Vấn đề thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo cao đài ở tây ninh hiện nay

107 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN PHÖC LỘC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN PHƯC LỘC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY Ngành : Chính trị học Mã số : 8.31.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CHU VĂN TUẤN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phan Phúc Lộc, người thực Luận văn Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực, chưa công bố cơng trình khác Những trích dẫn cần thiết Luận văn tơi thích rõ ràng trung thực Tác giả Luận văn Phan Phúc Lộc LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu học viên Cao học Khoa Triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến học Viện khoa học Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi mặt để học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo, người phụ trách Khoa Triết học truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báo suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Chu Văn Tuấn, thầy tận tình dạy, truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm có giá trị, giúp tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể, Chi Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập, tiếp cận nghiên cứu tài liệu chuyên môn trình học tập Xin cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên Phan Phúc Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẠO CAO ĐÀI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÔN GIÁO Ở TÂY NINH HIỆN NAY…………………… 1.1 Khái quát đạo Cao Đài địa bàn tỉnh Tây Ninh 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển đạo Cao Đài 1.1.2 Hệ thống giáo lý, giáo luật, giáo lễ đạo Cao Đài 15 1.1.3 Thực trạng đạo Cao Đài Tây Ninh .24 1.2 Công tác quản lý nhà nước tôn giáo Tây Ninh 28 1.2.1 Tổ chức máy 28 1.2.2 Ưu điểm, hạn chế .31 Tiểu kết chương .36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY 37 2.1 Khái quát sách tôn giáo đạo Cao Đài Việt Nam 37 2.2 Thành tựu hạn chế việc thực sách tơn giáo đạo Cao Đài tỉnh Tây Ninh … 41 2.2.1 Khái quát việc thực sách tơn giáo đạo Cao Đài Tây Ninh .41 2.2.2 Một số thành tựu, hạn chế .49 2.3 Những yếu tố tác động đến thực sách tơn giáo đạo Cao Đài Tây Ninh .51 2.3.1 Yếu tố sách, pháp luật Đảng Nhà nước đề 51 2.3.2 Yếu tố tuyên truyền chấp hành pháp luật 52 2.3.3 Yếu tố tổ chức máy quản lý Nhà nước công tác tôn giáo 53 Tiểu kết Chương 54 Chƣơng 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CĨ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY 55 3.1 Dự báo xu hướng phát triển đạo Cao Đài Tây Ninh thời gian tới 55 3.1.1 Những yếu tố tích cực tác động đến phát triển đạo Cao Đài Tây Ninh thời gian tới…………………………………………………………………………….55 3.1.2 Những yếu tố tiêu cực tác động đến phát triển đạo Cao Đài Tây Ninh thời gian tới…………………………………………………………………………….56 3.2 Một số kiến nghị 58 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện văn pháp luật làm sở cho công tác quản lý nhà nước thực sách tơn giáo hoạt động đạo Cao Đài Tây Ninh 58 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý nhà nước thực sách tơn giáo hoạt động đạo Cao Đài địa bàn tỉnh Tây Ninh .60 3.2.3 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thực sách tơn giáo hoạt động đạo Cao Đài địa bàn tỉnh Tây Ninh 63 3.2.4 Cần phát huy nguồn lực tôn giáo nói chung, nguồn lực Cao Đài nói riêng phát triển kinh tế, xã hội, phát triển bền vững Tây Ninh 64 3.3 Một số giải pháp cụ thể .66 3.3.1 Thống nhận thức ngành, cấp công tác quản lý nhà nước hoạt động đạo Cao Đài .66 3.3.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tơn giáo nói chung, đạo Cao Đài nói riêng 68 3.3.3 Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kịp thời giải vấn đề cấp bách mặt tổ chức, nhân sở vật chất đạo Cao Đài đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho quần chúng tín đồ, vùng sâu vùng xa 70 Tiểu kết Chương 76 KẾT LUẬN .77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANQG : An ninh quốc gia ANTT : An ninh, trật tự CNXH : Chủ nghĩa xã hội CBCC: Cán công chức LLAN : Lực lượng An ninh LLCA : Lực lượng Công an MTTQ : Mặt trận Tổ quốc QLNN : Quản lý nhà nước QLNV : Quản lý nghiệp vụ UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tơn giáo khơng hình thái ý thức xã hội mà cịn thực thể xã hội, đời phát triển hàng ngàn năm tồn lâu dài với lồi người Trong q trình tồn phát triển, tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống trị, văn hố, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, tập quán nhiều dân tộc, quốc gia Bên cạnh đóng góp tích cực, tôn giáo vấn đề nhạy cảm, dễ bị lợi dụng Việt Nam quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tơn giáo, tơn giáo có xu hướng phát triển mạnh Sự nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo có đổi tơn giáo q trình lâu dài Quản lý nhà nước tơn giáo nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa định thành bại công tác tôn giáo tình hình Nghị số 25-NQ/TW ngày 12 tháng năm 2003 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố IX cơng tác tơn giáo xác định: Một giải pháp chủ yếu công tác tôn giáo phải “Tăng cường quản lý nhà nước tôn giáo” Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định công tác tôn giáo vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng bảo vệ đất nước, tơn giáo nhu cầu tín ngưỡng phận nhân dân không nhỏ, tồn lâu dài với trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Với số lượng tơn giáo đơng có 804.604 tín đồ tơn giáo tồn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt đạo Cao Đài có 2,5 triệu tín đồ tồn quốc [8, tr.1], để giải nhu cầu tín ngưỡng đáng nhân dân, việc nghiên cứu, hoạch định sách hồn thiện thể chế pháp luật công tác tôn giáo yêu cầu cấp thiết trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta, khẳng định quan điểm quán Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân, quyền công dân Hiến pháp quy định Trong thời gian gần đây, bên cạnh hoạt động tôn giáo lành mạnh, phát huy mặt tích cực tơn giáo, thực tốt phương châm hành đạo cịn có tượng lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để hành nghề mê tín dị đoan Các lực thù địch phản động lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để tiến hành hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ổn định trị Tây Ninh tỉnh biên giới, có nhiều tơn giáo, đặc biệt có Tịa Thánh Tây Ninh trung tâm tổ đình đạo Cao Đài Tây Ninh, đóng huyện Hịa Thành Hiện Cao Đài Tây Ninh có khoảng 557.827 tín đồ tồn tỉnh [8, tr.2], tình hình tơn giáo tỉnh phức tạp, công tác quản lý nhà nước tôn giáo Tây Ninh cấp, ngành quan tâm đạt kết đáng khích lệ Song, bên cạnh cịn tồn tại, hạn chế Từ lý trên, chúng tơi chọn đề tài: “Vấn đề thực sách tôn giáo đạo Cao Đài Tây Ninh nay’’ để làm đề tài Luận văn cao học chun ngành Chính trị học Thơng qua việc phân tích thực trạng tình hình tơn giáo, cơng tác quản lý nhà nước tôn giáo đạo Cao Đài tỉnh Tây Ninh, nhằm đánh giá, phân tích thành tựu bất cập sách tơn giáo nay, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị, góp phần hồn thiện lý luận, đổi sách tôn giáo, khơi dậy phát huy giá trị tích cực đạo Cao Đài Tây Ninh, nhằm thực tốt công tác quản lý nhà nước tơn giáo, góp phần ổn định an ninh, trị phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Các cơng trình việc ban hành sách tơn giáo Việt Nam Chính sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta khẳng định phiên họp Chính phủ ngày 03/9/1945, với tuyên bố Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tín ngưỡng tự lương giáo đồn kết" Sau đó, Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp sửa đổi năm 1959, Sắc lệnh 234/SL năm 1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tơn trọng quyền tự tín ngưỡng nhân dân Các sách tơn giáo Đảng, Nhà nước giai đoạn động viên tập hợp tín đồ, chức sắc tơn giáo công xây dựng bảo vệ đất nước Đường lối chứng minh tính đắn thực tiễn góp phần đem lại thành cơng cho cách mạng Việt Nam thập kỷ qua Trước triều đại phong kiến Việt Nam có sách tơn giáo thiết lập mối quan hệ với tôn giáo, lịch sử để lại học kinh nghiệm quý báu cho ngày hôm Năm 1986, đất nước ta bước vào đổi toàn diện mặt đời sống kinh tế, xã hội Nhưng nói đến tơn giáo, phải đến năm 1990, Đảng, Nhà nước ta có thay đổi, với nhận thức mới, quan điểm chủ trương khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động tôn giáo Cụ thể Nghị số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Nghị định số 69/HĐBT ngày 21/3/1991 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) dấu mốc quan trọng việc đổi công tác tôn giáo Đảng, Nhà nước ta tôn giáo Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị rõ "Tiếp tục hồn thiện sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm Đảng", tinh thần Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng để tơn giáo hoạt động bình đẳng trước pháp luật Có thể nói việc thực sách tơn giáo đạo Cao Đài Tây Ninh năm qua vấn đề Đảng, Nhà nước xã hội quan tâm để kiện toàn vấn đề an sinh xã hội cho Chức sắc, tín đồ theo đạo Cao Đài Tây Ninh giai đoạn năm Để thực nhiệm vụ đó, cần có phối hợp từ nhiều phía bao gồm: Nhà nước, cộng đồng xã hội Chức sắc, tính đồ để từ tìm giải pháp tối ưu khắc phục hạn chế, yếu sách tơn giáo nhằm có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn 2.2 Các cơng trình nghiên cứu Cao Đài, sách tơn giáo Cao Đài Việt Nam Vấn đề tôn giáo nhiều tác giả nước quan tâm nghiên cứu nhiều khía cạnh khác Cao Đài tôn giáo nội sinh, đời muộn nhanh chóng phát triển thành tơn giáo lớn, đặc biệt Nam Bộ, thu hút nhiều nhà nghiên cứu với cơng trình khoa học tiêu biểu có liên quan đến đạo Cao Đài Tây Ninh sau: + Một số cơng trình nghiên cứu Cao Đài Tây Ninh Phan Đức Dư (1994), Hoạt động bọn phản động lợi dụng Cao Đài Tây Ninh, Đề tài khoa học cấp Bộ, MS: 96-20-38 Đề tài nghiên cứu hoạt động đối tượng lợi dụng đạo Cao Đài Tây Ninh xâm phạm an ninh trật tự từ làm để đưa giải pháp nhằm đấu tranh với hoạt động PHỤ LỤC Nguồn: BAN TÔN GIÁO- SỞ NỘI VỤ TÂY NINH BẢNG ĐỐI PHẨM TƢỚC HIỆP THIÊN ĐÀI CỬU TRÙNG ĐÀI PHƢỚC THIỆN HỘ PHÁP GIÁO TÔNG PHẬT TỬ THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH CHƯỞNG PHÁP NHẠC TÕA THÁNH THẬP NHỊ THỜI QUÂN ĐẦU SƯ TIÊN TỬ TIẾP LỄ NHẠC QUÂN TIẾP DẪN ĐẠO NH N PHỐI SƯ THÁNH NH N HIỀN NH N NHẠC SƯ ĐỐC NHẠC ĐỀ NHẠC CHƯỞNG ẤN CẢI TRẠNG GIÁO SƯ CH N NH N ĐẠO NH N LÃNH NHẠC QUẢN NHẠC ĐỘI NHẠC GIÁM ĐẠO THỪA SỬ TRUYỀN TRẠNG GIÁO HỮU CHÍ THIỆN GIÁO THIỆN CAI NHẠC BẾP NHẠC SĨ TẢI LỄ SANH NHẠC SĨ LUẬT SỰ CHÁNH TRỊ SỰ HÀNH THIỆN PHĨ TRỊ SỰ THƠNG SỰ THÍNH THIỆN ĐẠO HỮU TÂN DÂN MINH ĐỨC    KHOA MỤC o LUẬT SỰ o ĐẦU PHÕNG KHOA MỤC o NHẠC SĨ o LỄ SĨ o GIÁO NHI (Đồng đẳng với Chánh trị sự) CÔNG THỢ TỔNG GIÁM đối phẩm GIÁO HỮU PHÓ TỔNG GIÁM đối phẩm LỄ SANH TÁ LÝ đối phẩm CHÁNH TRỊ SỰ PHỤ LỤC CÁC PHỤ LỤC SỐ LIỆU CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT LIÊN QUAN TÔN GIÁO ĐẠO CAO ĐÀI TÕA THÁNH TÂY NINH (Tính đến tháng 9/2018) Danh sách 06 sở nhà, đất khu vực Nội Tịa thánh Nhà nƣớc quản lý, sử dụng Trường Mẫu giáo 19/5 (Văn phòng Đại đạo Thanh niên hội), diện tích đất sử dụng 8.144m2 Trường Mầm non Rạng Đơng (Văn phịng Trung Tơng đạo), diện tích nhà sử dụng: 1.147,44m2, diện tích đất: 5.500m2 Trường THCS Lý Tự Trọng, diện tích nhà 3.444,34m2, diện tích đất 20.351m2 Trường Tiểu học Thị trấn Hoà Thành (Trường Đạo đức học đường), diện tích nhà 1.542m2, diện tích đất 5.978m2 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Hội trường Hội thánh Phước Thiện), diện tích nhà 3.634,20m2, diện tích đất 21.819m2 Trung tâm dạy nghề Hồ Thành (đối diện rừng thiên nhiên), diện tích nhà sử dụng 845,45m2, diện tích đất 16.777m2 Trường Bổ túc văn hố huyện Hồ Thành (Văn phịng Quản thủ thánh địa), diện tích nhà 1.838m2, diện tích đất 9.930m2 thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoà Thành PHỤ LỤC 3.1 Danh sách 11 sở nhà gắn liền với đất chung quanh Nội Tịa thánh Nhà nƣớc quản lý, sử dụng Nhà, đất Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự) thuộc Cơng An tỉnh (trước văn phòng Khâm thành thánh địa đạo), tọa lạc Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh Diện tích nhà: 883,25m2, diện tích đất: 5.318,65m2 Nhà, đất thuộc Phịng Cảnh sát Phịng Cháy chữa cháy Cơng An tỉnh trước lộ Chánh mơn tạo lạc xã Hiệp Tân, huyện Hịa Thành Hiện nay, phần UBND tỉnh cho Công ty TNHH Hùng Duy thuê đất xây dựng Trung tâm Thương mại Giải trí Cà Na, phần cịn lại giao cho phịng Cảnh sát Truy nã (Cơng an tỉnh) xây trụ sở, bỏ trống Nhà, đất Công ty Du lịch – Thƣơng mại Tây Ninh (đối diện cửa Hòa viện, trước Văn phòng Cơ Thánh Vệ), tọa lạc Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh Diện tích nhà: 1.000m2; diện tích đất: 1.540m2 Nhà, đất Sàn Giao dịch việc làm - Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh (đối diện cửa Hòa viện, trước Văn phòng Ban kiến trúc đạo) thuộc Sở LĐ-TB&XH, tọa lạc Khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh Diện tích nhà: 1.210,2m2; diện tích đất: 1.985,43m2 Trƣờng THPT Lý Thƣờng Kiệt (cũ) trụ sở Huyện ủy huyện Hòa Thành (trước Viện Đại học Cao Đài), tọa lạc khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hịa Thành Trƣờng THPT Lê Q Đơn, tọa lạc khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh (trước trường Lê Văn Trung đạo Cao Đài) Nhà, đất Cơng an thị trấn Hịa Thành (trước Văn phòng Ban quản trị Long Hoa thị), tọa lạc khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hịa Thành Nhà, đất Cơ nhi Viện thuộc Sở LĐ-TB&XH quản lý, thuộc ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành Khu vực Bàu Cà Na, trước Cơ nhi viện cịn gọi Nhàn du khách sạn Sau thời gian bỏ hoang, UBND tỉnh có Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 việc cho Công ty TNHH Hùng Duy thuê đất với tổng diện tích 48.787,1m2 quản lý đầu tư khai thác Hiện Công ty Hùng Duy xây dựng Trung tâm Thương mại Giải trí Cà Na Nhà, đất trạm Thú y huyện Hòa Thành thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý (trước Văn phòng Quản Châu Thành Thánh địa đạo) gần cửa số Nội Tịa Thánh, tọa lạc khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành Hiện nay, Trạm Thú y huyện Hòa Thánh giao quản lý sử dụng từ năm 1997 theo Quyết định số 533/QĐ-CT ngày 17/8/2001 việc hợp thức hóa 188m2 Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hòa Thành giao quản lý sử dụng từ năm 2002 (theo Quyết định số 706/QĐ-CT ngày 18/9/2001 việc hợp thức hóa 169m2) 02 sở xuống cấp 10 Nhà, đất Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH (trước sở Phạm Nghiệp, tức sản nghiệp Hộ Pháp Phạm Công Tắc), tọa lạc ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Hiện nạy, sở 03 đơn vị Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh Hội người mù tỉnh sử dụng Diện tích nhà: 1.320m2; diện tích đất: 6.820,5m2 11 Nhà, đất trụ sở Khối vận xã Hiệp Tân (trước văn phòng Ban nhạc Khâm thành thánh địa), tọa lạc ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành Hiện nay, Khối vận xã Hiệp Tân sử dụng PHỤ LỤC 3.2 Danh sách sở nhà gắn liền đất bên Nội ô Tòa thánh Nhà nƣớc quản lý, sử dụng a Khu vực Trí Huệ Cung, thuộc xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành 10 sở nhà gắn với đất danh nghĩa Nhà nước quản lý gồm: Nhà, đất Cấp cô Độc viện cũ, diện tích: 19.600m2 Trước khn viên Nhà sách Hiệp Đức – Trí Huệ Cung: tọa lạc xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành Hiện nay,cơ sở nhiều đơn vị quản lý, sử dụng gồm: Hội Đông y xã, sử dụng phần làm nhà trẻ xã Trường Hòa, phần sở bỏ trống Ban Điều Hành Trí Huệ Cung có nhu cầu xin lại để nuôi dưỡng người già neo đơn không nơi nương tựa người tàn tật Nhà, đất Nhà Nữ cơng, diện tích: 5.146m2 Tọa lạc xã Trường Hịa, huyện Hịa Thành, Ban Điều hành Trí Huệ Cung tiến hành sữa chữa làm sở cho Sở nhang Sở may làm việc Khuôn viên nhà, đất sở khu vực Tịnh thất Trí Huệ Cung, diện tích: 11.800m2 Bao gồm: Nhà Nữ khách đường, nhà hậu, nhà xe, nhà bếp công trình phụ Ty Thương binh xã hội Tây Ninh tiếp quản theo thủ tục tiếp quản năm 1980 Hiện trạng: Trí Huệ Cung tạm quản lý sử dụng theo nguyên trạng 4- Khuôn viên nhà, đất sở Văn phịng Ban kì lão Trí Huệ Cung (Phạm mơn), diện tích: 3.486m2 Bao gồm: Khu trại mộc, gara sửa xe, khu sở thuốc nam, nhà kho, nhà hậu cơng trình phụ Ty Thương binh xã hội Tây Ninh tiếp quản theo thủ tục tiếp quản năm 1980 Hiện trạng: Trí Huệ Cung tiến hành sửa chữa để sử dụng làm Văn phịng Ban Điều hành 5- Khn viên nhà, đất Báo Ân Đƣờng, diện tích: 16.243m2 Bao gồm: Trai Đường, nhà hậu, nhà bếp, nhà kho cơng trình phụ Ty Thương binh xã hội Tây Ninh giao quản lý từ năm 1980 danh nghĩa Hiện trạng: Trí Huệ Cung tiến hành sữa chữa sử dụng Thờ cúng phục vụ cơng 6- Khn viên nhà, đất Lị đƣờng Trí Huệ Cung Bao gồm: Xưởng máy móc, lị nấu, nhà kho, nhà cơng trình phụ Năm 1977, ngành cơng nghiệp Hịa Thành tiếp quản chuyển tồn máy móc, sở vật chất nơi khác Hiện trạng: Các hộ dân xung quanh lấn chiếm canh tác từ năm 1977 đến 7- Khuôn viên nhà, đất Nhà máy chà lúa Trí Huệ Cung, diện tích: 17.667m2 Bao gồm: Máy móc nhà xưởng, nhà kho cơng trình phụ khác Năm 1977, ngành cơng nghiệp Hịa Thành tiếp quản chuyển tồn máy móc, sở vật chất nơi khác Hiện trạng: Hiện Ban Điều hành sử dụng phần diện tích làm phịng trù, phần diện tích cịn lại tiến hành trồng trọt thu huê lợi 8- Khuôn viên nhà, đất Nhà bảo sanh Hiệp Đức, diện tích: 2.420m2 Bao gồm: Văn phịng, nhà điều trị dưỡng bệnh, cơng trình phụ Ty Thương binh xã hội Tây Ninh giao quản lý từ năm 1980 Hiện trạng: Ban Điều hành Trí Huệ Cung tiến hành sữa chữa dự kiến di dời Phòng thuốc sang sở 9- Nhà, đất Xƣởng dệt, diện tích: 5.146m2 Ty Thương binh xã hội quản lý năm 1980 Hiện hư sập khơng cịn sử dụng được, Ban Điều hành trồng khoai mì diện tích đất 10- Khn viên nhà, đất Sở thợ hồ: bao gồm: Nhà ở, văn phòng, kho vật liệu, kho dụng cụ Ty Thương binh xã hội quản lý từ năm 1980 Hiện trạng: Ban Điều hành sữa chửa làm phòng thuốc, dự kiến phịng thuốc di dời qua khn viên Nhà bảo sanh Hiệp Đức giao lại sở cho Sở thợ hồ b) Khu vực khn viên Trí Giác Cung, tọa lạc xã Trƣờng Hòa, huyện Hòa Thành, có tổng diện tích khoảng 62.085,40m2 khn viên Hiện danh nghĩa Nhà nước quản lý theo khoản 2, Điều Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 04/6/1980 UBND tỉnh, thực tế khuôn viên sở Trí Giác Cung bao gồm có đất nhà bao gồm 16 sở: Hộ Pháp Tịnh đường, Đền thờ Phật Mẫu, Trí Giác Cung, Khách thiện nam, Khách thiện nữ, Lễ nhạc đường, Nhà Lễ viện nam, Nhà Lễ viện nữ, Văn phòng Ban Điều hành, Sở Y tế, Nhà Dưỡng lão nam, Nhà Dưỡng lão nữ, Sở Đồng nhi nữ, Nhà Trai đường, Nhà đèn, Nhà Trĩ ấu Ban Điều hành Trí Giác Cung khai thác, sử dụng nhiều năm PHỤ LỤC 3.3 Một số diện tích đất sản xuất, có nguồn gốc tơn giáo * Ngồi cịn có 08 sở đất liên quan đến Trí Huệ Cung, cịn có số diện tích đất sản xuất có nguồn gốc tơn giáo Vụ 38 đất, bao gồm 20 đất xã Trường Hòa, 18 đất Trí Huệ Cung, toạ lạc ấp Trường Cửu, xã Trường hòa, huyện Hòa Thành Năm 1978, UBND tỉnh giao cho Công ty Cao su Vên Vên quản lý Sau giao lại Công ty Cao su Tây Ninh 1/5 quản lý đến Hiện cao su khai thác cạn kiệt, già cỗi Công ty cao su 1/5 Tây Ninh vận dụng Công văn số 1484/CP,NN ngày 16/12/1998 Thủ tướng Chính phủ việc giải cao su tư nhân làm chủ sở hữu trước năm 1975 khơng thuộc diện quốc hữu hóa mà Nhà nước quản lý, trình UBND tỉnh Tây ninh phương án giải quyết, UBND tỉnh có ý kiến Công văn số: 13/UB ngày 16/01/1999 Đồng thời, giải trợ cấp tiền tối đa không 50 triệu đồng Nhưng số người khu vực Trí Huệ Cung cố tình khơng chấp nhận vận động số người gởi đơn khiếu nại khắp nơi, tính chất vụ việc ngày phức tạp, họ cố tình đòi đất cao su lại Việc khiếu nại 38 đất cao su trình diễn mang tính chất kéo dài từ năm 1989 đến Hầu hết nội dung đơn từ việc khiếu nại cho quyền tỉnh Tây Ninh chiếm đoạt tài sản đạo, gởi nhiều nơi, tạo dư luận xấu Có lúc lên gay gắt, vào thời điểm quý I/1998 gần trở thành điểm nóng, địa phương, ngành nhượng giải cho khai thác số cao su mở rộng lộ giới, chưa dứt điểm (Trước Ban Dân vận có Báo cáo số: 09/BC-DV ngày 21/6/1999) Trước đây, ngày 24/11/1997, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Tây Ninh họp thống tiếp thông báo số: 27/TB-TU kết luận “Hướng giải cao su thuộc diện cải tạo hiến cho Nhà nước trước đây” Trong đó, riêng phần 38 cao su kết luận: Thống không trả lại cho tiến hành lý UBND tỉnh có Quyết định số 92/QĐ-UB ngày 25/4/1998 bác đơn khiếu nại việc địi lại tồn diện tích đất vườn cao su số tín đồ Cao Đài với lý đất vườn cao su thuộc sở hữu toàn dân từ ngày 20/01/1979 giao cho Công ty THHH MTV Cao su 1/5 Tây Ninh quản lý sử dụng Trong trình quản lý sử dụng, gặp nhiều khó khăn, từ nhiều năm khơng cịn khai thác việc lý cao su để bàn giao đất cho UBND huyện Hồ Thành bố trí sử dụng (như: quy hoạch tái định cư, cơng trình phúc lợi, xã hội, cơng trình cơng cộng, ) gặp phải cản trở số tín đồ Cao Đài Tây Ninh Mặc dù UBND tỉnh nhiều lần đạo ngành chức UBND huyện Hòa Thành khẩn trương thực hiện, đến vụ việc kéo dài, chưa giải dứt điểm Cũng có lúc ta gợi ý cho Đạo khai thác trắng hết số cao su, họ kiên khơng chịu mà địi đất đến Hội thánh chưa có ý kiến Khu đất 120 ha: Tọa lạc ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, khu đất Đạo dự kiến làm sân bay thương mại du lịch từ năm 1955, chiến tranh chưa thực Hội thánh giao Trí Huệ cung Họ đạo Trường Hòa sử dụng cho đồng đạo canh tác tự sinh sống Năm 2014, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cụm cơng nghiệp Trường Hịa, tiến hành đo lại thực địa tổng diện tích 96 đến chưa thực Trên khu đất này, có 18 hộ dân lấn chiếm cất nhà Sở đất rẫy: 1,2 ha: Tọa lạc ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa Đất canh tác hoa màu nuôi sống công Hiện nay: Hộ Nguyễn Thị Cược, Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Vĩnh quản lý sử dụng Sở ruộng Gò 1,5 ha: Đất tọa lạc ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa Đất canh tác hoa màu nuôi sống công UBND xã Trường Hịa cấp cho cán xã: Ơng Sáu Huế, ông Hai Ngự, ông Ba Thiết, ông Sáu Nới, ông Chín Nốp, ơng Tư Liên sử dụng Đến năm 1999, UBND xã Trường Hịa giao lại cho Trí Huệ Cung quản lý sử dụng Sở ruộng cầu Bà Mai 1,2 đất: Tọa lạc ấp Trường Xuân, xã Trường Hịa Đất trồng lúa Trí Huệ Cung UBND xã Trường Hịa cấp cho ơng Ba Ngãi 10 – Chủ tịch xã, ông Mười Hồng- UVTT xã, ông Tư Hồng – xã Đội trưởng sử dụng Sau đó, giao lại cho ơng Nguyễn Hữu Chánh – Bí thư xã, ơng Chín – Trưởng ban ấp Trường Cửu sử dụng Sau đó, chuyển nhượng lại cho ơng Chánh Hiện nay, ơng Chánh, ngun Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hòa Thành sử dụng Sở ruộng Trí Huệ Cung 2,3 ha: Tọa lạc gần Nhà tịnh Trí Huệ Cung đất trước ơng Chủ sở Phạm Văn Hổ quản lý sử dụng để canh tác lúa hoa màu phục vụ trợ giúp đồng đạo tu hành Họ đạo Trường Hịa Sau UBND xã Trường Tây tiếp quản cấp cho cán xã sử dụng Hiện UBND huyện Hòa Thành thu hồi tạm cấp cho xã Đội Dân quân xã Trường Tây quản lý sử dụng, năm 2012 huyện định trồng cao su bị phản ứng nên bỏ trống đến Ruộng đất Trƣờng Đông 1,8 đất Tọa lạc xã Trường Đông Đất canh tác hoa màu phục vụ việc hành đạo Trí Huệ Cung UBND xã Trường Đông cấp cho ông Hai Trung- Bí thư xã, ơng Ba Chấp, ơng Hồi Thanh- cán xã Sau đó, cán chuyển bán đất cho dân cán khác quản lý sử dụng Đất vƣờn sầu riêng đất vƣờn ăn khoảng 1,6 đất Tọa lạc ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa Trước đây, Ty Thương binh xã hội Tây Ninh tiếp quản từ năm 1980, sau bỏ khơng Hiện nay, Trí Huệ Cung tạm quản lý sử dụng thu huê lợi (một phần vườn sầu riêng già cỗi, phần trồng chôm chôm, hoa huệ) 11 PHỤ LỤC 3.4 Danh sách sở khu vực Nội Tịa thánh đƣợc UBND tỉnh định giao cho Hội thánh sử dụng vào mục đích tơn giáo (11 đợt) Đợt 1: (07 Cơ sở) - Quyết định số 191/QĐ-UBND, ngày 01/7/1980 UBND tỉnh giao cho đạo 07 sở (trong định khơng nêu diện tích) Nhà nữ Đầu sư đường Nam Đầu sư đường Nhà tiếp tân (trong khuôn viên Giáo Tông đường) Văn phòng chưởng quản Hiệp Thiên đài Nhà Thuyền Bát nhã Khách đình Các ngơi nhà Hậu điện Đông Lang – Tây Lang Thánh thất địa phương tỉnh Đợt 2: (03 Cơ Sở) - Các Quyết định số: 24, 25, 26/QĐ-UBND, ngày 19/01/1994 UBND tỉnh giao cho đạo 03 sở Hội trường Thống (Nhà Hạnh đường) Diện tích nhà: 594m2; diện tích đất: 6364,9 m2 Nhà kho Cơng viện (sau Tháp cặp hơng Đền Thánh) Diện tích nhà: 471,16 m2; diện tích đất: 3067,48 m2 Trại Hịm (Cặp hơng Khách đình) Diện tích nhà: 479,76 m2; diện tích đất: 1.176,5 m2 Đợt 3: (03 Cơ sở) - Các Quyết định số: 384, 385, 387/QĐ-UBND ngày 08/12/1998 UBND tỉnh giao cho đạo 03 sở Cơng ty phát hành phim chiếu bóng (Ban kỷ luật Bộ pháp chánh) Diện tích nhà: 492,19m2 Cơng ty Mỹ thuật (Công xưởng) 12 Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (Cơ quan Hiệp Thiên đài) Diện tích nhà: 679,63m2 Đợt 4: (03 Cơ sở) - Các Quyết định số: 637, 638, 639/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 UBND tỉnh giao cho đạo 03 sở Trung Tâm Y tế Hòa Thành (Bệnh viện Phước Thiện) Diện tích nhà: 2470,99m2; diện tích đất: 10.212,8m2 Khu B Trường THCS Mạc Đỉnh Chi (Hội Thánh Phước Thiện) Trụ sở Đoàn Cải lương Tây Ninh (Đài Phát Giáo lý) Diện tích nhà: 966,41m2; diện tích đất: 11.916m2 Đợt 5: (03 Cơ Sở) - Các Quyết định số: 679, 680, 681/QĐ-UBND ngày 01/4/2008 UBND tỉnh giao cho đạo 03 sở Cơ sở nhà Câu lạc thể hình Trường đồn quản lý (Ban Đạo sử) Diện tích nhà: 245,63m2; diện tích đất: 7.443,66m2 Cơ sở nhà Khoa dược nhà tập thể bệnh viện Y học cổ truyền quản lý (Hội Thánh hàm phong) Diện tích nhà: 578,2m2; diện tích đất: 7.552m2 Cơ sở nhà Trại Cô nhi thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội quản lý (Nhà may Linh Đức) Diện tích nhà: 207m2; diện tích đất: 5.175m2 Đợt 6: (01 Sở) - Quyết định số: 2526/QĐ-UBND, ngày 12/12/2011 UBND tỉnh Tây Ninh giao cho đạo 01 sở: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh sở (Tòa Nội chánh Cửu Trùng Đài) Diện tích nhà: 2156,77m2; diện tích đất: 8.300m2 Đợt 7: (03 Cơ sở) - Các Quyết định số: 2529 2532/QĐ-UBND, ngày 06/12/2013 UBND tỉnh Tây Ninh việc giao cho đạo 03 sở: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh (Văn phòng Tiếp lễ nhạc đường cư xá Đồng nhi nam) Diện tích nhà: 988,7m2; diện tích đất: 12.785,5m2 13 Hội Đơng y huyện Hồ Thành (Văn phịng Thượng thống Y viện) Phòng chuẩn trị Y học dân tộc (Văn phòng Bộ lễ Trung ương) Diện tích nhà: 514,9m2; diện tích đất: 2.500m2 Đợt 8: (03 Cơ Sở) - Các Quyết định số: 380, 381 382/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 UBND tỉnh Tây Ninh việc giao cho đạo 03 sở: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Diện tích nhà: 812m2, diện tích đất: 56.491,40m2 Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền (Y viện Hành chính) Diện tích nhà: 2.008,43m2, diện tích đất: 20.381,10m2 Hội Đơng Y tỉnh (Tơng đạo Tần nhơn) Diện tích nhà: 487,69m2, diện tích đất: 4.955,20m2 Đợt 9: (01 Cơ sở) - Quyết định số: 763/QĐ-UBND, ngày 14/04/2015 UBND tỉnh Tây Ninh việc giao sở nhà, đất Xƣởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần SáchThiết bị Giáo dục tỉnh Tây Ninh cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh: - Tổng diện tích đất: 22.436,70 m2 - Tổng diện tích nhà: 571,32 m2 Đợt 10: (01 Cơ sở) - Quyết định số: 1973/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015 UBND tỉnh Tây Ninh việc giao sở nhà, đất Trƣờng Đoàn cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh: - Tổng diện tích đất: 8.390,7 m2 - Tổng diện tích xây dựng: 1.002,92 m2 Đợt 11: (01 Cơ sở) - Quyết định số: 2105/QĐ-UBND, ngày 14/9/2015 UBND tỉnh Tây Ninh việc giao sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh (Cơ sở 1) cho Hội Thánh Cao Đài Tịa Thánh Tây Ninh: - Tổng diện tích đất: 8.972,00 m2 - Tổng diện tích xây dựng: 1.735,80 m2 14 Đợt 12- Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 UBND tỉnh việc giao cho đạo 01 sở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Thành (trước Văn phịng Kiêm biên Tơng đạo) Diện tích xây dựng: 266,64 m2; Tổng diện tích đất 3.477,60 m2 Tổng cộng: Tính từ ngày 01/7/1980 đến nay, UBND tỉnh Tây Ninh xem xét Quyết định (12 đợt) giao cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổng cộng 30/36 sở Nội ô Tồ Thánh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tơn giáo đáng Hội thánh tín đồ theo đạo Cao Đài Tây Ninh 15 PHỤ LỤC PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC CÁC TƠN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH (Tính đến tháng 9/2018) Chức sắc TT Tổng Chức Chức sắc số sắc làm khơng chức phải việc (có chức việc chức vụ) (không Tôn giáo Chức việc Nhà (không phải tu chức sắc) hành 50 Tín đồ có chức vụ) Phật giáo 28 28 131 Cao Đài Tây Ninh 1.708 589 1.088 8.147 557.827 22 12 59 2.808 Cao Đài Ban Chỉnh đạo Công giáo 33 29 249 Tin lành 10 18 1.482 Hồi giáo 70 70 48 3.785 Phật giáo Hòa Hảo 0 0 51 0 40 Baha‟i 0 0 16 Tổng cộng 1.871 736 1.094 8.653 Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam 16 60 200.000 110 38.595 804.604 ... THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY 37 2.1 Khái qt sách tơn giáo đạo Cao Đài Việt Nam 37 2.2 Thành tựu hạn chế việc thực sách tôn giáo đạo. .. cảm 36 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI Ở TÂY NINH HIỆN NAY 2.1 Khái quát sách tôn giáo đạo Cao Đài Việt Nam Thực Thông báo số 34-TB/TW, Đảng Tây Ninh chuẩn bị... giáo đạo Cao Đài tỉnh Tây Ninh 41 2.2.1 Khái quát việc thực sách tôn giáo đạo Cao Đài Tây Ninh Trong năm qua, vấn đề thực Chính sách tơn giáo Ban Cán Đảng UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo cao đài ở tây ninh hiện nay , Vấn đề thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo cao đài ở tây ninh hiện nay