0

Tài liệu báo cáo thi đua cụm

9 1,017 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Mẫu: ĐKTĐ PHÒNG GD&ĐT TUY AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤM THI ĐUA ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / ……… , ngày tháng năm 20 . BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA Năm học 20 - 20 Đơn vị : ……………………………………………. I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: I- Công tác xây dựng đội ngũ : 1. Tình hình đội ngũ CBCCVC Tổng số CBCC / Nữ Trong đó: - Biên chế: / Nữ -Ngoài biên chế: / Nữ -Hợp đồng LĐ: / Nữ -Số đóng BHXH: / Nữ 2- Công tác phát triển Đảng: -Tổng số đảng viên: / Nữ -Số kết nạp: / Nữ -Đơn vị có Chi bộ riêng: 3- Giải quyết nghỉ theo chế độ: Tổng số: Trong đó: - Về hưu trước tuổi -Chuyển công tác khác -Bố trí đào tạo lại 4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: a. CBGV đi học đạt chuẩn, trên chuẩn: -Trung cấp -Cao đẳng -Đại học -Trên Đại học -Quản lý giáo dục -Khác: b. Giáo viên đạt chuẩn -Giáo viên đạt trên chuẩn c. Bồi dưỡng chính trị : -Sơ cấp -Trung cấp -Cao cấp -Cử nhân -TỔNG SỐ : d. Đoàn viên Công đoàn: -Tổng số: / Nữ e. Xếp loại Công đoàn cơ sở: -Công đoàn cơ sở -Tổ công đoàn Phân tích (Tổ CĐ) -Vững mạnh -Vững mạnh xuất sắc -Khá -Trung bình -Yếu kém II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA : NỘI DUNG THỰC HIỆN Chỉ tiêu 1 : Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao: 1.1- 1.2- 1.3 - 1.4- 1.5- Chỉ tiêu 2 : Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 2.1-Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2.2-Xây dựng và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính…… 2.3-Kết quả thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội. 2.4-Tích cực tham gia các chính sách xã hội, công tác xã hội, từ thiện. Chỉ tiêu 3 : Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong sạch- vững mạnh : 3.1-Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, các đoàn thể “ Trong sạch vững mạnh ”. -Phong trào hoạt động của Công đoàn, của Đoàn thanh niên: • Công tác tuyên truyền giáo dục; • Kết quả triển khai các cuộc vận động; • Công tác tham gia và bảo vệ quyền- lợi ích hợp pháp cho CBGVCNV. • Công tác bồi dưỡng CB Công đoàn; -Những hoạt động nổi bật và có hiệu quả 3.2-Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, trường học an toàn- văn hoá- đoàn kết vững mạnh. 3.3-Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 3.4-Tổ chức học tập và xây dựng chương trình hành động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viêc chức. 3.5-Tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại công văn số 384/UBND-KTXD ngày 05/3/2008. Chỉ tiêu 4 : Tổ chức triển khai và thực hiện tốt chủ trương nhiệm vụ về công tác Thi đua- Khen thưởng: 4.1-Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND tỉnh về việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm ( 2006-2010) . 4.2-Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng. 4.3-Tổ chức phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua do ngành, tỉnh và địa phương phát động trong năm học. 4.4-Triển khai, tổ chức, tham gia các hoạt động của Cụm thi đua do ngành quy định. 4.5-Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của đơn vị; đánh giá hiệu quả mang lại cho đơn vị. 4.6-Làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. TỰ ĐÁNH GIÁ: 1.-Xếp loại thi đua nhà trường: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… -Hình thức khen thửởng : …………………………… 2.-Xếp loại thi đua Công đoàn: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… - Hình thức khen thửởng:…………………………… TM. BCH CÔNG ĐOÀN… HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: Mẫu: ĐKTĐ PHÒNG &ĐT TUY AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤM THI ĐUA ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / ……… , ngày tháng năm 20 . BẢNG ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA ……………………. Năm học 20 - 20 Đơn vị : ……………………………………………. I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: TT NỘI DUNG Đơn vị tính Đầu năm 10 / 11 Giữa năm Cuối năm Tăng : + Giảm : - I- Công tác xây dựng đội ngũ : Người 1. Tình hình đội ngũ CBCCVC Tổng số CBCC / Nữ Trong đó: - Biên chế: / Nữ Người -Ngoài biên chế: / Nữ Người -Hợp đồng LĐ: / Nữ Người -Số đóng BHXH: / Nữ Người 2- Công tác phát triển Đảng: Người -Tổng số đảng viên: / Nữ Người -Số kết nạp: / Nữ Người -Đã có Chi bộ riêng : Đơn vị 3- Giải quyết nghỉ theo chế độ: Tổng số: Người Trong đó: - Về hưu trước tuổi Người -Chuyển công tác khác Người -Bố trí đào tạo lại Người 4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: a. CBGV đi học đạt chuẩn, trên chuẩn: Người -Trung cấp Người -Cao đẳng Người -Đại học Người -Trên Đại học Người -Quản lý giáo dục Người -Khác: Người b. Giáo viên đạt chuẩn Người Giáo viên đạt trên chuẩn Người c. Bồi dưỡng chính trị : Người -Sơ cấp Người -Trung cấp Người -Cao cấp Người -Cử nhân Người -TỔNG SỐ : Người d. Đoàn viên Công đoàn: Người -Tổng số: / Nữ Người e. Xếp loại Công đoàn cơ sở: -Công đoàn cơ sở -Tổ công đoàn Đơn vị Phân tích (Tổ CĐ): -Vững mạnh Đơn vị -Vững mạnh xuất sắc Đơn vị -Khá Đơn vị -Trung bình Đơn vị -Yếu kém Đơn vị II. NỘI DUNG KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA : NỘI DUNG ĐĂNG KÝ Đơn vị tính SL- % Điểm chuẩn Đăng ký Thực hiện Tự chấm điểm CỤM CHẤM ĐIỂM Số lượng Tỷ lệ % so chỉ tiêu trên giao Số lượng Tỷ lệ % đạt Chỉ tiêu 1 : Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao: 600đ 1.1- 120đ - - - - 1.2- 120đ - - - - 1.4- 120đ - - - - 1.5- 120đ - - - - Chỉ tiêu 2 : Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 100đ 2.1-Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. % 30đ 2.2-Xây dựng và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính…… % 30đ 2.3-Kết quả thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội. % 20đ 2.4-Tích cực tham gia các chính sách xã hội, công tác xã hội, từ thiện. % 20đ Chỉ tiêu 3 : Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong sạch- vững mạnh : 100đ 3.1-Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, các đoàn thể “ Trong sạch vững mạnh ”. -Phong trào hoạt động của Công đoàn, của Đoàn thanh niên: • Công tác tuyên truyền giáo dục; • Kết quả triển khai các cuộc vận động; • Công tác tham gia và bảo vệ quyền- lợi ích hợp pháp cho CBGVCNV. • Công tác bồi dưỡng CB Công đoàn; -Những hoạt động nổi bật và có hiệu quả % 20đ 3.2-Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, trường học an toàn- văn hoá- đoàn kết vững mạnh. % 20đ 3.3-Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. % 20đ 3.4-Tổ chức học tập và xây dựng chương trình hành động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viêc chức. % 20đ 3.5-Tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại công văn số 384/UBND-KTXD ngày 05/3/2008. % 20đ Chỉ tiêu 4 : Tổ chức triển khai và thực hiện tốt chủ trương nhiệm vụ về công tác Thi đua- Khen thưởng: 100đ 4.1-Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND tỉnh về việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm ( 2006-2010) . % 10 4.2-Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng. % 10 4.3-Tổ chức phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua do ngành, tỉnh và địa phương phát động trong năm học. % 30 4.4-Triển khai, tổ chức, tham gia các hoạt động của Cụm thi đua do ngành quy định. % 20 4.5-Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của đơn vị; đánh giá hiệu quả mang lại cho đơn vị. % 10 4.6-Làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. % 20 CỘNG : 900 ĐIỂM THƯỞNG 100 TỔNG CỘNG: 1.000 TỰ ĐÁNH GIÁ: 1.-Xếp loại thi đua nhà trường: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… -Hình thức khen thửởng : ……………………………………………. 2.-Xếp loại thi đua Công đoàn: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… - Hình thức khen thưởng……………… TM. BCH CÔNG ĐOÀN… HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: . VIỆT NAM CỤM THI ĐUA ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : / ……… , ngày tháng năm 20 . BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA Năm. loại thi đua nhà trường: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… -Hình thức khen thửởng : …………………………… 2.-Xếp loại thi đua Công đoàn: -Danh hiệu thi đua :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu báo cáo thi đua cụm, Tài liệu báo cáo thi đua cụm,

Hình ảnh liên quan

BẢNG BÁO CÁO - Tài liệu báo cáo thi đua cụm
BẢNG BÁO CÁO Xem tại trang 1 của tài liệu.
BẢNG ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA ……………………. - Tài liệu báo cáo thi đua cụm
BẢNG ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA …………………… Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Hình thức khen thửởng: ……………………………………………. - Tài liệu báo cáo thi đua cụm

Hình th.

ức khen thửởng: …………………………………………… Xem tại trang 8 của tài liệu.