Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy từ thực tiễn cơ sở cai nghiện ma túy số 05, hà nội

93 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRỌNG DŨNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUÝ TỪ THỰC TIỄN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ SỐ HÀ NỘI Ngành: Công tác xã hội Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Trung Hải HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất số liệu kết nghiên cứu đề tài luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội "Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy từ thực tiễn sở cai nghiện ma túy số 05, Hà Nội" hồn tồn trung thực khơng trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực nghiên cứu Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 1.1 Cơ sở lý luận ma túy người cai nghiện ma túy 1.2 Lý luận hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy 15 1.3 Các lý thuyết vận dụng nghiên cứu 28 1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy 31 CHƯƠNG 2: NHU CẦU VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN SỐ 05 HÀ NỘI 36 2.1 Mô tả địa bàn khách thể nghiên cứu 36 2.2 Nhu cầu người cai nghiện ma túy sở cai nghiện số 05 40 2.3 Các hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy sở số 05 45 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tư vấn cho người cai nghiện ma túy sở 05 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN 05 HÀ NỘI 59 3.1 Bối cảnh luật pháp sách lĩnh vực cai nghiện ma túy nói chung tư vấn cai nghiện ma túy nói riêng 59 3.2 Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn 59 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSĐT : Cơ sở điều trị CTXH : Công tác xã hội DVXH : Dịch vụ xã hội HĐTV : Hoạt động tư vấn NCNMT : Người cai nghiện ma túy NCS : Nghiên cứu sinh NV CTXH : Nhân viên công tác xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông 10 TVTL : Tư vấn tâm lý DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm người cai nghiện ma túy Bảng 2.2 Nhu cầu tư vấn người nghiện ma túy sở 05 Bảng 2.3 Loại hình tư vấn cho người cai nghiện Bảng 2.4 Cách thức tư vấn sở 05 Bảng 2.5 Nội dung tư vấn sở 05 Bảng 2.6 Mức độ hài lòng hoạt động tư vấn Bảng 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tư vấn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Việc đáp ứng nhu cầu tư vấn người cai nghiện Biểu đồ 2.2 Lý người cai nghiện không tư vấn Biểu đồ 2.3 Loại hình tư vấn mong muốn nhận Biểu đồ 2.4 Cách thức tư vấn mong muốn nhận Biểu đồ 2.5 Nội dung tư vấn mong muốn nhận MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác xã hội nghề chuyên nghiệp nhằm mang lại hạnh phúc đảm bảo an sinh cho người Trên kỷ hình thành phát triển nghề chuyên nghiệp giới, công tác xã hội có đóng góp quan trọng cho nghiệp phát triển nhân loại, phấn đấu xây dựng xã hội công nâng cao chất lượng sống cho người, đặc biệt người yếu xã hội Trước nhu cầu cấp bách xã hội, dịch vụ công tác xã hội, công tác xã hội Việt Nam trình hình thành phát triển Mặc dù cịn q trình hướng tới mục tiêu thức cơng nhận nghề chun nghiệp, dịch vụ mang hình thái cơng tác xã hội diện xã hội từ lâu có đóng góp tích cực việc hỗ trợ giải vấn đề xã hội nảy sinh gây khó khăn cho cuốc sống người dân nói chung đặc biệt người dễ bị tổn thương yếu Việt Nam Cùng với phát triển xã hội, mặt trái chế thị trường làm nảy sinh nhiều vấn đề xúc Đó tình hình tội phạm vấn đề tệ nạn xã hội, vấn đề nghiện ma tuý có xu hướng ngày gia tăng trở thành vấn nạn gây hậu nghiêm trọng Theo báo cáo điều tra, năm 2015 nước có 204.400 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 19% nghiện ma túy tổng hợp; gần 50% người nghiện độ tuổi lao động từ 18-30; 62% tổng số người sau cai nghiện khơng có việc làm Tỷ lệ tái nghiện địa phương nước dao động từ 85%- 95% (UNODC, 2015) Có nhiều nguyên nhân đưa nhiên thấy thân người cai nghiện chủ động, có ổn định tâm lý khả cai nghiện thành cơng cao nhiều Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội có khoảng 250 học viên lao động trị liệu, học viên lại có hồn cảnh khác đa phần họ rơi vào trạng thái, hồn cảnh khó khăn vật chất lẫn tinh thần tự ti, mặc cảm Họ gần chịu đựng tất bất hạnh khơng thể tìm hạnh phúc cho đời mình, chịu kỳ thị phân biệt đối xử gia đình cộng đồng xã hội Khi vào Cơ sở cai nghiện 05 họ tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa giúp họ vươn lên sống như: hoạt động lao động trị liệu, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, hoạt động giáo dục truyền thơng nâng cao nhận thức, thăm khám sức khỏe y tế…Tuy nhiên, thực trạng hoạt động nhiều hạn chế, hoạt động tư vấn thực nên gặp nhiều khó khăn kiến thức, kỹ năng, đội ngũ làm nghề điều kiện sở vật chất… Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: “Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy từ thực tiễn sở cai nghiện ma túy số 05, Hà Nội” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều nghiên cứu ma túy, cai nghiện có số nghiên cứu đặc thù CTXH với người cai nghiện Thông qua phần tổng quan nghiên cứu, tác giả tổng quan số nghiên cứu trước sau: “Khảo sát yếu tố ảnh hưởng dẫn đến nghiện ma túy lần đầu người sau cai nghiện ma túy Trung tâm giáo dục dạy nghề giải việc làm Bình Đức Đức Hạnh” mơ tả đặc điểm đưa tranh tổng quát hoàn cảnh xã hội người nghiện ma tuý (Nguyễn Thanh Hiệp cộng sự, 2010) Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố từ mơi trường bên ngồi lơi kéo bạn bè, biến cố thái độ gia đình cộng đồng yếu tố ảnh hưởng tác nhân dẫn đến việc nghiện ma túy Viện nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh, “Những giải pháp chủ yếu quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy chương trình ba năm trường, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh”, 2004 – 2005 mô tả giải pháp để quản lý dạy nghề hiệu cho người sau cai [35] Tác giả Tiêu Thị Minh Hường với đề tài “Nhu cầu việc làm người sau cai nghiện ma túy” tác giả Tiêu Thị Minh Hường (2015) phân tích nhu cầu đa dạng việc làm người sau cai nghiện Một giải pháp đáp ứng nhu cầu cần có hoạt động tự vấn, kết nối nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm họ Tác giả Lê Hồng Minh (2010), với đề tài “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho niên sau cai nghiện thành phố Hồ Chí Minh” đề cập đến hoạt động tư vấn việc hướng nghiệp Các hoạt động tư vấn hiểu việc cung cấp thông tin việc làm, đánh giá nhu cầu người sau cai nghiện để tư vấn việc làm cụ thể cho họ Tiếp theo đó, hoạt động hỗ trợ việc làm đề cập cách tổng quát thông qua đề tài tác giả Lê Thị Thanh Huyền (2014) Cụ thể đề tài “Hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy (Nghiên cứu thành phố Hà Nội)” mô tả thực trạng nhu cầu, hoạt động tìm kiếm việc làm giải pháp cụ thể vấn đề Tác giả Nguyễn Ngọc Lâm (2016) với đề tài “Tâm lý người nghiện” phân tích cấu trúc tâm lý người nghiện mối liên hệ tâm lý với chế gây nghiện Với quan điểm cần tìm nguyên nhân đưa giải pháp Tác giả đề xuất giải pháp khía cạnh tâm lý để giải vấn đề cai nghiện Bàn Thị Hà (2017) với đề tài “Xây dựng quy trình tham vấn cho người nghiện ma túy Trung tâm giáo dục lao động xã hội nay” phân tích hoạt động tại, yếu tố để từ đề xuất quy trình tham vấn hiệu cho người nghiện ma túy Đây nội dung quan trọng để xây dựng tính chuyên nghiệp hoạt động can thiệp với người nghiện ma túy Đề tài “Dịch vụ tham vấn cho người cai nghiện ma túy tự nguyện từ thực tiễn sở xã hội Nhị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội (2017) tác giả Ngô Thị Lê Thu Trong tác giả nêu vấn đề lý luận dịch vụ tham vấn cho người cai nghiện ma túy tự nguyện chương 1, phân tích thực trạng dịch vụ tham vấn hỗ trợ điều trị cho người cai nghiện ma túy tự nguyện sở xã hội Nhị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh chương tác giả dành chương để nói việc ứng dụng tham vấn cá nhân hỗ trợ điều trị cho người cai nghiện ma túy tự nguyện đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham vấn hỗ trợ điều trị cai nghiện Tác giả Lô Anh Tú (2018) với luận văn thạc sĩ chủ đề “Tham vấn tâm lý niên nghiện ma túy từ thực tiễn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” mô tả cụ thể hoạt động tham tâm lý cho người nghiện ma túy Luận văn phân tích yếu tố tác động tới hiệu tham vấn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tham vấn Tuy nhiên luận văn tập trung tới yếu tố tham vấn khía cạnh tâm lý Những nhu cầu khác người nghiện ma túy chưa đề cập nhiều nghiên cứu Như vậy, thấy nội dung nghiên cứu lĩnh vực tư vấn với người nghiện ma túy mờ nhạt giải pháp mà nhiều nghiên cứu trước đề xuất cần phải thực 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn hỗ trợ người cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội Đề tài hướng tới phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn hỗ trợ người cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội từ đưa đề xuất giải pháp nhằm khuyến nghị nâng cao hiệu hoạt động tư vấn hỗ trợ người cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội 3.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động Tư vấn hỗ trợ người cai nghiện ma túy - Triển khai phương pháp thu thập thông tin nhằm thu thập thông tin địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu - Mô tả đặc điểm khách thể nghiên cứu người cai nghiện ma túy - Tìm hiểu thực trạng hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy - Đề xuất giải pháp, khuyến nghị hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy 4.2 Khách thể nghiên cứu - Người cai nghiện ma túy sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội - Gia đình người cai nghiện ma túy - Nhân viên tư vấn sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội 4.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi mặt thời gian: Năm 2018 đến năm 2019 - Phạm vi mặt không gian: Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội - Phạm vi mặt nội dung: Tìm hiểu hoạt động Tư vấn cho người cai nghiện ma túy khía cạnh Hình thức, Nội dung, Quy trình, Loại hình Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp trưng cầu ý kiến bảng hỏi Đề tài xây dựng công cụ bảng hỏi dành cho khách thể nghiên cứu 150 người ma tuý dẫn đến tình trạng nhiễm độc ma t mãn tính, người gầy gị, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng xiêu vẹo, thể gầy đét suy kiệt phù nề thiếu dinh dưỡng, rối loạn nhịp sinh học, thức đêm ngủ ngày, sức khoẻ giảm sút rõ rệt Người nghiện ma tuý bị suy giảm sức lao động, giảm khả lao động khả tập trung trí óc Trường hợp sử dụng ma tuý liều bị chết đột ngột Khơng thế, ma t cịn gây tổn hại thần kinh với cá nhân người sử dụng Các cơng trình nghiên cứu người nghiện ma t khẳng định nghiện ma tuý gây loại bệnh tâm thần đặc biệt Người nghiện thường có hội chứng quên, hội chứng loạn thần kinh sớm (ảo giác, hoang tưởng, kích động ) hội chứng loạn thần kinh muộn (các rối loạn nhận thức, cảm xúc, tâm tính, biến đổi nhân cách đặc trưng cho người nghiện ma tuý) Ở trạng thái loạn thần kinh sớm, người nghiện ma tuý có hành vi nguy hiểm cho thân người xung quanh Ma tuý gây tổn hại nghiêm trọng mặt kinh tế gia đình thân Sử dụng ma tuý tiêu tốn nhiều tiền bạc Khi nghiện, người nghiện ln có xu hưởng tăng liều lượng dùng, chi phí tiền ngày lớn, dẫn đến họ bị khánh kiệt kinh tế Về nhân cách, sử dụng ma tuý làm cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút tinh thần Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè Khi lệ thuộc vào ma tuý nhu cầu cao người nghiện ma tuý, họ dễ dàng bỏ qua nhu cầu khác sống đời thường Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu bách ma tuý thân, họ làm việc kể trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, chí giết người, miễn có tiền mua ma tuý để thoả mãn nghiện Hành vi, lối sống họ bị sai lệch so với chuẩn mực đạo đức xã hội luật pháp Với xã hội, hàng năm, Nhà nước phí hàng ngàn tỷ đồng cho việc xóa bỏ thuốc phiện, cho cơng tác cai nghiện ma t, cơng tác phịng, chống kiểm soát ma tuý Ma túy làm suy giảm lực lượng lao động gia đình xã hội số lượng chất lượng; làm cho thu nhập quốc dân giảm, chi phí cho dự phịng chăm sóc y tế lại tăng; ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nước ngoài, khách du dịch; Ma tuý nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm nước gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự (trộm, cướp, buôn bán ma túy, buôn bán 73 người, khủng bố ); nguyên nhân, điều kiện nảy sinh, phát triển vấn nạn xã hội khác (mại dâm, cờ bạc ) Ngày 31/8/2017 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có định số 6129/QĐ-UBND chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số V thành Cơ sở Cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội Trụ sở sở đặt Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội Với chức năng, nhiệm vụ trung tâm tổ chức tiếp nhận, tổ chức chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, quản lý, tư vấn cho đối tượng nghiệm hút ma túy, người nghiện ma túy Điều trị nghiện dạng thuốc phiện thay thuốc Methadone Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 trình phát triển can thiệp hỗ trợ điều trị cai nghiện cho hàng nghìn bệnh nhân Cùng với việc ban hành định 2596, quan điểm mơ hình cai nghiện ma túy có nhiều thay đổi hướng tới việc đảm bảo quyền lợi ích cho bệnh nhân can thiệp theo hướng đa chiều khía cạnh Thể chất – Tâm lý – Xã hội Do ngồi can thiệp thể lý, sức khỏe can thiệp hỗ trợ tâm lý xã hội thông qua phương pháp tư vấn/tham vấn quan trọng sở cai nghiện ma túy số 05 Nghiên cứu cho thấy hoạt động tư vấn sở 05 thực hiện, nhiên người cai nghiện ma túy có nhu cầu muốn đa dạng hóa loại hình phương pháp tư vấn Ngồi chất lượng tư vấn cần nâng cao thông qua việc phát triển lực đội ngũ cán tư vấn sở 05 hoàn thiện mặt sách chế lĩnh vực 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bàn Thị Hà (2017) “Xây dựng quy trình tham vấn cho người nghiện ma túy Trung tâm giáo dục lao động xã hội nay” Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bùi Thị Xuân Mai (2008), Giáo trình tham vấn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bùi Thị Xuân Mai (2012), Chất gây nghiện xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Tố Như (2013), Giáo trình Tham vấn điều trị nghiện, NXB Lao động xã hội Bùi Thị Xuân Mai,(2003) Bàn thuật ngữ : Tư vấn, tham vấn, cố vấn Tạp chí tâm lý học số Lê Hồng Minh (2010), với đề tài “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho niên sau cai nghiện thành phố Hồ Chí Minh” Lê Thị Thanh Huyền (2014), với đề tài luận văn “Hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy (Nghiên cứu thành phố Hà Nội)” Liên hợp quốc (2000), Ba công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy, 10 11 12 13 NXB CAND, Hà Nội Lô Anh Tú (2018).“Tham vấn tâm lý niên nghiện ma túy từ thực tiễn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” Luật phòng, chống ma túy văn hướng dẫn thi hành (2002) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 “Bổ sung số chất vào danh mục chất ma túy tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 Chính phủ Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 “Ban hành vào danh mục chất ma túy tiền chất” 14 Ngô Thị Lê Thu (2017).“Dịch vụ tham vấn cho người cai nghiện ma túy tự nguyện từ thực tiễn sở xã hội Nhị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh” 15 Nguyễn Ngọc Lâm (2016) “Tâm lý người nghiện ma túy” 16 Nguyễn Thanh Hiệp cộng (2010) với đề tài “Khảo sát yếu tố ảnh hưởng dẫn đến nghiện ma túy lần đầu người sau cai nghiện ma túy (tại Trung tâm giáo dục dạy nghề giải việc làm Bình Đức Đức Hạnh)” 75 17 Nguyễn Thị Hoàng Lan (2012) , Hiệu pháp luật phòng, chống ma túy trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Việt Nam 18 Nguyễn Thị Vân (01/7/2014), Hướng tới mơ hình điều trị cai nghiện cộng đồng, http://tiengchuong.vn, http://tiengchuong.vn/Ma-tuy/Huong-toi-mohinh- dieu-tri-cai-nghien-tai-cong-dong/10691.vgp 19 Nguyễn Trung Hải cộng (2012), Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 20 Phan Thị Mai Hương (2005), Thanh niên nghiện ma túy: Nhân cách hoàn cảnh xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Phan Xuân Biên Hồ Bá Thâm (2004), Tâm lý học giáo dục nhân cách người nghiện ma túy từ thực tế thành phố Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia 22 Phan Xuân Biên Hồ Bá Thâm (2004) “Tâm lý học giáo dục nhân cách người cai nghiện ma túy từ thực tế thành phố Hồ Chí Minh”, xuất năm 2004 23 Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 Phê duyệt Đề án đổi công tác cai nghiện ma túy Việt Nam đến năm 2020 24 Tiêu Thị Minh Hường (2012), CTXH với người nghiện ma túy, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 25 Tiêu Thị Minh Hường, (2014), Nhu cầu việc làm người sau cai nghiện ma 26 27 28 29 30 túy, Luận án tiến sỹ tâm lý học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Tổ chức Family Health Internation (FHI) (2009) Tư vấn điều trị nghiện ma túy NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội Trần Thị Minh Đức, 2003, Thực trạng tham vấn Việt nam - Từ lí thuyết đến thực tế, Tạp chí Tâm lí học, số Trần Thị Minh Đức (2009) Giáo trình tham vấn tâm lý , NXB Đại học quốc gia Hà Nội Ủy ban Quốc tế phòng chống ma túy Liên Hợp Quốc (UNODC) Báo cáo tình hình ma túy tồn giới Viện nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh (2005) “Những giải pháp chủ yếu quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy chương trình ba năm trường, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh”, 2004 - 2005 31 Vũ Hùng Vương Nguyễn Phùng Hồng ( 2002), Luận khoa học cho giải pháp nâng cao hiệu phòng, chống tội phạm ma túy, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 76 32 Vũ Quang Vinh ( 2005), Tội phạm ma túy, thực trạng, nguyên nhân giải pháp, NXB Thanh Niên Hà Nội Tài liệu tham khảo tiếng Anh Beck Robret C (1978) Motivation: Theories and principle, second edition, Prentice Hall, Inc EngleWood clifft, New jersy Center for Substance Abuse Treatment (2006) Client’s Handbook: Matrix Intensive Outpatient Treatment for People With Stimulant Use Disorders DHHS Publication No (SMA) 06-4154 Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration Connok et al (2007), Methadone and buprenorphine for the management of opioid dependence: a systematic review and economic evaluation, Health Technol Assess Heaney, CA & Israel, B.A (2008) “Social networks and social support” In Glanz, K; Rimer, B.K; Viswanath, K Health Behavior and Health Education; Theory, Research and Practice (4thed) San Francisco, CA: Jossey-Bas Lomov Ph(2000) vấn đề lý luận phương pháp luận tâm lý học, NXB ĐHQGHN Madanes, C (1981) Strategic Family Therary, San Francisco: Jossey Bas Inc Parasuraman, A., V A Zeithaml, & L L Berry (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64 (1): 12-40 Rhoades H.M., Elk R., Schmitz J., Grabowski J (1998), "Retention, HIV risk, and illicit drug use during treatment: methadone dose and visit frequency", Am J Public Health United Nation office on Drugs and Crime in Asia – Pacific (2004), Detection of Secret laboratories producing illicit drugs and illicit sustances 10 Willenbring M L, Morley J E., Krahn D D., Carlson G A., Levine A S., Shafer R B (1989), "Psychoneuroendocrine effects of methadone maintenance",Psychoneuroendocrinology WHO (1997), WHOQOL- Measuring quality of life, WHO, Gerneva 77 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Dành cho người cai nghiện ma túy Nhằm nâng cao hiệu hoạt động tư vấn, tiến hành khảo sát vấn đề nhu cầu anh/chị đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn việc đáp ứng nhu cầu, giải vấn đề anh chị Trên sở có giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tư vấn Chúng xin cam kết việc giữ bí mật thơng tin câu trả lời phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn anh chị! 78 Anh chị khoanh tròn vào số tương ứng với nội dung anh chị lựa chọn Câu 1: Xin anh chị cho biết số thông tin đặc điểm thân Câu hỏi Giới tính Tuổi Trình độ học vấn Nơi Nghề nghiệp Hồn cảnh gia đình Thu nhập thân Nội dung Nam Nữ Dưới 16 tuổi Từ 16 đến 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Từ 40 đến 50 tuổi 10 Trên 50 tuổi Chưa học Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp PTTH 10 Tốt nghiệp THCS 11 Cao đẳng, đại học 12 Trên đại học Thành phố Nông thôn Miền núi Khác Cơ quan nhà nước Tư nhân Tự kinh doanh Thất nghiệp Khác Hộ nghèo Hộ cận nghèo Không phải phương án Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Trên triệu Khơng có thu nhập 79 Phương án trả lời Câu Anh/chị cho biết anh chị có nhu cầu tư vấn thời gian điều trị trung tâm 05? Mức độ Nhu cầu người cai nghiện STT Nhu cầu hỗ trợ tâm lý, giải tỏa căng thẳng Nhu cầu thay đổi hành vi nghiện Nhu cầu cung cấp kiến thức Nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm Nhu cầu tái hịa nhập cộng đồng Khác Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu Khi có nhu cầu vậy, anh/chị có tư vấn khơng? Nhu cầu STT Nhu cầu hỗ trợ tâm lý, giải tỏa căng thẳng Nhu cầu thay đổi hành vi nghiện Nhu cầu cung cấp kiến thức Nhu cầu kết nối, tìm kiếm việc làm Nhu cầu tái hịa nhập cộng đồng Khác 80 Có nhận Khơng tư vấn nhận tư vấn Nếu không nhận tư vấn, xin anh/chị cho biết lý anh/chị khơng tư vấn STT Lý khơng có nhu cầu Khơng có E ngại Khơng biết Không đủ điều kiện Khác Lựa chọn Chia sẻ cụ thể Nếu có tư vấn, xin anh/chị trả lời số thông tin sau: Câu 4: Anh chị tư vấn với Loại hình nào? (Chọn nhiều phương án trả lời) Loại hình tư vấn STT Tư vấn cho cá nhân anh chị Tư vấn nhóm người sử dụng ma túy Tư vấn với gia đình anh chị Khác Lựa chọn Câu 5: Anh chị mong muốn nhận thêm Loại hình tư vấn nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) Loại hình tư vấn STT Tư vấn cho cá nhân anh chị Tư vấn nhóm người sử dụng ma túy Tư vấn với gia đình anh chị Khác 81 Mong muốn Câu 6: Anh chị tư vấn với Cách thức nào? (Chọn nhiều phương án trả lời) Cách thức tư vấn STT Tư vấn trực tiếp mặt đối mặt Tư vấn qua điện thoại Tư vấn qua internet (Email, facebook…) Khác Lựa chọn Câu 7: Anh chị mong muốn nhận thêm Cách thức tư vấn nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) Cách thức tư vấn STT Tư vấn trực tiếp mặt đối mặt Tư vấn qua điện thoại Tư vấn qua internet (Email, facebook…) Khác Mong muốn Câu 8: Anh chị tư vấn Nội dung nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) Nội dung tư vấn STT Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện Tư vấn thay đổi hành vi cai nghiện ma túy Tư vấn giải tỏa căng thẳng tâm lý, mâu thuẫn gia đình Tư vấn cung cấp thơng tin (chính sách, kiến thức nghiện) Tư vấn hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm Tư vấn hòa nhập cộng đồng Khác 82 Lựa chọn Câu 9: Anh chị mong muốn nhận thêm Nội dung tư vấn nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) Nội dung tư vấn STT Mong muốn Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện Tư vấn thay đổi hành vi cai nghiện ma túy Tư vấn giải tỏa căng thẳng tâm lý, mâu thuẫn gia đình Tư vấn cung cấp thơng tin (chính sách, kiến thức nghiện) Tư vấn hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm Tư vấn hòa nhập cộng đồng Khác Câu 10: Anh chị đánh hoạt động Tư vấn trung tâm/cơ sở Mức độ hài lòng tư vấn Hài lịng Bình thường Khơng hài lịng Loại hình tư vấn Cách thức tư vấn Nội dung tư vấn Khác Câu 11: Anh chị có đề xuất để việc tư vấn, mang lại hiệu tốt cho anh/chị? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị 83 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU Dành cho người cai nghiện ma túy Anh chị có nhu cầu tư vấn q trình cai nghiện khơng? Nếu có anh chị nói rõ nhu cầu tư vấn gì? Khi có nhu cầu anh chị có nhận tư vấn không? Nếu không tư vấn xin anh chị cho biết lý mà anh chị khơng nhận tư vấn từ cán Nếu có tư vấn anh chị cho biết cụ thể hình thức tư vấn anh chị nhận gì? Anh chị có mong muốn nhận thêm hình thức tư vấn nào? Anh chị cho biết anh chị tư vấn theo cách thức nào? Anh chị mong muốn nhận thêm cách thức tư vấn nào? Anh chị cho biết anh chị tư vấn nội dung nào? 84 Anh chị mong muốn nhận thêm nội dung tư vấn nào? 10 Anh chị đánh giá hiệu tư vấn? 11 Anh chị có mong muốn để nâng cao hiệu tư vấn không? Xin cám ơn anh chị! 85 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU Dành cho cán tư vấn Anh chị cho biết anh chị làm việc sở bao lâu? Xin cho biết kinh nghiệm tư vấn anh chị? Anh chị cho biết cấp chuyên môn anh chị gì? Khi NCN có nhu cầu tư vấn, anh chị có tư vấn khơng? Nếu khơng xin cho biết lý sao? Nếu có tư vấn anh chị cho biết cụ thể hình thức tư vấn anh chị thường xuyên cung cấp? Xin mô tả cụ thể Anh chị cho biết anh chị thường tư vấn theo cách thức nào? Xin mô tả cụ thể 86 Anh chị cho biết anh chị thường tư vấn nội dung nào? Xin mô tả cụ thể Anh chị có vận dụng quy trình tư vấn khơng? Xin mơ tả cụ thể Anh chị đánh giá hiệu tư vấn? Anh chị có mong muốn để nâng cao hiệu tư vấn không? Xin cám ơn anh chị! 87 ... 05 cán tư vấn cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội; 01 cán lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội; 05 người cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội 5.3... người cai nghiện ma túy 4.2 Khách thể nghiên cứu - Người cai nghiện ma túy sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội - Gia đình người cai nghiện ma túy - Nhân viên tư vấn sở cai nghiện ma túy số 05 Hà Nội. .. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 1.1 Cơ sở lý luận ma túy người cai nghiện ma túy 1.2 Lý luận hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy từ thực tiễn cơ sở cai nghiện ma túy số 05, hà nội , Hoạt động tư vấn cho người cai nghiện ma túy từ thực tiễn cơ sở cai nghiện ma túy số 05, hà nội