Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học e5 của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh theo lý thuyết giá trị tiêu thụ

144 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 17:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ TRÚC NGA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN XĂNG SINH HỌC E5 CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH THEO LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ TIÊU THỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ TRÚC NGA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN XĂNG SINH HỌC E5 CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH THEO LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ TIÊU THỤ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN *** Tơi xin cam đoạn luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 người tiêu dùng Tp Hồ Chí Minh theo lý thuyết giá trị tiêu thụ” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn Mọi tài liệu số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, xử lý cách khách quan, trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, năm 2015 Tác giả Võ Thị Trúc Nga MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI   1.1    Cơ sở hình thành đề tài   1.2  Mục tiêu/ Câu hỏi nghiên cứu   1.2.1   Mục tiêu nghiên cứu   1.2.2   Câu hỏi nghiên cứu   1.3  Phương pháp nghiên cứu; đối tượng phạm vi nghiên cứu   1.3.1   Phương pháp nghiên cứu   1.3.2   Đối tượng phạm vi nghiên cứu   1.4  Tính mới, ý nghĩa khoa học – thực tiễn đề tài   1.5  Kết cấu luận văn   TÓM TẮT CHƯƠNG   CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU   2.1  Cơ sở lý luận   2.1.1   Sản phẩm xanh xăng sinh học E5   2.1.2   Lý thuyết giá trị tiêu thụ 11   2.1.3   Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 24   2.2  Mơ hình nghiên cứu kiến nghị 26   TÓM TẮT CHƯƠNG 28   CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29   3.1  Thiết kế nghiên cứu 29   3.1.1   Quy trình nghiên cứu 29   3.1.2   Phương pháp nghiên cứu 31   3.2  Xây dựng thang đo 32   3.2.1   Giá trị chức 32   3.2.2   Giá trị xã hội 33   3.2.3   Giá trị cảm xúc 34   3.2.4   Giá trị điều kiện 35   3.2.5   Giá trị tri thức 35   3.2.6   Mức độ quan tâm đến môi trường 36   3.2.7   Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 37   3.2.8   Thang đo yếu tố nhân học 38   3.3  Thiết kế mẫu 39   3.3.1   Xác định đối tượng khảo sát 39   3.3.2   Xác định kích thước mẫu 41   3.3.3   Kỹ thuật lấy mẫu 41   3.4  Các tiêu chí đánh giá thang đo 42   TÓM TẮT CHƯƠNG 43   CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44   4.1  Thông tin mẫu nghiên cứu 44   4.2  Kiểm định thang đo 47   4.3  Phân tích nhân tố khám phá EFA 49   4.3.1   Phân tích EFA với thang đo yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sản phẩm xanh 49   4.3.2   Phân tích EFA với thang đo hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 51   4.3.3   Kiểm định độ tin cậy thang đo 51   4.3.4   Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 52   4.4  Phân tích hồi qui tuyến tính 54   4.4.1   Phân tích tương quan 55   4.4.2   Dị tìm vi phạm giả định cần thiết 56   4.4.3   Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội 56   4.4.4   Ý nghĩa hệ số hồi qui 57   4.5  Phân tích khác biệt yếu tố nhân học hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 58   4.5.1   Phân tích khác biệt loại xe 58   4.5.2   Phân tích khác biệt loại xăng trước dùng xăng E5 59   4.5.3   Phân tích khác biệt địa 59   4.5.4   Phân tích khác biệt giới tính 60   4.5.5   Phân tích khác biệt độ tuổi 60   4.5.6   Phân tích khác biệt trình độ 60   TÓM TẮT CHƯƠNG 61   CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 62   5.1  Kết luận 62   5.1.1   Kết chung 62   5.1.2   Kết đóng góp phương diện lý thuyết 65   5.1.3   Kết đóng góp phương diện thực tiễn 66   5.2  Hàm ý quản trị 66   5.3  Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu tương lai 69   TÓM TẮT CHƯƠNG 70   KẾT LUẬN 71   TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CFL EFA GEN LED NLTT NLSH OECD THPT Tp.HCM TS SPSS Tên tiếng Anh Compact fluorescent light Exploratory factor analysis Global Eco-labelling Network Light Emitting Diod Tên tiếng Việt Đèn huỳnh quang tiết kiệm điện Phân tích nhân tố khám phá Mạng lưới nhãn sinh thái toàn cầu Đèn LED Năng lượng tái tạo Năng lượng sinh học Organization for Economic Co- Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh operation and Development tế Trung học phổ thơng Thành phố Hồ Chí Minh Tiến sĩ Statistical Package for the Phần mềm thống kê SPSS Social Sciences DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu lý thuyết giá trị tiêu thụ 15   Bảng 3.1: Thang đo giá trị chức chất lượng 33   Bảng 3.2: Thang đo giá trị chức giá 33   Bảng 3.3: Thang đo giá trị xã hội 34   Bảng 3.4: Thang đo giá trị cảm xúc 34   Bảng 3.5: Thang đo giá trị điều kiện 35   Bảng 3.6: Thang đo giá trị tri thức 36   Bảng 3.7: Thang đo mức độ quan tâm đến môi trường 37   Bảng 3.8: Thang đo hành vi lựa chọn xăng sinh học 38   Bảng 3.9: Thang đo yếu tố nhân học 38   Bảng 4.1: Tổng hợp thống kê mô tả mẫu theo nhân học 45   Bảng 4.2: Thống kê mẫu khảo sát theo lý chưa sử dụng xăng sinh học E5 47   Bảng 4.3: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 48   Bảng 4.4: Tổng hợp quy trình phân tích EFA 49   Bảng 4.5: Kết loại biến sau phân tích EFA 50   Bảng 4.6: Tổng hợp giả thuyết hiệu chỉnh 53   Bảng 4.7: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 56   Bảng 4.8: Kết phân tích kiểm định F 57   Bảng 4.9: Kết phân tích hồi qui 57   Bảng 4.10: Bảng tóm tắt kiểm định giả thuyết nghiên cứu 58   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Mơ hình lý thuyết giá trị tiêu thụ 11 Hình 2.2: Quy trình định mua người tiêu dùng 24 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 30 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 54 TĨM TẮT Việt Nam khơng nằm xu chung giới tăng trưởng xanh tiêu dùng sản phẩm xanh Nghiên cứu nhằm mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 (1 loại sản phẩm xanh) người tiêu dùng Tp HCM theo lý thuyết giá trị tiêu thụ giá trị chức (chất lượng, giá), giá trị xã hội, giá trị cảm xúc, giá trị điều kiện, giá trị tri thức, mức độ quan tâm đến môi trường Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính định lượng Nghiên cứu định tính thơng qua kỹ thuật thảo luận nhóm, sau vấn, trao đổi trực tiếp với người có kiến thức xăng sinh học E5 để góp ý điều chỉnh thang đo cho phù hợp thực tiễn văn phong Việt Nam Sản phẩm nghiên cứu định tính bảng câu hỏi hoàn chỉnh sau tiến hành vấn thử để đánh giá mức độ phù hợp dễ hiểu bảng câu hỏi Nghiên cứu định lượng thực dựa số liệu với cỡ mẫu n = 325 người, kiểm định giả thuyết, mô hình nghiên cứu thơng qua phương pháp phân tích tương quan, hồi qui tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy thang đo lường khái niệm nghiên cứu sau điều chỉnh đạt độ tin cậy nội dung Kết kiểm định cho thấy mơ hình phù hợp với liệu thu thập với giả thuyết đưa chấp nhận Kết quả, yếu tố có tác động chiều đến hành vi lựa chọn sản phẩm với mức độ từ mạnh đến thấp: giá trị ý nghĩa, chất lượng, mức độ quan tâm đến môi trường, giá cả, giá trị tri thức, giá trị điều kiện Căn vào kết nghiên cứu, tác giả đưa hàm ý quản trị nhằm gia tăng tiêu dùng xăng sinh học E5 Tp HCM, góp phần vào mục tiêu chung tăng trưởng xanh quốc gia Rotated Component Matrixa Component 708 677 637 635 274 631 209 328 617 216 375 610 246 816 808 768 266 763 854 854 254 200 718 284 706 704 698 690 212 743 271 718 255 644 EM2 EM1 SO1 SO2 SO4 SO3 EM3 PR4 PR3 PR2 PR1 EC7 EC6 EC8 QU2 QU1 248 QU4 QU3 CO4 CO3 CO2 EP3 762 EP1 720 EP2 713 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared onent Loadings Total % of Cumulati Total % of Cumulativ Varianc ve % Varianc e% e e 6.721 29.222 29.222 6.721 29.222 29.222 2.305 10.023 39.245 2.305 10.023 39.245 1.581 6.874 46.119 1.581 6.874 46.119 1.413 6.145 52.264 1.413 6.145 52.264 1.346 5.854 58.118 1.346 5.854 58.118 1.010 4.393 62.511 1.010 4.393 62.511 926 4.025 66.536 738 3.208 69.744 703 3.056 72.800 10 678 2.949 75.748 11 649 2.820 78.568 12 607 2.638 81.206 13 581 2.527 83.734 14 569 2.474 86.208 15 486 2.114 88.322 16 453 1.970 90.292 17 398 1.732 92.024 18 373 1.622 93.646 19 359 1.561 95.207 20 332 1.445 96.651 21 280 1.217 97.869 22 259 1.126 98.995 23 231 1.005 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .853 2821.40 253 000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Varianc e% e 3.065 13.324 13.324 2.891 12.570 25.894 2.246 9.766 35.660 2.220 9.654 45.314 1.997 8.682 53.996 1.958 8.514 62.511 Rotated Component Matrixa Component EM2 743 EM1 697 SO1 653 EM3 636 SO2 623 286 SO4 587 210 256 PR4 808 PR3 804 PR1 792 PR2 781 241 EC7 858 EC6 855 EC8 253 722 QU2 266 706 QU1 705 200 QU4 696 QU3 695 EP3 769 EP2 752 EP1 703 CO3 226 789 CO4 224 706 CO2 264 699 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations B PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .746 302.939 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Component Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.363 47.270 47.270 2.363 47.270 47.270 949 18.989 66.259 659 13.181 79.439 540 10.799 90.239 488 9.761 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Compone nt CB3 752 CB1 731 CB2 698 CB4 692 CB5 545 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH HỆ SỐ TIN CẬY SAU KHI PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 725 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation QU1 QU2 QU3 QU4 11.69 11.74 11.58 11.63 3.326 3.192 3.380 3.116 502 553 501 502 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 855 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation PR1 PR2 PR3 PR4 11.39 11.45 11.53 11.49 6.034 5.878 5.812 5.831 695 699 705 694 Cronbach's Alpha if Item Deleted 670 640 671 673 Cronbach's Alpha if Item Deleted 818 816 813 818 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 803 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation SO1 SO2 SO4 EM1 EM2 EM3 19.78 19.77 19.70 19.62 19.64 19.65 8.284 7.734 7.562 8.483 7.707 8.236 526 602 574 513 619 530 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 744 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation CO2 CO3 CO4 7.94 7.84 7.94 2.212 2.287 1.901 564 580 577 Cronbach's Alpha if Item Deleted 781 763 771 783 759 780 Cronbach's Alpha if Item Deleted 667 653 659 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 707 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation EP1 EP2 EP3 8.13 8.09 8.13 1.672 1.579 1.590 487 540 548 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 823 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted EC6 7.56 2.581 697 737 EC7 7.51 2.541 735 699 EC8 7.54 2.829 607 826 Cronbach's Alpha if Item Deleted 664 597 588 TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ, BIẾN QUAN SÁT SAU KHI PHÂN TÍCH EFA Nhân tố Giá trị chức chất lượng xăng sinh học E5 Giá trị chức giá xăng sinh học E5 Biến quan sát QU1 QU2 QU3 QU4 PR1 PR2 PR3 PR4 SO1 SO2 Giá trị ý nghĩa lựa chọn sản phẩm xăng sinh học E5 SO4 EM1 EM2 EM3 CO2 Giá trị điều kiện lựa chọn xăng sinh học E5 CO3 CO4 EP1 Giá trị tri thức lựa chọn xăng sinh học E5 EP2 EP3 EC6 Mức độ quan tâm đến môi trường EC7 EC8 Nội dung biến quan sát Xăng E5 sản phẩm tốt cho động xe Ethanol xăng E5 có chất lượng cao sản xuất dây truyền đại Xăng E5 có chất lượng đạt tiêu chuẩn an tồn cho mơi trường Xăng E5 giúp vận hành động xe ổn định Xăng E5 có giá hợp lý so với sản phẩm xăng thị trường Giá xăng sinh học E5 xem phù hợp với chất lượng sản phẩm Sử dụng xăng E5 tiết kiệm tiền Xăng E5 sản phẩm có giá tốt Mua xăng E5 giúp cảm thấy xã hội ghi nhậnvì góp phần bảo vệ mơi trường Mua xăng E5 giúp cộng đồng đánh giá cao ý thức bảo vệ môi trường Mua xăng E5 giúp tạo ấn tượng tốt cộng đồng có hiểu biết vấn đề mơi trường Mua xăng E5 thay xăng thơng thường giúp tơi cảm thấy góp phần bảo vệ mơi trường sống Mua xăng E5 thay xăng thơng thường giúp tơi cảm thấy làm điều văn minh cho xã hội Mua xăng E5 thay xăng thơng thường giúp tơi cảm thấy tơi có ý thức bảo vệ mơi trường Tơi mua xăng E5 giá xăng E5 thấp sản phẩm thông thường Tôi mua xăng E5 thay mua xăng thơng thường xăng E5 Nhà nước khuyến khích tiêu dùng Tơi mua xăng E5 loại xăng có xu hướng bán rộng rãi địa bàn thành phố Tơi tị mị biết có xăng sinh học, nên muốn tìm hiểu thử loại xăng Được biết Việt Nam tự sản xuất ethanol để tạo xăng sinh học, nên tơi muốn tìm hiểu thêm loại xăng Được biết xăng E5 có thành phần ethanol chế biến từ sản phẩm hữu (tinh bột) nên muốn tìm hiểu ảnh hưởng loại xăng đến động xe Tôi ký kiến nghị ủng hộ hoạt động bảo vệ môi trường Tơi tham gia/ủng hộ cho nhóm hoạt động mơi trường Tơi tẩy chay tránh mua sản phẩm cơng ty cơng ty làm tổn hại đến mơi trường trình sản xuất sản phẩm PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH HỒI QUI PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations Giá trị ý Giá nghĩa Mức độ Chất Tri Điều Hành vi quan tâm lượng thức kiện lựa chọn đến môi trường Pearson Correlation Giá trị ý nghĩa Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 396** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 325 325 325 325 325 325 325 000 000 000 000 000 239** 1.000 1.000 1.000 1.000 000 1.000 325 325 325 325 000 000 000 000 000 300** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 325 325 325 325 325 325 325 000 000 000 000 000 352** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 325 325 325 325 325 325 325 000 000 000 000 000 197** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 325 325 325 325 325 325 325 000 000 000 000 000 177** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 325 325 325 325 325 325 325 396** 239** 300** 352** 197** 177** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 001 N 325 325 325 325 325 325 đến môi trường Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hành vi lựa chọn 000 325 Correlation Điều kiện 000 325 Mức độ quan tâm Tri thức 000 325 Pearson Chất lượng 000 Sig (2-tailed) N Giá 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .001 325 PHÂN TÍCH HỒI QUI Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of Durbin-Watson Square the Estimate a 706 498 489 71506389 2.001 a Predictors: (Constant), Điều kiện, Tri thức, Chất lượng , Mức độ quan tâm đến môi trường, Giá cả, Giá trị ý nghĩa b Dependent Variable: Hành vi lựa chọn Model ANOVAa df Mean Square Sum of F Sig Squares Regression 161.401 26.900 52.610 000b Residual 162.599 318 511 Total 324.000 324 a Dependent Variable: Hành vi lựa chọn b Predictors: (Constant), Điều kiện, Tri thức, Chất lượng , Mức độ quan tâm đến môi trường, Giá cả, Giá trị ý nghĩa Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Sig Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Beta Toleranc VIF Error e -3.916E(Constant) 040 000 1.000 017 Giá trị ý nghĩa 396 040 396 9.960 000 1.000 1.000 Giá 239 040 239 6.014 000 1.000 1.000 Mức độ quan tâm đến môi 300 040 300 7.554 000 1.000 1.000 trường Chất lượng 352 040 352 8.871 000 1.000 1.000 Tri thức 197 040 197 4.962 000 1.000 1.000 Điều kiện 177 040 177 4.460 000 1.000 1.000 a Dependent Variable: Hành vi lựa chọn PHỤ LỤC 9: ĐỒ THỊ SCATTERPLOT, HISTOGRAM VÀ P-PLOT PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT VỀ YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐỐI VỚI HÀNH VI LỰA CHỌN XĂNG SINH HỌC E5 Phân tích khác biệt loại xe hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Test of Homogeneity of Variances Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Levene Statistic df1 df2 001 Sig 322 980 ANOVA Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 1.305 653 Within Groups 322.695 322 1.002 Total 324.000 324 Sig .651 522 Phân tích khác biệt loại xăng sử dụng trước dùng xăng E5 hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Test of Homogeneity of Variances Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Levene Statistic df1 715 df2 Sig 322 490 ANOVA Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 18.030 9.015 Within Groups 305.970 322 950 Total 324.000 324 Sig 9.488 000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Bonferroni (I) Loại xăng đổ trước dùng E5 A92 A95 Nhiều loại (J) Loại xăng đổ trước dùng E5 Mean Difference (I-J) A95 -.39771252* 13689944 Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 012 -.7271683 -.0682567 24451871 13689944 26597406 24451871 013 012 000 013 1171789 0682567 4632580 -1.2940735 1.2940735 7271683 1.7434195 -.1171789 -1.10333872* 26597406 000 -1.7434195 -.4632580 * Nhiều loại A92 Nhiều loại A92 A95 Std Error 70562620 39771252* 1.10333872* -.70562620* * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích khác biệt địa hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Test of Homogeneity of Variances Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Levene Statistic df1 df2 1.447 Sig 322 237 ANOVA Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 18.449 9.225 Within Groups 305.551 322 949 Total 324.000 324 Sig 9.721 000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Bonferroni (I) Địa (J) Địa Mean Difference Std Error (I-J) Nội thành -.53544792* Ngoại thành -.57799099 Nội thành cũ 53544792* Nội thành Ngoại thành -.04254307 Nội thành cũ 57799099 Ngoại thành Nội thành 04254307 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nội thành cũ .12764765 33076476 12764765 34315965 33076476 34315965 Sig .000 245 000 1.000 245 1.000 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.8426388 -.2282570 -1.3739940 2180121 2282570 8426388 -.8683751 7832889 -.2180121 1.3739940 -.7832889 8683751 Phân tích khác biệt giới tính hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Giới tính Nam Nữ Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Group Statistics N Mean 207 -.1309023 118 2296337 Std Deviation 1.04121597 88143102 Std Error Mean 07236951 08114230 Independent Samples Test Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Equal variances Equal variances assumed not assumed Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig t df Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Lower Difference Upper 3.628 058 -3.169 323 002 -.36053598 11377282 -.58436529 -.13670667 -3.316 277.457 001 -.36053598 10872635 -.57456933 -.14650263 Phân tích khác biệt độ tuổi hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Test of Homogeneity of Variances Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Levene Statistic df1 df2 1.476 Sig 321 221 ANOVA Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 14.480 4.827 Within Groups 309.520 321 964 Total 324.000 324 Sig 5.006 002 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Bonferroni (I) Tuổi 18-25 26-40 41-55 > 55 (J) Tuổi Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 26-40 32228573 12336448 056 -.0052111 6497825 41-55 31976214 15018401 204 -.0789327 7184570 > 55 18-25 41-55 > 55 18-25 26-40 > 55 18-25 * 1.09955943 -.32228573 -.00252359 77727370 -.31976214 00252359 77979729 -1.09955943* 35746251 12336448 15255896 35846680 15018401 15255896 36855785 35746251 014 056 1.000 185 204 1.000 211 014 1506004 -.6497825 -.4075233 -.1743514 -.7184570 -.4024761 -.1986166 -2.0485184 2.0485184 0052111 4024761 1.7288988 0789327 4075233 1.7582112 -.1506004 26-40 -.77727370 35846680 185 -1.7288988 1743514 41-55 -.77979729 36855785 211 -1.7582112 1986166 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích khác biệt trình độ hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Test of Homogeneity of Variances Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Levene Statistic 1.589 df1 df2 Sig 321 192 ANOVA Hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.506 1.502 Within Groups 319.494 321 995 Total 324.000 324 F Sig 1.509 212 PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH CÂY XĂNG BÁN XĂNG E5 TẠI TP HCM STT Cửa hàng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chi nhánh xăng dầu số 18 Cửa hàng xăng dầu số CHXD số 55 Cửa hàng xăng dầu số 35 Cửa hàng xăng dầu số Cửa hàng xăng dầu số Cửa hàng xăng dầu số Trạm xăng dầu số CHXD số Comeco CHXD số 56 CHXD số Comeco CHXD Hoàng Nguyên 267 CHXD số 17 Comeco CHXD số Comeco CHXD số 21 Comeco CHXD số 22 Comeco Cửa hàng xăng dầu số 22 CHXD số 27 Comeco Địa Quận 42 - 44 Võ Thị Sáu Số 6/5 Trần Não, P Bình An 500 Nguyễn Đình Chiểu, P Số 70 Trương Định, P 123 Pasteur, P 259 An Dương Vương, P 99 Nguyễn Văn Cừ, P 740A, QL 52, P Hiệp Phú Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, P 10 343/20 Tống Văn Trân, P 11 148 Hùng Vương, P 11 220 Bis Điện Biên Phủ, P 22 Bình Thạnh 70 Bạch Đằng, P 14 Bình Thạnh 178/9 Điện Biên Phủ, P 21 Bình Thạnh 12A Quang Trung, P 11 Gò Vấp 17/5 Phan Huy Ích, P 12 Gò Vấp Số 157 Nguyễn Văn Nghi, P Gị Vấp 3/40G Dương Cơng Khi, Tân Thới Hóc Mơn Nhì 19 CHXD số 26 Comeco 17/03 đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè Phú Xuân 20 CHXD số 23 Comeco 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P 16 Tân Bình 21 CHXD số 57 01 Phạm Hồng Thái, P Tân Bình 22 CHXD số Comeco 49 Cách Mạng Tháng 8, P.12 Tân Bình 23 Cửa hàng xăng dầu số Số 380 Lê Văn Sỹ, P Tân Bình 24 Trạm Xăng dầu Bình Thọ 02 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ Thủ Đức 25 Trạm xăng dầu số 139B Quốc lộ 1A, khu phố 5, P Thủ Đức Tam Bình 26 Trạm xăng dầu số 228 Võ Văn Ngân, P Trường Thọ, Thủ Đức 27 Trạm Xăng dầu số 231 Võ Văn Ngân Thủ Đức 28 Trạm xăng dầu số 77 Tô Ngọc Vân, P Linh Tây Thủ Đức Thực tế có gần 60 xăng bán xăng E5 tổng số 500 xăng địa bàn Tp HCM (http://vtv.vn/kinh-te/tu-30-11-100-cay-xang-tai-tp-hcmban-xang-sinh-hoc-20150918215937275.htm) ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ TRÚC NGA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN XĂNG SINH HỌC E5 CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH THEO LÝ THUYẾT GIÁ... yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 khách hàng Tp HCM theo lý thuyết giá trị tiêu thụ − Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 khách hàng Tp. .. Giá trị chức chất lượng ảnh hưởng tích cực đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 người tiêu dùng Tp. HCM (2) Giá trị chức giá ảnh hưởng tích cực đến hành vi lựa chọn xăng sinh học E5 người tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học e5 của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh theo lý thuyết giá trị tiêu thụ , Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn xăng sinh học e5 của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh theo lý thuyết giá trị tiêu thụ

Mục lục

Xem thêm