO2 va 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V là: A 15,68 B 14,56 C 11,2 D 4,48 Câu 26: Trong các chất sau, Chất nào có nhiệt độ sôi cao A Đimetyl ete B phenol C Etanol D Metanol Câu 27: Cho ancol có công thức câu tạo : C(CH3)3-CH2-CH2-OH Tên nào đưới đây ứng với công thức trên A 3,3-đimetylbutan-1-ol B 2,2-đimetylbutan-4-ol C 1,1,1-trimetylpropan-3-ol D 3,3,3-trimetylpropan-1-ol Câu 28: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr dẫn xuất Y chứa 58,4% brom khối lượng Đun X với H2SO4 đặc 170oC anken Tên X là A 2-metylpropan-2-ol B butan-1-ol C butan-2-ol D pentan-2-ol Câu 29: Chất nào sau đây là ancol bền? A C6H5OH B CH2=CH-OH C CH3-CH(OH)2 D C6H5CH2OH Câu 30: Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon dãy đồng đẳng Khi đốt cháy hoàn toàn 13,20 g hỗn hợp M thu 20,72 lít CO2 (đktc) Hai hiđrocacbon trên là: A C7H12và C8H14 B C7H14 và C8H16 C C7H16và C8H18 D C7H8và C8H10 - - HẾT (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HK II Lop 11 de 485, De thi HK II Lop 11 de 485