Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế tại Sở Tài chính Hải Dương

14 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 03:51

Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trƣơng, chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực cho ngành Tài chính của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, đánh giá thực trạng công[r] (1)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o - PHAN NHẬT CƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC GẮN VỚI YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI (2)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o - PHAN NHẬT CƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC GẮN VỚI YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ (3)MỤC LỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii MỞ ĐẦU CHƢƠNG Error! Bookmark not defined. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THEO TIẾP CẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH Error! Bookmark not defined. 1.1 Khái niệm công vụ Error! Bookmark not defined. 1.2 Quan điểm chung cán công chức Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Khái niệm cán công chức Error! Bookmark not defined. 1.3 Lý luận chung Đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Khái niệm đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Tầm quan trọng đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Mục tiêu đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức Error! Bookmark not defined. (4)1.4.2 Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảng dạy quản lý trình đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp, hình thức đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. 1.4.4 Điều kiện sở vật chất, phƣơng tiện dạy học đầu tƣ cho đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. 1.5 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined. 1.6 Kinh nghiệm đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức số Quốc gia Error! Bookmark not defined. 1.7 Bài học cho Việt Nam Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG Error! Bookmark not defined. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Error! Bookmark not defined. CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined. 2.1 Giới thiệu Sở Tài tỉnh Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. (5)2.3 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Lý luận trị: Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ: Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Các kiến thức QLNN phù hợp với ngạch bậc: chuyên viên, chuyên viên chuyên viên cao cấp Error! Bookmark not defined. 2.3.4 Cử cán học tập nƣớc ngoài: Error! Bookmark not defined. 2.4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined. 2.4.2 Đánh giá thực trạng công tác ĐTBD CBCC Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Tồn tại, hạn chế công tác ĐTBD CBCC quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG Error! Bookmark not defined. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƢƠNG GẮN VỚI YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined. 3.1 Thách thức cán cơng chức tiến trình hội nhập quốc tế Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Nhận diện thách thức Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Tiêu chuẩn đội ngũ cán công chức thời kỳ hội nhập Error! Bookmark not defined. (6)3.2.1 Tiêu chuẩn xây dựng đội ngũ cán công chức quan Sở Tài Hải Dƣơng đặt nhƣ sau: Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Mục tiêu chung công tác đào tạo cán bộ, công chức Sở Tài Hải Dƣơng đến 2020 Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Phƣơng hƣớng, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức công chức đến năm 2020 Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Định hƣớng, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức công chức đến năm 2020 Error! Bookmark not defined. 3.3 Một số giải pháp đổi đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Nâng cao nhận thức đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Hoàn thiện quy định pháp lý cho công tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Đổi nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp đối tƣợng ngƣời học Error! Bookmark not defined. 3.3.4 Đổi đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined. 3.3.5 Kiện toàn máy tổ chức quản lý tăng cƣờng sở vật chất phục vụ cho việc dạy học sở đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. 3.3.6 Đổi chế tài chính, huy động nguồn lực tài cho cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined. 3.3.7 Tăng cƣờng hợp tác quốc tế công tác đào tạo, bồi dƣỡng Error! Bookmark not defined. (7)(8)i BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BMNN Bộ máy nhà nƣớc 2 CBCC Cán bộ, công chức 3 CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa 4 ĐTBD Đào tạo bồi dƣỡng 5 HTCT Hệ thống trị 6 QLNN Quản lý nhà nƣớc 7 Tr Trang (9)ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Biên chế quan Sở Tài Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined. Bảng 2.2: Số lƣợng Đảng viên quan Error! Bookmark not defined. Bảng 2.3: Kết bồi dƣỡng kiến thức trình độ lý luận trị từ năm 2010 đến 2014 Error! Bookmark not defined. Bảng 2.4: Kết đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức kiến thức Error! Bookmark not defined. chuyên môn từ 2010- 2014 Error! Bookmark not defined. Bảng 2.5: Kết đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức Quản lý Nhà nƣớc từ năm 2011 đến 2014 Error! Bookmark not defined. Bảng 2.6: Kết đào tạo cán công chức nƣớc ngoài: Error! Bookmark not defined. (10)3 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng rõ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn " đƣợc coi động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH-HĐH, điều kiện để phát huy nguồn lực ngƣời, yếu tố để phát triển xã hội tăng trƣởng kinh tế nhanh bền vững Đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán cấp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc “Thực tốt Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa”. Đội ngũ CBCC, viên chức nƣớc ta lực lƣợng đơng đảo, tích cực đóng góp sức vào hoạt động quan nhà nƣớc, họ nhân tố định cho thắng lợi nghiệp đổi đất nƣớc Tuy nhiên, thiếu cán giỏi chuyên gia đầu ngành, việc quy hoạch ĐTBD, bố trí, sử dụng cán làm chƣa tốt, từ dẫn đến tình trạng trùng lắp, chồng chéo, phân tán thiếu tập trung thống Đảng Nhà nƣớc, cấp cấp dƣới… Vì vậy, nhìn chung đội ngũ cán xét chất lƣợng, số lƣợng cấu có nhiều mặt chƣa ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ hội nhập Nhiều CBCC chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ trị đặt giai đoạn mới, đặc biệt trình độ, lực Do vậy, chƣa phát huy hết tiềm tổ chức, cá nhân cơng tác Đó phải nguyên nhân quan trọng hạn chế công tác ĐTBD cán bộ, công chức nƣớc nói chung Sở Tài tỉnh Hải Dƣơng nói riêng (11)4 tơi chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán công chức gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế Sở Tài Hải Dƣơng” làm đề tài Luận văn Hy vọng kết nghiên cứu đề tài góp phần nhỏ bé vào tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC Sở Tài Hải Dƣơng giai đoạn 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu chủ trƣơng, chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực cho ngành Tài Đảng, Chính phủ Bộ Tài chính, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng đơn vị, đồng thời tìm hiểu, so sánh cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức số quốc gia có nên cơng vụ đại với thực trạng Việt Nam để từ rút học, kinh nghiệm, tiêu chí cần thiết cán cơng chức cần có thời kỳ hội nhập để kịp thời đề giải pháp góp phần đổi cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng giai đoạn Tuy nhiên chƣa nhiều kinh nghiệm thực tế nƣớc nhƣ nƣớc, thời gian, trình độ, kiến thức nhiều hạn chế nên đề tài nghiên cứu chƣa thật đƣợc sâu sát với thực tiễn địa phƣơng, đơn vị, đề tài dừng mức độ nhận thức tham khảo, chƣa thể áp dụng hoàn toàn vào để triển khai thực tế 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài + Mục đích: Từ thực trạng nguyên nhân tồn công tác ĐTBD cán bộ, cơng chức quan Sở Tài Hải Dƣơng, đề đƣợc khuyến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác ĐTBD cán bộ, cơng chức đơn vị thời gian tới (12)5 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 ; 2 Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010; Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 07/2008/TT-BNV ngày 4-9-2008; 4 Bộ trƣởng Bộ Tài chính, Quyết định 2123/QĐ-BTC ngày 27/8/2012 quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài giai đoạn 2011-2020 5 Bộ nội vụ, Thông tƣ số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 ; 6 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị số 03c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ; 7 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15/3/2010 Chính phủ; 8 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Quyết định Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tƣớng Chính phủ; Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010; 9 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 ; 10 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011; 11 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 ; (13)6 13 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01//10/2013 14 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị số 03c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ; 15 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15/3/2010 Chính phủ; 16 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Quyết định Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tƣớng Chính phủ; 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, NxbChính trị Quốc gia; 18 Đảng cộng sản Việt Nam - Nghị Quyết Hội nghị Trung ương sáu lần (khoá VIII); 19 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia; 20 Hồng Văn Hải (2005), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê; 21 Hoàng Văn Hải, Đổi sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ sau gia nhập WTO, Chủ trì, 2008 – 2010; 22 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 23 Kỷ yếu Sở Tài Hải Dƣơng năm 2010; 24 Một số trang thƣ điện tử có liên quan 25 Kết luận số 37-KL/T.Ƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa X); 26 Sở Tài tỉnh Hải Dƣơng, Báo cáo tổng kết cơng tác quản lý cán năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 2014 27 Sở Tài Hải Dƣơng, Báo cáo công tác Đảng năm 2009, 2010, 2011; 2012; 2013; 2014 (14)7 29 Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình quản trị nhân lực (tái lần 2), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 30 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, Luật cán công chức năm 2008; 31 Quy định 54- QĐ/TW ngày 12/5/1999 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng khoá VIII; 32 UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 08/11/2011; 28 UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009; 29 UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 1304/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 30 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XI;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế tại Sở Tài chính Hải Dương, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế tại Sở Tài chính Hải Dương