0

Bài soạn KT chuong II HH6

2 171 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

KIEM TRA CHệễNG II MON : Hỡnh hc 6 Thụứi gian: 45 Kiểm tra 45 ( chơng II ) I. Mục tiêu : - Kiểm tra các kiến thức cơ bản của chơng. - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh qua chơng góc. - HS có ý thức độc lập, tự giác. II. Phơng pháp dạy học: III. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài IV. Tiến trình bài học: Ma trận ra đề kiểm tra 45 phút Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Góc. Số đo góc. Khi nào ã ã ã xOy yOz xOz+ = . Tia phân giác của góc 6 1,5 5 6 1 1 13 8,5 Đờng tròn 3 0,75 3 0,75 Tam giác 3 0,75 3 0,75 Tổng 6 1,5 6 1,5 5 6 1 1 6 10 Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3,0d) Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào 1 chữ cái in hoa đứng trớc câu trả lời đúng: Câu 1 :Kết luận nào sau đây không đúng: A. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 0 và nhỏ hơn 180 0 B. Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 90 0 C. Hai góc vừa kề vừa bù đợc gọi là 2 góc kề bù D. Hai góc có 1 cạnh chung thì đợc gọi là 2 góc kề nhau. Câu 2: Trên hình bên có bao nhiêu đờng tròn? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 3: Đờng tròn (A ; 4,5cm) có đờng kính là: A. 4cm B.4,5cm C. 9cm D. 9cm 2 Câu 4: Trên hình bên có bao nhiêu tam giác: A.3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 5: Quan sát hình vẽ, hai tam giác chung cạnh AB là: A. ABC và ABD B. CBA và BDA C. ABD và ADC D. Cả A và B đúng Câu 6: Quan sát hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng: A. Tia Ok là tia phân giác của ã mOy B. Tia On là tia phân giác của ã xOm C. Tia Om là tia phân giác của ã nOk D. Cả A và B đúng. A B C D k x m n y O Câu 7: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu ã ã xOy xOt< thì: A.Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ot. B. Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy. C. Tia Ox nằm giữa 2 tia Oy và Ot. D. Cả A ; B và C đúng Câu 8: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã . . . . A xOy yOz xOz B xOz zOy xOy C yOx xOz yOz D xOy yOz + = + = + = = Câu 9: Chọn cu Đúng hay Sai rồi đánh dấu X vào ô vuông ? a)Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau b)Hai góc có tổng số đo bằng 180 0 là hai góc kề bù. c)Hình gồm các điểm cách A một khoảng bằng 3cm là đờng tròn tâm A, bán kính 3cm. d)Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA. Phần 2 Bài tập (7,0đ) Câu 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho xÔy = 120 0 , tÔx = 60 0 . a) Giải thích vì sao tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz ? b) Tính yÔt. c) Tia Ot có là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? d) Gọi Om là tia phân giác của yÔt. Tính mÔx ? Góc này là góc gì? e) Vẽ tia On sao cho Oy là tia phân giác của nÔt. Tính nÔx. Từ đó hãy nêu tất cả các cặp góc kề bù. Câu 2: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot là tia phân giác của góc yOx . Tính góc tOt. O x y z . độc lập, tự giác. II. Phơng pháp dạy học: III. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài IV. Tiến trình bài học: Ma trận ra. KIEM TRA CHệễNG II MON : Hỡnh hc 6 Thụứi gian: 45 Kiểm tra 45 ( chơng II ) I. Mục tiêu : - Kiểm tra các kiến thức cơ bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KT chuong II HH6, Bài soạn KT chuong II HH6,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Trên hình bên có bao nhiêu đờng tròn? - Bài soạn KT chuong II HH6

u.

2: Trên hình bên có bao nhiêu đờng tròn? Xem tại trang 1 của tài liệu.
GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài - Bài soạn KT chuong II HH6

Bảng ph.

ụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài Xem tại trang 1 của tài liệu.
c)Hình gồm các điểm các hA một khoảng bằng 3cm là đờng tròn tâm A, bán kính 3cm. - Bài soạn KT chuong II HH6

c.

Hình gồm các điểm các hA một khoảng bằng 3cm là đờng tròn tâm A, bán kính 3cm Xem tại trang 2 của tài liệu.