Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và mối quan hệ di truyền của các loài trong giống Megophrys (Amphibia: Megophryidae) ở Việt Nam

33 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:44

Mục đích nghiên cứu của Luận án này nhằm đánh giá được sự đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và mối quan hệ di truyền của các loài thuộc giống Megophrys ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Luận án này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯƠNG MAI ANH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA CÁC LOÀI TRONG GIỐNG MEGOPHRYS (AMPHIBIA: MEGOPHRYIDAE) Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 9.42.01.03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC HÀ NỘI−2021 Cơng trình hoành thành tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Lân Hùng Sơn GS TS Nguyễn Quảng Trường Phản biện 1: PGS TS Vũ Đình Thống Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Phản biện 2: PGS TS Cao Tiến Trung Trường Đại học Vinh Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Xuân Huấn Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi… giờ… ngày… tháng……năm…… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có tiềm đa dạng sinh học cao giới (Frost, 2020), có lồi lưỡng cư (Sterling et al 2006) Số lượng loài lưỡng cư (LC) ghi nhận Việt Nam tăng nhanh thập kỉ gần đây: từ 82 loài vào năm 1996 (Nguyễn Văn Sáng Hồ Thu Cúc, 1996) lên đến 176 loài vào năm 2009 (Nguyen et al 2009) khoảng 283 lồi (Frost, 2020) Có nhiều lồi mơ tả ghi nhận phát Việt Nam năm gần đây, đặc biệt nhóm cịn nghiên cứu lồi ếch nhái thuộc họ Megophryidae (Nguyen et al 2009; Frost, 2020) Orlov et al (2015) mơ tả lồi Megophrys latidactyla với mẫu vật thu tỉnh Nghệ An Le et al (2015) ghi nhận bổ sung loài M daweimontis Việt Nam với mẫu vật thu Điện Biên Sơn La Từ năm 2017, có lồi cho khoa học mô tả với mẫu chuẩn thu Việt Nam: M koui Nghệ An, Hà Tĩnh (Mahony et al 2017), M elfina Đắk Lắk (Poyarkov et al 2017), M rubrimera thu Lào Cai (Tapley et al 2017), M fansipanensis M hoanglienensis Lào Cai, M caobangensis Cao Bằng (Frost 2020) Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp nghiên cứu đại phân tích so sánh trình tự DNA góp phần phân biệt quần thể có đặc điểm hình thái giống từ mơ tả thành loài riêng biệt Giống Megophrys Kuhl & Van Hasselt, 1822 ghi nhận tổng số 97 lồi giới, có vùng phân bố chủ yếu khu vực Đơng Nam Á từ phía nam Trung Quốc tới Phi-lip-pin (Frost, 2020) Ở Việt Nam, ghi nhận 22 loài thuộc giống bao gồm: M brachykolos, M daweimontis, M elfina, M fansipanensis, M feae, M gerti, M gigantica, M hansi, M hoanglienensis, M intermedia, M jingdongensis, M koui, M latidactyla, M maosonensis, M microstoma, M minor, M pachyproctus, M palpebralespinosa, M parva, M rubrimera M synoria (Frost, 2020, Orlov et al 2015, Mahony et al 2017, 2018, Poyarkov et al 2017, Tapley et al 2017, 2018) Về mặt phân loại học, vị trí phân loại số loài thuộc giống Megophrys chưa thực rõ ràng có đặc điểm hình thái giống nhau, ví dụ như: Megophrys brachykolos, M jingdongensis, M microstoma M major Lồi M major có vùng phân bố rộng hầu hết vùng rừng núi miền Bắc miền Trung Việt Nam Tuy nhiên, quần thể loài miền Bắc miền Trung có sai khác định đặc điểm hình thái (kích cỡ, màu sắc) đặc điểm sinh thái Bên cạnh đó, có nhiều mẫu vật thu thập vùng biên giới giống với loài ghi nhận Trung Quốc Lào Do đó, việc nghiên cứu sâu phân loại học, phân bố, quan hệ di truyền biến dị quần thể lồi thuộc giống Megophrys hứa hẹn có phát Chính vậy, nghiên cứu sinh chọn thực đề tài: “Nghiên cứu đa dạng thành phần loài mối quan hệ di truyền loài giống Megophrys (Anura: Megophryidae) Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố mối quan hệ di truyền loài thuộc giống Megophrys Việt Nam Nội dung nghiên cứu - Điều tra thành phần loài giống Megophrys địa điểm đại diện cho vùng địa lý Việt Nam - Đánh giá đặc điểm phân bố loài theo dạng sinh cảnh, nơi thu mẫu đai độ cao - Đánh giá mối quan hệ di truyền quần thể loài thuộc giống Megophrys dựa kết phân tích DNA Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: - Đã cơng bố lồi cho khoa học, ghi nhận bổ sung lồi giống Cóc mắt cho khu hệ LC Việt Nam ghi nhận bổ sung phân bố loài tỉnh - Đã cập nhập thơng tin thành phần lồi, đặc điểm hình thái, đặc điểm phân bố lồi giống Cóc mắt Việt Nam - Đã xây dựng quan hệ di truyền loài thuộc giống Cóc mắt Megophrys Việt Nam so sánh với số loài nước lân cận Ý nghĩa thực tiễn: - Đề tài cung cấp thông tin cập nhật làm sở khoa học cho công tác quản lý quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam Những đóng góp đề tài - Xây dựng danh sách 18 lồi thuộc giống Megophrys Việt Nam ghi nhận bổ sung phân bố loài tỉnh Việt Nam, ghi nhận bổ sung lồi cho khu hệ LC Việt Nam mơ tả loài cho khoa học - Đánh giá đặc điểm phân bố loài giống Cóc mắt theo đai độ cao, theo sinh cảnh theo vị trí ghi nhận - Cung cấp liệu đặc điểm hình thái, xây dựng khóa định loại đồ phân bố cho loài thuộc giống Megophrys Việt Nam - Phân tích mối quan hệ di truyền lồi giống Cóc mắt phân bố Việt Nam so sánh với số loài phân bố nước lân cận - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến quần thể loài giống Cóc mắt đưa số kiến nghị cơng tác bảo tồn lồi giống Megophrys Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Lược sử nghiên cứu ếch nhái nước lân cận Trên giới ghi nhận 8.121 loài LC (Frost, 2020) Ở Trung Quốc ghi nhận 543 loài; Lào ghi nhận162 loài LC; Cam-pu-chia ghi nhận 79 loài (Frost, 2020) Tổng quan nghiên cứu ếch nhái Việt Nam 2.1 Các nghiên cứu khu hệ phát Bourret (1942) tài liệu Les Batraciens de l’Indochine mơ tả 171 lồi phân lồi LC vùng Đơng Dương Đào Văn Tiến (1977) cơng bố khóa định loại 87 lồi Nguyễn Văn Sáng Hồ Thu Cúc (1996) ghi nhận 82 loài LC Nguyễn Văn Sáng cs (2005) ghi nhận 162 loài Cuốn danh lục gần Nguyen et al (2009) ghi nhận tổng số 171 loài LC Việt Nam Kể từ năm 2010 trở lại có 58 lồi LC ghi nhận mơ tả với mẫu chuẩn thu Việt Nam Các nghiên cứu khu hệ LC tiến hành rộng khắp nước khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ số đảo ven bờ 2.2 Các nghiên cứu tu chỉnh phân loại học Trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu phân loại học dựa kết so sánh hình thái sinh học phân tử góp phần hồn thiện hệ thống phân loại nhiều nhóm LC thuộc giống như: Limnonectes, Hylarana, Polypedates, Rhacophorus, Kurixalus, 2.3 Nghiên cứu phân vùng địa lý động vật khu hệ lưỡng cư, bò sát Việt Nam Trần Kiên Hoàng Xuân Quang (1992) phân chia thành phân khu địa lý động vật Bain Hurley (2011) dựa việc phân tích tổng hợp yếu tố địa chất, địa hình, khí hậu phân vùng Đông Dương thành 19 phân vùng địa lý động vật, theo Việt Nam phân chia thành 13 phân khu Các nghiên cứu họ Megophryidae giống Megophrys Việt Nam 3.1 Nghiên cứu họ Megophryidae Họ Megophridae biết 255 loài giới Việt Nam ghi nhận phân bố 61 loài thuộc họ (Frost, 2020) Kể từ năm 2010 trở lại có 15 lồi cho khoa học 10 loài ghi nhận phân bố cho Việt Nam 3.2 Nghiên cứu giống Megophrys Giống Megophrys Kuhl & Van Hasselt, 1822 phân bố chủ yếu khu vực Đơng Nam Á, phía nam Trung Quốc tới Phi-lip-pin (Frost, 2020) Trên giới biết 97 loài Theo Nguyen et al (2009), Việt Nam giống Megophrys ghi nhận 14 loài ghi nhận 22 loài (Frost, 2020) Những dẫn liệu sinh học phân tử giống Megophrys Việt Nam cịn hạn chế, lồi ghi nhận dựa kết sinh học phân tử tách từ nhóm lồi phức tạp Đồng thời đa dạng vị trí phân loại số lồi giống Megophrys Việt Nam có nhiều vấn đề chưa rõ ràng cần tiếp tục nghiên cứu CHƯƠNG ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát thực địa bổ sung 16 tỉnh thuộc phân vùng địa lý khác Việt Nam theo phân khu địa lý động vật Bain & Hurley (2011) Đồng thời, nghiên cứu sinh phân tích mẫu vật thu thập 23 tỉnh lưu trữ Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Sinh vật thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian nghiên cứu: khảo sát thực địa tiến hành từ năm 2016 đến năm 2019 với 29 đợt khảo sát 220 ngày thực địa 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Khảo sát thực địa Khảo sát theo tuyến tiến hành vào khoảng 18h00−24h00, tập trung khu vực ven suối, vũng nước, ao nhỏ vùng ẩm ướt ven đường mòn rừng gốc mục rừng cành Các tuyến khảo sát thiết lập dạng sinh cảnh đặc trưng 2.2.2 Phân tích mẫu vật Đo đếm định loại mẫu vật theo tài liệu Boulenger (1908), Smith (1921), Bourret (1942), Liu (1950), Inger et al (1999), Taylor (1962), Ohler (2003), Fei et al (2009, 2010), Hecht et al (2013), Pham et al (2014), Orlov et al (2015), Tapley et al (2017, 2018) theo tài liệu cập nhật Danh lục, tên khoa học tên phổ thơng lồi theo tài liệu Nguyen et al (2009), Frost (2020) 2.3 Phân tích sinh học phân tử Phân tích sinh học phân tử thực Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam với hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thiên Tạo hỗ trợ kỹ thuật ThS Ngô Thị Hạnh, NCS Ninh Thị Hịa NCS Hồng Văn Chung 2.4 Phân tích đặc điểm phân bố loài giống Megophrys Phân bố theo sinh cảnh: theo mức độ tác động người bao gồm sinh cảnh quanh khu dân cư, rừng tự nhiên bị tác động mạnh rừng tự nhiên bị tác động Phân bố theo nơi thu mẫu: cây, mặt đất nước Phân bố theo đai độ cao: 1600 m (theo Bain & Hurley 2011 Vũ Tự Lập 2007) So sánh mức độ tương đồng thành phần loài phân vùng địa lý: Sử dụng phần mềm PAST Statistics (Hammer et al 2001) để phân tích thống kê so sánh mức độ tương đồng thành phần loài giống Cóc mắt phân vùng địa lý 2.6 Đánh giá lồi có giá trị bảo tồn Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến loài LC theo hai nhóm tác động: Mất suy thối sinh cảnh sống khai thác mức Đề xuất kiến nghị bảo tồn tập trung vào khía cạnh sau: Bảo vệ phục hồi sinh cảnh sống lồi, kiểm sốt việc săn bắt lồi tự nhiên, nhân nuôi sinh sản, tuyên truyền nâng cao nhận thức 2.7 Tư liệu nghiên cứu Hình 3.59 Sơ đồ phân bố loài giống Megophrys Việt Nam 17 (Ghi chú: số đồ số loài phân bố phân khu địa lý) Hình 3.60 Phân tích mức độ tương đồng thành phần lồi giống Cóc mắt theo phân vùng địa lý Việt Nam Trong 18 loài thuộc giống Cóc mắt ghi nhận Việt Nam phân bố Phân vùng núi cao Tây Bắc lớn với 12 loài (chiếm 66,67%); Phân vùng núi cao Đơng Bắc với lồi (chiếm 50%); Phân vùng núi cao Trung Trường Sơn với loài (chiếm 38,89%); Phân vùng núi cao Nam Trường Sơn với loài (chiếm 33,33%); Phân vùng núi cao Bắc Trường Sơn với lồi (chiếm 27,78%); Phân vùng đồng Bắc Bộ có số lượng loài thấp với loài (chiếm 11,11%) 3.3 Mối quan hệ di truyền loài thuộc giống Megophrys 3.3.1 Sự sai khác di truyền lồi Nghiên cứu giải trình tự gen 16S từ 31 mẫu 12 loài thuộc giống Megophrys Chiều dài đoạn gen 542 cặp 18 nucleotide (bp) Đồng thời sử dụng 70 trình tự cơng bố Ngân hàng gen từ nghiên cứu trước - Sai khác phân giống: Kết phân tích cho thấy lồi thuộc giống Megophrys chia thành nhóm tương ứng với phân giống: Atympanophrys, Brachytarsophrys, Panophrys, Ophryophryne Xenophrys Khoảng cách di truyền thay đổi lớn phân giống: phân giống Ophryophryne có khoảng cách di truyền lớn với phân giống Xenophrys khoảng 11,29−16,87%, sai khác với phân giống Panophrys khoảng 11,19−14,13% Phân giống Atympanophrys có khoảng cách di truyền lớn với phân giống Ophryophryne khoảng 11,19−14,13%, sai khác với phân giống Panophrys khoảng 6,66−12,86%, sai khác với phân giống Xenophrys khoảng 7,82−11,98% Phân giống Brachytarsophrys có khoảng cách di truyền lớn với phân giống Panophrys khoảng 7,24−24,71%, sai khác với phân giống Ophryophryne khoảng 10,82−14,33%, với phân giống Xenophrys khoảng 9,17−14,5% Phân giống Panophrys với phân giống Xenophrys khoảng 2,1−15,9% phân giống Atympanophrys với phân giống Brachytarsophrys khoảng 5,71−8,25% - Sai khác loài phân giống: Ở Việt Nam, phân giống Atympanophrys có lồi M gigantica ghi nhận phân bố Lào Cai Sai khác di truyền quần thể Lào Cai 19 với quần thể loài Vân Nam, Trung Quốc 0,25% Phân giống Brachytarsophrys Việt Nam ghi nhận loài loài ghi nhận Trung Quốc: khoảng cách di truyền lớn hai loài M feae M intermedia khoảng 6,07−8,86%, thấp hai loài M carinense M feae khoảng 2,85−3,67% khoảng cách di truyền giữ hai loài M carinense M intermedia khoảng 6,45−8,66% Phân giống Ophryophryne gồm loài: Khoảng cách di truyền lớn hai loài M gerti M microstoma 11,16%, thấp hai loài M gerti M synoria 4,64% Phân giống Panophrys gồm 17 lồi có lồi phân bố Việt Nam: Khoảng cách di truyền lớn hai loài M acuta M caobangensis 10,26% thấp hai loài M daweimontis M rubrimera khoảng 2,28−2,46% Phân giống Xenophrys bao gồm loài: khoảng cách di truyền lớn hai loài M pachyproctus M mangshanensis khoảng 12,33−14,88% thấp hai loài M glandulosa M major khoảng 3,64−3,83% Khoảng cách di truyền hai loài M maosonensis Megophrys cf maosonensis phân vùng núi cao Trung Trường Sơn khoảng 3,05−3,45% - Sai khác di truyền quần thể số loài phức tạp: Trong phần này, sai khác di truyền quần thể ba loài: M maosonensis, M microstoma M palpebralespinosa 20 - Loài M.maosonensis: sai khác di truyền quần thể Miền Bắc với quần thể phân vùng núi cao Trung Trường Sơn phân núi cao Nam Trường Sơn khoảng 3,05−3,45% - Loài M microstoma: sai khác di truyền quần thể Miền Bắc với quần thể phân vùng núi cao Trung Trường Sơn khoảng 9,39−11,74% - Loài M palpebralespinosa: sai khác di truyền quần thể Miền Bắc với quần thể phân vùng núi cao Bắc Trường Sơn khoảng 0,23−1,02% 3.3.2 Quan hệ di truyền loài giống Megophrys Cây quan hệ di truyền loài thuộc giống Megophrys xây dựng theo phương pháp Bayesian Các loài Leptobrachella oshanensis, Leptobrachella ventripunctatus, Leptobrachium boringii Leptobrachium huashen sử dụng nhánh theo Chen et al (2016) Kết phân tích đoạn gen ty thể 16S cho thấy loài thuộc giống Megophrys chia thành nhóm tương ứng với phân giống với giá trị xác suất hậu nghiệm gốc nhánh đáng tin cậy (PP= 97, 100, 100, 100, 100): Nhóm Atympanophrys, Brachytarsophrys, Panophrys, Ophryophryne, Xenophrys Phân giống Panophrys gồm 17 lồi có lồi phân bố Việt Nam: M (Panophrys) caobangensis, M (Panophrys) 21 jingdongensis, M (Panophrys) daweimontis, M (Panophrys) palpebralespinosa, M (Panophrys) rubimera, M (Panophrys) minor, M (Panophrys) fansipanensis, M (Panophrys) hoanglienensis Các loài M (Panophrys) acuta, M (Panophrys) binchuanensis, M (Panophrys) brachykolos, M (Panophrys) dongguanensis, M (Panophrys) nankunensis, M (Panophrys) nanlingensis, M (Panophrys) obesa, M (Panophrys) spinata, M (Panophrys) wuliangshanensis phân bố phía Tây Nam Trung Quốc Lồi M (Panophrys) caobangensis, M (Panophrys) fansipanensis loài M (Panophrys) hoanglienensis loài cho khoa học phân bố khu vực núi cao Miền Bắc Việt Nam Mẫu vật loài M (Panophrys) hoanglienensis M (Panophrys) fansipanensis tách thành nhánh riêng với giá trị xác suất hậu nghiệm cao (PP=97, PP=100) Phân giống Ophryophryne gồm loài: M (Ophryophryne) hansi, M (Ophryophryne) synoria, M (Ophryophryne) gerti, M (Ophryophryne) elfina phân bố Miền Trung Tây Nguyên, loài M (Ophryophryne) microstoma phân bố rộng từ khu vực Miền Bắc kéo dài xuống Kon Tum Tây Nguyên Loài M (Ophryophryne) gerti nhánh với loài M (Ophryophryne) synoria Về mặt hình thái, lồi M gerti giống với lồi M (Ophryophryne) elfina có sai khác màu sắc chai sinh dục đực Phân giống Xenophrys gồm nhóm mẫu vật Megophrys (Xenophrys) cf 22 maosonensis (gần gũi với loài M maosonensis) khu vực Tây Nguyên, M (Xenophrys) maosonensis, M (Xenophrys) cf pavar phân bố Việt Nam M (Xenophrys) auralensis, M (Xenophrys) glandulosa, M (Xenophrys) mangshanensis, M (Xenophrys) pachyproctus phân bố Trung Quốc Nhóm mẫu vật Megophrys (Xenophrys) cf maosonensis nhánh với loài M (Xenophrys) mangshanensis Phân giống Atympanophrys có lồi M (Atympanophrys) gigantica Lào Cai Vân Nam, Trung Quốc Sai khác di truyền quần thể Lào Cai so với quần thể Vân Nam, Trung Quốc 0,25% 23 Hình 3.65 Cây quan hệ di truyền loài giống Megophrys Việt Nam phương pháp Bayesian Phân giống Brachytarsophrys bao gồm loài M (Brachytarsophrys) feae M (Brachytarsophrys) intermedia phân bố Việt Nam loài M (Brachytarsophrys) carinenses phân bố 24 Trung Quốc Loài M (Brachytarsophrys) feae nhánh với loài M (Brachytarsophrys) carinenses phân bố Quảng Tây, Trung Quốc Kết hoàn toàn phù hợp hai lồi có khoảng cách địa lý gần Loài M (Brachytarsophrys) feae phân bố miền Bắc cịn lồi M (Brachytarsophrys) intermedia phân bố khu vực Tây Nguyên Việt Nam 3.4 Các yếu tố tác động đến loài thuộc giống Megophrys Việt Nam đề xuất giải pháp bảo tồn 3.4.1 Các yếu tố tác động đến loài thuộc giống Megophrys Việt Nam - Các loài bị đe dọa: Đã ghi nhận lồi có giá trị bảo tồn (chiếm 16,67% tổng số loài ghi nhận Việt Nam) bao gồm: lồi có tên SĐVN (2007) bậc CR (cực kì nguy cấp): Megophrys palpebralespinosa; lồi có tên Danh lục Đỏ IUCN (2020) bậc VU (sẽ nguy cấp): M gigantica, M synoria Khơng có lồi giống Cóc mắt có tên Phụ lục CITES (2020), Nghị định 06/2019/NĐ−CP Nghị định 64/2019/NĐ−CP Chính phủ - Các yếu tố tác động đến loài giống Cóc mắt Việt Nam: Phá rừng làm nương rẫy, cháy rừng, khai thác gỗ, tác động dự án làm đường, phát triển du lịch - Các yếu tố tác động đến quần thể loài Cóc mắt: Khai thác làm thực phẩm bn bán làm cảnh 3.4.2 Đề xuất số giải pháp bảo tồn 25 Sử dụng phương pháp chồng ghép lớp đánh giá KBTTN Bát Xát, Lào Cai VQG Bidoup-Núi Bà, Lâm Đồng địa điểm cần ưu tiên bảo tồn có chất lượng rừng tương đối tốt, số lượng lồi nhiều có lồi q đặc hữu có giá trị bảo tồn Ưu tiên bảo vệ lồi có vùng phân bố hẹp như: M caobangensis, M fansipanensis, M hoanglienensis, M elfina xây dựng quy trình nhân ni lồi có giá trị kinh tế như: M maosonensis, M feae, M gigantica M intermedia KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đã ghi nhận 18 lồi thuộc giống Cóc mắt Megophrys Việt Nam, có lồi cho khoa học gồm Cóc mắt cao M caobangensis, Ếch sừng phan xi păng M fansipanensis Ếch sừng hoàng liên M hoanglienensis; ghi nhận bổ sung loài M gigantica Lào Cai Sơn La cho Việt Nam ghi nhận mở rộng vùng phân bố loài tỉnh (M daweimontis, M gerti, M jingdongensis, M minor, M microstoma, M palpebralespinosa, M cf pavar, M synoria) Trong dạng sinh cảnh rừng tự nhiên bị tác động mạnh ghi nhận nhiều loài (12 lồi), theo sau rừng tự nhiên bị tác động (11 lồi), sinh cảnh quanh khu dân cư có số lồi (2 lồi) Trong dạng nơi số lượng lồi gặp nhiều mặt đất (17 loài), theo sau (11 loài) nước (1 loài) Các 26 loài LC KVNC ghi nhận độ cao từ 100−2900 m ghi nhận chủ yếu đai độ cao 800-1600 m (15 loài), đai độ cao 1600 m ghi nhận loài, đai độ cao 300−800 m ghi nhận loài, đai độ cao 300 m ghi nhận loài Về quan hệ di truyền, loài LC thuộc giống Megophrys Việt Nam chia thành nhóm tương ứng với phân giống: Panophrys, Ophryophryne, Brachytarsophrys, Atympanophrys, Xenophrys Khoảng cách di truyền phân giống lớn phân giống Panophrys Xenophrys (2,1−15,9%) thấp phân giống Atympanophrys với phân giống Brachytarsophrys (5,71−8,25%) Khoảng cách di truyền cao loài M edwardinae loài M acuta 17,7% thấp nhấp loài M rubrimera M daweimontis; M rubrimera M jingdongensis khoảng 2,28-2,46% Sai khác di truyền quần thể loài M maosonensis (3,05−3,45%), quần thể loài M microstoma (9,39−11,74%) quần thể loài M palpebralespinosa (0,23−1,02%) Trong số 18 lồi Cóc mắt ghi nhận Việt Nam có lồi có tên SĐVN (2007), lồi có tên Danh lục Đỏ IUCN (2020), loài đăch hữu ghi nhận phân bố Việt Nam Các yếu tố đe dọa đến lồi ếch nhái KVNC là: phá rừng làm nương rẫy, cháy rừng, chia cắt sinh cảnh dự án làm 27 đường, săn bắt làm thực phẩm, làm cảnh hoạt động du lịch tác động tiêu cực đến thiên nhiên Kiến nghị Nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu bổ sung lồi thuộc giống Cóc mắt phân bố khu vực rừng núi giáp biên giới với Trung Quốc thuộc tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang để tìm kiếm lồi có khả ghi nhận loài cho khoa học Phân tích thêm gen ty thể làm rõ vị trí phân loại quần thể loài Megophrys maosonensis M microstoma khu vực Tây Nguyên để bổ sung sở cho việc mơ tả phân lồi lồi Đề xuất kiến nghị bảo tồn Bảo tồn: Tập trung bảo tồn địa điểm có đa dạng thành phần loài sinh cảnh KBTTN Bát Xát (Lào Cai), VQG Biudoup-Núi Bà (Lâm Đồng), Bắc Mê (Hà Giang) VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai) Thực giải pháp ưu tiên bảo tồn với lồi q, hiếm, đặc hữu có phân bố KVNC; loài bị áp lực săn bắt mạnh Sử dụng bền vững tài nguyên ếch nhái gắn với phát triển kinh tế hạn chế khai thác vào mùa sinh sản, nghiên cứu nhân ni số lồi có giá trị kinh tế đáp ứng nhu cầu sử dụng làm thực phẩm nuôi làm cảnh 28 Phát triển mơ hình du lịch sinh thái khu bảo tồn để giúp phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên Các mơ hình giáo dục trải nghiệm cho học sinh phổ thông đa dạng lồi lưỡng cư mơi trường sống chúng để thơng qua khám phá, tìm hiểu, ý thức bảo tồn loài lưỡng cư người dân nâng cao góp phần phát triển bền vững 29 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lương Mai Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường (2018) Ghi nhận phân bố ba lồi cóc mắt thuộc giống Megophrys (Amphibia: Megophryidae) Việt Nam Báo cáo Khoa học Nghiên cứu Giảng dạy Sinh học Việt Nam, Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ 3, Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ: 284−290 Tapley B., Cutajar T., Mahony S., Nguyen C T., Dau V Q., Luong A M., Le D T., Nguyen T T., Nguyen T Q., Portway C., Luong H V., Rowley J J L (2018) Two new and potentially highly threatened Megophrys Horned frogs (Amphibia: Megophryidae) from Indochina’s highest mountains Zootaxa 4508(3): 301−333 https://doi.org/10.11646/zootaxa.4508.3.1 Luong A M., Nguyen H Q., Le D T., Nguyen S L H., Nguyen T Q (2019) New records of amphibians (Anura: Megophryidae, Ranidae) from Dien Bien Province, Vietnam Herpetology Notes, vol 12: 375−387 Luong A M., Pham A V., Nguyen T T., Nguyen T Q (2019) First record of Megophrys gigantica Liu, Hu et Yang, 1960 (Anura: Megophryidae) from Vietnam Russian Journal of Herpetology, vol 26 (4): 201−204 Doi: 10.30906/1026-2296-2019-26-4-201-204 Lương Mai Anh, Nguyễn Thị Yến, Phan Quang Tiến, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường (2019) Thành phần lồi Lưỡng cư Bị sát Khu bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa−Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên Báo cáo Khoa học hội thảo quốc gia Lưỡng cư Bò sát Việt Nam lần thứ tư, Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ: 84−93 Nguyen T Q., Pham C T., Nguyen T T., Luong A M., Ziegler T (2020) A new species of Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Vietnam Zootaxa 4722(5): 401−422 https://doi.org/10.11646/zootaxa.4508.3.1 Lương Mai Anh, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, Nguyễn Lân Hùng Sơn (2020) Ghi nhận bổ sung phân bố hai lồi cóc núi thuộc giống Megophrys (Amphibia: Megophryidae) Việt Nam Báo cáo Khoa học Nghiên cứu Giảng dạy Sinh học Việt Nam, Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ 4, Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ: 250−255 Doi:10.15625/vap.2020.00030 ... ? ?Nghiên cứu đa dạng thành phần loài mối quan hệ di truyền loài giống Megophrys (Anura: Megophryidae) Việt Nam? ?? Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố mối quan hệ. .. di truyền loài thuộc giống Megophrys Việt Nam Nội dung nghiên cứu - Điều tra thành phần loài giống Megophrys địa điểm đại di? ??n cho vùng địa lý Việt Nam - Đánh giá đặc điểm phân bố loài theo dạng. .. Thành phần loài giống Megophrys phát Việt Nam 3.1.1 Thành phần loài Dựa vào kết phân tích 722 mẫu vật tham khảo tài liệu, nghiên cứu ghi nhận 18 loài thuộc giống Cóc mắt Megophrys Việt Nam Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và mối quan hệ di truyền của các loài trong giống Megophrys (Amphibia: Megophryidae) ở Việt Nam, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và mối quan hệ di truyền của các loài trong giống Megophrys (Amphibia: Megophryidae) ở Việt Nam