BM.04.QT.SDH.03 - KE HOACH GIANG DAY VA HOC TAP

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:06

Kết quả theo dõi.. Cán bộ phụ trách.[r] (1)TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học Kết theo dõi 10 11 12 13 14 15 16 ………………………………………… Lịch trực lãnh đạo Viện ĐTSĐH: ………………………………………………………………………………………………………………………… Lịch trực chuyên viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………… Viện trưởng Viện ĐTSĐH Cán phụ trách (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.04.QT.SDH.03 - KE HOACH GIANG DAY VA HOC TAP, BM.04.QT.SDH.03 - KE HOACH GIANG DAY VA HOC TAP