0

Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

11 9,726 334

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngờithựchiện Kết quả 9 Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 2. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. Bùi Thị Hạnh - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Hoàng tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. Bùi Thị Hạnh - Đến lớp còn hay nghỉ học vô lí do. - Phá phách trong lớp, đánh bạn ,xé sách vở, đồ dùng học tập, trộm cắp đồ dùng của ngời khác. Phục hồi chức năng: Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả 10 Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. Bùi Thị Hạnh - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2,3. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Hoàng tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - Giáo viên nhờ thêm sự giúp đỡ của tập thể nhà trờng. Bùi Thị Hạnh -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Đến lớpmuộn, nghỉ học tùy tiện, chạy nhảy, phá phách các đồ dùng trong lớp. Phục hồi chức năng: Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả 11 Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 4. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. Bùi Thị Hạnh - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2,3,4. - Viết đợc chữ o,a, ô,ơ. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Hoàng tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - Giáo viên nhờ thêm sự giúp đỡ của tập thể nhà trờng. Bùi Thị Hạnh -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Đến lớpmuộn, nghỉ học tùy tiện, chạy nhảy, phá phách các đồ dùng trong lớp. - đánh đập bạn bè. Phục hồi chức năng: Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả 12 Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 5. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. Bùi Thị Hạnh - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2,3,4,5. - Viết đợc chữ o,a, ô,ơ, u,,i. - Viết đợc các số 1,2,3,4,5. nhìn theo mẫu. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Hoàng tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - Giáo viên nhờ thêm sự giúp đỡ của tập thể nhà trờng. Bùi Thị Hạnh -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Đến lớpmuộn, nghỉ học tùy tiện, chạy nhảy, phá phách các đồ dùng trong lớp. - đánh đập bạn bè. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ II Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: Kế hoạch giáo dục học kỳ I Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực hiện Kết quả Kiến thức: - nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Nhớ đợc các chữ cái nguyên âm a,o,ô,ơ,u,,i, - Đếm đợc các đồ vật có từ 1- 3. - Biết cầm phấn , bút chì để viết và viết đợc một số chữ đã học. - Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp( ngồi bàn trên cạnh giáo viên) . - Thờng xuyên gần gũi, động viên, nhắc nhở, hớng dẫn từng việc làm cụ thể. - Tăng cờng hỏi đáp, gợi ý từng chữ ,từng số cụ thể. - Ra bài về nhà cụ thể từng mục, từng chữ rõ ràng. Ngày hôm sau đến lớp phải kiểm tra ngay. - Nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh. - Đã biết cầm phấn, cầm bút chì để viết. - nhớ đợc chữ cái a. - đếm miệng đ- ợc số 1,2. Kỹ năng xã hội: - Biết tự phục bản thân nh: đánh răng rửa mặt, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. - Biết chào hỏi cô giáo,thầy giáo và ngời lớn tuổi. - Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh. - Giáo viên thờng xuyên theo dõi hớng dẫn, nhắc nhở, động viên từng việc làm cụ thể. - Hớng dẫn học sinh cả lớp cùng với em Lam tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Nếu gặp khó khăn GV cùng hỗ trợ và giúp đỡ. - -đến lớp đã biết chào cô giáo, chào mẹ - Tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp còn rụt rè . - Đén lớp còn hay chậm vô lí do. Phục hồi chức năng: . nhảy, phá phách các đồ dùng trong lớp. - đánh đập bạn bè. Phục hồi chức năng: Kế ho ch giáo dục học kỳ II Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện Ngời thực. lí do. - Phá phách trong lớp, đánh bạn ,xé sách vở, đồ dùng học tập, trộm cắp đồ dùng của ngời khác. Phục hồi chức năng: Tháng Nội dung Biện pháp thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án ho so HS khuyet tat hang thang, Gián án ho so HS khuyet tat hang thang,

Hình ảnh liên quan

- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 1 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 2 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 3 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 4 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 5 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 6 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 7 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 8 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 9 của tài liệu.
- nhận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình  tam giác… - Gián án ho so HS khuyet tat hang thang

nh.

ận biết đợc hình tròn, hình vuông, hình tam giác… Xem tại trang 10 của tài liệu.