Đề thi Môn Kiểm toán

4 23.3K 684
Đề thi Môn  Kiểm toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi Môn Kiểm toán ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNThời gian làm bài : 90 phútThí sinh không được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề thiCâu 1 (3 điểm) :Người quản lý đơn vò có trách nhiệm tổ chức và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu để ngăn chặn và phát hiện gian lận và sai sót. Kiểm toán viên có trách nhiệm tìm hiểu và đánh giá về kiểm soát nội bộ để xác đònh nội dung , thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán.Yêu cầu :a. Tự nêu ra thí dụ về gian lận hoặc sai sót đối với chu trình nghiệp vụ mua hàng - thanh toán , cho biết ảnh hưởng của từng gian lận hoặc sai sót nêu trên đến các khoản mục của báo cáo tài chínhb. Đối vớimỗi gian lận hoặc sai sót nói trên, cho biết :- Thủ tục kiểm soát nào có thể hữu hiệu để ngăn chặn và phát hiện chúng ( nêu ít nhất hai thủ tục cho mỗi trường hợp) - Thử nghiệm kiểm soát nào có thể áp dụng để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát nêu trên.c. Giải thích tại sao có những trường hợp người quản lý nhận biết các yếu kém của kiểm soát nội bộ nhưng vẫn không tiến hành các thủ tục kiểm soát liên quan.Câu 2 (2 điểm) :Dưới đây là các phát biểu về trọng yếu và rủi ro kiểm toán(1) Khi rủi ro tiềm tàng càng cao và hệ thống kiểm soát nội bộ càng yếu kém thì rủi ro phát hiện sẽ càng tăng lên do kiểm toán viên có khả năng không phát hiện được những sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính (2) Việc khai báo sai về phương pháp kế toán áp dụng tại đơn vò có thể được xem là một sai lệch trọng yếu dù không có một số tiền nào được đề cập trong khai báo đó.(3) Nếu không giám sát chặt chẽ các trợ lý của mình trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên có thể gặp phải rủi ro kiểnm soát.(4) Rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát thấp thì số lượng bằng chứngkiểm toán cần thiết sẽ giảm xuống, nhưng nếu rủi ro phát hiện thấp thì số lượng bằng chứng kiểm toán lại tăng lên.Yêu cầu :Đối với mỗi câu phát biểu trên, anh chò hãy cho biết là đúng hay sai và giải thích tại sao ?(Xem tiếp trang sau) Câu 3 (2 điểm)Kiểm toán thường được đònh nghóa là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác đònh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập . Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập.Yêu cầu :p dụng kiến thức đã học trong toàn bộ môn học kiểm toán, anh chò hãy tự giải thích nội dung của nhữngkhái niệm được gạch dưới trong đòng nghóa trên.Câu 4 (3 điểm)Hãy cho biết từng thủ tục kiểm toán dưới đây cung cấp loại bằng chứng kiểm toán gì (trong các loại : bằng chứng vật chất, tài liệu, quan sát, tính toán, phân tích, xác nậhn, phỏng vấn) và thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào (trong các mục tiêu : hiện hữu, phát sinh, quyền sở hữu, nghóa vụ, đầy đủ , ghi chép chính xác, đánh giá , trình bày và công bố) của khoản mục nào trên báo cáo tài chính.a. Kiểm tra chi phí xây dựng cơ bản trên hồ sơ quyết toán của các tài sản cố đònh đã hoàn thành để loại bỏ chi phí không được phép tính vào nguyên giá tài sản cố đònh.b. Chứng kiến đơn vò kiểm kê hàng tồn khoc. Đề nghò công ty Kho bãi xác nhận số lượng hàng tồn kho của đơn vò đang gửi tại kho do công ty này quản lýd. Quan sát việc phân chia trách nhiệm giữa kế toán và thủ quỹe. Tính tỷ số giữa chi phí dự phòng và tổng thu nợ phải thu cuối kỳ để xem xét đơn vò có lập dự phòng đầy đủ cho nợ phải thu khó đòi hay không?f. Trao đổi với đơn vò về những trường hợp Nợ phải trả có số dư bên Nợ để xem xét có cần thiết phải yêu cầu đơn vò điều chỉnh lại khoản mục hay không? - Hết - Bài giải Câu 1: a. Ví dụ 1 : Một chứng từ có thể bò thanh toán 2 lần  số dư tài khoản tiền tr6en BCĐKT bò khai thiếu Ví dụ 2 : Tiền bò chiếm dụng  Số dư tiền trên BCĐKT bò khai thiếub. Thủ tục kiểm soát Thử nghiệm kiểm soátVD1Đóng dấu “ Đã thanh toán” lên các chứng từ ngay khi phát hành séc hoặc chi tiềnQuan sát việc đóng dấu lên chứng từ, lấy mẫu kiểm tra các chứng từ đã thanh toán xem chúng có được đóng dấu hay không VD2- Thường xuyên đối chiếu công nợ- Phân chia nhiệm vụ riêng biệt giữa Kế toán tiền và thủ quỹQuan sát và phỏng vấn nhân viên về sự phân công phân nhiệm ; xem xét , kiểm tra Biên bản đối chiếu công nợCâu 2 :(1) Sai  Vì khi hệ thống KSNB yếu kém thì RRKS sẽ tăng, do cả 2 RRTT & RRKS ở mức cao thì RRPH sẽ phải giảm xuống để đảm bảo mức RRKT chấp nhận được(2) Đúng Việc khai báo sai phương pháp kế toán áp dụng tại đơn vò có thể dẫn đến sự sai lệch về KQHĐKD của đơn vò.(3) Sai RRKS là RR do hệ thống kế toán & KSNB không ngăn chặn, phát hiện được những sai sót, KTV không có khả năng kiểm soát được loại rủi ro này.(4) Đúng Khi RRTT & RRKS thấp thì PPRH sẽ ở mức cao do đó KTV có thể giảm số lương bằng chứng kiểm toán cần thiết và ngược lại Câu 3 : Giải thích* “ Thu thập và đánh giá bằng chứng” : là quá trình kiểm toán để thu thập các thông tin để chứng minh cho ý kiến nhận xét của KTV như tài liệu kế toán của đơn vò, thư xác nhận nợ, …* “ Các chuẩn mực đã thiết lập” : là cơ sở để đánh giá các thông tin được kiểm tra, các chuẩn mực này thay đổi tùy theo thông tin được kiểm tra, chẳng hạn đối với BCTC của đơn vò thì KTV dựa trên chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành .* “ Các KTV đủ năng lực và độc lập “ : - Năng lực của KTV là trình độ nghiệp vụ được hình thành qua đào tạo và kinh nghiệm, giúp cho KTV có khả năng xét đoán công việc trong từng trường hợp cụ thể.- Sự độc lập là duy trì sự khách quan của KTV và tạo được sự tin cậy của người sử dụng kết quả kiểm toán. Câu 4 :Khoản mục Loại bằng chứng Mục tiêua. TSCĐ Bằng chứng tài liệu Sự phát sinh, trìnhbày, công bốb. HTK Bằng chứng vật chất Sự hiện hữuc. HTK Xác nhận Hiện hữu, quyềnd. Tiền mặt Quan sát e. DPNPT khó đòi Phân tích Đầy đủf. Trả trước cho người bán Phỏng vấn Quyền, trình bày và công bố . ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNThời gian làm bài : 90 phútThí sinh không được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề thiCâu 1 (3 điểm) :Người. và rủi ro kiểm soát thấp thì số lượng bằng chứngkiểm toán cần thi t sẽ giảm xuống, nhưng nếu rủi ro phát hiện thấp thì số lượng bằng chứng kiểm toán lại

Ngày đăng: 09/11/2012, 15:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan