Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu cơ tại xã tràng xá, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

71 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH THẮNG Tên đề tài: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN TỪ SẢN XUẤT CHÈ THÔNG THƯỜNG SANG SẢN XUẤT CHÈ HỮU CƠ TẠI XÃ TRÀNG XÁ, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Hướng nghiên cứu : Khuyến nông : K48 KN : Kinh tế &PTNT : 2016 - 2020 : ThS Nguyễn Mạnh Thắng Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu tơi.Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực ln văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Minh Thắng ii LỜI CẢM ƠN Được phân công quý thầy cô khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau gần ba tháng thực tập em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp “Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” Nhân dịp này, em xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc thầy giáo Th.s Nguyễn Mạnh Thắng người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ em trình học tập hồn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cảm ơn Uỷ ban Nhân dân huyện Võ Nhai, Ủy ban Nhân dân xã Tràng Xá, phòng ban chức người cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ em đưa phân tích đắn Tuy nhiên kiến thức chun mơn cịn hạn chế thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung báo cáo khơng tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy cô để báo cáo hoàn thiện Thái Nguyên,thángnăm 2020 Sinh viên Nguyễn Minh Thắng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa nghiên nghiên cứu đề tài 1.3.1 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 1.4 Ý nghĩa sinh viên .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Vai trò sản xuất chè 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè 2.1.3 Một số khái niệm liên quan 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 2.2.1 Tiềm phát triển ngành chè Việt Nam .10 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 12 2.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam .15 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 iv 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp xác định mẫu .21 3.4.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 21 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .22 3.3.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội xã Tràng Xá .24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 26 4.1.3 Một số nét sản xuất chè địa bàn xã 29 4.2 Đánh giá chung tình hình sản xuất chè hộ điều tra 30 4.2.1 Đặc điểm chung đối tượng điều tra 30 4.2.2 Cơ cấu giống chè hộ điều tra 31 4.2.3 Chi phí sản xuất chè nơng hộ 33 4.2.4 Năng suất chè hộ điều tra 35 4.2.5 Giá bán chè bình quân hộ điều tra 36 4.2.6 Hình thức tiêu thụ nông hộ .38 4.3 Nhận thức, nhu cầu tham gia sản xuất chè hữu hộ tham gia 41 4.3.1 Sự tham gia tập huấn, hội thảo sản xuất chè hữu hộ điều tra .41 4.3.2 Nhận thức sản xuất chè hữu nông hộ 42 4.3.3 Nhận thức tầm quan trọng sản xuất chè hữu 43 4.3.4 Nhận thức ảnh hưởng quan, tổ chức đến trình chuyển đổi từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu nông hộ 44 4.3.5 Nhu cầu tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 45 4.4 Phân tích SWOT sản xuất chè hữu hộ điều tra 48 4.4.1 Thuận lợi tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 48 4.4.2 Khó khăn ưu tiên khắc phục tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 49 v 4.4.3 Phân tích SWOT .51 4.5 Giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu 54 4.5.1 Giải pháp vốn .55 4.5.2 Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo chất lượng 56 4.5.3 Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất chè hữu 56 4.5.4 Đảm bảo đầu vào giống, phân bón chế phẩm hữu .57 4.5.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu chè hữu Tràng Xá 57 4.5.6 Đầu tư khoa học, công nghệ cao cho sản xuất chế biến chè hữu 58 4.5.7 Giải pháp chế, sách 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.2.1: Đặc điểm chung hộ điều tra 30 Bảng 4.2.2: Cơ cấu giống chè hộ điều tra 32 Bảng 4.2.3.1: Bình quân số lần bón phân sử dụng thuốc BVTV lứa hộ điều tra 33 Bảng 4.2.3.2: Bình quân chi phí sản xuất vụ nơng hộ 34 Bảng 4.2.4: Năng suất chè hộ điều tra 35 Bảng 4.2.5: Giá bán chè búp khô hộ sản xuất chè truyền thống so với hộ sản xuất chè an toàn 37 Bảng 4.2.6.1: Hình thức tiêu thụ chè hộ điều tra 38 Bảng 4.2.6.2: Bình quân phần trăm tiêu thụ sản phẩm chè hộ điều tra 39 Bảng 4.3.1: Sự tham gia tập huấn sản xuất chè hữu hộ điều tra 41 Bảng 4.3.2: Nhận thức chè hữu hộ điều tra 42 Bảng 4.3.3: Nhận thức tầm quan trọng sản xuất chè hữu hộ điều tra 43 Bảng 4.3.4: Nhận thức ảnh hưởng quan, tổ chức đến trình chuyển đổi từ sản xuất chè thường sang sản xuất chè hữu nông hộ 44 Bảng 4.3.5.1: Nhu cầu tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 45 Bảng 4.3.5.2: Yếu tố ảnh hưởng đến tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 46 Bảng 4.3.5.3: Nguyên nhân không tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 47 Bảng 4.4.1: Thuận lợi tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 48 Bảng 4.4.2: Khó khăn ưu tiên khắc phục tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 50 Bảng 4.4.3: Phân tích SWOT tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 51 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây chè, loại công nghiêp lâu năm đem lại giá trị kinh tế cao trồng phổ biến rộng rãi nước ta.Lịch sử chè nước ta có từ 4000 năm trước, nhiên khác thác phát triển mạnh khoảng 50 năm gần Cây chè có vai trị vơ quan trọng cấu trồng vùng trung du miền núi phía Bắc Cây chè đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người trồng chè, năm cho thu hoạch từ - lứa, chè giúp chống xói mịn, phủ xanh đất chống đồi trọc, tạo việc làm cho người lao động nông thôn Phát triển sản xuất chè biện pháp tích cực giải việc làm, tạo nguồn thu nhập chắn, ổn định cho người dân, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn nước nói chung vùng trung du miền núi phía Bắc nói riêng Thái Ngun tỉnh trung du miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có khí hu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông ngắn, thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại trồng đem lại hiệu kinh tế cao, có chè Là vùng sản xuất chè lớn nước, với diện tích gần 22 nghìn ha, chè trở thành trồng mũi nhọn tỉnh góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, cải thiện đời sống người dân Với thổ nhưỡng phù hợp, khí hậu đặc thù, người dân giàu kinh nghiệm trồng chế biến tạo nên thương hiệu chè Thái Nguyên không thị trường nước mà thị trường quốc tế Tỉnh có vùng trồng chè tập trung, chế biến, đóng gói, tiêu thụ mang tính chất chuyên nghiệp huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương TP Thái Nguyên (1) Huyện Võ Nhai, chín vùng chè ngon tỉnh Thái Nguyên Vùng chè Võ Nhai có diện tích khoảng 1.250 ha, tập chung chủ yếu xã Tràng Xá, Liên Minh Phú Thượng Xã Tràng Xá, với 300 chè, khoảng 500 chè trung du, lại chè cành với giống chủ yếu: LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên Là xã có diện tích chè lớn huyện Võ Nhai.Từ lâu đời, chè giữ vai trò chủ đạo đời sống kinh tế người dân nơi đây.(2) Mặc dù trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập cho người dân chủ yếu sản xuất tự phát, nhỏ lẻ, sản xuất theo tư truyền thống, người sản xuất chè sử dụng thái phân vô thuốc bảo vệ thực vật hiệu sản xuất khơng cao, chất lượng chè thấp, chất hóa học tồn dư đất nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sức khỏe người Bên cạnh đó, bối cảnh hội nhập nay, thị trường chè nước quốc tế ngày yêu cầu sản phẩm chè với chất lượng ngày cao hơn.Bởi chất lượng thấp nên giá bán chè thấp, chênh lệch từ 20 – 40 ngàn đồng/ kg so với sản phẩm chè loại vùng chè khác tỉnh, chí trăm ngàn đồng/kg (so với vùng chè đặc sản Tân Cương) Nhằm tăng thu nhập cho nông dân, tận dụng tối đa mạnh địa phương, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái tạo sản phẩm an toàn chất lượng cao chè Tràng Xá, cần thiết tiến hành đề tài “Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Tìm hiểu thực trạng sản xuất chè.Đánh giá nhận thức, nhu cầu sản xuất chè hữu hộ trồng chè địa bàn xã Tràng Xá Từ đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Tìm hiểu thực trạng sản xuất chè hộ trồng chè địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá nhận thức nhu cầu tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc chuyển từ sản xuất chè thường sang sản xuất chè hữu Tràng Xá - Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa nghiên nghiên cứu đề tài 1.3.1 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học Cung cấp thông tin thực trạng sản xuất chè năm 2019 hiểu biết chè hữu hộ trồng chè địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Nhu cầu khó khăn cản trở tham gia sản xuất chè hữu họ 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu nhằm nâng cao thu nhập cho hộ trồng chè đồng thời tận dụng tối đa thể mạnh tự nhiên xã hội địa phương để phát triển sản xuất 1.4 Ý nghĩa sinh viên Quá trình thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên có hội tiếp cận thực tế, có hội vận dụng kiến thức, kỹ học vào thực tiễn.Đồng thời giúp sinh viên củng cố kiến thức học tập thêm kiến thức kỹ 50 động sản xuất chè hữu cơ, bảng 4.4.2 cho thấy khó khăn cần giải hộ điều tra: Bảng 4.4.2: Khó khăn ưu tiên khắc phục tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra Khó khăn ưu tiên khắc phục Vốn Kiến thức Diện tích Nhân cơng lao động Giống, phân bón, Cơ sở hạ tầng Thị trường tiêu thụ Chính sách nhà nước Khác Truyền thống Số lượng Cơ cấu 90 100% 77 86% 77 86% 9% 16 18% 32 36% 0% 36 40% 3% 0% An toàn Số lượng Cơ cấu 10 100% 70% 30% 0% 40% 20% 20% 60% 30% 0% (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, năm 2020) Vốn kiến thức yếu tố gây khó khăn, cản trởđược ưu tiên giải nhiều tham gia sản xuất chè hữu nhóm hộ sản xuất chè truyền thống chiếm 86% số hộ sản xuất chè truyền thống ưu tiên giải khó khăn Tiếp đến khó khăn cản trở thị trường tiêu thụ, chiếm đến 40% số hộ nhóm này.Giống, phân bón, chế phẩm hữu khó khăn cản trở lớn tham gia sản xuất chè hữu nhóm hộ sản xuất chè truyền thống với 36% số hộ Quy trình sản xuất chè hữu nghiêm ngặt, khắt khe, tốn nhiều cơng lao động địi hỏi tham gia tỉ mỉ người lao động khó khăn cản trở họ có 18% gặp phải vấn đề Diện tích sách nhà nước khó khăn cản trở cần giải 9% 3% số hộ sản xuất chè hữu Khơng có hộ gặp phải cản trở sở hạ tầng hay khó khăn khác Nhóm hộ sản xuất chè an tồn khó khăn cần ưu tiên giải nhiều họ vốn với 70% số hộ gặp khó khăn này, thị trường 51 tiêu thụ với 60% số hộ khó khăn xếp thứ 2, khó khăn cần giải nhân cơng lao động có 40% số hộ sản xuất chè an toàn gặp phải xếp thứ Có 30% hộ ưu tiên giải khó khăn kiến thức sách nhà nước Cuối khó khăn trở ngại mà nhóm hộ sản xuất chè an tồn gặp phải giống phân bón, chế phẩm hữu sở hạ tầng với 20% hộ muốn giải trở ngại Khơng có hộ sản xuất chè an tồn gặp khó khăn diện tích hay khó khăn khác Những khó khăn ưu tiên giải sở để xây dựng giải pháp chuyển đổi từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu 4.4.3 Phân tích SWOT Dựa vào kết điều tra thuận lợi khó khăn hộ sản xuất chè ta rút kết sau: Bảng 4.4.3: Phân tích SWOT tham gia sản xuất chè hữu hộ điều tra Điểm Mạnh (S) Điểm yếu (W) - Diện tích đất nông nghiệp lớn - Sản xuất chè nhỏ lẻ, manh mún - Lực lượng lao động dồi dào, chi phí - Đầu vào chưa đủ cung ứng nhân cơng rẻ - Lao động thiếu kiến thức chuyên sâu - Người dân có kinh nghiệm trồng chè chè hữu - Sản phẩm chè có thương hiệu - Khó khăn tiêu thụ sản phẩm Cơ Hội (O) Thách Thức (T) - Nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng - Khó khăn xây dựng vùng sản người tiêu dùng lớn xuất tập trung - Các sách hỗ trợ thúc đẩy nhà - Chất lượng đầu vào khơng đảm bảo nước - Thị trường cịn sản phẩm hữu - Sự chênh lệch trình độ phát triển - Nơng nghiệp hữu ngày thu hút - Cạnh tranh gay gắt ý Điểm mạnh - Diện tích đất nơng nghiệp lớn: Nằm phía Nam huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, địa hình chủ yếu đồi đất thung lũng tương đối phẳng 52 nên diện tích đất nơng nghiệp canh tác chè xã Tràng Xá lớn Sông Dong chảy qua địa bàn xã cung cấp nguồn nước tưới tiêu dồi phục vụ cho sản xuất Ngồi cịn có chế độ mưa chế độ nhiệt thích hợp phát triển loại công nghiệp lâu năm, đặc biệt chè - Lực lượng lao động dồi dào, chi phí nhân công rẻ: Trong cấu kinh tế xã Tràng Xá nơng nghiệp ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao Lực lượng lao động tham gia sản xuất nơng nghiệp dồi Thêm vào đó, tiền công lao động lĩnh vực nông nghiệp rẻ nên sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất chè nói riêng có lợi lao động dồi dào, nhân công giá rẻ Điểm yếu - Sản xuất chè nhỏ lẻ, manh mún: Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp diện tích sản xuất chè xã Tràng Xá lớn (hơn 50ha chè) nhiên sản xuất chè mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún theo hộ gia đình chủ yếu tiềm ẩn nhiều rủi ro không gắn với mở rộng tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý chất lượng giữ vững thương hiệu - Đầu vào chưa đủ cung ứng: Hiện địa bàn xã chưa có cá nhân, doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thiết bị máy móc tư liệu cần thiết khác phục vụ cho sản xuất chè hữu việc tiếp cận sử dụng tư liệu sản xuất sản xuất chè hữu hộ sản xuất chè địa phương vơ khó khăn - Lao động thiếu kiến thức chuyên sâu chè hữu cơ: Cây chè có mặt Tràng Xá khoảng 30 năm trước, người dân giàu kinh nghiệm canh tác chè, nhiên kinh nghiệm sản xuất truyền thống, khái niệm chè hữu hộ sản xuất chè họ tiếp cận qua buổi tập huấn hội thảo giới thiệu qua phương 53 tiện truyền thông đại chúng chưa thực đào tạo qua khóa học chun mơn chè hữu - Khó khăn tiêu thụ sản phẩm:Thị trường đầu cho sản phẩm không ổn định, tất khâu từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản thiếu quy hoạch, thiếu tính chiến lược, thiếu đồng thiếu đầu tư thỏa đáng gây bất ổn rủi ro việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Cơ hội - Nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng người tiêu dùng lớn: Chè thức uống thiếu sống hàng ngày nhiều người dân Việt Nam hay giới Với đối tượng khách hàng tiêu thụ chè khác họ có yêu cầu chất lượng giá khác nhau, đối tượng khách hàng có thu nhập vừa thấp họ chọn loại chè bình dân đối tượng có thu nhập cao yêu cầu họ khơng cịn là chất lượng Chè mang lại nhiều lợi ích đặc biệt sức khỏe, việc sử dụng chè loại quà tặng thể tinh tế, sang trọng ý nghĩa Đây hội cho hộ gia đình sản xuất chè nâng cao chất lượng sản phẩm chè thay việc sản xuất đại trà lại chất lượng trước Thách thức: - Khó khăn xây dựng vùng sản xuất tập trung: Các hộ gia đình địa phương quen với phương thức sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún từ lâu đời việc thay đổi tư họ sản xuất tương đối khó khăn, thất bại phương thức canh tác tập trung năm trước đổi khiến họ e ngại tham gia hợp tác xã hay mơ hình sản xuất tập trung khác 54 - Cạnh tranh gay gắt: Thị trường tiêu thụ chè nước quốc tế có cạnh tranh gay gắt Chè Tràng Xá cạnh tranh với vùng chè khác tỉnh Thái Nguyên mà phải cạnh tranh với vùng chè tiếng khác nước Mộc Châu (Sơn La), Bảo Lộc (Lâm Đồng) để vươn xa thị trường quốc tế chè Tràng Xá phải cạnh tranh với sản phẩm chè quốc gia khác giới Để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu tranh thủ thời để khẳng định vị chè Tràng Xá thị trường ngồi nước cần có giải pháp phù hợp, đẩy mạnh trình chuyển đổi từ sản xuất chè truyền thống thông thường sang sản xuất chè hàng hóa, theo hướng hữu nâng cao chất lượng giá trị chè địa phương 4.5 Giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu Sản xuất chè chè hữu bắt đầu Việt Nam.Hiện chưa có mơ hình chè hữu đủ lớn, tiêu biểu vùng chè Hơn với địa phương, sản xuất chè hữu có thuận lợi gặp phải khó khăn khác nhau, việc học hỏi làm theo hồn tồn mơ hình hay địa phương sản xuất chè hữu gặp phải rủi ro lớn ảnh hưởng đến hiệu mà hướng sản xuất đem lại Dựa vào kinh nghiệm số mơ hình sản xuất chè hữu cơ, dựa vào kết điều tra thuận lợi khó khăn nhóm hộ, tơi đề xuất số giải pháp sau: Thứ hai: Cần xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo chất lượng, phải thiết lập hệ thống tổ chức, quản lý phù hợp Sản xuất tập trung, xây dựng hệ thống quản lý nhằm giúp cho người làm chè giám sát thực tốt giải pháp đầu vào, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo tập huấn hướng dẫn kỹ thuật Phải kiểm soát cách chặt chẽ yếu tố đầu vào trình sản xuất, đẩy mạnh q trình hữu hố phân bón, 55 sinh học hoá thuốc trừ sâu bệnh Các kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch chè phải thuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, đồng thời bảo vệ cải tạo hệ môi trường sinh thái vùng chè bền vững Thứ ba: Xây dựng thương hiệu phương án tiêu thụ Tạo sản phẩm chè chất lượng cần thiết đồng thời cần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tạo chỗ đứng thị trường tiêu thụ chè, liên kết hợp tác với tổ chức doanh nghiệp đảm bảo an toàn đầu vào, thuận lợi đầu 4.5.1 Giải pháp vốn Vốn đầu tư đóng vai trị quan trọng cho q trình sản xuất Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, hầu hết hộ nông dân trồng chè xã Tràng Xá thiếu vốn đầu tư Bởi đa số hộ điều tra có nguồn thu nhập từ nông nghiệp, thu nhập đem lại từ nông nghiệp chưa cao, người trồng chè hữu cần năm để chuyển đổi từ sản xuất chè thường sang sản xuất chè hữu công nhận chè hữu Hiện diện tích chè Tràng Xá chủ yếu giống chè hạt (chè trung du) có suất chất lượng thấp, cần phải tiến hành đưa giống suất chất lượng cao vào trồng mới, trồng thay Vậy năm chuyển đổi họ bán sản phẩm cho ai, suất chất lượng chè hữu khơng cao, bán thị trường giá chè hữu thấp, khơng bù lại chi phí để đầu tư cho sản xuất chè hữu Chúng ta khẳng định rằng, người nơng dân khơng có nhiều vốn để đầu tư để chịu lỗ vài năm Để giải vấn đề cá nhân, tổ chức cần thực số hoạt động sau: - Các hộ trồng chè cần tham gia vào nhóm sản xuất, hợp tác xã để tăng khả tiếp cận nguồn vốn thành lập quỹ nhóm sản xuất hay hợp tác xã để hỗ trợ hội viên cịn gặp khó khăn vốn 56 - Hội Nông dân địa phương thơng qua chương trình phối hợp để tín chấp, giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Võ Nhai cần liên kết, mời thầu gói đầu tư chuyển đổi, phát triển sản xuất chè hữu - Nhà nước cần có sách khuyến khích, hỗ trợ kịp thời vốn như: Cho người nông dân sản xuất chè hữu vay vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ họ năm đầu tiến hành sản xuất như: Ưu đãi phân bón bao tiêu sản phẩm cho họ năm đầu 4.5.2 Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo chất lượng Diện tích chè Tràng Xá tương đối lớn sản xuất chè chủ yếu sản xuất theo hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất theo hướng truyền thống sử dụng bừa bãi loại phân bón, thuốc bảo vệ hóa học.Vì cần phải xây dựng vùng chè hữu nguyên liệu tập chung,việc làm giúp cho dễ quản lý tình hình sản xuất hộ gia đình tham gia, rút ngắn thời gian thu gom, bảo quản, giảm chi phí trung gian, quan trọng cách ly với phương thức sản xuất khác, giảm thiểu sâu bệnh Các hộ gia đình cần thay đổi tư sản xuất, tiến hành dồn điền đổi tham gia vào nhóm sản xuất, hợp tác xã tạo thành vùng sản xuất chè tập trung 4.5.3 Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất chè hữu Hiện nay, lực lượng cán kỹ thuật ngành chè nói chung cịn thiếu kinh nghiệm, yếu trình độ, điều thể rõ lĩnh vực sản xuất chè hữu Thực trạng tỉnh Thái Ngun cho thấy, tỉnh có cán kỹ thuật am hiểu sản xuất chè hữu Do vậy, việc đào tạo đội ngũ cán am hiểu phương thức sản xuất cần thiết Hình thức đào tạo là: Mở khoá học ngắn hạn bồi dưỡng trình độ, cử 57 cán tham gia khố đào tạo dài hạn, tiến hành hội thảo hướng dẫn trồng chè hữu cơ, cử cán học hỏi địa phương sản xuất chè hữu tiêu biểu, Các quan, ban ngành địa phương phải đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thực kiên trì, bền bỉ.Thơng qua hình thức toạ đàm, hội nghị, phóng truyền hình, tờ rơi, áp phích,… để nơng dân, người sản xuất có nhìn trực quan hiểu mục đích ý nghĩa việc đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức tư sản xuất chè hữu cho nông dân 4.5.4 Đảm bảo đầu vào giống, phân bón chế phẩm hữu Thực trạng cho thấy địa bàn huyện Võ Nhai nói chung xã Tràng Xá nói riêng chưa có sở sản xuất hay cung ứng sản phẩm, dịch vụ chuyên sản xuất hay cung ứng sản phẩm phục vụ cho sản xuất hữu Nhằm tạo sản phẩm chất lượng cần quản lý chặt yếu tố đầu vào để đảm bảo không để lại dư lượng độc tố đáp ứng yêu cầu thị trường sản phẩm chè hữu cơ, đồng thời bảo vệ cải tạo hệ môi trường sinh thái vùng chè bền vững 4.5.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu chè hữu Tràng Xá Sự thành công phương thức sản xuất trước hết hiệu kinh tế, sau tính đến yếu tố khác Phương thức sản xuất chè hữu muốn phát triển phải làm cho người dân thấy hiệu mặt kinh tế mà đem lại Mở rộng thị trường tiêu thụ giải pháp đặc biệt quan trọng có thị trường sản phẩm tiêu thụ được, sản phẩm tiêu thụ đem lại hiệu kinh tế cho người nông dân Trong năm tới cần tập trung vào số nội dung chủ yếu sau: - Các quan, tổ chức lĩnh vực nơng nghiệp địa phương cần tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường chè hữu ngồi nước.Từ đưa 58 đinh hướng sản xuấtthích hợp cho hộ trồng chè.Thực ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với người sản xuất hay doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm chè - Các hộ trồng chè tiến hành đa dạng hố sản phẩm, khai thác tính đặc trưng sản phẩm để sản xuất loại sản phẩm độc đáo (đặc sản) nhằm tăng giá trị sản xuất đảm bảo đầu cho sản phẩm - Các cá nhân, hộ gia đình trồng chè phối hợp với quan, tổ chức Khuyến nông địa phương phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu thông qua việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại,… như: Tham gia hội chợ triển lãm Nông Sản, quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội, 4.5.6 Đầu tư khoa học, công nghệ cao cho sản xuất chế biến chè hữu Hiện việc sản xuất chè địa bàn xã lạc hậu, chè hầu hết chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống cho suất thấp, chất lượng sản phẩm không đồng đều.Việc đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ cho chế sản xuất chế biến chè tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm tạo cần tiến hành số hoạt động sau: - Các hộ trồng chè áp dụng giống chè mới, có khả chịu rét, chịu hạn, chống lại sâu bệnh, cho suất chất lượng cao, đẩy mạnh công tác bảo vệ thực vật, cải tiến kỹ thuật canh tác 4.5.7 Giải pháp chế, sách Chính sách nhà nước đòn bẩy cho phát triển kinh tế đất nước, sản xuất chè hữu cần khuyến khích phát triển từ chế sách nhà nước Nhà nước cần có sách ưu đãi, hỗ trợ cho hộ nông dân chuyển từ sản xuất chè xanh truyền thống sang sản xuất chè hữu là: - Ban hành sách ưu đãi vay vốn cho người dân chuyển đổi từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu 59 - Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu chất lượng cao để thay hoá chất, thuốc trừ sâu sinh học thuốc diệt cỏ sinh học để xử lý sâu bọ bệnh dịch - Hỗ trợ phần kinh phí việc đầu tư cải tạo đất để sản xuất hữu - Hỗ trợ tồn kinh phí cho đào tạo tập huấn cho nông dân tiếp thu khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất chè hữu - Có sách ưu đãi như: Trợ giá cho sản phẩm chè hữu tiêu thụ nước xuất khẩu, miễn thuế xuất cho doanh nghiệp, cá nhân xuất sản phẩm chè hữu - Thiết lập tổ chức chứng nhận hữu quốc gia 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu đề tài: "Đề xuất giải pháp từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu xã Tràng Xá" rút số kết luận sau: Với diện tích đất nơng nghiệp lớn, nguồn lao động dồi dào, Tràng Xá địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất chè nói riêng Hơn xã Tràng Xá cịn nằm tỉnh Thái Nguyên, vùng chè tiếng thị trường nước nên tiềm để phát triển sản xuất chè lớn Những năm qua, chè trở thành trồng chủ lực Tràng Xá, góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bước vươn lên làm giàu Do vậy, người dân trọng phát triển mạnh chè Các sách hỗ trợ cho hộ nông dân vốn, giống, kỹ thuật thực tích cực.Kết diện tích trồng chè, suất bình qn sản lượng chè không ngừng tăng lên.Tuy nhiên, việc trồng chế biến chè nơi mang tính tự phát, giá bán sản phẩm thấp Đến xã Tràng Xá thành lập được: HTX sản xuất chè an tồn xóm Thành Tiến, xóm Tân Thành Đồng Ruộng công nhận làng nghề chè truyền thống Xóm Tân Thành có kế hoạch xây dựng HTX chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap năm 2020 với quy mô khoảng 5ha địa bàn xóm Đối với hộ trồng chè, nhận thức sản xuất chè hữu có thay đổi tích cực Thuật ngữ "chè an tồn, chè hữu cơ" trở nên phổ biến nhờ công tác tuyên truyền, tập huấn tổ chức thường xuyên Đa số hộ gia đình nhận thức quy trình canh tác chè hữu nhận thức 61 tầm quan trọng từ thúc đẩy nhu cầu tham gia sản xuất chè hữu họ Sản xuất chè an toàn chè hữu có nhiều thuận lợi cịn tồn nhiều khó khăn người dân quen với phương thức sản xuất truyền thống từ hàng chục năm trước Trên địa bàn xã có HTX sản xuất chè an tồn xóm Thành Tiến Sản xuất chè hữu khái niệm người dân nơi đây, sản xuất chè hữu phải đối mặt với nhiều khó khăn vấn đề như: Dinh dưỡng cho cây, sâu hại dịch bệnh, tiếp thị giới thiệu sản phẩm đặc biệt việc chưa có chứng chứng nhận sản phẩm hữu nên người dân chưa thấy hiệu kinh tế hình thức sản xuất Như vậy, để nâng cao khả sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè theo hướng phát triển bền vững, năm tới xã Tràng Xá cần tiến hành chuyển đổi phương thức sản xuất từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu cơ, thay đổi cấu giống chè, đưa giống chè có giá trị, suất cao vào sản xuất; đổi công nghệ thiết bị chế biến nhằm tạo sản phẩm có chất lượng, đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng, cải tiến hệ thống thu mua, đổi hệ thống phân phối đa dạng hóa phương thức mua bán hàng; xây dựng mối quan hệ tốt doanh nghiệp với nông hộ sản xuất nguyên liệu; xây dựng phát triển thương hiệu vùng chè hữu nhằm tạo dựng thị trường tiêu thụ chè ổn định nước 5.2 Kiến nghị Đối với quan có thẩm quyền: - Đẩy mạnh phát triển sản xuất chè địa phương, nghiên cứu, đưa giống trồng thay giống cũ suất chất lượng - Cần có sách cụ thể cho phát triển chè để chè thực trở thành trồng mũi nhọn tỉnh 62 o Đầu tư cho kết cấu hạ tầng oChính sách đầu tư cho thâm canh, cải tạo chè oChính sách cải tạo giống để có cấu giống hợp lý oThông tin thường xuyên giá cả, thị trường chè phương tiện thông tin đại chúng để người sản xuất người tiêu dùng nắm - Chuyển giao tiến kỹ thuật sản xuất chè hữu đến người dân - Tạo sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ chè Đối với hộ, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè: - Phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh cán kỹ thuật hướng dẫn - Tích cực vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu - Tăng cường tham gia tập huấn, hội thảo nâng cao trình độ thân - Cung cấp thông tin cho hộ sản xuất chè vốn thông tin thị trường, đặc biệt hộ sản xuất tự - Đẩy mạnh phát triển sản xuất chè chè hữu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt [1]Đức Năm(2018).Chủ động phát huy tiềm để đón nhận hội mới.Báo Thái Nguyên số 05/10/2018 [2] Phịng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện Võ Nhai.Báo cáo Kinh phí thúc đẩy sản xuất chè giai đoạn 2017 – 2019 [3] Nguyễn Hữu Bình (2018)Ghi số ước tính dự báo.Tổng cơng ty chè Việt Nam [4]Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2017).Nông nghiệp hữu - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-2:2017 nông nghiệp hữu [5]Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2018).Nông nghiệp hữu – Phần 6: Chè hữu cơ, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu [6] Ngọc Hùng Thành Hồng Sơn (2017) Sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng Báo nhân dân số 08/02/2017 [7]Tiến Thành Quang Huy (2020).Giải pháp phát triển thương hiệu chè Việt Nam.Báo Nông nghiệp số 14/10/2019 [8]Trần Trang (2020).Thái Nguyên thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn, hữu Báo Thái Nguyên số 29/02/2020 [9] Trần Liên (2019) Giữ hương chè Đồng Đài.Báo Tuyên Quang số 17/11/2019 [10] Đồng Văn Thưởng (2017) Nghệ nhân chè hữu cơ.Báo Nông nghiệp số 21/09/2017 64 [11] Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá (2019) Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội xã Tràng Xá năm 2019 nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 [12] Công an xã Tràng Xá (2019) Báo cáo tổng kết công tác an ninh trật tự xã Tràng Xá năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 [13] Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá (2019) Báo cáo Kết thực nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 địa bàn xã Tràng Xá II Tài liệu Tiếng nước [14] Luo Shiming Stephen R Gliessman (2017).Nông học Trung Quốc: Khoa học, Thực hành Quản lý bền vững [15]Phòng Tiêu chuẩn Thực phẩm, Cục Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Nhật Bản (2017).Tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản (JAS) ... trạng sản xuất chè. Đánh giá nhận thức, nhu cầu sản xuất chè hữu hộ trồng chè địa bàn xã Tràng Xá Từ đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu xã Tràng Xá, huyện Võ. .. sản xuất chè thường sang sản xuất chè hữu Tràng Xá - Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa... gia sản xuất chè hữu hộ điều tra 21 - Các giải pháp đề xuất để thực chuyển đổi từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu cho trồng chè địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu cơ tại xã tràng xá, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên , Đề xuất giải pháp chuyển từ sản xuất chè thông thường sang sản xuất chè hữu cơ tại xã tràng xá, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên