SKKN vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT ba đình

31 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

MỤC LỤC TênĐÀO mục TẠO TỈNH THANH HÓA SỞ GIÁO DỤC VÀ Mở đầu TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH 1.1 Lí chọn đề tài Trang 1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2.Nội dung “nêu gương” theo quan điểm Hồ Chí Minh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Một số giải pháp cụ thể sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Tạo môi trường thuận lợi để “nêu gương” 2.3.2 Hình thức tổ chức “nêu gương” 11 2.3.3 Cách thức tiến hành “nêu gương” 14 2.3.4 Biện pháp đảm bảo “nêu gương” 16 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 18 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU GƯƠNG NHẰM NÂNG 20 CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN 3.1 Kết luận 20 CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH Kết luận kiến nghị 3.2 Kiến nghị 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC XẾP LOẠI PHỤ LỤC Người thực hiện: Mai Thị Thêu Chức vụ: Tổ phó chun mơn SKKN thuộc lĩnh vực: Chủ nhiệm THANH HÓA, NĂM 2021 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người" (Hồ Chí Minh) Lúc sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến nghiệp “trồng người”– đào tạo hệ cách mạng cho đời sau Trong công tác giáo dục, Người coi trọng đến “nêu gương”.Bác vận dụng phương thức giáo dục người xưa “dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn thi giáo” tức trước hết phải giáo dục gương sống mình, sau giáo dục lời nói Và Bác Hồ gương sống, mẫu mực thực hành nêu gương Nhiều lần Người dặn giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội “Nêu gương” nội dung cốt yếu tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập làm theo phong cách nêu gương, nói đơi với làm Người nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân ta, nước triển khai thực Nghị Đại hội XIII Đảng, Nghị Trung ương 4, khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Nghị Trung ương khóa XII khẳng định: “Mỗi cán đảng viên phải tự nêu cao vai trị nêu gương mình, người việc; phải ln “nói đơi với làm” phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho nêu gương”[9] Trong nhà trường phổ thông, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thực nhiều hình thức: giáo dục thông qua môn học, hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống, hoạt động đoàn thể, giáo dục ngoại khóa, giáo dục cá biệt… Song giáo dục nêu gương phương pháp hiệu Bác Hồ rõ: “Người Việt Nam vốn giàu tình cảm họ gương sống cịn có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền”[7] Tuy vậy, thực tế nhà trường, giáo viên coi trọng phương pháp nêu gương, vận dụng vận dụng cách có hiệu Có giáo viên “nêu gương” qua loa, đại khái, khơng có tác dụng kịp thời động viên, khuyến khích em cố gắng, tiến Mặt khác, điều đáng lo ngại đạo đức học đường phận học sinh xuống cấp, biểu lệch chuẩn hành vi, nhân cách đạo đức như: thiếu lễ độ với người lớn, tụ tập gây gổ đánh nhau, thói lười học, ham chơi, sống đua địi vi phạm pháp luật Điều gây hoang mang cho dư luận xã hội mà dóng lên hồi chng cảnh báo cơng tác giáo dục đạo đức học sinh trường học Một giải pháp quan trọng nâng cao giáo dục đạo đức học sinh vận dụng phương pháp nêu gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cách cụ thể, thiết thực, hiệu trường học Bởi giáo dục phương pháp nêu gương góp phần chấn chỉnh đạo đức, hạn chế hành vi tiêu cực học sinh mà hướng học sinh có nếp sống giản dị, sáng, cao đẹp Từ đó, em có suy nghĩ hành động đắn, có quan niệm sống nhân văn Qua nghiên cứu, thân tơi nhận thấy chưa có tài liệu nghiên cứu bàn sâu vấn đề này, đồng nghiệp, nhà trường chưa có kinh nghiệm để giải quyết, khắc phục Xuất phát từ lí trên, mạnh dạn chọn đề tài “Vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT Ba Đình”.Thiết nghĩ, kinh nghiệm thân đã, đang, làm có hiệu sáng kiến kinh nghiệm thân tài liệu quý cho nhà trường, cẩm nang cho giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục học sinh 1.2.Mục đích nghiên cứu - Làm rõcơ sở lí luận, sở pháp lý củaviệcvận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình - Nêu lên thực trạng việc vận dụng phương pháp nêu gương giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình - Đề xuất giải pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình 1.3 Đối tượng nghiên cứu Vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình 1.4.Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả sử dụng hệ thống phương pháp: quan sát, điều tra, trò chuyện, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, lịch sử logic NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận 2.2.1 Một số khái niệm - Vận dụng: Theo Từ điển Tiếng Việt , vận dụng “đem tri thức lí luận dùng vào thực tiễn Vận dụng lí luận Vận dụng kiến thức khoa học vào sản xuất” Vận dụng đồng nghĩa với áp dụng, ứng dụng, áp dụng tri thức học vào thực tế đời sống Vận dụng gắn liền với thực hành - Phương pháp:Thuật ngữ “phương pháp” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “methodos” có nghĩa đường, cơng cụ nhận thức Theo Từ điển Tiếng Việt, phương pháp có nghĩa “cách thức nhận thức, nghiên cứu tượng tự nhiên đời sống xã hội Phương pháp biện chứng Phương pháp thực nghiệm; hệ thống cách sử dụng để tiến hành hoạt động Phương pháp học tập Làm việc có phương pháp” Như vậy, phương pháp cách thức, đường lối có tính hệ thống đưa nhằm giải vấn đề đó.Phương pháp có vai trị quan trọng hoạt động người Nó như đuốc soi đường cho người đêm tối Khi xác định mục tiêu phương pháp trở thành nhân tố góp phần định thành cơng hay thất bại việc thực mục tiêu - Nêu gương: “Nêu gương nêu, đưa ra, làm bật lên cho người ý” Ví dụ như: “Nêu gương”(Từ điển Tiếng Việt) Nói đến gương nói đến gương tinh thần, gương đạo đức; nêu gương hay làm gương làm mẫu, tạo mẫu mực cho người khác học làm theo Nêu gương noi gương thực hành đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn nêu gương mộc mạc, dễ thấm, dễ hiểu, tiên phong thực hành trước, mực thước, chuẩn cho người khác noi theo Như vậy, nêu gương làm mẫu, làm trước để người khác làm theo Nói đến nêu gương nói đến nghĩa tốt (“gần đèn sáng”) Đạo lý dân tộc ta, gia đình Việt có tơn ti trật tự, lịng, gắn bó bền chặt, người trước nêu gương để cháu, hệ sau học theo, làm theo.Nêu gương phương pháp giáo dục đạo đức hiệu quả, cách mà người xã hội hóa nhân cách cá nhân, làm “mơ hình” để người khác lấy làm mẫu Nêu gương - làm gương noi gương có chung “bản chất” ý nghĩa Vậy, nêu gương có vai trò nào? Người khẳng định: “Một gương sống cịn có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Nêu gương có sức mạnh khơng lời Nó đóng vai trị quan trọng giáo dục, vận động, thuyết phục, nước ta vốn có truyền thống noi gương nêu gương Nêu gương có vai trị dẫn dắt người làm theo.“Một gương sống” có sức thuyết phục, định hướng, dẫn dắt có sức mạnh lan tỏa lớn cộng đồng Nêu gương truyền thống đạo lý dân tộc, giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc, văn minh nhân loại 2.1.2 Nội dung “nêu gương” theo quan điểm Hồ Chí Minh “Nêu gương”, “nói đơi với làm” phong cách Hồ Chí Minh Đó gắn kết tư tưởng hành động với thực hành mẫu mực, kết hợp tư tưởng hành vi, nói làm, sống nhiệm vụ phân công, thái độ trách nhiệm Phong cách nêu gương thể xuyên suốt suy nghĩ, hành động minh chứng đời Người * Nêu gương trước hết đòi người cán bộ, đảng viên cần phải tiên phong làm trước, thực hành trước, đặc biệt mới, khó Người thường xuyên nhắc nhở, dặn dò cán bộ, đảng viên: “Tự phải trước, giúp người khác chính”; “Đảng viên trước, làng nước theo sau”[7] Người cán bộ, đảng viên, người đứng đầu quan, tổ chức, đoàn thể phải thực nêu gương công việc, đạo đức lối sống, tác phong hàng ngày, tiên phong suy nghĩ hành động, dù hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn Chỉ có “làng nước” (cán bộ, đảng viên thuộc quyền quần chúng nhân dân) tin theo noi theo * Nêu gương, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải làm “mực thước” - làm mẫu để cán bộ, đảng viên quần chúng noi theo Người khẳng định: “Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” Theo đó, người cán bộ, đảng viên cần phải “làm mẫu” ba mối quan hệ: Đối với mình, người việc nội dung “làm mẫu”là “nói đơi với làm” Đối với không tự cao tự đại, tự mãn Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc co lại, khơng cho tiến thêm” Nêu gương làm theo đúng, tốt đẹp tự tu dưỡng, tự trau dồi cho thân để nên người, thành người nhu cầu tự thân, khơng phải danh lợi Nêu gương phải coi bổn phận, nghĩa vụ trách nhiệm, đồng thời phải có tính tự giác, tự nguyện, trở thành nhu cầu văn hoá lẽ sống, lối sống nếp sống hàng ngày người Tự nêu gương để tự làm gương cho người khác noi theo, làm theo Do đó, nêu gương có thống lý trí tình cảm “Người biết nêu gương người đạt đến phẩm chất nhân cách văn hố, ln có mong muốn trở nên tốt đẹp để tự hồn thiện thân theo hệ giá trị chuẩn mực chân - thiện - mỹ” [1] Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; ln có thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết người, phải thực tốt điều “Nhân”: “Thật yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào” Đối với Bác, “nêu gương đạo đức địi hỏi người nêu gương phải cơng tâm, phải “chí công vô tư”, việc lớn nhỏ hướng tới lợi ích dân chúng, cộng đồng với tinh thần toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”[1] Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đặc biệt phải giữ vững nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, nghĩa đặt việc công lên trên, lên trước việc tư Theo Hồ Chí Minh, muốn nêu gương cán bộ, đảng viên phải ln thực “nói đơi với làm”, phải nêu gương nói nêu gương làm phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho nêu gương Nếu nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm, “nói đằng làm nẻo”, định uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, vai trị nêu gương khơng thể phát huy * Nêu gương để người “bắt chước” noi theo Để “mọi người bắt chước noi theo” gương phải thật sáng, thật có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến người khác Bản chất nêu gương xuất phát từ vai trò, trách nhiệm, công việc tự giác, thường xuyên, niềm vinh dự lòng tự trọng người cán cách mạng, “thể hiện” để bắt người noi gương Bác dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” [7] Bác nêu lên triết lý sâu xa nêu gương mối quan hệ chặt chẽ nêu gương noi gương Noi gương thực có nêu gương, có “làm mẫu”, làm “mực thước” nêu gương có giá trị đích thực có noi gương Trong gia đình, cha mẹ gương cho con, anh chị gương em Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo gương cho học trị Trong quan, tổ chức cán lãnh đạo gương cho cấp dưới, người nêu gương cho người khác 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Qua nghiên cứu thực tế trường THPT Ba Đình lớp dạy năm gần đây, thân tơi thấy có thực trạng sau: Một là, giáo viên chủ nhiệm lớp chưa tạo môi trường thuận lợi để học sinh thực hành việc “nêu gương” Qua điều tra học sinh tổng kết lớp 10D năm học 2014-2015 (sĩ số lớp: 42, nữ: 37, nam: 5) thu kết cụ thể sau: STT 10 11 12 Nội dung HS chăm chỉ, nỗ lực cố gắng vươn học tập HS có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức HS muộn HS nghỉ học HS chưa làm tập trước đến lớp HS vơ lễ với thầy giáo HS nói chuyện riêng học HS sử dụng điện thoại tự học HS gây gổ đánh HS sai trang phục Số lượng 10 HS 15 HS 104 lượt 61 lượt 74 lượt lượt 203 lượt 22 lượt lượt 20 lượt Nhìn vào bảng số liệu trên, ta thấy việc học sinh nhận thức thực hành việc nêu gương ỏi, chiếm số lượng nhỏ lớp học gồm 42 em; học sinh vi phạm thường xuyên vi phạm nội quy trường học chiếm số lượng lớn, cuối năm học tăng Là lớp theo học khối D, phần đa nữ có tượng vơ lễ với thầy cơ, gây gổ đánh Có lẽ, phần giáo viên chủ nhiệm chưa có biện pháp giáo dục hiệu Các em chưa hiểu hết sai lầm, hậu từ việc mắc lỗi Năm học 2019-2020, trường THPT Ba Đình có 40 lớp tương ứng với 40 giáo viên chủ nhiệm, qua điều tra có đượcsố liệu sau: STT Nội dung GVCN tạo môi trường lớp học gần gũi, thân thiện, ấm áp, động, cởi mở GVCN xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống GVCN xây dựng nội quy lớp học cụ thể, rõ ràng, nghiêm minh, quán Số lượng 12 Tỉ lệ (%) 30 14 35 12,5 Như vậy, số GVCN tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống chiếm phần Đặc biệt, thầy cô chưa ý xây dựng nội quy lớp học rõ ràng, đồng bộ, quán, chưa thể văn Hoặc có nội quy qua loa, sơ sài, không quán Việc xử lí học sinh vi phạm mang tính tình thế, thời Ở số lớp, học sinh vi phạm lỗi giáo viên chủ nhiệm xử lí lỗi đó, em học sinh giỏi, nghèo vượt khó, học sinh tiến chưa khen thưởng khen thưởng chưa kịp thời Vì chưa thực tạo động lực để em cố gắng, phấn đấu học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức Hai là, em học sinh chưa hiểu chất nêu gương, chưa muốn nêu gương,và thầy cô chưa ý đến hình thức tổ chức“nêu gương” thực hiệu Theo thống kê 12 lớp khối 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Ba Đình, kết thu nhận sau: STT Việc làm, hình thức Cho HS đăng kí việc “nêu gương” Tổ chức thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh Cho nghe chuyện, xem vi deo gương sống Mời gương anh chị học giỏi, đỗ đạt khóa trước giao lưu, nói chuyện Lồng ghép “nêu gương” tiết học Số lớp thực 4/12 2/12 3/12 2/12 5/12 Như vậy, có giáo viên chủ nhiệm ý đến việc tổ chức thực việc “nêu gương”, có tổ chức cịn qua loa, sơ sài, hiệu chưa cao, chưa có hiệu Điều có nghĩa, phần đâ học sinh chưa tham gia vào số việc làm, hình thức “nêu gương” thực Lớp 11D năm học 2018 – 2019 tơi làm chủ nhiệm có tổ chức cho em đăng kí việc nêu gương em đăng kí có phần hình thức; tổ chức thi kể chuyện gương thi chưa thu hút nhiều em, chưa thực ấn tượng, hiệu Đây thực tế đáng buồn, qua điều tra lớp 10Dsĩ số 42 HS) năm học 2014 – 2015, thu kết quả: STT Nội dung HS hiểu nêu gương tầm quan trọng nêu gương HS mong muốn nêu gương Số lượng HS Tỉ lệ(%) 12 14.2 HS thực hành việc nêu gương từ cử chỉ, lời nói, cách ứng xử đến hành động 14.2 Hình thức nêu gương lớp cịn đơn điệu, phần đa thầy chưa trọng phương pháp nêu gương, có qua loa, sơ sài, chưa có tính tổ chức đạt hiệu Ba là, học sinh chưa nhận thức gương tốt, gương xấu, thầy chủ nhiệm chưa cócách thức tiến hành “nêu gương” phù hợp chưa đủ gương sáng để em noi theo Khi hỏi em “Em noi gương ai? ” có câu trả lời sau: STT Đối tượng “nêu gương” Bác Hồ Một số anh/chị đạt điểm cao, đỗ thủ khoa, 27 điểm trở lên kì thi đại học, nghèo vượt khó vươn lên học tập Nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, luật sư Một số doanh nhân giàu có Một số ca sĩ, nhóm nhạc “hot” giới trẻ như: Sơn Tùng MTP, BTS, BlackPink… Một số nhân vật giỏi kiếm tiền youtube Số lượng HS Tỉ lệ (%) 4.9 12.2 10 12.2 19.5 24.4 11 26.8 Bảng số liệu thực tế: gương “truyền thống” Bác Hồ, học giỏi, vượt khó vươn lên học tập… có xu hướng giảm dần Ngược lại, em có xu hướng nêu gương người giàu có, làm nhiều tiền cho thấy xu hướng lối sống thực dụng ngày phát triển Tấm gương ca sĩ, nhóm nhạc, nhân vật giỏi kiếm tiền youtube chưa phải gương tốt Vậy em chí chưa hiểu hết “cái tốt”, “cái chưa tốt” để nêu gương Một số em lâm vào trạng thái thần tượng cách thái quá, đến mức xấu học tập, noi theo Bản thân số thầy cô chưa thực gương tốt để em “nêu gương” Thực tế, cịn có thầy cô bỏ quên dạy, vào muộn giờ, họp muộn, hút thuốc lá, chí giao tiếp, ứng xử, lời nói, trang phục… chưa xem “chuẩn mực” , “tấm gương sáng” để học sinh noi theo Bốn là, nhiều giáo viên chủ nhiệm chưa có biện pháp đảm bảo cho việc “nêu gương” hay biện pháp “nêu gương” chưa thực đạt hiệu Một biện pháp đảm bảo nêu gương hiệu cần có quy chế thưởng – phạt cụ thể Tuy nhiên, nhiều lớp chưa có quy chế thưởng phạt rõ ràng, qn Thầy chủ nhiệm quan tâm đến hình thức thưởng cho học sinh Một số thầy có “nêu gương” chưa có hình thức thưởng thưởng chưa xứng đáng cho em “nêu gương” tốt, học tập tốt, lao động tốt, đạo đức tốt… Hoặc thầy cô chủ nhiệm quan tâm đến việc thưởng cho học sinh tồn diện, xuất sắc, đứng nhì lớp mà khơng ý thưởng cho em tiến bộ, làm việc tốt, học tốt vài mơn đó, học sinh nghèo vượt khó… Chính thế, chưa kịp thời động viên em cố gắng vươn lên học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách Điều thể cụ thể qua “BẢNG THỐNG KÊ NĂM HỌC 2018-2019” sau: ST T 10 11 12 Chỉ tiêu thưởng Số lớp thực Học sinh xuất sắc lớp Học sinh giỏi Học sinh tiên tiến Học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập Học sinh tiến vượt bậc Học sinh làm nhiều việc tốt (nhặt rơi trả người đánh mất, giúp đỡ bạn…) tập thể lớp công nhận HS đạt điểm 9,10 HS học xuất sắc môn thi Đại học HS thi thử Đại học cao lớp theo khối thi HS đạt 20 điểm trở lên kì thi thử Đại học HS đạt điểm 10 môn thi Trắc nghiệm, điểm môn Tự luận 37/40 35/40 35/40 3/40 2/40 2/40 7/40 3/40 10/40 5/40 4/40 2.3 Một số giải pháp cụ thể sử dụng để giải vấn đề Trước thực trạng trên, thân đề giaỉ pháp cụ thể, thiết thực giúp phương pháp “nêu gương” vận dụng có hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh sau: 2.3.1 Tạo môi trường thuận lợi để “nêu gương” Để “nêu gương” tốt, cần có mơi trường sáng, lành mạnh thuận lợi cho việc thực hành nêu gương, noi gương Mơi trường tổng hịa gia đình, nhà trường, xã hội Ở đây, với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, thân đề cập đến môi trường lớp học - phạm vi nhỏ nhà trường Một là, giáo viên chủ nhiệm phải tạo môi trường lớp học lành mạnh, thân thiện, ấm áp, động, cởi mở Muốn vậy, người giáo viên phải “phá bỏ khoảng cách” với học sinh, gần gũi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hồn cảnh gia đình, tâm lí em Giáo viên không người thầy mà chuyên gia tâm lí, người bạn gần gũi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ em vượt qua khó khăn, đặc biệt biệt vẩn vơ, khó hiểu, ương dở vừa người lớn vừa trẻ lứa tuổi 10 Nhận thức người thầy phải gương sống cho học sinh noi theobởi "Sự gương mẫu người thầy giáo tia sáng mặt trời thuận lợi phát triển tâm hồn non trẻ mà khơng có thay được" (Usinxki) Ngành giáo dục phát động “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” Người giáo viên, giáo viên chủ nhiệm cần noi gương lúc, nơi, lúc lên lớp, nhà, “nói đơi với làm”.Bởi lẽ thầy, giáo “nhất cử động” từ lời ăn tiếng nói, tác phong, thái độ cư xử lối sống ngày tác động trực tiếp đến học sinh Vậy, người giáo viên cần phải làm gì? Đối với thân, cử chỉ, lời nói, hành động phải chuẩn mực, chuẩn mực không cứng nhắc, nghiêm khắc, lúc thủ thỉ, nhẹ nhàng, hài hước dí dỏm Đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm người cha, người mẹ thứ hai:luôn yêu thương, khoan dung, độ lượng, cơng bằng, khách quan với chúng có lúc người bạn gần gũi, sẻ chia tâm với chúng.Đối với công việc, cần khoa học, nghiêm túc, tận tâm, tận tụy, say mê, nhiệt huyết, trách nhiệm Người giáo viên phải không ngừng tự trao dồi lực, phẩm chất, đạo đức để người thầy gương sáng đạo đức mà gương tự học, sáng tạo, trình độ lực chuyên môn giỏi.“Một gương sống trăm diễn văn tuyên truyền” “Tấm gương sống” người giáo viên chủ nhiệm tự khắc lan tỏa tới học sinh 2.3.4 Biện pháp đảm bảo “nêu gương” Để việc nêu gương có hiệu quả, hiệu lực, kịp thời động viên, khuyến khích em liên tục nêu gương,xem việc “nêu gương” việc làm hàng ngày, lẽ sống, hàng năm xây dựng nội quy thưởng phạt riêng cho lớp Nội quy bổ sung cần thiết Năm học 2020 – 2021, xây dựng nội quy thưởng – phạt cho lớp 10D sau: Trường THPT Ba Đình NỘI QUY THƯỞNG - PHẠT LỚP 10D Năm học 2020-2021 Căn vào quyền nghĩa vụ người học sinh, nội quy nhà trường, tình hình đặc điểm học sinh lớp 10D, GVCN đề nội quy thưởng phạt sau:GVCN tặng 10 điểm/HS/tuần Nếu làm việc tốt thưởng điểm, ngược lại vi phạm lỗi bị trừ điểm, kèm theo hình thức kỷ luật khác Cụ thể: 17 I PHẠT-TRỪ ĐIỂM STT Lỗi Điểm trừ Phạt Ghi Đi muộn 5đ /lần Vắng có phép 2đ /lần không phép 10đ /lần Trực nhật tuần Bỏ tiết 10đ/lần Điểm = 24đ: 100 000đ/em, tốp 5: 30 000đ/em, tiến vượt bậc lần, thưởng điểm 8,9,10 tùy môn 9- Tổ tháng 30 000đ, học kỳ: 50 000đ, năm: 100 000đ 10- Các thưởng phát sinh khác (nhưcác thi, đợt phát động ): GVCN định Lưu ý: Số tiền thưởng trích từ Quỹ Hội khuyến học lớp Trong trường hợp đặc biệt, GVCN có điều chỉnh linh hoạt tùy vào quỹ hay số lượng học sinh Ghi STT Việc tốt Điểm cộng Đạt điểm 9-10 5đ /lần Điểm 7-8 3đ /lần Nhặt rơi trả người đánh 5-10đ/lần Giúp đỡ bạn, tập thể lớp công nhận 5đ/lần Tham gia đủ phong trào Nhà trường, Đoàn trường 2đ/lần phát động Lớp trưởng, Bí thư, lớp phó làm tốt cơng việc 2đ/tuần Tổ trưởng làm tốt công việc 2đ/tuần Phát lỗi báo cáo với GVCN 2đ/lần Phát bạn lớp chơi điện tử 10đ/lần 10 Việc tốt khác 2-10đ/lần Cộng điểm *Lưu ý: - Nếu phạm lỗi nhiều lần GVCN có thêm hình thức kỷ luật khác như: Dọn nhà VS, làm lao động, quét trực nhật, gặp phụ huynh, đình học, xem xét xếp loại hạnh kiểm - Nếu có lỗi phát sinh khác , GVCN định - Nội quy áp dụng học sinh lớp 10D có hiệu lực kể từ ngày: 7/9/2020 Nga Sơn, ngày 31 tháng năm 2020 GVCN Mai Thị Thêu Sau xây dựng Nội quy thưởng - phạt trên, cho em thảo luận có ý kiếnbổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tình hình lớp học.Căn vào điều khoản nội quy trên, vào số điểm đạt cá nhân,hàng tuần, hàng tháng, học kì, năm học tổ trưởng xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ Lớp trưởng, lớp phó tổng hợp số điểm bạn lớp, người đạt số điểm cao người chăm chỉ, kỉ luật, có ý thức phấn đấu tốt Căn vào số điểm tìm danh hiệu cá nhân toàn diện, xuất sắc, tiến bộ… Các em không người “nêu gương” tốt mà gương sáng, gương sống để bạn noi theo 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua kiểm nghiệm thực từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020- 2021ở lớp chủ nhiệm trường THPT Ba Đình chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm khác, thấy việc vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đìnhcó lợi sau đây: 19 Thứ nhất: Có đủ sở lý luận, yêu cầu đòi hỏi thực tiễn giáo dụcđể đề xuất giải pháp “nêu gương” Do vậy, giải pháp đảm bảo khách quan, sát thực, toàn diện, tạo điều kiện để giáo viên triển khai đồng Thứ hai: Đảm bảo thống giải pháp với đối tượng tác động, phù hợp tâm lý, hành vi học sinh Các giải pháp hướng tới mục tiêu giáo dục hình thành em lực tự học tập, rèn luyện, phát huy sức mạnh từ nội lực bên Thứ ba: Giáo dụcthái độ,ý thức, đạo đức, tư thế, tác phong, hành vi em ngày tốt Các em tỏ phấn khởi, tin tưởng, sức thi đua phấn đấuhọc tập, rèn luyện đạo đức, xây dựngtập thể lớp đoàn kết, vững mạnh Qua bốn năm thực giải pháp này, chất lượng giáo dục học sinh vào thực chất Thứ tư: Với biện pháp nêu qua thực tế kiểm nghiệm cho thấy tính khoa học tính thực tiễn sâu sắc Do ứng dụng rộng rãi trường học Thực tế, thực biện pháp từ 2014 đến 2021 Trong phạm vi nghiên cứu, tiếp tục thực nghiệm để nâng cao chất lượng công tác giáo dục học sinh nhà trường Qua đối sánh với năm học trước, năm học 20202021,học sinh hiểu, mong muốn nêu gương, tiến hành nêu gương nêu gương tốt tăng hẳn TT Năm học 2014-2015 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Lớp chủ nhiệm 10D 10D 11D 12D 10D HS hiểu nêu gương 10 18 25 35 HS muốn nêu gương HS tiến hành nêu gương 10 20 30 41 12 22 30 43 HS nêu gương tốt 10 17 22 30 41 HS nêu gương xấu 12 Kết thi đua lớp xếp loại hạnh kiểm, học lực cuối năm học: Lớp Năm học Sỹ số Danh hiệu lớp Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm 2014- 2015 10D 42 Tiên tiến Giỏ i 2017-2018 2018-2019 10D 11D 12D 41 41 Tiên tiến Xuất sắc 12 35 28 0 0 38 40 0 0 Xuất sắc 25 20 0 45 0 10D 45 Xuất sắc 30 15 0 45 0 20192020 20202021 45 Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu 34 0 37 0 20 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đề tài thực nghiệm giải đáp vấn đề sau đây: Một là: Giải khó khăn cơng tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thơng Đó là, tạo hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học, cụ thể từ việc tạo môi trường thuận lợi để nêu gương đến hình thức tổ chức, cách thức tiến hành biện pháp đảm bảo nêu gương Hai là: Các giải pháp lượng hóa nội dung, cách thức giải pháp xâu chuỗi kết giải pháp để tăng hiệu cho việc rèn luyện, giáo dục ý thức, đạo đức, nhân cách cho học sinh Ba là: Đây giải pháp mở, vừa cụ thể, vừa có ý nghĩa định hướng, dễ ứng dụng công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm trường trung học phổ thông Các nhà trường theo giải pháp để phổ biến rộng rãi đến giáo viên chủ nhiệm nhằm vận dụng cách linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế vào lớp 3.2 Kiến nghị a Đối với nhà trường: Cần quan tâm đến việcvận dụng phương pháp nêu gươngtrong công tác giáo dục học sinh, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm xây dựng đội ngũ cán lớp vững mạnh, giúp đỡ học sinh chậm tiến, hỗ trợ lớp hoạt động trải nhiệm thực tế tài chính, kinh nghiệm, phương thức tổ chức Tăng cường vai trò hỗ trợ gắn kết mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm Ban đại diện CMHS lớp giải pháp phối hợp có hiệu b Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Tăng cường đạo nhà trường việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, đảm bảo cho đội ngũ giáo viên trường THPT ổn định lâu dài Tổ chức lớp tập huấn hè để giáo viên chủ nhiệm trường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm quản lý Triển khai sâu rộng, có hiệu sáng kiến kinh nghiệm ngành xếp loại yêu cầu nhà trường triển khai học tập XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 17 tháng 05 năm 2021 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Mai Thị Thêu TT TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS Hồng Chí Bảo (2019), Tư tưởng Hồ Chí Minh phong cách nêu gương cán bộ, đảng viên,Tạp chí Quản lý nhà nước, ngày 11/12/2019 Bộ Giáo dục Đào tạo(2011), Điều lệ trường trung học sở, trung học 21 phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học, Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo(2011), Thông tư 58/2011/ TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thơng Trường THPT Ba Đình, Báo cáo tổng kết năm học 2014- 2015, 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020 2020-2021 Trần Thị Hà Dung (2018), Một số giải pháp giáo dục, phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh trường THPT Ba Đình giáo viên chủ nhiệm lớp, sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp ngành năm 2018 Trần Thị Huệ (2016), Kinh nghiệm triển khai học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình, sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp ngành năm 2016 Trần Đức Lực (2012),Nêu gương giáo dục học sinh - sinh viên theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nguồn: baoninhthuan.com.vn Minh Tân – Thanh Nghi – Xuân Lãm (1999), Từ điển Tiếng Việt, NXB Thanh Hóa TS Lương Trọng Thành (2018), Học tập phong cách nêu gương chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc phát huy trách nhiệm người đứng đầu thực nghị số 04 – NQ/TW (Khóa 12), truongchinhtrithanhhoa.gov.vn ThS Lê Thị Tình (2019), Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương tu 10 dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên, Tạp chí tổ chức Nhà nước, ngày 14/6/2019 11 Phan Tuyết (2015), Giáo dục học sinh phương pháp nêu gương, nguồn: giaoducthoidai.vn 22 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên: Mai Thị Thêu Chức vụ, đơn vị cơng tác: TỔ PHĨ TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH TT Tên đề tài SKKN Tổ chức thảo luận cho học sinh dạy học môn Ngữ Văn trường THPT Rèn luyện kỹ làm dạng đề so sánh môn Ngữ văn cho học sinh THPT Hướng dẫn ôn luyện câu nghị luận văn học theo cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 – 2019 cho học sinh giỏi THPT Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A,B C) Sở GD-ĐT Thanh Hóa C 2007 – 2008 Sở GD-ĐT Thanh Hóa C 2013 – 2014 Sở GD-ĐT Thanh Hóa C 2018 – 2019 Năm học đánh giá xếp loại 23 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH DÙNG TRONG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tập thể lớp 11C (khóa 2011 -2014) thăm quê Bác năm 2013 24 Tập thể lớp 10D (khóa 2014 -2017 ) thăm lăng Bác Văn miếu Quốc Tử giám năm 2014 Tập thể lớp 11D (khóa2017 -2020) thăm K9 làng văn hóa dân tộc Việt Nam năm 2019 ) 25 Tập thể lớp 10D (khóa 2020-2023) thực tế khu di tích K9 Hịn Ngọc Xanh năm 2020 26 Các em học sinh lớp 11D (khóa 2017 - 2020)tham gia ngoại khóa năm 2019 27 Tập thể lớp 12D (khóa 2017 -2020) tham gia thi Rung chng vàng Thưởng cho em lớp 10D năm 2021 đạt kết caovà tiến vượt bậc kì thi thử môn thi Đại học 28 Thưởng cho em lớp 10D năm 2021 đạt kết caovà tiến vượt bậc kì thi thử mơn thi Đại học 29 Thưởng cho học sinh lớp 10D đạt kết cao xuất sắc tháng 12 -2021 Thưởng cho học sinh lớp 10D tiến tháng1 năm 2021 30 Thưởng cho học sinh lớp 10D tiến vượt bậc tháng năm 2021 \ 31 ... sở lí luận, sở pháp lý củaviệcvận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình - Nêu lên thực trạng việc vận dụng phương pháp. .. phương pháp nêu gương giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình - Đề xuất giải pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đình 1.3 Đối... với giáo viên chủ nhiệm khác, thấy việc vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Ba Đìnhcó lợi sau đây: 19 Thứ nhất: Có đủ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT ba đình , SKKN vận dụng phương pháp nêu gương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT ba đình