0

Bài giảng matcat 8

26 184 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

1 KIỂM TRA BÀI CŨ -Hình chiếu là gì? -Có mấy loại hình chiếu chính? -Nêu đònh nghóa từng loại? Câu1 : Câu2 : Nêu trình tự vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể. Câu3 : Giải bài tập trắc nghiệm sau: 2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ1 a b c d e f g h Hãy chọn hình chiếu đứng và bằng đúng của hình bên: 3 ĐÁP ÁN BT TRẮC NGHIỆM Hình chiếu đứng và bằng đúng của hình bên: f a 4 Tieát 8 - 9 5 1/ KHAÙI NIEÄM 6 1/ KHAÙI NIEÄM 7 1/ KHAI NIEM Maởt phaỳng caột 8 1/ KHAI NIEM Maởt phaỳng caột 9 1/ KHAI NIEM Maởt phaỳng caột 10 1/ KHÁI NIỆM 1/ MẶT CẮT: Là hình biểu diễn phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt cắt vật thể ra làm 2 phần. 2/ HÌNH CẮT: Là hình biểu diễn phần còn lại của vật thể lên mặt phẳng chiếu song song với mặt phẳng cắt, khi ta tưởng tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt cắt vật thể làm 2 phần ,rồi lấy đi phần vật thể ở giữa người quan sát và mặt phẳng cắt. [...]... đònh: Đường bao được vẽ bằng nét liền đậm c/ Phạm vi sử dụng: Dùng cho những vật thể phức tạp 17 2/ CÁC LOẠI MẶT CẮT Chú ý:Nếu mặt phẳng cắt đi qua phần lỗ, lõm tròn xoay thò quy ước vẫn vẽ đường bao 18 của mặt cắt 2/ CÁC LOẠI MẶT CẮT Mặt phẳng cắt A-A A 19 2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT 1/Hình cắ t toàn bộ: Sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể A-A Mặt phẳng cắt A 20 2/CÁC... xứng không kí hiệu mặt phẳng cắt khi vẽ 23 2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT 3/Hình cắ t riêng phần: Hình biểu diễn 1 phần vật thể dưới dạng hình cắt Quy đònh: Đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng 24 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 2 Hãy xác đònh hình chiếu đứng và bằng đúng của vật thể bên: HÌNH CẮT A a A b c d MẶT CẮT e f g 25 h ĐÁP ÁN BT TRẮC NGHIỆM Hình chiếu đứng và bằng đúng của vật thể bên: HÌNH CẮT . Nêu trình tự vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể. Câu3 : Giải bài tập trắc nghiệm sau: 2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ1 a b c d e f g h Hãy chọn hình chiếu đứng. bằng đúng của hình bên: f a 4 Tieát 8 - 9 5 1/ KHAÙI NIEÄM 6 1/ KHAÙI NIEÄM 7 1/ KHAI NIEM Maởt phaỳng caột 8 1/ KHAI NIEM Maởt phaỳng caột 9 1/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng matcat 8, Bài giảng matcat 8,

Hình ảnh liên quan

-Hình chiếu là gì? - Bài giảng matcat 8

Hình chi.

ếu là gì? Xem tại trang 1 của tài liệu.
bằng đúng của hình bên: - Bài giảng matcat 8

b.

ằng đúng của hình bên: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình chiếu đứng và bằng đúng của hình bên: - Bài giảng matcat 8

Hình chi.

ếu đứng và bằng đúng của hình bên: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Là hình biểu diễn phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt khi ta tưởng tượng  dùng mặt phẳng cắt cắt vật thể ra làm 2 phần. - Bài giảng matcat 8

h.

ình biểu diễn phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt cắt vật thể ra làm 2 phần Xem tại trang 8 của tài liệu.
3 b/ Kí hiệu mặt cắt và hình cắt: - Bài giảng matcat 8

3.

b/ Kí hiệu mặt cắt và hình cắt: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Là mặt cắt được vẽ ở ngay trên hình chiếu tương ứng. Đường bao được vẽ bằng nét liền mảnh. - Bài giảng matcat 8

m.

ặt cắt được vẽ ở ngay trên hình chiếu tương ứng. Đường bao được vẽ bằng nét liền mảnh Xem tại trang 13 của tài liệu.
Là mặt cắt được vẽ ở ngoài hình chiếu. b/ Quy định: - Bài giảng matcat 8

m.

ặt cắt được vẽ ở ngoài hình chiếu. b/ Quy định: Xem tại trang 15 của tài liệu.
2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT - Bài giảng matcat 8

2.

CÁC LOẠI HÌNH CẮT Xem tại trang 18 của tài liệu.
2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT - Bài giảng matcat 8

2.

CÁC LOẠI HÌNH CẮT Xem tại trang 19 của tài liệu.
2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT - Bài giảng matcat 8

2.

CÁC LOẠI HÌNH CẮT Xem tại trang 20 của tài liệu.
2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT - Bài giảng matcat 8

2.

CÁC LOẠI HÌNH CẮT Xem tại trang 21 của tài liệu.
2/CÁC LOẠI HÌNH CẮT - Bài giảng matcat 8

2.

CÁC LOẠI HÌNH CẮT Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hãy xác định hình chiếu đứng và bằng đúng của vật thể bên : - Bài giảng matcat 8

y.

xác định hình chiếu đứng và bằng đúng của vật thể bên : Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình chiếu đứng và bằng đúng của vật thể bên : - Bài giảng matcat 8

Hình chi.

ếu đứng và bằng đúng của vật thể bên : Xem tại trang 24 của tài liệu.