Luận văn kinh tế giải pháp triển khai hệ thống erp tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tuyền phát giai đoạn 2018 2022​

100 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:55

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH oOo DƯƠNG THÀNH KHỞI GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TUYỀN PHÁT GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH oOo DƯƠNG THÀNH KHỞI GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TUYỀN PHÁT GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018         LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp triển khai hệ thống ERP công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuyền Phát giai đoạn 2018 – 2022” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Dương Thành Khởi       MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo nghiên cứu CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan hệ thống ERP 1.1.1 Khái niệm hệ thống ERP 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống ERP 1.1.3 Lợi ích hệ thống ERP 10 1.1.4 Điều kiện cần triển khai hệ thống ERP 10 1.1.5 Các bước triển khai hệ thống ERP 11 1.2 Thực trạng triển khai hệ thống ERP giới Việt Nam 13 1.2.1 Thị trường ERP giới 13 1.2.2 Báo cáo kết triển khai ERP công ty giới 13 1.2.3 Thực trạng triển khai hệ thống ERP giới 15 1.2.4 Thị trường ERP Việt Nam 16 1.2.5 Chi phí triển khai hệ thống ERP Việt Nam 17       1.2.6 Những dự án ERP tiêu biểu triển khai thành công Việt Nam 18 1.2.7 Thực trạng triển khai hệ thống ERP Việt Nam 19 1.3 Các mơ hình nghiên cứu hệ thống ERP 21 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu Holland Light (1999) 21 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu Zhe, Matthew cộng (2004) 24 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu Piotr Soja (2006) 28 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP GIAI ĐOẠN 2012 – 2013 TẠI CÔNG TY TUYỀN PHÁT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP 32 2.1 Giới thiệu công ty TNHH TM XNK Tuyền Phát 32 2.1.1 Tổng quan công ty Tuyền Phát 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 33 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược công ty Tuyền Phát 34 2.1.4 Tóm tắt q trình triển khai ERP Tuyền Phát giai đoạn 2012-2013 35 2.1.5 Nhà máy điện sinh khối 1MW – tiền đề triển khai ERP lần Tuyền Phát 39 2.2 Thực trạng triển khai ERP công ty Tuyền Phát giai đoạn 2012 – 2013 41 2.2.1 Thiết kế khảo sát nguyên nhân dừng triển khai ERP Tuyền Phát 42 2.2.2 Kết khảo sát nguyên nhân dừng triển khai ERP Tuyền Phát 43 2.2.2.1 Nhóm nhân tố liên quan đến thành viên tham gia dự án 46 2.2.2.2 Nhóm nhân tố liên quan đến tham gia quản lý cấp cao 49 2.2.2.3 Nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức định nghĩa mục tiêu 50 2.2.2.4 Nhóm nhân tố liên quan đến thực trạng dự án 52 2.2.2.5 Nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống thơng tin 53 2.2.2.6 Các nhân tố đóng góp qua câu hỏi mở khảo sát 55       2.2.3 Đánh giá thực trạng việc dừng triển khai 56 2.3 Các nhân tố giúp triển khai thành công hệ thống ERP 56 2.3.1 Thiết kế câu hỏi khảo sát nhân tố giúp triển khai thành công ERP 56 2.3.2 Kết khảo sát nhân tố giúp triển khai thành công ERP 57 2.4 Đánh giá chung 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TUYỀN PHÁT GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 61 3.1 Giải pháp triển khai hệ thống ERP Tuyền Phát giai đoạn 2018-2022 61 3.1.1 Các nhân tố cần khắc phục phát huy triển khai ERP 63 3.1.2 Giải pháp kết hợp triển khai ERP với chiến lược lâu dài 66 3.1.3 Lựa chọn hệ thống ERP đơn vị triển khai phù hợp 69 3.1.4 Chuẩn bị cho thay đổi, kiểm sốt q trình triển khai 73 3.2 Hạn chế đề tài 75 TÓM TẮT CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC       DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ERP (Enterprise Resource Planning): hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERPs (Enterprise Resource Planning system): hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; hệ thống ERP Công ty Tuyền Phát: công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuyền Phát E-Marketing: trình chiêu thị sản phẩm, dịch vụ internet E-Commerce: hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa internet Module: phận cấu thành chuẩn, hốn đổi lắp ráp dễ dàng SAP: tên cơng ty phần mềm có trụ sở Đức Oracle: tên cơng ty phần mềm có trụ sở Hoa Kỳ MW (Megawatt): đơn vị đo cơng suất dịng điện       DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các chức hệ thống ERP SAP R/3 triển khai Bảng 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công ERP theo mơ hình Piotr Soja (2006) ý nghĩa nhân tố Bảng 2.1: Kế hoạch triển khai dự kiến hệ thống ERP công ty Tuyền Phát Bảng 2.2: Kết khảo sát nguyên nhân dừng triển khai ERP Bảng 3.1: Các nhân tố tác động đến dự án triển khai hệ thống ERP công ty Tuyền Phát giai đoạn 2012 - 2013 Bảng 3.2: Các nhân tố tác động đến việc triển khai thành công hệ thống ERP Bảng 3.3: Tần suất yếu tố gây rủi ro hệ thống ERP triển khai thất bại       DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Sơ đồ mơ tả chức tích hợp hệ thống ERP Hình 1.2: Sơ đồ mơ tả phương pháp ASAP cịn gọi ASAP Roadmap Hình 1.3: Mục đích tổ chức giới triển khai ERP Hình 1.4: Kết triển khai hệ thống ERP giới Hình 1.5: Thời gian hồn vốn tổ chức triển khai ERP giới Hình 1.6: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai ERP theo nhóm: chiến lược chiến thuật theo mơ hình Holland Light Hình 1.7: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công ERP theo mơ hình Zhe, Matthew cộng Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Tuyền Phát Hình 2.2: Tỷ lệ phận cơng ty Tuyền Phát tham gia khảo sát Hình 2.3: Trình độ học vấn đối tượng tham gia khảo sát Hình 2.4: Kết khảo sát nhóm nhân tố liên quan đến thành viên tham gia dự án Hình 2.5: Kết khảo sát nhóm nhân tố liên quan đến tham gia người quản lý cấp cao Hình 2.6: Kết khảo sát nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức việc định nghĩa mục tiêu Hình 2.7: Kết khảo sát nhóm nhân tố liên quan đến thực trạng dự án Hình 2.8: Kết khảo sát nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống thơng tin Hình 3.1: Các giải pháp triển khai hệ thống ERP Tuyền Phát Hình 3.2: Lưu đồ tái cấu trúc doanh nghiệp BRP trình triển khai ERP     PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động thương mại, từ lâu thương nhân biết ghi chép lại số liệu đưa phương thức xử lý, tính tốn nhằm phục vụ trình kinh doanh phát triển Suốt khoảng thời gian dài lịch sử, số liệu ghi chép lưu lại dạng văn gây khó khăn cho việc truy lục truy vấn số liệu tức thời sai sót chủ quan xử lý số liệu Đến kỷ XX, người bước vào kỷ nguyên số, thời kỳ đánh dấu nhiều thay đổi với hai cơng cụ đại diện máy vi tính internet, người tìm cách số hóa nhiều thơng tin từ âm thanh, hình ảnh, văn bản, loại tín hiệu,…; hình thành khái niệm, hình thức kinh doanh E-Marketing, E-Commerce,… Cũng theo đó, phương thức hoạt động kinh doanh truyền thống bị xáo trộn công nghệ, doanh nghiệp không cố gắng thích nghi với phương thức kinh doanh mà cịn phải liên tục cải tiến hoạt động kinh doanh thông qua công nghệ để đạt hiệu tối ưu Hoạt động kinh doanh dần nâng lên với yêu cầu cao hơn, hoạt động với tần suất lớn; khơng gian, thời gian, người làm việc lúc nào, nơi đâu; việc định người quản lý theo phải nhanh xác Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (gọi tắt hệ thống ERP) giải pháp phần mềm tích hợp Hệ thống ERP tích hợp liền mạch tất luồng thơng tin cơng ty tài chính, kế tốn, nhân sự, chuỗi cung ứng, thông tin khách hàng,… Một hệ thống ERP gồm tập hợp đầy đủ phần (module) tích hợp nhau, vận hành sở liệu (Samara, Tarek, 2015) Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống ERP không đơn giản tốn nhiều thời gian, có nhiều báo cáo giới việc triển khai hệ thống ERP không thành cơng doanh nghiệp “Có khoảng 20% dự án triển khai ERP bị dừng trước hồn thành, ¼ số dự án bị vượt chi ngân sách” (Carl Marnewick and Lessing Labuschagne, 2005, p.144) Tại Việt Nam, công ty cổ phần Bibica phải dừng triển khai hệ thống ERP SAP cung cấp giải pháp không phù hợp phải   77   KẾT LUẬN Hệ thống ERP công cụ quản lý hiệu quả, cơng cụ tối ưu hóa hội nhập kinh doanh, q trình kinh doanh thực thơng qua hệ thống quản lý thông tin đại giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập Hệ thống ERP cung cấp nhiều lợi ích cho doanh nghiệp ERP cung cấp truyền thông nhanh xác định dạng điện tử; nắm bắt tất liệu quan trọng với ngày tháng thời gian cụ thể; đảm bảo quản lý xác khoa học; ERP cho phép tích hợp hồn hảo minh bạch tất phòng ban có liên quan tổ chức, đảm bảo quản lý sở liệu tập trung, loại bỏ lỗ hổng hệ thống có, cho phép phân tích hoạt động kinh doanh dựa số liệu có dự báo hoạt động kinh doanh tương lai ERP có bề dày phát triển ứng dụng nước tiên tiến giới nay, Việt Nam số lượng doanh nghiệp sở hữu hệ thống ERP hạn chế Tuy nhiên, để làm chủ hệ thống ERP điều khó khăn với nhiều doanh nghiệp, không cần nhiều tài nguyên mà cịn địi hỏi tầm nhìn phấn đấu tập thể Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày lợi ích hệ thống ERP xác định nhân tố tác động đến việc dừng triển khai hệ thống ERP công ty Tuyền Phát giai đoạn 2012-2013, qua đưa giải pháp để cơng ty triển khai thành cơng hệ thống giai đoạn 2018–2022 Bên cạnh đó, đề tài cung cấp thêm thơng tin tình hình triển khai ERP Việt Nam giới, giúp người đọc nhận diện rõ lợi ích ERP khó khăn gặp phải triển khai hệ thống     TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Cổng thông tin sở ngoại vụ An Giang Họp bàn nội dung hợp tác An Giang Thụy Điển giai đoạn Cổng thơng tin Tập đồn Điện lực Việt Nam EVN EVN mong muốn hợp tác chặt chẽ quan Năng lượng Thụy Điển Nguyễn Đình Thọ, 2013 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội Phạm Minh Tuấn Mai Công Nguyên, 2017 Tạp chí ERP Doanh Nghiệp Ban truyền thơng công ty FPT-IS DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH Batuhan Kocaoglu and A Zafer Acar, 2015 Developing an ERP Triggered Business Process Improvement Cycle from a Case Company Procedia - Social and Behavioral Sciences 181, p.107 – 114 Christopher P Holland and Ben Light, 1999 A Critical Success Factors Model For ERP Implementation Journal IEEE Software Volume 16 Issue 3, May 1999, p.30-36 DeLone, William H; McLean, Ephraim R, 2003 The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update; Journal of Management Information Systems: Vol 19, No 4, pp 9–30 International Data Corporation (IDC), 2016 Executive Summary Vietnam ICT Market Landscape Study ICD Malaysia Joseph Bradley, 2004 Enterprise Resource Planning Success: A Management Theory Approach To Critical Success Factors California: ProQuest Information and Learning Company Mahmood Ali, Lloyd Miller, 2017 ERP System Implementation in Large Enterprises - A Systematic Emerald Publishing Limited: Journal of Enterprise Information Management, Vol 30 Issue: 4, p.1-3     Moutaz Haddara, 2014 Procedia Technology: ERP Selection The SMART Way: Vol 16 p.394-403 Moutaz Haddaraab, Ahmed Elragala, 2015 The Readiness of ERP Systems for the Factory of the Future Procedia Computer Science 64 ( 2015 ) p.721 – 728 Murthy, C.S.V., 2008 Enterprise Resource Planning and Management Information Systems : Text and Case Studies India: Himalaya Publishing House 10 Panorama Consulting Solutions, 2017 Report On Erp Systems And Enterprise Software 2016 USA: Panorama Consulting Solutions 11 Panorama Consulting Solutions, 2017 Top 10 ERP Systems Rankings 2017 USA: Panorama Consulting Solutions 12 Piotr Soja, 2006 Success factors in ERP systems implementations Journal of Enterprise Information Management: Vol 19 No.4 pp 418-433 13 Samara, Tarek, 2015 ERP and Information Systems : Integration or Disintegration USA: Wiley-ISTE publisher - ISBN 9781848218963, p.114 14 Shahin Dezdar, Sulaiman Ainin, 2011 The influence of organizational factors on successful ERP implementation Management Decision, Vol 49 Issue: 6, pp.911926 15 Sheldon, Donald H., 2014 Class A ERP Implementation J Ross Publishing, Incorporated Publisher, pp 1-4 16 Technology Group International, 2017 ERP Vendor Comparison List 17 Wei, Chia-Hung, 2013 Modern Library Technologies for Data Storage, Retrieval, and Use USA: IGI Global, p.253-254 18 Zhe, Matthew K.O Leeb, Pei Huanga, Liang Zhangb, Xiaoyuan Huang, 2005 A framework of ERP systems implementation success in China: An empirical study Int J Production Economics 98 (2005) p.56–80     PHỤ LỤC PHỤ LỤC Danh sách 10 nhà cung cấp ERP tốt 2017 theo Panorama nhà cung cấp ERP Việt Nam STT   Doanh nghiệp Epicor Software Corporation Infor Global Solutions SAP IFS North America Tên phần mềm ERP                                   AVP BVP Prophet 21 BisTrack Epicor CMS Epicor ERP Epicor iScala Epicor Cloud ERP Epicor Eagle Epicor Eclipse Epicor Clientele Epicor HCM FFL Compliance Manager LaserCat3 LumberTrack Prelude Vision Mattec MES Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) Infor LN Infor VISUAL XA Infor M3 LX System21 Adage SX.e Distribution A+ Distribution FACTS SAP Business One SAP Business ByDesign SAP Business All-in-One SAP Hana IFS Applications   Oracle Corporation         NetSuite, Inc Microsoft Business Solutions Sage Software 10 Syspro IQMS                     Oracle Fusion Applications Oracle E-Business Suite PeopleSoft Enterprise Siebel JD Edwards EnterpriseOne JD Edwards World Hyperion Financial Performance Management Primavera Enterprise Project Portfolio Management Oracle Cloud OpenAir NetSuite ERP NetSuite OneWorld NetSuite CRM NetSuite SRP Omni-Channel Commerce (SuiteCommerce) Dynamics AX Dynamics CRM Dynamics GP Dynamics NAV Dynamics POS Dynamics RMS Dynamics SL MSD 365 Sage 100 Sage 300 Sage X3 Syspro ERP EnterpriseIQ Phần mềm cung cấp từ doanh nghiệp Việt Nam Công ty CP Misa  Amis Công ty CP tin học Lạc Việt  SureERP Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo  Bravo Công ty Meliasoft  Meliasoft 2016 Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)  Fast Business Công ty CP Giải pháp ERP-ITG  3S ERP     Công ty cổ phần tư vấn khoa học máy tính liên lục địa  OpenERP (ICSC) Cơng ty cổ phần phần mềm SS4U  SS4U.ERP Ngoài cịn cơng ty khác cung cấp giải pháp ERP cho doanh nghiệp theo yêu cầu: Incomsoft, ERP ROSY, AV Enterprise, … (nguồn: Panorama, 2017)     PHỤ LỤC Bảng câu hỏi khảo sát công ty Tuyền Phát chưa hiệu chỉnh Các cá nhân tham gia hiệu chỉnh bảng khảo sát: A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 C5   - Huỳnh Thị Lan (P Giám đốc) - Dương Hữu Thịnh (Kế toán trưởng) - Nhan Thiện Thảo (TP Kinh doanh) - Tạ Bảo Đảm (TP Kho vận) - Võ Văn Nhàn (Trưởng ca - phòng kỹ thuật – sản xuất) - Hà Thanh Cường (nhân viên) - Võ Văn Bé Mười (nhân viên) - Trần Văn Sang (nhân viên) Nhóm nhân tố liên quan đến thành viên tham gia dự án Giám đốc dự án dành đa số thời gian để hồn thành mục tiêu dự án Nhóm thực dự án gồm người có kiến thức chun mơn cao Giám đốc dự án nhân viên tham gia dự án hợp tác chặt chẽ để triển khai dự án Doanh nghiệp có xây dựng quy chế riêng việc ghi nhận, đánh giá (thành tích, lực) nhân viên tham gia thực dự án Công ty cung cấp hệ thống ERP công ty có uy tín ngành Nhóm nhân tố liên quan đến tham gia người quản lý cấp cao Giám đốc dự án hỗ trợ cho thành viên tham gia dự án Giám đốc dự án nhận thức rõ rủi ro dự án (sự phức tạp, nguồn lực cần thiết, hạn chế doanh nghiệp làm dự án,…) Giám đốc dự án tham gia định nghĩa mục tiêu bám sát bước thực mục tiêu Nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức việc định nghĩa mục tiêu Dự án triển khai hệ thống ERP phần chiến lược phát triển doanh nghiệp Các mục tiêu dự án định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu Doanh nghiệp phân công cụ thể quyền hạn, trách nhiệm cho người thực dự án Doanh nghiệp cơng ty tư vấn phân tích thực trạng đề xuất mơ hình hoạt động cho cơng ty q trình thực dự án Anh/chị nhận thấy doanh nghiệp có thay đổi mặt tổ chức thực dự án   Việc trao đổi thơng tin thành viên nhóm triển khai với người dùng cuối diễn thường xuyên Các nhân viên khơng thuộc nhóm triển khai, nhóm sử dụng hệ thống ERP C7 biết đến dự án C8 Trong trình triển khai, báo cáo phản hồi nhanh chóng, xác Cơng ty tư vấn triển khai có chương trình đào tạo phù hợp cho nhân C9 viên doanh nghiệp D Nhóm nhân tố liên quan đến thực trạng dự án Dự án triển khai hệ thống ERP công bố kế hoạch đầu tư dài hạn D1 doanh nghiệp Các thành viên nhóm triển khai dự án có quyền hạn định liên D2 quan đến dự án D3 Doanh nghiệp đảm bảo nguồn quỹ ổn định cho dự án D4 Công ty tạo điều kiện thuận lợi mặt thời gian cho nhóm triển khai dự án Doanh nghiệp có tảng hạ tầng thông tin đảm bảo cho việc triển khai dự D5 án E Nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống thông tin E1 Hệ thống ERP triển khai phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Hệ thống ERP triển khai doanh nghiệp có khả tuỳ biến (điều E1 chỉnh) cao E1 Hệ thống ERP triển khai doanh nghiệp nâng cấp dễ dàng Nhóm triển khai hệ thống ERP doanh nghiệp có kinh nghiệm việc E1 triển khai hệ thống cho ngành nghề tương tự Câu hỏi mở Theo anh/chị, nguyên nhân khác làm cho việc triển khai hệ thống ERP có hiệu thấp dẫn đến việc dừng triển khai hệ thống doanh nghiệp? Nếu anh/chị giám đốc dự án, anh/chị khắc phục nguyên nhân nào? C6     PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TẠI CƠNG TY TUYỀN PHÁT Anh/chị có tham gia triển khai, sử dụng, đào tạo sử dụng hệ thống ERP cơng ty Tuyền Phát giai đoạn 2012-2013 khơng?  Có tham gia  Không tham gia (dừng khảo sát chọn đáp án này) Thông tin cá nhân Xin anh/chị vui lịng cho biết giới tính  Nam  Nữ 3. Anh/chị trực thuộc phận công ty Tuyền Phát tham gia triển khai hệ thống ERP?  Ban giám đốc  Bộ phận tài – kế toán  Bộ phận kinh doanh - dịch vụ  Bộ phận kho vận  Bộ phận kỹ thuật - sản xuất  Bộ phận hành – nhân 4. Cấp bậc công việc anh/chị tham gia triển khai ERP công ty Tuyền Phát?  Quản lý  Nhân viên Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn  Dưới trung học phổ thơng (cấp 3)  Trung học phổ thông (cấp 3)/ trung cấp  Cao đẳng  Sau đại học  Đại học (Các câu hỏi theo thang đo Likert mức độ) A Nhóm nhân tố liên quan đến thành viên tham gia dự án Người quản lý dự án dùng phần lớn thời gian làm việc để hồn thành mục tiêu dự án Nhóm thực dự án người có kiến thức chuyên môn cao Người quản lý dự án thành viên tham gia dự án hợp tác chặt chẽ để triển khai dự án Công ty Tuyền Phát có xây dựng quy chế riêng việc ghi nhận, đánh giá (thành tích, lực) nhân viên tham gia thực dự án Đơn vị cung cấp hệ thống ERP cơng ty có uy tín ngành Nhóm nhân tố liên quan đến tham gia người quản lý cấp cao Người đứng đầu dự án hỗ trợ cho thành viên tham gia dự án Người đứng đầu dự án nhận thức rõ rủi ro dự án (sự phức tạp, nguồn lực cần thiết, hạn chế doanh nghiệp làm dự án,…) A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2   Có chỉnh sửa x x x x x x x   Người đứng đầu dự án tham gia định nghĩa mục tiêu theo sát bước thực mục tiêu C Nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức việc định nghĩa mục tiêu Dự án triển khai hệ thống ERP phần chiến lược phát triển công C1 ty Tuyền Phát C2 Các mục tiêu dự án định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu Công ty Tuyền Phát phân công cụ thể quyền hạn, trách nhiệm cho người C3 thực dự án Công ty Tuyền Phát đơn vị tư vấn phân tích thực trạng đề xuất mơ hình C4 hoạt động cho cơng ty q trình thực dự án Anh/chị nhận thấy cơng ty Tuyền Phát có thay đổi mặt tổ chức thực C5 dự án Việc trao đổi thông tin thành viên nhóm triển khai với người dùng C6 cuối diễn thường xun Các nhân viên khơng thuộc nhóm triển khai, nhóm sử dụng hệ thống ERP C7 biết đến dự án C8 Trong trình triển khai, báo cáo phản hồi nhanh chóng, xác Đơn vị tư vấn triển khai có chương trình đào tạo phù hợp cho nhân viên C9 công ty Tuyền Phát D Nhóm nhân tố liên quan đến thực trạng dự án Dự án triển khai hệ thống ERP công bố kế hoạch đầu tư dài hạn D1 công ty Tuyền Phát Các thành viên nhóm triển khai dự án có đủ quyền hạn để đưa D2 định liên quan đến dự án D3 Công ty Tuyền Phát đảm bảo nguồn tài ổn định cho dự án D4 Công ty tạo điều kiện thuận lợi mặt thời gian cho nhóm triển khai dự án Cơng ty Tuyền Phát có tảng hạ tầng thơng tin đảm bảo cho việc triển D5 khai dự án E Nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống thơng tin E1 Hệ thống ERP triển khai phù hợp với nhu cầu công ty Tuyền Phát Hệ thống ERP triển khai cơng ty Tuyền Phát có khả tuỳ biến (điều E2 chỉnh) cao E3 Hệ thống ERP triển khai công ty Tuyền Phát nâng cấp dễ dàng Nhóm triển khai hệ thống ERP cơng ty Tuyền Phát có kinh nghiệm E4 việc triển khai hệ thống cho ngành nghề tương tự Câu hỏi mở Theo anh/chị, nguyên nhân khác làm cho việc triển khai hệ thống ERP có hiệu thấp dẫn đến việc dừng triển khai hệ thống công ty Tuyền Phát? Nếu anh/chị người đứng đầu dự án, anh/chị khắc phục nguyên nhân nào? B3   x x x x x x x x x x x x x x x x   PHỤ LỤC Kết Cronbach's Alpha NHÓM A Nhóm nhân tố liên quan đến thành viên tham gia dự án B Nhóm nhân tố liên quan đến tham gia người quản lý cấp cao C Nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức việc định nghĩa mục tiêu D Nhóm nhân tố liên quan đến thực trạng dự án E Nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống thông tin KÝ HIỆU Cronbach's Alpha A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 0,63 0,64 0,62 0,62 0,66 0,69 0,63 0,68 0,68 0,62 0,70 0,61 0,63 0,70 0,61 0,69 0,87 0,88 0,69 0,65 0,63 0,68 0,65 0,70 0,64 0,72 PHỤ LỤC Kết khảo sát nguyên nhân dừng triển khai ERP Tuyền Phát qua câu hỏi mở Nội dung trả lời câu hỏi mở Câu 1: Theo anh/chị, nguyên nhân Câu 2: Nếu anh/chị người đứng đầu dự án, khác làm cho việc triển khai hệ thống ERP có hiệu anh/chị khắc phục nguyên nhân thấp dẫn đến việc dừng triển khai hệ thống công ty nào? Tuyền Phát? Chất lượng/năng lực đơn vị cung cấp giải pháp ERP (còn yếu)     - Chậm tiến độ, lực kém, thiếu kinh nghiệm - Tìm đơn vị triển khai có uy tín, nhiều kinh nghiệm - Hai bên cần gặp gỡ, trao đổi nhiều để thúc đẩy tiến độ cơng việc - Có thể chia nhiều giai đoạn triển khai thay tiến hành lần - Làm việc thiếu hiệu - Tăng cường hiệu công việc đơn vị thi công để làm việc nhanh, chất lượng - Đơn vị thi công chưa đạt hiểu cao tương tác, - Cần người vừa am hiểu hệ thống, vừa trao đổi với phận chuyên môn am hiểu kiến thức chuyên môn để truyền tải thông tin, đào tạo cho nhân viên Năng lực công ty Tuyền Phát (còn hạn chế) - Nguồn nhân lực cơng ty chưa đủ trình độ để - Tuyển dụng đào tạo thêm nhân lực, chuẩn bị tham gia đảm nhận dự án bước trước tiến hành triển khai hệ thống ERP Kế hoạch triển khai dự án ERP (chưa nghiên cứu đầy đủ) - Dự án tiến hành gấp rút, công ty chưa nghiên - Phải có q trình nghiên cứu lâu dài dự án cứu đầy đủ phương án chi tiết làm việc trước tiến hành triển khai thức - Việc triển khai hệ thống ERP chưa nghiên cứu - Ban giám đốc cần có lộ trình chiến lược cụ kỹ thể phù hợp với nhu cầu, lực công ty Tổ chức, tái cấu trúc doanh nghiệp (không hiệu quả) - Tốn nhiều thời gian nhân viên tiến hành song - Cần có chương trình đào tạo trước triển khai song hai công việc dự án Nên xử lý cơng việc làm trước tiến hành dự án để giảm tải công việc triển khai - Nhân viên phải làm nhiều việc - Có sách khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhân viên tuyển dụng thêm nhân viên để chia công việc - Các bước đầu dự án tốn nhiều thời gian - Công ty nên chủ động hệ thống quy trình có định hướng công việc trước tiến hành dự án - Nhiều nhân viên cảm thấy áp lực, hệ thống - Tuyên truyền, phổ biến ưu điểm hệ triển khai thành công, người bị quản lý chặt thống qua lợi ích mang lại giúp chẽ người phát triển - Nhiều nhân viên lo sợ bị việc hệ thống - Cần thông tin rõ ràng, cam kết cơng việc cho hồn thành người Sự hỗ trợ doanh nghiệp thành viên tham gia dự án (chưa tốt) - Người đứng đầu dự án chưa tạo nhiều điều kiện làm - Nên có chế độ, sách khen thưởng rõ ràng việc tốt cho người cho người tham gia dự án - Nhân viên công ty chưa phối hợp làm việc - Cần có buổi họp mặt, để người tạo thiện cảm, phối hợp làm việc - Cần có phận đảm nhận việc xem xét khen thưởng, kỷ luật người làm việc tích cực làm né tránh cơng việc     - Khơng có chế độ thưởng phạt, khuyến khích nhân - Cần có thái độ đốn, u cầu đơn vị triển viên làm việc, nên nhiều người không tâm vào khai làm tiến độ có giải pháp phù hợp công việc - Nên phổ biến cho người chi tiết kế hoạch - Người đứng đầu dự án thiếu cứng rắn với nhà cung làm việc để hỗ trợ tốt công tác triển khai cấp - Mọi người không nắm rõ chi tiết kế hoạch cơng việc - Chia nhỏ nhóm để đào tạo thay đào tạo tập gây khó khăn cho việc triển khai, khó xếp trước trung thời gian - Khó tập họp nhân viên để tiến hành thảo luận, đào tạo triển khai khác địa điểm làm việc PHỤ LỤC Bảng câu hỏi khảo sát chuyên gia chưa hiệu chỉnh Hai chuyên gia tham gia góp ý bảng câu hỏi: - Trịnh Hồng Bảo – IT Manager - Hòa Phát Group South Office - Nguyễn Thành Nhân – ERP Vice Manager - Công ty Starbucks Việt Nam Bảng Câu hỏi khảo sát chuyên gia: - Câu 1: Theo anh/chị, để triển khai thành công hệ thống ERP, công ty phải quan tâm nhân tố nào? - Câu 2: Anh/chị nhận thấy nhân tố quan trọng? Tại sao? - Câu 3: Để đạt nhân tố quan trọng mà anh/chị nêu cơng ty cần phải làm gì? PHỤ LỤC Bảng câu hỏi khảo sát chuyên gia hoàn thiện - Câu 1: Theo anh/chị, Việt Nam để triển khai thành công hệ thống ERP, doanh nghiệp phải quan tâm nhân tố nào? - Câu 2: Anh/chị nhận thấy nhân tố quan trọng? Tại sao? - Câu 3: Để tối ưu nhân tố quan trọng mà anh/chị nêu doanh nghiệp cần phải làm gì?     PHỤ LỤC Kết khảo sát chuyên gia Nhóm nhân tố quan trọng Các nhân tố quan trọng Tại quan trọng Xác định rõ nhu cầu doanh nghiệp Cần xác định rõ doanh nghiệp - Phải hiểu rõ lực doanh nghiệp vấn đề khó khăn cần ERP chưa gặp phải (không quản lý hàng tồn, thông tin quản trị chậm, form mẫu phải lặp lặp lại,…) để định có ứng dụng ERP khơng Có chiến lược cơng nghệ - Trong môi trường kinh doanh giới phẳng ngày nay, ngồi việc thơng tin (CNTT) rõ ràng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp cần phải cạnh tranh công nghệ, kỹ thuật tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí quản lý Lựa chọn gói ERP Trên giới có nhiều sản - Giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu ứng dụng phẩm ERP, việc lựa chọn giải ERP pháp phù hợp với doanh - Giúp doanh nghiệp vận hành nhịp nhàng nghiệp quan trọng - Đảm bảo tính ổn định q trình vận hành hay mở rộng sau - Bibica phải dừng triển khai SAP giải pháp không phù hợp so với Oracle EBS Độ tin cậy, chất lượng gói - Vì đội ngũ nhân viên có lực chỉnh sửa ERP gói ERP ERP mua từ nhà cung cấp mua ERP có tính Khi muốn thay đổi hay thêm thành phần mà ERP không hỗ trợ gây khó khăn cho nhân viên ERP khơng có khả thực thi yêu cầu Nhân Chuẩn bị nhân chất lượng - Lựa chọn nhân phù hợp với công nghệ mới, tiếp nhận hệ thống cơng ty để tiếp nhận thay đổi ứng dụng ERP - Vì nhu cầu thay đổi nội dung ERP việc tất yếu, ERP bắt đầu sử dụng cần có chỉnh sửa, bổ sung     Sự đồng thuận nhân - Trong trình triển khai ERP - đồng nghĩa minh bạch chủ chốt công ty quản lý, quy trình phận, dẫn đến lợi ích phận ảnh hưởng, - Cần đồng thuận nhân chủ chốt q trình triển khai (Ví dụ: TNG phải thay đổi nhân kế toán trưởng, dẫn đến chậm tiến độ dự án) Các nhân tố ngầm định khó kiểm sốt Văn hóa doanh nghiệp - Vì chủ động nhân tố kiểm sốt (quan trọng nhận chúng) Cịn "những nhân tố khơng kiểm sốt" địi hỏi thời gian, sách, theo dõi quan sát lâu dài Nhóm nhân tố quan trọng - Ngân sách triển khai, kế hoạch tài - Thơng tin, quy trình làm việc thu thập từ nhóm, phận - Đơn vị triển khai đội ngũ tư vấn triển khai - Sự tham gia toàn thể nhân viên, đặc biệt nhân viên nhóm triển khai hệ thống - Công ty chủ động hệ thống hóa quy trình kinh doanh - Qui định, mơ tả vai trị, vị trí thành viên nhóm triển khai - Cân nhắc thuê chuyên gia tư ván ERP độc lập tiến hành tìm hiểu triển khai - Đảm bảo tiến độ đề oOo   ... hướng giúp triển khai thành công hệ thống ERP công ty Tuyền Phát, tác giả chọn đề tài ? ?Giải pháp triển khai hệ thống ERP Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuyền Phát giai đoạn 2018 - 2022”... 60 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TUYỀN PHÁT GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 61 3.1 Giải pháp triển khai hệ thống ERP Tuyền Phát giai đoạn 2018- 2022 61 3.1.1... cứu tìm giải pháp để triển khai thành công hệ thống ERP công ty Tuyền Phát giai đoạn 2018 – 2022   32   CHƯƠNG - THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP GIAI ĐOẠN 2012 – 2013 TẠI CÔNG TY TUYỀN PHÁT VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế giải pháp triển khai hệ thống erp tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tuyền phát giai đoạn 2018 2022​ , Luận văn kinh tế giải pháp triển khai hệ thống erp tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tuyền phát giai đoạn 2018 2022​

Từ khóa liên quan